رده‌بندی
2023رده‌بندی
رده‌بندی جهانی
1 نروژ ۹۵٫۱۸
نروژ
رده‌بندی جهانی
1/ 180
۹۵٫۱۸
سیاسی
1
۹۶٫۵۴
اقتصادی
1
۹۲٫۴۶
حقوقی
1
۹۴٫۹۲
اجتماعی
1
۹۵٫۹۸
ایمنی
3
۹۵٫۹۸
2 ایرلند ۸۹٫۹۱
ایرلند
رده‌بندی جهانی
2/ 180
۸۹٫۹۱
سیاسی
2
۹۳٫۹۱
اقتصادی
7
۸۲٫۱۱
حقوقی
19
۸۲٫۵۵
اجتماعی
3
۹۴٫۰۳
ایمنی
2
۹۶٫۹۴
3 دانمارک ۸۹٫۴۸
دانمارک
رده‌بندی جهانی
3/ 180
۸۹٫۴۸
سیاسی
4
۹۱٫۹۵
اقتصادی
4
۸۵٫۱۷
حقوقی
5
۸۷٫۵
اجتماعی
17
۸۷٫۷۸
ایمنی
5
۹۵
4 سوئد ۸۸٫۱۵
سوئد
رده‌بندی جهانی
4/ 180
۸۸٫۱۵
سیاسی
3
۹۲٫۵۸
اقتصادی
3
۸۶٫۰۸
حقوقی
4
۸۸٫۷۴
اجتماعی
14
۸۸٫۶۴
ایمنی
40
۸۴٫۷۲
5 فنلاند ۸۷٫۹۴
فنلاند
رده‌بندی جهانی
5/ 180
۸۷٫۹۴
سیاسی
5
۹۱٫۵۵
اقتصادی
5
۸۳٫۸
حقوقی
11
۸۴٫۸۶
اجتماعی
13
۸۹٫۱۷
ایمنی
23
۹۰٫۳۵
6 هلند ۸۷
هلند
رده‌بندی جهانی
6/ 180
۸۷
سیاسی
7
۸۸٫۹۳
اقتصادی
2
۸۹٫۰۸
حقوقی
3
۹۰٫۳
اجتماعی
24
۸۶٫۵۳
ایمنی
67
۸۰٫۱۸
7 لیتوانی ۸۶٫۷۹
لیتوانی
رده‌بندی جهانی
7/ 180
۸۶٫۷۹
سیاسی
9
۸۸
اقتصادی
8
۷۷٫۶۵
حقوقی
12
۸۴٫۵۳
اجتماعی
12
۸۹٫۴۳
ایمنی
8
۹۴٫۳۳
8 استونی ۸۵٫۳۱
استونی
رده‌بندی جهانی
8/ 180
۸۵٫۳۱
سیاسی
17
۸۵٫۳۶
اقتصادی
10
۷۶٫۷۵
حقوقی
18
۸۲٫۸۸
اجتماعی
9
۹۰٫۷۵
ایمنی
20
۹۰٫۷۹
9 پرتغال ۸۴٫۶
پرتغال
رده‌بندی جهانی
9/ 180
۸۴٫۶
سیاسی
13
۸۶٫۳۲
اقتصادی
20
۷۱٫۰۲
حقوقی
13
۸۴٫۳۸
اجتماعی
11
۸۹٫۷۷
ایمنی
16
۹۱٫۴۸
10 تیمور شرقی ۸۴٫۴۹
تیمور شرقی
رده‌بندی جهانی
10/ 180
۸۴٫۴۹
سیاسی
20
۸۱٫۸۸
اقتصادی
13
۷۴٫۵۱
حقوقی
15
۸۳٫۰۲
اجتماعی
20
۸۷٫۱۲
ایمنی
4
۹۵٫۹۳
11 لیختن اشتاین ۸۴٫۴۷
لیختن اشتاین
رده‌بندی جهانی
11/ 180
۸۴٫۴۷
سیاسی
16
۸۵٫۶۳
اقتصادی
23
۶۹٫۹۳
حقوقی
24
۸۱٫۴۵
اجتماعی
7
۹۰٫۹۱
ایمنی
6
۹۴٫۴۴
12 سويیس ۸۴٫۴
سويیس
رده‌بندی جهانی
12/ 180
۸۴٫۴
سیاسی
10
۸۷٫۴۲
اقتصادی
15
۷۲٫۷۹
حقوقی
37
۷۷٫۹۵
اجتماعی
4
۹۲٫۳۳
ایمنی
15
۹۱٫۵۲
13 زلاند نو ۸۴٫۲۳
زلاند نو
رده‌بندی جهانی
13/ 180
۸۴٫۲۳
سیاسی
6
۸۹٫۶۹
اقتصادی
9
۷۷٫۴۵
حقوقی
35
۷۸٫۶۲
اجتماعی
30
۸۴٫۰۹
ایمنی
17
۹۱٫۳
14 چک ۸۳٫۵۸
چک
رده‌بندی جهانی
14/ 180
۸۳٫۵۸
سیاسی
19
۸۲٫۱۹
اقتصادی
28
۶۵٫۵۲
حقوقی
6
۸۶٫۶۴
اجتماعی
6
۹۱٫۲۹
ایمنی
11
۹۲٫۲۷
15 کانادا ۸۳٫۵۳
کانادا
رده‌بندی جهانی
15/ 180
۸۳٫۵۳
سیاسی
8
۸۸٫۱۳
اقتصادی
17
۷۲٫۲۲
حقوقی
7
۸۶٫۴۸
اجتماعی
15
۸۸٫۲۶
ایمنی
54
۸۲٫۵۶
16 لتوانی ۸۳٫۲۷
لتوانی
رده‌بندی جهانی
16/ 180
۸۳٫۲۷
سیاسی
15
۸۵٫۶۹
اقتصادی
14
۷۳٫۹۷
حقوقی
32
۷۹٫۴۵
اجتماعی
25
۸۵٫۹۸
ایمنی
18
۹۱٫۲۶
17 اسلواکی ۸۳٫۲۲
اسلواکی
رده‌بندی جهانی
17/ 180
۸۳٫۲۲
سیاسی
25
۷۸٫۰۴
اقتصادی
11
۷۵٫۱۶
حقوقی
17
۸۲٫۹۶
اجتماعی
10
۸۹٫۸۵
ایمنی
24
۹۰٫۰۷
18 ایسلند ۸۳٫۱۹
ایسلند
رده‌بندی جهانی
18/ 180
۸۳٫۱۹
سیاسی
14
۸۶٫۰۴
اقتصادی
27
۶۸٫۳۵
حقوقی
20
۸۲٫۳۵
اجتماعی
22
۸۷٫۰۱
ایمنی
12
۹۲٫۲۲
19 ساموآ ۸۲٫۱۵
ساموآ
رده‌بندی جهانی
19/ 180
۸۲٫۱۵
سیاسی
27
۷۶٫۸۸
اقتصادی
16
۷۲٫۵۵
حقوقی
67
۶۷٫۹۲
اجتماعی
2
۹۴٫۳۲
ایمنی
1
۹۹٫۰۹
20 لوکزامبورگ ۸۱٫۹۸
لوکزامبورگ
رده‌بندی جهانی
20/ 180
۸۱٫۹۸
سیاسی
10
۸۷٫۴۲
اقتصادی
18
۷۱٫۹۴
حقوقی
45
۷۶٫۷۷
اجتماعی
34
۸۲٫۱
ایمنی
14
۹۱٫۶۷
21 آلمان ۸۱٫۹۱
آلمان
رده‌بندی جهانی
21/ 180
۸۱٫۹۱
سیاسی
12
۸۷٫۳۳
اقتصادی
6
۸۲٫۳۱
حقوقی
9
۸۵٫۸۵
اجتماعی
19
۸۷٫۱۹
ایمنی
96
۶۶٫۸۸
22 نامیبیا ۸۰٫۹۱
نامیبیا
رده‌بندی جهانی
22/ 180
۸۰٫۹۱
سیاسی
29
۷۵٫۷۵
اقتصادی
21
۷۰٫۷۸
حقوقی
29
۷۹٫۸۱
اجتماعی
18
۸۷٫۷۳
ایمنی
22
۹۰٫۴۸
23 کاستاریکا ۸۰٫۲
کاستاریکا
رده‌بندی جهانی
23/ 180
۸۰٫۲
سیاسی
48
۶۵٫۹۴
اقتصادی
22
۷۰٫۵۹
حقوقی
8
۸۵٫۹۳
اجتماعی
16
۸۷٫۹۷
ایمنی
21
۹۰٫۵۶
24 فرانسه ۷۸٫۷۲
فرانسه
رده‌بندی جهانی
24/ 180
۷۸٫۷۲
سیاسی
22
۷۹٫۴۴
اقتصادی
25
۶۸٫۸۷
حقوقی
22
۸۱٫۵۶
اجتماعی
21
۸۷٫۱
ایمنی
81
۷۶٫۶۴
25 آفریقای جنوبی ۷۸٫۶
آفریقای جنوبی
رده‌بندی جهانی
25/ 180
۷۸٫۶
سیاسی
26
۷۷٫۲۶
اقتصادی
29
۶۴٫۱
حقوقی
15
۸۳٫۰۲
اجتماعی
28
۸۴٫۷
ایمنی
48
۸۳٫۹
26 انگلستان ۷۸٫۵۱
انگلستان
رده‌بندی جهانی
26/ 180
۷۸٫۵۱
سیاسی
21
۸۰٫۸۸
اقتصادی
12
۷۴٫۷۱
حقوقی
50
۷۳٫۴۹
اجتماعی
37
۸۱٫۳۶
ایمنی
59
۸۲٫۱۲
27 استرالیا ۷۸٫۲۴
استرالیا
رده‌بندی جهانی
27/ 180
۷۸٫۲۴
سیاسی
18
۸۳٫۸۵
اقتصادی
26
۶۸٫۴۹
حقوقی
63
۶۹٫۴۱
اجتماعی
35
۸۱٫۹۸
ایمنی
33
۸۷٫۴۶
28 مولداوی ۷۷٫۶۲
مولداوی
