منطقه
آسیا - اقیانوس آرام
رژیم‌های خودکامه تک‌حزبی و کنترل رسانه‌ها به دست اولیگارش‌ها