منطقه
اروپا - آسیای مرکزی
اروپا و آسیای مرکزی: تاثیر مخرب کرملین به اتحادیه اروپا رسید