رده‌بندی جهانی
28/ 180
۷۷٫۶۲
سیاسی
23
۷۹٫۲۴
اقتصادی
44
۵۷٫۹۵
حقوقی
14
۸۳٫۱۲
اجتماعی
26
۸۵٫۸۶
ایمنی
61
۸۱٫۹۱
29 اتریش ۷۷٫۳
اتریش
رده‌بندی جهانی
29/ 180
۷۷٫۳
سیاسی
33
۷۴٫۰۱
اقتصادی
32
۶۱٫۸۵
حقوقی
39
۷۷٫۳۲
اجتماعی
29
۸۴٫۱۴
ایمنی
26
۸۹٫۲
30 ترنتی و توبوگو ۷۶٫۵۴
ترنتی و توبوگو
رده‌بندی جهانی
30/ 180
۷۶٫۵۴
سیاسی
40
۷۱٫۲۵
اقتصادی
34
۶۰٫۷۸
حقوقی
81
۶۴٫۱۵
اجتماعی
5
۹۲٫۰۵
ایمنی
6
۹۴٫۴۴
31 بلژیک ۷۶٫۴۷
بلژیک
رده‌بندی جهانی
31/ 180
۷۶٫۴۷
سیاسی
24
۷۹٫۰۶
اقتصادی
31
۶۲٫۰۹
حقوقی
36
۷۸٫۳
اجتماعی
33
۸۲٫۳۹
ایمنی
65
۸۰٫۵۳
32 جامائیکا ۷۵٫۸۹
جامائیکا
رده‌بندی جهانی
32/ 180
۷۵٫۸۹
سیاسی
43
۶۷٫۷۵
اقتصادی
19
۷۱٫۳۷
حقوقی
65
۶۸٫۴۹
اجتماعی
23
۸۶٫۵۹
ایمنی
39
۸۵٫۲۴
33 کیپورد ۷۵٫۷۲
کیپورد
رده‌بندی جهانی
33/ 180
۷۵٫۷۲
سیاسی
34
۷۳٫۸۶
اقتصادی
34
۶۰٫۷۸
حقوقی
49
۷۳٫۷۶
اجتماعی
42
۸۰٫۱۷
ایمنی
25
۹۰٫۰۱
34 سی‌شل ۷۵٫۷۱
سی‌شل
رده‌بندی جهانی
34/ 180
۷۵٫۷۱
سیاسی
32
۷۴٫۳۸
اقتصادی
38
۵۹٫۴۱
حقوقی
43
۷۶٫۹۸
اجتماعی
41
۸۰٫۲۳
ایمنی
32
۸۷٫۵۶
35 تایوان ۷۵٫۵۴
تایوان
رده‌بندی جهانی
35/ 180
۷۵٫۵۴
سیاسی
35
۷۳٫۸۳
اقتصادی
55
۵۳٫۴
حقوقی
25
۸۰٫۷۵
اجتماعی
51
۷۷٫۶۵
ایمنی
13
۹۲٫۰۶
36 اسپانیا ۷۵٫۳۷
اسپانیا
رده‌بندی جهانی
36/ 180
۷۵٫۳۷
سیاسی
38
۷۲٫۱۲
اقتصادی
37
۶۰٫۳۳
حقوقی
33
۷۸٫۷۴
اجتماعی
31
۸۳٫۱۳
ایمنی
55
۸۲٫۵۱
37 آندورا ۷۵٫۰۵
آندورا
رده‌بندی جهانی
37/ 180
۷۵٫۰۵
سیاسی
31
۷۴٫۶۹
اقتصادی
49
۵۵٫۳۹
حقوقی
42
۷۷٫۱۲
اجتماعی
62
۷۵٫۲۸
ایمنی
10
۹۲٫۷۸
38 جمهوری مقدونیه شمالی ۷۴٫۳۵
جمهوری مقدونیه شمالی
رده‌بندی جهانی
38/ 180
۷۴٫۳۵
سیاسی
36
۷۲٫۳۳
اقتصادی
53
۵۴٫۹۵
حقوقی
10
۸۴٫۹۹
اجتماعی
50
۷۸٫۲
ایمنی
64
۸۱٫۲۷
39 مونته‌نگرو ۷۴٫۲۸
مونته‌نگرو
رده‌بندی جهانی
39/ 180
۷۴٫۲۸
سیاسی
37
۷۲٫۱۳
اقتصادی
42
۵۸٫۰۴
حقوقی
23
۸۱٫۵۱
اجتماعی
54
۷۶٫۴۸
ایمنی
50
۸۳٫۲۵
40 آرژانتین ۷۳٫۳۶
آرژانتین
رده‌بندی جهانی
40/ 180
۷۳٫۳۶
سیاسی
30
۷۵٫۲۵
اقتصادی
71
۴۹٫۸
حقوقی
2
۹۰٫۶۶
اجتماعی
53
۷۶٫۸۲
ایمنی
86
۷۴٫۲۷
41 ایتالیا ۷۲٫۰۵
ایتالیا
رده‌بندی جهانی
41/ 180
۷۲٫۰۵
سیاسی
52
۶۴٫۲
اقتصادی
51
۵۵٫۰۴
حقوقی
27
۸۰٫۳۲
اجتماعی
68
۷۳٫۸۶
ایمنی
35
۸۶٫۸۳
42 کرواسی ۷۱٫۹۵
کرواسی
رده‌بندی جهانی
42/ 180
۷۱٫۹۵
سیاسی
44
۶۷٫۵۶
اقتصادی
65
۵۱٫۰۷
حقوقی
21
۸۱٫۸۲
اجتماعی
66
۷۴٫۵۹
ایمنی
43
۸۴٫۷۱
43 جمهوری دومینیکن ۷۱٫۸۸
جمهوری دومینیکن
رده‌بندی جهانی
43/ 180
۷۱٫۸۸
سیاسی
39
۷۱٫۴۸
اقتصادی
60
۵۲٫۴۵
حقوقی
46
۷۶٫۵۳
اجتماعی
55
۷۶٫۴۲
ایمنی
56
۸۲٫۵
44 تونگا ۷۱٫۲۹
تونگا
رده‌بندی جهانی
44/ 180
۷۱٫۲۹
سیاسی
42
۷۰٫۳۱
اقتصادی
46
۵۶٫۸۶
حقوقی
95
۶۰٫۳۸
اجتماعی
63
۷۵
ایمنی
9
۹۳٫۸۹
45 ایالات متحده امریکا ۷۱٫۲۲
ایالات متحده امریکا
رده‌بندی جهانی
45/ 180
۷۱٫۲۲
سیاسی
28
۷۶٫۵۶
اقتصادی
24
۶۹٫۷۶
حقوقی
40
۷۷٫۳۱
اجتماعی
43
۸۰
ایمنی
120
۵۲٫۴۹
46 گامبیا ۷۱٫۰۶
گامبیا
رده‌بندی جهانی
46/ 180
۷۱٫۰۶
سیاسی
46
۶۶٫۸۸
اقتصادی
39
۵۹٫۲۲
حقوقی
93
۶۰٫۷۵
اجتماعی
27
۸۵
ایمنی
49
۸۳٫۴۶
47 کره جنوبی ۷۰٫۸۳
کره جنوبی
رده‌بندی جهانی
47/ 180
۷۰٫۸۳
سیاسی
54
۶۳٫۵۱
اقتصادی
48
۵۵٫۸۱
حقوقی
60
۷۰٫۰۳
اجتماعی
52
۷۷٫۵۳
ایمنی
34
۸۷٫۲۶
48 سورینام ۷۰٫۶۲
سورینام
رده‌بندی جهانی
48/ 180
۷۰٫۶۲
سیاسی
55
۶۳٫۱۳
اقتصادی
34
۶۰٫۷۸
حقوقی
132
۴۷٫۱۷
اجتماعی
7
۹۰٫۹۱
ایمنی
19
۹۱٫۱۱
49 ارمنستان ۷۰٫۶۱
ارمنستان
رده‌بندی جهانی
49/ 180
۷۰٫۶۱
سیاسی
53
۶۳٫۷۵
اقتصادی
76
۴۸٫۵۳
حقوقی
48
۷۳٫۸۲
اجتماعی
32
۸۲٫۹۵
ایمنی
46
۸۳٫۹۸
50 اسلوانی ۷۰٫۵۹
اسلوانی
رده‌بندی جهانی
50/ 180
۷۰٫۵۹
سیاسی
47
۶۶٫۲۵
اقتصادی
92
۴۶٫۴۱
حقوقی
30
۷۹٫۶۴
اجتماعی
59
۷۵٫۹۵
ایمنی
40
۸۴٫۷۲
51 بلیز ۷۰٫۴۹
بلیز
رده‌بندی جهانی
51/ 180
۷۰٫۴۹
سیاسی
62
۶۱٫۹۸
اقتصادی
54
۵۳٫۹۲
حقوقی
66
۶۸٫۱۱
اجتماعی
46
۷۹٫۵۵
ایمنی
27
۸۸٫۸۹
52 اروگويه ۷۰٫۳۳
اروگويه
رده‌بندی جهانی
52/ 180
۷۰٫۳۳
سیاسی
58
۶۲٫۷۳
اقتصادی
50
۵۵٫۰۸
حقوقی
34
۷۸٫۷۳
اجتماعی
65
۷۴٫۹
ایمنی
66
۸۰٫۲
53 رومانی ۶۹٫۰۴
رومانی
رده‌بندی جهانی
53/ 180
۶۹٫۰۴
سیاسی
68
۵۹٫۶۵
اقتصادی
73
۴۹٫۲۴
حقوقی
53
۷۱٫۸۶
اجتماعی
36
۸۱٫۴۴
ایمنی
51
۸۳٫۰۳
54 ساحل عاج ۶۸٫۸۳
ساحل عاج
رده‌بندی جهانی
54/ 180
۶۸٫۸۳
سیاسی
45
۶۶٫۹۸
اقتصادی
43
