کامرون

آزادی رسانه‌ها به پس‌گرد خود در کامرون را ادامه می دهد. دولت بیشتر به شمار بسیار رسانه‌ها اشاره می‌کند، اما این بدان معنی نیست که آنها از یک زیستگاه پسندیده‌ای برخوردار هستند.  گسست اینترنت در کامرون که بیش از هر کشور آفریقایی  در سال ۲۰۱۷ اتفاق افتاد، پس از انتخاب مجدد رئیس جمهور پل بییا برای هفتمین دوره در اکتبر ۲۰۱۸ در انتخاباتی که با  آزارگری‌های بسیار علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، برگزار شد، اینترنت دچار اختلال بیشتری شد. خبرنگاران هم در هنگام برگزاری انتخابات و هم در هنگام اعلام نتایج، در معرض تهدید، حمله، ترساندن و بازداشت قرار گرفتند. بازداشت و تعقیب خودسرانه روزنامه‌نگاران، از جمله برگزاری دادگاه‌های نظامی یا دادگاه‌‌‌های ویژه همچنان ادامه دارد.  قانون تروریسم در سال ۲۰۱۴ برای نگه داشتن یک خبرنگار رادیو فرانس انترناسیونال به مدت دو سال و نیم در بازداشت استفاده شد.