این مقاله در ابتدا به تاریخ ۲۸\۰۶\ ۲۰۲۲ منتشر شد و اکنون تا تکمیل شدن اطلاعات بیشتر به طور موقت برداشته شده است.

Une jeune femme devant son écran d'ordinateur en Iran.

این مقاله در ابتدا به تاریخ ۲۸\۰۶\ ۲۰۲۲ منتشر شد و اکنون تا تکمیل شدن اطلاعات بیشتر به طور موقت برداشته شده است.

Image
178/180
۲۳٫۲۲امتیاز:
Publié le
Mise à jour le 04.07.2022