۵۸٫۰۱
حقوقی
54
۷۱٫۰۷
اجتماعی
56
۷۶٫۳۳
ایمنی
90
۷۱٫۷۹
55 قبرس ۶۸٫۶۲
قبرس
رده‌بندی جهانی
55/ 180
۶۸٫۶۲
سیاسی
50
۶۴٫۶۶
اقتصادی
56
۵۳٫۱۲
حقوقی
52
۷۱٫۸۹
اجتماعی
85
۶۴٫۹۸
ایمنی
29
۸۸٫۴۴
56 کوسووو ۶۸٫۳۸
کوسووو
رده‌بندی جهانی
56/ 180
۶۸٫۳۸
سیاسی
56
۶۲٫۹۵
اقتصادی
68
۵۰٫۲۸
حقوقی
28
۸۰٫۲۶
اجتماعی
61
۷۵٫۴۹
ایمنی
88
۷۲٫۹۵
57 لهستان ۶۷٫۶۶
لهستان
رده‌بندی جهانی
57/ 180
۶۷٫۶۶
سیاسی
112
۵۰٫۱۵
اقتصادی
52
۵۵٫۰۲
حقوقی
64
۶۹٫۰۳
اجتماعی
49
۷۸٫۲۸
ایمنی
37
۸۵٫۸۲
58 بورکینافاسو ۶۷٫۶۴
بورکینافاسو
رده‌بندی جهانی
58/ 180
۶۷٫۶۴
سیاسی
57
۶۲٫۸۱
اقتصادی
41
۵۸٫۳۳
حقوقی
69
۶۷٫۴۵
اجتماعی
38
۸۱٫۲۵
ایمنی
83
۷۵٫۵۵
59 پاپوآ گینه نو ۶۷٫۶۲
پاپوآ گینه نو
رده‌بندی جهانی
59/ 180
۶۷٫۶۲
سیاسی
69
۵۹٫۵۸
اقتصادی
64
۵۱٫۳۱
حقوقی
74
۶۶٫۳۵
اجتماعی
72
۷۱٫۹۷
ایمنی
27
۸۸٫۸۹
60 گیانا ۶۷٫۵
گیانا
رده‌بندی جهانی
60/ 180
۶۷٫۵
سیاسی
93
۵۴٫۶۹
اقتصادی
40
۵۸٫۸۲
حقوقی
100
۵۹٫۴۳
اجتماعی
45
۷۹٫۸۳
ایمنی
40
۸۴٫۷۲
61 نیجر ۶۶٫۸۴
نیجر
رده‌بندی جهانی
61/ 180
۶۶٫۸۴
سیاسی
60
۶۲٫۶۸
اقتصادی
118
۴۱٫۶
حقوقی
62
۶۹٫۵۴
اجتماعی
67
۷۴٫۰۳
ایمنی
36
۸۶٫۳۵
62 غنا ۶۵٫۹۳
غنا
رده‌بندی جهانی
62/ 180
۶۵٫۹۳
سیاسی
63
۶۱٫۸۸
اقتصادی
80
۴۷٫۹۴
حقوقی
31
۷۹٫۶۲
اجتماعی
47
۷۸٫۹۸
ایمنی
103
۶۱٫۲۵
63 موریس ۶۵٫۵۶
موریس
رده‌بندی جهانی
63/ 180
۶۵٫۵۶
سیاسی
104
۵۲٫۷۵
اقتصادی
70
۴۹٫۹
حقوقی
91
۶۱٫۹۸
اجتماعی
39
۸۱٫۰۲
ایمنی
58
۸۲٫۱۳
64 بوسنی هرزوگوین ۶۵٫۴۳
بوسنی هرزوگوین
رده‌بندی جهانی
64/ 180
۶۵٫۴۳
سیاسی
90
۵۵٫۲۷
اقتصادی
100
۴۵٫۱
حقوقی
38
۷۷٫۵۴
اجتماعی
73
۷۱٫۰۲
ایمنی
76
۷۸٫۲۴
65 بوستاوانا ۶۴٫۶۱
بوستاوانا
رده‌بندی جهانی
65/ 180
۶۴٫۶۱
سیاسی
84
۵۵٫۶۳
اقتصادی
67
۵۰٫۴۴
حقوقی
103
۵۸٫۰۷
اجتماعی
48
۷۸٫۷۹
ایمنی
69
۸۰٫۱۴
66 لیبریا ۶۴٫۳۴
لیبریا
رده‌بندی جهانی
66/ 180
۶۴٫۳۴
سیاسی
86
۵۵٫۵
اقتصادی
127
۳۹٫۶۱
حقوقی
43
۷۶٫۹۸
اجتماعی
43
۸۰
ایمنی
94
۶۹٫۶۲
67 لسو‌تو ۶۴٫۲۹
لسو‌تو
رده‌بندی جهانی
67/ 180
۶۴٫۲۹
سیاسی
51
۶۴٫۳۸
اقتصادی
104
۴۴٫۸۵
حقوقی
112
۵۵٫۹۷
اجتماعی
76
۶۸٫۴۷
ایمنی
30
۸۷٫۷۸
68 ژاپن ۶۳٫۹۵
ژاپن
رده‌بندی جهانی
68/ 180
۶۳٫۹۵
سیاسی
83
۵۵٫۷۵
اقتصادی
47
۵۶٫۳۲
حقوقی
73
۶۶٫۳۹
اجتماعی
105
۵۹٫۳۲
ایمنی
60
۸۱٫۹۹
69 پاناما ۶۳٫۶۷
پاناما
رده‌بندی جهانی
69/ 180
۶۳٫۶۷
سیاسی
77
۵۷٫۵
اقتصادی
62
۵۱٫۶۳
حقوقی
80
۶۴٫۴۷
اجتماعی
86
۶۴٫۷۷
ایمنی
70
۸۰
70 توگو ۶۳٫۰۶
توگو
رده‌بندی جهانی
70/ 180
۶۳٫۰۶
سیاسی
95
۵۴٫۵
اقتصادی
89
۴۶٫۸۶
حقوقی
96
۶۰٫۱۹
اجتماعی
74
۶۹٫۳۲
ایمنی
44
۸۴٫۴۵
71 بلغارستان ۶۲٫۹۸
بلغارستان
رده‌بندی جهانی
71/ 180
۶۲٫۹۸
سیاسی
73
۵۸٫۲۵
اقتصادی
133
۳۷٫۹۱
حقوقی
57
۷۰٫۲۵
اجتماعی
81
۶۵٫۵۳
ایمنی
53
۸۲٫۹۴
72 مجارستان ۶۲٫۹۶
مجارستان
رده‌بندی جهانی
72/ 180
۶۲٫۹۶
سیاسی
130
۴۵٫۶۳
اقتصادی
112
۴۳٫۹۴
حقوقی
55
۷۰٫۹۴
اجتماعی
70
۷۲٫۶۲
ایمنی
62
۸۱٫۶۶
73 مالزی ۶۲٫۸۳
مالزی
رده‌بندی جهانی
73/ 180
۶۲٫۸۳
سیاسی
89
۵۵٫۳۱
اقتصادی
57
۵۲٫۹۴
حقوقی
138
۴۴٫۵۸
اجتماعی
60
۷۵٫۸۵
ایمنی
38
۸۵٫۴۶
74 سیرالئون ۶۲٫۵۵
سیرالئون
رده‌بندی جهانی
74/ 180
۶۲٫۵۵
سیاسی
49
۶۵٫۴۵
اقتصادی
81
۴۷٫۹
حقوقی
77
۶۵٫۹
اجتماعی
71
۷۲٫۲۴
ایمنی
102
۶۱٫۲۷
75 کومور ۶۲٫۲۵
کومور
رده‌بندی جهانی
75/ 180
۶۲٫۲۵
سیاسی
92
۵۵٫۰۹
اقتصادی
72
۴۹٫۷۲
حقوقی
78
۶۵٫۳۶
اجتماعی
92
۶۱٫۸۵
ایمنی
73
۷۹٫۲۱
76 قبرس شمالی ۶۱٫۷۳
قبرس شمالی
رده‌بندی جهانی
76/ 180
۶۱٫۷۳
سیاسی
80
۵۶٫۱۸
اقتصادی
114
۴۲٫۹۲
حقوقی
87
۶۳٫۱
اجتماعی
90
۶۳٫۴۵
ایمنی
52
۸۳٫۰۱
77 گرجستان ۶۱٫۶۹
گرجستان
رده‌بندی جهانی
77/ 180
۶۱٫۶۹
سیاسی
121
۴۸٫۴
اقتصادی
87
۴۷٫۱۷
حقوقی
47
۷۶
اجتماعی
63
۷۵
ایمنی
100
۶۱٫۹
78 گینه بیسائو ۶۱٫۵۷
گینه بیسائو
رده‌بندی جهانی
78/ 180
۶۱٫۵۷
سیاسی
81
۵۶٫۰۹
اقتصادی
61
۵۱٫۷۲
حقوقی
59
۷۰٫۰۵
اجتماعی
84
۶۵٫۰۶
ایمنی
98
۶۴٫۹۵
79 اوکراين ۶۱٫۱۹
اوکراين
رده‌بندی جهانی
79/ 180
۶۱٫۱۹
سیاسی
65
۶۰٫۶۳
اقتصادی
30
۶۳٫۴۸
حقوقی
26
۸۰٫۶۶
اجتماعی
40
۸۰٫۴
ایمنی
179
۲۰٫۷۸
80 اکواتور ۶۰٫۵۱
اکواتور
رده‌بندی جهانی
80/ 180
۶۰٫۵۱
سیاسی
66
۶۰٫۵۲
اقتصادی
33
۶۱٫۶
حقوقی
58
۷۰٫۱۳
اجتماعی
93
۶۱٫۵۵
ایمنی
128
۴۸٫۷۶
81 کنگو - برازاویل ۶۰٫۴۲
کنگو - برازاویل
