منطقه
اروپا - آسیای مرکزی
اتحادیه اروپا بین دو قطب افراطی دورگیر کرده است