منطقه
آسیا - اقیانوس آرام
کنترل کامل و خودکامه اطلاعات