رده‌بندی جهانی
81/ 180
۶۰٫۴۲
سیاسی
76
۵۷٫۵۸
اقتصادی
97
۴۵٫۷۱
حقوقی
90
۶۲٫۱۵
اجتماعی
108
۵۸٫۵۲
ایمنی
77
۷۸٫۱۷
82 مالاوی ۶۰٫۳۴
مالاوی
رده‌بندی جهانی
82/ 180
۶۰٫۳۴
سیاسی
106
۵۲٫۵۷
اقتصادی
83
۴۷٫۶
حقوقی
72
۶۶٫۵۶
اجتماعی
98
۶۰٫۲۳
ایمنی
84
۷۴٫۷۳
83 شیلی ۶۰٫۰۹
شیلی
رده‌بندی جهانی
83/ 180
۶۰٫۰۹
سیاسی
41
۷۰٫۸
اقتصادی
84
۴۷٫۴۸
حقوقی
79
۶۵٫۰۹
اجتماعی
80
۶۵٫۵۸
ایمنی
124
۵۱٫۴۹
84 مالت ۵۹٫۷۶
مالت
رده‌بندی جهانی
84/ 180
۵۹٫۷۶
سیاسی
128
۴۶٫۴۶
اقتصادی
105
۴۴٫۷۷
حقوقی
108
۵۷٫۲۳
اجتماعی
79
۶۶٫۰۴
ایمنی
45
۸۴٫۳۱
85 گینه ۵۹٫۵۱
گینه
رده‌بندی جهانی
85/ 180
۵۹٫۵۱
سیاسی
67
۶۰
اقتصادی
93
۴۶٫۰۸
حقوقی
88
۶۲٫۸۵
اجتماعی
99
۶۰٫۰۹
ایمنی
95
۶۸٫۵۵
86 موریتانی ۵۹٫۴۵
موریتانی
رده‌بندی جهانی
86/ 180
۵۹٫۴۵
سیاسی
96
۵۴٫۰۶
اقتصادی
88
۴۷٫۰۶
حقوقی
105
۵۷٫۵۵
اجتماعی
96
۶۰٫۸
ایمنی
78
۷۷٫۷۸
87 زامبیا ۵۹٫۴۱
زامبیا
رده‌بندی جهانی
87/ 180
۵۹٫۴۱
سیاسی
64
۶۱٫۷۷
اقتصادی
130
۳۸٫۸۹
حقوقی
109
۵۶٫۷۶
اجتماعی
111
۵۸٫۱۴
ایمنی
63
۸۱٫۴۶
88 مغولستان ۵۹٫۳۳
مغولستان
رده‌بندی جهانی
88/ 180
۵۹٫۳۳
سیاسی
94
۵۴٫۶۶
اقتصادی
129
۳۸٫۹۵
حقوقی
99
۵۹٫۶۱
اجتماعی
87
۶۳٫۹۵
ایمنی
71
۷۹٫۴۹
89 جزایر فیجی ۵۹٫۲۷
جزایر فیجی
رده‌بندی جهانی
89/ 180
۵۹٫۲۷
سیاسی
102
۵۳٫۱۳
اقتصادی
100
۴۵٫۱
حقوقی
112
۵۵٫۹۷
اجتماعی
91
۶۲٫۸۸
ایمنی
72
۷۹٫۲۶
90 بوتان ۵۹٫۲۵
بوتان
رده‌بندی جهانی
90/ 180
۵۹٫۲۵
سیاسی
61
۶۲٫۰۸
اقتصادی
66
۵۰٫۴۹
حقوقی
134
۴۶٫۵۴
اجتماعی
136
۴۹٫۵۱
ایمنی
31
۸۷٫۶۲
91 صربستان ۵۹٫۱۶
صربستان
رده‌بندی جهانی
91/ 180
۵۹٫۱۶
سیاسی
133
۴۵٫۲۷
اقتصادی
128
۳۹٫۱۵
حقوقی
41
۷۷٫۱۸
اجتماعی
103
۵۹٫۸۷
ایمنی
85
۷۴٫۳۱
92 برزیل ۵۸٫۶۷
برزیل
رده‌بندی جهانی
92/ 180
۵۸٫۶۷
سیاسی
82
۵۵٫۷۹
اقتصادی
59
۵۲٫۵۹
حقوقی
51
۷۲٫۴۴
اجتماعی
57
۷۶٫۲۲
ایمنی
149
۳۶٫۳
93 سازمان کشورهای شرق کارارئیب ۵۸٫۳۶
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
رده‌بندی جهانی
93/ 180
۵۸٫۳۶
سیاسی
87
۵۵٫۴۷
اقتصادی
99
۴۵٫۳۴
حقوقی
119
۵۴٫۰۱
اجتماعی
101
۵۹٫۹۴
ایمنی
80
۷۷٫۰۴
94 گابون ۵۸٫۱۲
گابون
رده‌بندی جهانی
94/ 180
۵۸٫۱۲
سیاسی
122
۴۸٫۳۳
اقتصادی
90
۴۶٫۵۷
حقوقی
106
۵۷٫۳۹
اجتماعی
111
۵۸٫۱۴
ایمنی
68
۸۰٫۱۷
95 نپال ۵۷٫۸۹
نپال
رده‌بندی جهانی
95/ 180
۵۷٫۸۹
سیاسی
72
۵۸٫۴۴
اقتصادی
106
۴۴٫۶۱
حقوقی
76
۶۶٫۲۷
اجتماعی
95
۶۱٫۰۸
ایمنی
106
۵۹٫۰۴
96 آلبانی ۵۷٫۸۶
آلبانی
رده‌بندی جهانی
96/ 180
۵۷٫۸۶
سیاسی
124
۴۷٫۷۶
اقتصادی
148
۳۵٫۱۳
حقوقی
68
۶۷٫۶۱
اجتماعی
77
۶۸٫۳۷
ایمنی
93
۷۰٫۴۵
97 اسرائیل ۵۷٫۵۷
اسرائیل
رده‌بندی جهانی
97/ 180
۵۷٫۵۷
سیاسی
59
۶۲٫۷۱
اقتصادی
45
۵۷٫۵۲
حقوقی
132
۴۷٫۱۷
اجتماعی
58
۷۶٫۱۴
ایمنی
134
۴۴٫۳
98 جمهوری آفریقای مرکزی ۵۷٫۵۶
جمهوری آفریقای مرکزی
رده‌بندی جهانی
98/ 180
۵۷٫۵۶
سیاسی
99
۵۳٫۳۹
اقتصادی
74
۴۹٫۰۲
حقوقی
86
۶۳٫۸۸
اجتماعی
78
۶۶٫۵۶
ایمنی
112
۵۴٫۹۷
99 هايیتی ۵۷٫۳۸
هايیتی
رده‌بندی جهانی
99/ 180
۵۷٫۳۸
سیاسی
71
۵۹٫۳۸
اقتصادی
79
۴۸٫۱۸
حقوقی
61
۶۹٫۹۵
اجتماعی
69
۷۳٫۳۸
ایمنی
152
۳۶٫۰۲
100 مالدیو ۵۶٫۹۳
مالدیو
رده‌بندی جهانی
100/ 180
۵۶٫۹۳
سیاسی
97
۵۳٫۷۵
اقتصادی
161
۳۲٫۸۴
حقوقی
98
۵۹٫۹۱
اجتماعی
124
۵۵٫۶۸
ایمنی
57
۸۲٫۴۸
101 ماداگاسکار ۵۶٫۶۶
ماداگاسکار
رده‌بندی جهانی
101/ 180
۵۶٫۶۶
سیاسی
117
۴۹٫۰۳
اقتصادی
139
۳۶٫۷۱
حقوقی
94
۶۰٫۶۹
اجتماعی
109
۵۸٫۴۶
ایمنی
75
۷۸٫۳۹
102 موزامبیک ۵۶٫۱۳
موزامبیک
رده‌بندی جهانی
102/ 180
۵۶٫۱۳
سیاسی
115
۴۹٫۱۷
اقتصادی
91
۴۶٫۵۱
حقوقی
70
۶۶٫۹۸
اجتماعی
83
۶۵٫۲۸
ایمنی
119
۵۲٫۷۳
103 پاراگوئه ۵۵٫۹۶
پاراگوئه
رده‌بندی جهانی
103/ 180
۵۵٫۹۶
سیاسی
78
۵۷٫۰۶
اقتصادی
117
۴۲٫۱۶
حقوقی
56
۷۰٫۸۵
اجتماعی
94
۶۱٫۲۵
ایمنی
129
۴۸٫۵۱
104 سنگال ۵۵٫۸۲
سنگال
رده‌بندی جهانی
104/ 180
۵۵٫۸۲
سیاسی
79
۵۶٫۴۳
اقتصادی
93
۴۶٫۰۸
حقوقی
115
۵۵٫۶۶
اجتماعی
82
۶۵٫۴۲
ایمنی
111
۵۵٫۵۱
105 قطر ۵۵٫۲۸
قطر
رده‌بندی جهانی
105/ 180
۵۵٫۲۸
سیاسی
102
۵۳٫۱۳
اقتصادی
69
۵۰
حقوقی
151
۳۸٫۲۱
اجتماعی
133
۵۱٫۱۴
ایمنی
47
۸۳٫۹۳
106 تایلند ۵۵٫۲۴
تایلند
رده‌بندی جهانی
106/ 180
۵۵٫۲۴
سیاسی
70
۵۹٫۵۳
اقتصادی
63
۵۱٫۴۷
حقوقی
124
۵۱٫۴۲
اجتماعی
120
۵۶٫۲۵
ایمنی
109
۵۷٫۵۴
107 یونان ۵۵٫۲
یونان
