منطقه
آمریکا
قاره آمریکا: فشار سیاسی به گونه‌ای روزافزون استقلال و امنیت روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کند