منطقه
آفریقا
آفریقا: اذیت و آزار روزنامه‌نگاری حین انتخابات