رده‌بندی جهانی
107/ 180
۵۵٫۲
سیاسی
100
۵۳٫۳۱
اقتصادی
134
۳۷٫۶۶
حقوقی
92
۶۱٫۳۶
اجتماعی
130
۵۲٫۲۳
ایمنی
91
۷۱٫۴۴
108 اندونزی ۵۴٫۸۳
اندونزی
رده‌بندی جهانی
108/ 180
۵۴٫۸۳
سیاسی
91
۵۵٫۱۶
اقتصادی
106
۴۴٫۶۱
حقوقی
85
۶۳٫۹۲
اجتماعی
123
۵۵٫۹۷
ایمنی
115
۵۴٫۴۹
109 چاد ۵۳٫۷۳
چاد
رده‌بندی جهانی
109/ 180
۵۳٫۷۳
سیاسی
101
۵۳٫۳
اقتصادی
57
۵۲٫۹۴
حقوقی
102
۵۸٫۶۳
اجتماعی
75
۶۹٫۱۶
ایمنی
154
۳۴٫۶۲
110 پرو ۵۲٫۷۴
پرو
رده‌بندی جهانی
110/ 180
۵۲٫۷۴
سیاسی
75
۵۷٫۹۹
اقتصادی
115
۴۲٫۸۱
حقوقی
84
۶۳٫۹۴
اجتماعی
116
۵۶٫۹۴
ایمنی
140
۴۲
111 سوازیلند ۵۲٫۶۶
سوازیلند
رده‌بندی جهانی
111/ 180
۵۲٫۶۶
سیاسی
126
۴۶٫۶۱
اقتصادی
111
۴۳٫۹۸
حقوقی
137
۴۵٫۲۸
اجتماعی
122
۵۶٫۰۱
ایمنی
91
۷۱٫۴۴
112 بنین ۵۲٫۴۴
بنین
رده‌بندی جهانی
112/ 180
۵۲٫۴۴
سیاسی
119
۴۸٫۹۸
اقتصادی
125
۳۹٫۸۳
حقوقی
111
۵۶٫۰۱
اجتماعی
89
۶۳٫۴۹
ایمنی
117
۵۳٫۹
113 مالی ۵۲٫۲۹
مالی
رده‌بندی جهانی
113/ 180
۵۲٫۲۹
سیاسی
105
۵۲٫۶۳
اقتصادی
131
۳۸٫۸۲
حقوقی
117
۵۵٫۰۹
اجتماعی
125
۵۵
ایمنی
105
۵۹٫۸۸
114 بروندی ۵۲٫۱۴
بروندی
رده‌بندی جهانی
114/ 180
۵۲٫۱۴
سیاسی
109
۵۱٫۵
اقتصادی
75
۴۸٫۸۲
حقوقی
116
۵۵٫۴۱
اجتماعی
131
۵۲٫۱۲
ایمنی
118
۵۲٫۸۴
115 ال‌سالوادور ۵۱٫۳۶
ال‌سالوادور
رده‌بندی جهانی
115/ 180
۵۱٫۳۶
سیاسی
157
۳۸٫۱۳
اقتصادی
119
۴۱٫۴۷
حقوقی
114
۵۵٫۸۵
اجتماعی
137
۴۹٫۳۲
ایمنی
89
۷۲٫۰۳
116 کنیا ۵۱٫۱۵
کنیا
رده‌بندی جهانی
116/ 180
۵۱٫۱۵
سیاسی
115
۴۹٫۱۷
اقتصادی
121
۴۰٫۵۲
حقوقی
71
۶۶٫۸۲
اجتماعی
120
۵۶٫۲۵
ایمنی
136
۴۲٫۹۹
117 بلیوی ۵۱٫۰۹
بلیوی
رده‌بندی جهانی
117/ 180
۵۱٫۰۹
سیاسی
127
۴۶٫۵۳
اقتصادی
96
۴۵٫۷۲
حقوقی
97
۶۰٫۱۲
اجتماعی
119
۵۶٫۴
ایمنی
130
۴۶٫۶۸
118 سودان جنوبی ۵۰٫۶۲
سودان جنوبی
رده‌بندی جهانی
118/ 180
۵۰٫۶۲
سیاسی
114
۴۹٫۴۶
اقتصادی
78
۴۸٫۳۲
حقوقی
110
۵۶٫۰۶
اجتماعی
141
۴۷٫۷۳
ایمنی
123
۵۱٫۵۴
119 لبنان ۵۰٫۴۶
لبنان
رده‌بندی جهانی
119/ 180
۵۰٫۴۶
سیاسی
108
۵۱٫۶۳
اقتصادی
147
۳۵٫۶۹
حقوقی
130
۴۸٫۱۱
اجتماعی
106
۵۸٫۸۶
ایمنی
108
۵۸
120 گینه اکوادور ۵۰٫۳۵
گینه اکوادور
رده‌بندی جهانی
120/ 180
۵۰٫۳۵
سیاسی
136
۴۳٫۸۵
اقتصادی
138
۳۶٫۹۳
حقوقی
104
۵۷٫۹۲
اجتماعی
150
۳۹٫۵۸
ایمنی
87
۷۳٫۴۷
121 تونس ۵۰٫۱۱
تونس
رده‌بندی جهانی
121/ 180
۵۰٫۱۱
سیاسی
74
۵۸٫۱۳
اقتصادی
150
۳۴٫۹۷
حقوقی
128
۴۹٫۰۶
اجتماعی
127
۵۳٫۷۹
ایمنی
114
۵۴٫۶
122 قرقیزستان ۴۹٫۹۱
قرقیزستان
رده‌بندی جهانی
122/ 180
۴۹٫۹۱
سیاسی
123
۴۸٫۱۳
اقتصادی
86
۴۷٫۲۵
حقوقی
127
۵۰٫۱۹
اجتماعی
138
۴۹٫۰۹
ایمنی
113
۵۴٫۹۱
123 نیجریه ۴۹٫۵۶
نیجریه
رده‌بندی جهانی
123/ 180
۴۹٫۵۶
سیاسی
107
۵۱٫۹۶
اقتصادی
110
۴۴٫۱۲
حقوقی
126
۵۰٫۵۴
اجتماعی
88
۶۳٫۸
ایمنی
147
۳۷٫۳۸
124 جمهوری دموکراتیک کنگو ۴۸٫۵۵
جمهوری دموکراتیک کنگو
رده‌بندی جهانی
124/ 180
۴۸٫۵۵
سیاسی
110
۵۱٫۰۳
اقتصادی
109
۴۴٫۳۶
حقوقی
122
۵۲
اجتماعی
101
۵۹٫۹۴
ایمنی
153
۳۵٫۴۲
125 آنگولا ۴۸٫۳
آنگولا
رده‌بندی جهانی
125/ 180
۴۸٫۳
سیاسی
137
۴۳٫۵۷
اقتصادی
163
۳۱٫۷۹
حقوقی
125
۵۱٫۲۱
اجتماعی
126
۵۴٫۷۱
ایمنی
104
۶۰٫۲
126 زیمبابوه ۴۸٫۱۷
زیمبابوه
رده‌بندی جهانی
126/ 180
۴۸٫۱۷
سیاسی
143
۴۲٫۰۸
اقتصادی
135
۳۷٫۵۸
حقوقی
106
۵۷٫۳۹
اجتماعی
96
۶۰٫۸
ایمنی
137
۴۲٫۹۸
127 گواتمالا ۴۸٫۱۲
گواتمالا
رده‌بندی جهانی
127/ 180
۴۸٫۱۲
سیاسی
140
۴۲٫۶۴
اقتصادی
124
۴۰٫۰۹
حقوقی
81
۶۴٫۱۵
اجتماعی
113
۵۷٫۵۸
ایمنی
151
۳۶٫۱۵
128 مکزیک ۴۷٫۹۸
مکزیک
رده‌بندی جهانی
128/ 180
۴۷٫۹۸
سیاسی
88
۵۵٫۳۸
اقتصادی
85
۴۷٫۳۵
حقوقی
75
۶۶٫۳۲
اجتماعی
142
۴۷٫۱۶
ایمنی
174
۲۳٫۶۸
129 سنگاپور ۴۷٫۸۸
سنگاپور
رده‌بندی جهانی
129/ 180
۴۷٫۸۸
سیاسی
155
۳۸٫۷۵
اقتصادی
116
۴۲٫۴
حقوقی
168
۲۷٫۳۶
اجتماعی
132
۵۱٫۹۹
ایمنی
74
۷۸٫۸۹
130 اتیوپی ۴۷٫۷
اتیوپی
رده‌بندی جهانی
130/ 180
۴۷٫۷
سیاسی
111
۵۰٫۲۵
اقتصادی
113
۴۳٫۱۴
حقوقی
89
۶۲٫۶۴
اجتماعی
146
۴۳٫۶۴
ایمنی
146
۳۸٫۸۲
131 روندا ۴۶٫۵۸
روندا
رده‌بندی جهانی
131/ 180
۴۶٫۵۸
سیاسی
149
۴۰
اقتصادی
151
۳۴٫۸
حقوقی
101
۵۸٫۸۷
اجتماعی
110
۵۸٫۳۳
ایمنی
143
۴۰٫۹۱
132 فلیپین ۴۶٫۲۱
فلیپین
رده‌بندی جهانی
132/ 180
۴۶٫۲۱
سیاسی
135
۴۳٫۹۶
اقتصادی
122
۴۰٫۲
حقوقی
120
۵۲٫۲
اجتماعی
114
۵۷٫۳۹
ایمنی
148
۳۷٫۳
