اروپا - آسیای مرکزی
République fédérale de Yougoslavie