۲۰۲۳ نقشه - شاخص آزادی رسانه در جهان سال

بیست و یکمین نسخه‌ی نقشه‌ی شاخص آزادی رسانه‌ای جهان توسط سازمان گزارشگران بدون مرز را ببینید

رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ۲۰۲۳ تهدید روزنامه‌نگاری با صنعت تولید محتوای نادرست

بنا به ویرایش ۲۰۲۳ رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها که چگونگی روزنامه‌نگاری را در ۱۸۰ کشور و قلمرو‌های سرزمینی جهان ارزیابی می‌کند و در روز جهانی آزادی رسانه (۳ مه) منتشر می‌شود، اوضاع در ۳۱ کشور «خیلی بد»، در ۴۲ کشور «بد»، در ۵۵ کشور «مشکل‌دار» و در ۵۲ کشور «خوب» یا «نسبتا خوب» است. به عبارت دیگر از هر ده کشور اوضاع روزنامه‌نگاری در هفت کشور بد است و فقط در سه کشور رضایتمند است. 

Publié le