133 اوگاندا ۴۶٫۰۸
اوگاندا
رده‌بندی جهانی
133/ 180
۴۶٫۰۸
سیاسی
129
۴۵٫۷۵
اقتصادی
126
۳۹٫۸
حقوقی
118
۵۴٫۳۴
اجتماعی
100
۶۰
ایمنی
164
۳۰٫۵۲
134 قزاقستان ۴۵٫۸۷
قزاقستان
رده‌بندی جهانی
134/ 180
۴۵٫۸۷
سیاسی
134
۴۴٫۰۶
اقتصادی
143
۳۶٫۰۳
حقوقی
139
۴۴٫۳۴
اجتماعی
104
۵۹٫۳۷
ایمنی
133
۴۵٫۵۴
135 سریلانکا ۴۵٫۸۵
سریلانکا
رده‌بندی جهانی
135/ 180
۴۵٫۸۵
سیاسی
146
۴۰٫۹۴
اقتصادی
76
۴۸٫۵۳
حقوقی
143
۴۳٫۴
اجتماعی
148
۴۲٫۰۵
ایمنی
116
۵۴٫۳۲
136 الجزایر ۴۵٫۷۴
الجزایر
رده‌بندی جهانی
136/ 180
۴۵٫۷۴
سیاسی
142
۴۲٫۱۴
اقتصادی
141
۳۶٫۱۳
حقوقی
136
۴۶٫۰۹
اجتماعی
129
۵۲٫۶
ایمنی
122
۵۱٫۷۲
137 اوزبکستان ۴۵٫۷۳
اوزبکستان
رده‌بندی جهانی
137/ 180
۴۵٫۷۳
سیاسی
132
۴۵٫۵۲
اقتصادی
132
۳۸٫۴
حقوقی
120
۵۲٫۲
اجتماعی
147
۴۳٫۵۶
ایمنی
127
۴۸٫۹۸
138 کامرون ۴۵٫۵۸
کامرون
رده‌بندی جهانی
138/ 180
۴۵٫۵۸
سیاسی
141
۴۲٫۵
اقتصادی
144
۳۵٫۹۹
حقوقی
141
۴۴٫۰۷
اجتماعی
107
۵۸٫۷۷
ایمنی
131
۴۶٫۵۸
139 کلمبیا ۴۵٫۲۳
کلمبیا
رده‌بندی جهانی
139/ 180
۴۵٫۲۳
سیاسی
84
۵۵٫۶۳
اقتصادی
149
۳۵٫۰۵
حقوقی
83
۶۴٫۱
اجتماعی
156
۳۷٫۳۷
ایمنی
155
۳۴٫۰۱
140 هنگ کنگ ۴۴٫۸۶
هنگ کنگ
رده‌بندی جهانی
140/ 180
۴۴٫۸۶
سیاسی
148
۴۰٫۴۳
اقتصادی
95
۴۵٫۸۹
حقوقی
150
۳۸٫۳۲
اجتماعی
118
۵۶٫۵۱
ایمنی
135
۴۳٫۱۵
141 سومالی ۴۴٫۲۴
سومالی
رده‌بندی جهانی
141/ 180
۴۴٫۲۴
سیاسی
98
۵۳٫۴۴
اقتصادی
108
۴۴٫۴۹
حقوقی
142
۴۳٫۶۳
اجتماعی
133
۵۱٫۱۴
ایمنی
169
۲۸٫۵
142 برونئی ۴۴٫۲
برونئی
رده‌بندی جهانی
142/ 180
۴۴٫۲
سیاسی
113
۴۹٫۸۴
اقتصادی
151
۳۴٫۸
حقوقی
162
۳۰٫۶۶
اجتماعی
170
۲۹٫۸۸
ایمنی
82
۷۵٫۸۳
143 تانزانیا ۴۴٫۰۲
تانزانیا
رده‌بندی جهانی
143/ 180
۴۴٫۰۲
سیاسی
138
۴۲٫۹۷
اقتصادی
157
۳۳٫۳۳
حقوقی
159
۳۱٫۶
اجتماعی
128
۵۳٫۴۱
ایمنی
107
۵۸٫۷۸
144 مراکش / صحرای غربی ۴۳٫۶۹
مراکش / صحرای غربی
رده‌بندی جهانی
144/ 180
۴۳٫۶۹
سیاسی
151
۳۹٫۹۲
اقتصادی
164
۳۰٫۶۲
حقوقی
129
۴۸٫۹۷
اجتماعی
117
۵۶٫۸۷
ایمنی
139
۴۲٫۰۷
145 امارات متحده عربی ۴۲٫۹۹
امارات متحده عربی
رده‌بندی جهانی
145/ 180
۴۲٫۹۹
سیاسی
130
۴۵٫۶۳
اقتصادی
100
۴۵٫۱
حقوقی
153
۳۶٫۷۹
اجتماعی
165
۳۰٫۶۸
ایمنی
110
۵۶٫۷۷
146 اردن ۴۲٫۷۹
اردن
رده‌بندی جهانی
146/ 180
۴۲٫۷۹
سیاسی
125
۴۷٫۷۱
اقتصادی
153
۳۴٫۶۴
حقوقی
152
۳۷٫۷۴
اجتماعی
164
۳۲٫۲
ایمنی
101
۶۱٫۶۸
147 کامبوج ۴۲٫۰۲
کامبوج
رده‌بندی جهانی
147/ 180
۴۲٫۰۲
سیاسی
156
۳۸٫۵
اقتصادی
171
۲۷٫۸۴
حقوقی
135
۴۶٫۴۲
اجتماعی
115
۵۷٫۲۷
ایمنی
144
۴۰٫۰۵
148 سودان ۴۰٫۸۳
سودان
رده‌بندی جهانی
148/ 180
۴۰٫۸۳
سیاسی
143
۴۲٫۰۸
اقتصادی
169
۲۸٫۴۳
حقوقی
160
۳۱٫۴۵
اجتماعی
149
۴۰٫۱۵
ایمنی
99
۶۲٫۰۵
149 لیبی ۴۰٫۲۲
لیبی
رده‌بندی جهانی
149/ 180
۴۰٫۲۲
سیاسی
118
۴۹
اقتصادی
154
۳۴٫۳۱
حقوقی
163
۳۰٫۱۹
اجتماعی
144
۴۵٫۲۳
ایمنی
138
۴۲٫۳۶
150 پاکستان ۳۹٫۹۵
پاکستان
رده‌بندی جهانی
150/ 180
۳۹٫۹۵
سیاسی
139
۴۲٫۷۱
اقتصادی
136
۳۷٫۲۵
حقوقی
130
۴۸٫۱۱
اجتماعی
140
۴۸٫۱۱
ایمنی
176
۲۳٫۵۷
151 آذربایجان ۳۹٫۹۳
آذربایجان
رده‌بندی جهانی
151/ 180
۳۹٫۹۳
سیاسی
165
۳۵٫۴۵
اقتصادی
173
۲۵٫۹۱
حقوقی
149
۳۸٫۹۵
اجتماعی
135
۵۰
ایمنی
126
۴۹٫۳۵
152 افغانستان ۳۹٫۷۵
افغانستان
رده‌بندی جهانی
152/ 180
۳۹٫۷۵
سیاسی
120
۴۸٫۹۶
اقتصادی
103
۴۴٫۹۳
حقوقی
145
۴۲٫۷۷
اجتماعی
165
۳۰٫۶۸
ایمنی
161
۳۱٫۴۱
153 تاجیکستان ۳۹٫۰۶
تاجیکستان
رده‌بندی جهانی
153/ 180
۳۹٫۰۶
سیاسی
167
۳۴٫۱۷
اقتصادی
137
۳۷٫۰۹
حقوقی
123
۵۱٫۵۷
اجتماعی
160
۳۶٫۱۷
ایمنی
149
۳۶٫۳
154 کویت ۳۸٫۸۴
کویت
رده‌بندی جهانی
154/ 180
۳۸٫۸۴
سیاسی
145
۴۱٫۲۵
اقتصادی
177
۲۴٫۵۱
حقوقی
163
۳۰٫۱۹
اجتماعی
176
۲۰٫۴۵
ایمنی
78
۷۷٫۷۸
155 عمان ۳۷٫۸۷
عمان
رده‌بندی جهانی
155/ 180
۳۷٫۸۷
سیاسی
161
۳۶٫۲۵
اقتصادی
156
۳۳٫۸۲
حقوقی
179
۱۵٫۰۹
اجتماعی
155
۳۸٫۰۷
ایمنی
97
۶۶٫۱۱
156 فلسطین ۳۷٫۸۶
فلسطین
رده‌بندی جهانی
156/ 180
۳۷٫۸۶
سیاسی
147
۴۰٫۴۷
اقتصادی
122
۴۰٫۲
حقوقی
139
۴۴٫۳۴
اجتماعی
158
۳۶٫۳۶
ایمنی
170
۲۷٫۹۵
157 روسیه سفید ۳۷٫۱۷
روسیه سفید
رده‌بندی جهانی
157/ 180
۳۷٫۱۷
سیاسی
174
۳۲٫۳۴
اقتصادی
82
۴۷٫۶۷
حقوقی
167
۲۸٫۰۷
اجتماعی
139
۴۸٫۳
ایمنی
168
۲۹٫۴۵
158 نیکاراگوئه ۳۷٫۰۹
نیکاراگوئه
رده‌بندی جهانی
158/ 180
۳۷٫۰۹
سیاسی
163
۳۵٫۸۱
اقتصادی
98
۴۵٫۴۹
حقوقی
166
۲۸٫۲۱
اجتماعی
145
۴۴٫۳۲
ایمنی
160
۳۱٫۶۵
159 ونزوئلا ۳۶٫۹۹
ونزوئلا
رده‌بندی جهانی
159/ 180
۳۶٫۹۹
سیاسی
166
۳۴٫۸۹
اقتصادی
145
۳۵٫۷۴
حقوقی
155
۳۴٫۸۲
اجتماعی
153
۳۸٫۵۳
ایمنی
142
۴۰٫۹۶
160 لائوس ۳۶٫۶۶
لائوس
رده‌بندی جهانی
160/ 180
۳۶٫۶۶
سیاسی
162
۳۶٫۰۴
اقتصادی
157
۳۳٫۳۳
حقوقی
169
۲۵٫۴۷
اجتماعی
154
۳۸٫۲۶
ایمنی
125
۵۰٫۱۹
161 هند ۳۶٫۶۲
هند
رده‌بندی جهانی
161/ 180
۳۶٫۶۲
سیاسی
169
۳۳٫۶۵
اقتصادی
155
۳۴٫۱۵
حقوقی
144
۴۲٫۹۲
اجتماعی
143
۴۵٫۲۷
ایمنی
172
۲۷٫۱۲
162 جیبوتی ۳۵٫۸۷
جیبوتی
رده‌بندی جهانی
162/ 180
۳۵٫۸۷
سیاسی
152
۳۹٫۲۵
اقتصادی
174
۲۵٫۴۹
حقوقی
157
۳۴٫۵۳
اجتماعی
172
۲۸٫۱۸
ایمنی
121
۵۱٫۹
163 بنگلادش ۳۵٫۳۱
بنگلادش
رده‌بندی جهانی
163/ 180
۳۵٫۳۱
سیاسی
154
۳۹٫۰۶
اقتصادی
142
۳۶٫۱۱
حقوقی
154
۳۵٫۲۲
اجتماعی
157
۳۶٫۵۵
ایمنی
167
۲۹٫۶
164 روسیه ۳۴٫۷۷
روسیه
رده‌بندی جهانی
164/ 180
۳۴٫۷۷
سیاسی
173
۳۲٫۴۳
اقتصادی
140
۳۶٫۱۷
حقوقی
158
۳۴٫۵۱
اجتماعی
152
۳۸٫۹۴
ایمنی
159
۳۱٫۸۲
165 ترکیه ۳۳٫۹۷
ترکیه
رده‌بندی جهانی
165/ 180
۳۳٫۹۷
سیاسی
160
۳۶٫۵۶
اقتصادی
168
۲۹٫۴۱
حقوقی
146
۴۱٫۱۶
اجتماعی
167
۳۰٫۱۱
ایمنی
157
۳۲٫۵۸
166 مصر ۳۳٫۳۷
مصر
رده‌بندی جهانی
166/ 180
۳۳٫۳۷
سیاسی
176
۲۹٫۶۳
اقتصادی
162
۳۱٫۹۶
حقوقی
156
۳۴٫۷۲
اجتماعی
151
۳۹٫۵۵
ایمنی
162
۳۱٫۰۲
167 عراق ۳۲٫۹۴
عراق
رده‌بندی جهانی
167/ 180
۳۲٫۹۴
سیاسی
152
۳۹٫۲۵
اقتصادی
170
۲۸٫۰۴
حقوقی
161
۳۱٫۱۳
اجتماعی
158
۳۶٫۳۶
ایمنی
165
۲۹٫۹
168 یمن ۳۲٫۷۸
یمن
رده‌بندی جهانی
168/ 180
۳۲٫۷۸
سیاسی
158
۳۷٫۵
اقتصادی
166
۳۰٫۳۹
حقوقی
147
۴۰٫۵۷
اجتماعی
161
۳۴٫۰۹
ایمنی
178
۲۱٫۳۷
169 هندوراس ۳۲٫۶۵
هندوراس
رده‌بندی جهانی
169/ 180
۳۲٫۶۵
سیاسی
149
۴۰
اقتصادی
157
۳۳٫۳۳
حقوقی
148
۳۹٫۹۴
اجتماعی
175
۲۲٫۳۷
ایمنی
171
۲۷٫۶۱
170 عربستان سعودی ۳۲٫۴۳
عربستان سعودی
رده‌بندی جهانی
170/ 180
۳۲٫۴۳
سیاسی
159
۳۷٫۱۹
اقتصادی
157
۳۳٫۳۳
حقوقی
174
۲۱٫۷
اجتماعی
167
۳۰٫۱۱
ایمنی
145
۳۹٫۸
171 بحرین ۳۰٫۵۹
بحرین
رده‌بندی جهانی
171/ 180
۳۰٫۵۹
سیاسی
175
۳۰٫۶۳
اقتصادی
176
۲۵٫۲۵
حقوقی
173
۲۱٫۹۳
اجتماعی
162
۳۳٫۵۲
ایمنی
141
۴۱٫۶۴
172 کوبا ۲۹
کوبا
رده‌بندی جهانی
172/ 180
۲۹
سیاسی
172
۳۲٫۸۵
اقتصادی
146
۳۵٫۷۳
حقوقی
180
۱۴٫۳۶
اجتماعی
169
۲۹٫۹۴
ایمنی
158
۳۲٫۱۴
173 برمه ۲۸٫۲۶
برمه
رده‌بندی جهانی
173/ 180
۲۸٫۲۶
سیاسی
164
۳۵٫۷۵
اقتصادی
120
۴۰٫۹۸
حقوقی
175
۲۰٫۱۹
اجتماعی
174
۲۴٫۷۷
ایمنی
180
۱۹٫۶
174 اریتره ۲۷٫۸۶
اریتره
رده‌بندی جهانی
174/ 180
۲۷٫۸۶
سیاسی
171
۳۳٫۱۳
اقتصادی
172
۲۶٫۹۶
حقوقی
171
۲۳٫۴۳
اجتماعی
173
۲۶٫۱۶
ایمنی
166
۲۹٫۶۱
175 سوریه ۲۷٫۲۲
سوریه
رده‌بندی جهانی
175/ 180
۲۷٫۲۲
سیاسی
169
۳۳٫۶۵
اقتصادی
174
۲۵٫۴۹
حقوقی
170
۲۴٫۳۴
اجتماعی
171
۲۹٫۵۵
ایمنی
177
۲۳٫۰۷
176 ترکمنستان ۲۵٫۸۲
ترکمنستان
رده‌بندی جهانی
176/ 180
۲۵٫۸۲
سیاسی
180
۲۳٫۲۵
اقتصادی
179
۲۰٫۳۹
حقوقی
165
۲۹٫۶۲
اجتماعی
179
۹٫۳۲
ایمنی
132
۴۶٫۵۳
177 ایران ۲۴٫۸۱
ایران
رده‌بندی جهانی
177/ 180
۲۴٫۸۱
سیاسی
168
۳۳٫۶۷
اقتصادی
165
۳۰٫۵۱
حقوقی
176
۲۰٫۱۷
اجتماعی
178
۱۶٫۰۶
ایمنی
175
۲۳٫۶۲
178 ویتنام ۲۴٫۵۸
ویتنام
رده‌بندی جهانی
178/ 180
۲۴٫۵۸
سیاسی
179
۲۳٫۷۵
اقتصادی
180
۱۷٫۱۶
حقوقی
177
۱۸٫۴
اجتماعی
163
۳۲٫۹۵
ایمنی
163
۳۰٫۶۶
179 چین ۲۲٫۹۷
چین
رده‌بندی جهانی
179/ 180
۲۲٫۹۷
سیاسی
178
۲۶٫۰۶
اقتصادی
167
۲۹٫۵۱
حقوقی
178
۱۷٫۳۶
اجتماعی
177
۱۷٫۰۷
ایمنی
173
۲۴٫۸۷
180 کره شمالی ۲۱٫۷۲
کره شمالی
رده‌بندی جهانی
180/ 180
۲۱٫۷۲
سیاسی
177
۲۶٫۵۶
اقتصادی
178
۲۱٫۵۷
حقوقی
172
۲۲٫۶۴
اجتماعی
180
۴٫۶
ایمنی
156
۳۳٫۲۵
040557085100
رتبه کشورها رده‌بندی جهانی شاخص سیاسی شاخص اقتصادی شاخص حقوقی شاخص فرهنگی-اجتماعی شاخص امنیتی 2022تفاوت امتیاز با
1
نروژ
۹۵٫۱۸
۹۶٫۵۴
۹۲٫۴۶
۹۴٫۹۲
۹۵٫۹۸
۹۵٫۹۸
0
2
ایرلند
۸۹٫۹۱
۹۳٫۹۱
۸۲٫۱۱
۸۲٫۵۵
۹۴٫۰۳
۹۶٫۹۴
4
3
دانمارک
۸۹٫۴۸
۹۱٫۹۵
۸۵٫۱۷
۸۷٫۵
۸۷٫۷۸
۹۵
-1
4
سوئد
۸۸٫۱۵
۹۲٫۵۸
۸۶٫۰۸
۸۸٫۷۴
۸۸٫۶۴
۸۴٫۷۲
-1
5
فنلاند
۸۷٫۹۴
۹۱٫۵۵
۸۳٫۸
۸۴٫۸۶
۸۹٫۱۷
۹۰٫۳۵
0
6
هلند
۸۷
۸۸٫۹۳
۸۹٫۰۸
۹۰٫۳
۸۶٫۵۳
۸۰٫۱۸
22
7
لیتوانی
۸۶٫۷۹
۸۸
۷۷٫۶۵
۸۴٫۵۳
۸۹٫۴۳
۹۴٫۳۳
2
8
استونی
۸۵٫۳۱
۸۵٫۳۶
۷۶٫۷۵
۸۲٫۸۸
۹۰٫۷۵
۹۰٫۷۹
-4
9
پرتغال
۸۴٫۶
۸۶٫۳۲
۷۱٫۰۲
۸۴٫۳۸
۸۹٫۷۷
۹۱٫۴۸
-2
10
تیمور شرقی
۸۴٫۴۹
۸۱٫۸۸
۷۴٫۵۱
۸۳٫۰۲
۸۷٫۱۲
۹۵٫۹۳
7
11
لیختن اشتاین
۸۴٫۴۷
۸۵٫۶۳
۶۹٫۹۳
۸۱٫۴۵
۹۰٫۹۱
۹۴٫۴۴
-1
12
سويیس
۸۴٫۴
۸۷٫۴۲
۷۲٫۷۹
۷۷٫۹۵
۹۲٫۳۳
۹۱٫۵۲
2
13
زلاند نو
۸۴٫۲۳
۸۹٫۶۹
۷۷٫۴۵
۷۸٫۶۲
۸۴٫۰۹
۹۱٫۳
-2
14
چک
۸۳٫۵۸
۸۲٫۱۹
۶۵٫۵۲
۸۶٫۶۴
۹۱٫۲۹
۹۲٫۲۷
6
15
کانادا
۸۳٫۵۳
۸۸٫۱۳
۷۲٫۲۲
۸۶٫۴۸
۸۸٫۲۶
۸۲٫۵۶
4
16
لتوانی
۸۳٫۲۷
۸۵٫۶۹
۷۳٫۹۷
۷۹٫۴۵
۸۵٫۹۸
۹۱٫۲۶
6
17
اسلواکی
۸۳٫۲۲
۷۸٫۰۴
۷۵٫۱۶
۸۲٫۹۶
۸۹٫۸۵
۹۰٫۰۷
10
18
ایسلند
۸۳٫۱۹
۸۶٫۰۴
۶۸٫۳۵
۸۲٫۳۵
۸۷٫۰۱
۹۲٫۲۲
-3
19
ساموآ
۸۲٫۱۵
۷۶٫۸۸
۷۲٫۵۵
۶۷٫۹۲
۹۴٫۳۲
۹۹٫۰۹
26
20
لوکزامبورگ
۸۱٫۹۸
۸۷٫۴۲
۷۱٫۹۴
۷۶٫۷۷
۸۲٫۱
۹۱٫۶۷
1
21
آلمان
۸۱٫۹۱
۸۷٫۳۳
۸۲٫۳۱
۸۵٫۸۵
۸۷٫۱۹
۶۶٫۸۸
-5
22
نامیبیا
۸۰٫۹۱
۷۵٫۷۵
۷۰٫۷۸
۷۹٫۸۱
۸۷٫۷۳
۹۰٫۴۸
-4
23
کاستاریکا
۸۰٫۲
۶۵٫۹۴
۷۰٫۵۹
۸۵٫۹۳
۸۷٫۹۷
۹۰٫۵۶
-15
24
فرانسه
۷۸٫۷۲
۷۹٫۴۴
۶۸٫۸۷
۸۱٫۵۶
۸۷٫۱
۷۶٫۶۴
2
25
آفریقای جنوبی
۷۸٫۶
۷۷٫۲۶
۶۴٫۱
۸۳٫۰۲
۸۴٫۷
۸۳٫۹
10
26
انگلستان
۷۸٫۵۱
۸۰٫۸۸
۷۴٫۷۱
۷۳٫۴۹
۸۱٫۳۶
۸۲٫۱۲
-2
27
استرالیا
۷۸٫۲۴
۸۳٫۸۵
۶۸٫۴۹
۶۹٫۴۱
۸۱٫۹۸
۸۷٫۴۶
12
28
مولداوی
۷۷٫۶۲
۷۹٫۲۴
۵۷٫۹۵
۸۳٫۱۲
۸۵٫۸۶
۸۱٫۹۱
12
29
اتریش
۷۷٫۳
۷۴٫۰۱
۶۱٫۸۵
۷۷٫۳۲
۸۴٫۱۴
۸۹٫۲
2
30
ترنتی و توبوگو
۷۶٫۵۴
۷۱٫۲۵
۶۰٫۷۸
۶۴٫۱۵
۹۲٫۰۵
۹۴٫۴۴
-5
31
بلژیک
۷۶٫۴۷
۷۹٫۰۶
۶۲٫۰۹
۷۸٫۳
۸۲٫۳۹
۸۰٫۵۳
-8
32
جامائیکا
۷۵٫۸۹
۶۷٫۷۵
۷۱٫۳۷
۶۸٫۴۹
۸۶٫۵۹
۸۵٫۲۴
-20
33
کیپورد
۷۵٫۷۲
۷۳٫۸۶
۶۰٫۷۸
۷۳٫۷۶
۸۰٫۱۷
۹۰٫۰۱
3
34
سی‌شل
۷۵٫۷۱
۷۴٫۳۸
۵۹٫۴۱
۷۶٫۹۸
۸۰٫۲۳
۸۷٫۵۶
-21
35
تایوان
۷۵٫۵۴
۷۳٫۸۳
۵۳٫۴
۸۰٫۷۵
۷۷٫۶۵
۹۲٫۰۶
3
36
اسپانیا
۷۵٫۳۷
۷۲٫۱۲
۶۰٫۳۳
۷۸٫۷۴
۸۳٫۱۳
۸۲٫۵۱
-4
37
آندورا
۷۵٫۰۵
۷۴٫۶۹
۵۵٫۳۹
۷۷٫۱۲
۷۵٫۲۸
۹۲٫۷۸
16
38
جمهوری مقدونیه شمالی
۷۴٫۳۵
۷۲٫۳۳
۵۴٫۹۵
۸۴٫۹۹
۷۸٫۲
۸۱٫۲۷
19
39
مونته‌نگرو
۷۴٫۲۸
۷۲٫۱۳
۵۸٫۰۴
۸۱٫۵۱
۷۶٫۴۸
۸۳٫۲۵
24
40
آرژانتین
۷۳٫۳۶
۷۵٫۲۵
۴۹٫۸
۹۰٫۶۶
۷۶٫۸۲
۷۴٫۲۷
-11
41
ایتالیا
۷۲٫۰۵
۶۴٫۲
۵۵٫۰۴
۸۰٫۳۲
۷۳٫۸۶
۸۶٫۸۳
17
42
کرواسی
۷۱٫۹۵
۶۷٫۵۶
۵۱٫۰۷
۸۱٫۸۲
۷۴٫۵۹
۸۴٫۷۱
6
43
جمهوری دومینیکن
۷۱٫۸۸
۷۱٫۴۸
۵۲٫۴۵
۷۶٫۵۳
۷۶٫۴۲
۸۲٫۵
-13
44
تونگا
۷۱٫۲۹
۷۰٫۳۱
۵۶٫۸۶
۶۰٫۳۸
۷۵
۹۳٫۸۹
5
45
ایالات متحده امریکا
۷۱٫۲۲
۷۶٫۵۶
۶۹٫۷۶
۷۷٫۳۱
۸۰
۵۲٫۴۹
-3
46
گامبیا
۷۱٫۰۶
۶۶٫۸۸
۵۹٫۲۲
۶۰٫۷۵
۸۵
۸۳٫۴۶
4
47
کره جنوبی
۷۰٫۸۳
۶۳٫۵۱
۵۵٫۸۱
۷۰٫۰۳
۷۷٫۵۳
۸۷٫۲۶
-4
48
سورینام
۷۰٫۶۲
۶۳٫۱۳
۶۰٫۷۸
۴۷٫۱۷
۹۰٫۹۱
۹۱٫۱۱
4
49
ارمنستان
۷۰٫۶۱
۶۳٫۷۵
۴۸٫۵۳
۷۳٫۸۲
۸۲٫۹۵
۸۳٫۹۸
2
50
اسلوانی
۷۰٫۵۹
۶۶٫۲۵
۴۶٫۴۱
۷۹٫۶۴
۷۵٫۹۵
۸۴٫۷۲
4
51
بلیز
۷۰٫۴۹
۶۱٫۹۸
۵۳٫۹۲
۶۸٫۱۱
۷۹٫۵۵
۸۸٫۸۹
-4
52
اروگويه
۷۰٫۳۳
۶۲٫۷۳
۵۵٫۰۸
۷۸٫۷۳
۷۴٫۹
۸۰٫۲
-8
53
رومانی
۶۹٫۰۴
۵۹٫۶۵
۴۹٫۲۴
۷۱٫۸۶
۸۱٫۴۴
۸۳٫۰۳
3
54
ساحل عاج
۶۸٫۸۳
۶۶٫۹۸
۵۸٫۰۱
۷۱٫۰۷
۷۶٫۳۳
۷۱٫۷۹
-17
55
قبرس
۶۸٫۶۲
۶۴٫۶۶
۵۳٫۱۲
۷۱٫۸۹
۶۴٫۹۸
۸۸٫۴۴
10
56
کوسووو
۶۸٫۳۸
۶۲٫۹۵
۵۰٫۲۸
۸۰٫۲۶
۷۵٫۴۹
۷۲٫۹۵
5
57
لهستان
۶۷٫۶۶
۵۰٫۱۵
۵۵٫۰۲
۶۹٫۰۳
۷۸٫۲۸
۸۵٫۸۲
9
58
بورکینافاسو
۶۷٫۶۴
۶۲٫۸۱
۵۸٫۳۳
۶۷٫۴۵
۸۱٫۲۵
۷۵٫۵۵
-17
59
پاپوآ گینه نو
۶۷٫۶۲
۵۹٫۵۸
۵۱٫۳۱
۶۶٫۳۵
۷۱٫۹۷
۸۸٫۸۹
3
60
گیانا
۶۷٫۵
۵۴٫۶۹
۵۸٫۸۲
۵۹٫۴۳
۷۹٫۸۳
۸۴٫۷۲
-26
61
نیجر
۶۶٫۸۴
۶۲٫۶۸
۴۱٫۶
۶۹٫۵۴
۷۴٫۰۳
۸۶٫۳۵
-2
62
غنا
۶۵٫۹۳
۶۱٫۸۸
۴۷٫۹۴
۷۹٫۶۲
۷۸٫۹۸
۶۱٫۲۵
-2
63
موریس
۶۵٫۵۶
۵۲٫۷۵
۴۹٫۹
۶۱٫۹۸
۸۱٫۰۲
۸۲٫۱۳
1
64
بوسنی هرزوگوین
۶۵٫۴۳
۵۵٫۲۷
۴۵٫۱
۷۷٫۵۴
۷۱٫۰۲
۷۸٫۲۴
3
65
بوستاوانا
۶۴٫۶۱
۵۵٫۶۳
۵۰٫۴۴
۵۸٫۰۷
۷۸٫۷۹
۸۰٫۱۴
30
66
لیبریا
۶۴٫۳۴
۵۵٫۵
۳۹٫۶۱
۷۶٫۹۸
۸۰
۶۹٫۶۲
9
67
لسو‌تو
۶۴٫۲۹
۶۴٫۳۸
۴۴٫۸۵
۵۵٫۹۷
۶۸٫۴۷
۸۷٫۷۸
21
68
ژاپن
۶۳٫۹۵
۵۵٫۷۵
۵۶٫۳۲
۶۶٫۳۹
۵۹٫۳۲
۸۱٫۹۹
3
69
پاناما
۶۳٫۶۷
۵۷٫۵
۵۱٫۶۳
۶۴٫۴۷
۶۴٫۷۷
۸۰
5
70
توگو
۶۳٫۰۶
۵۴٫۵
۴۶٫۸۶
۶۰٫۱۹
۶۹٫۳۲
۸۴٫۴۵
30
71
بلغارستان
۶۲٫۹۸
۵۸٫۲۵
۳۷٫۹۱
۷۰٫۲۵
۶۵٫۵۳
۸۲٫۹۴
20
72
مجارستان
۶۲٫۹۶
۴۵٫۶۳
۴۳٫۹۴
۷۰٫۹۴
۷۲٫۶۲
۸۱٫۶۶
13
73
مالزی
۶۲٫۸۳
۵۵٫۳۱
۵۲٫۹۴
۴۴٫۵۸
۷۵٫۸۵
۸۵٫۴۶
40
74
سیرالئون
۶۲٫۵۵
۶۵٫۴۵
۴۷٫۹
۶۵٫۹
۷۲٫۲۴
۶۱٫۲۷
-28
75
کومور
۶۲٫۲۵
۵۵٫۰۹
۴۹٫۷۲
۶۵٫۳۶
۶۱٫۸۵
۷۹٫۲۱
8
76
قبرس شمالی
۶۱٫۷۳
۵۶٫۱۸
۴۲٫۹۲
۶۳٫۱
۶۳٫۴۵
۸۳٫۰۱
5
77
گرجستان
۶۱٫۶۹
۴۸٫۴
۴۷٫۱۷
۷۶
۷۵
۶۱٫۹
12
78
گینه بیسائو
۶۱٫۵۷
۵۶٫۰۹
۵۱٫۷۲
۷۰٫۰۵
۶۵٫۰۶
۶۴٫۹۵
14
79
اوکراين
۶۱٫۱۹
۶۰٫۶۳
۶۳٫۴۸
۸۰٫۶۶
۸۰٫۴
۲۰٫۷۸
27
80
اکواتور
۶۰٫۵۱
۶۰٫۵۲
۶۱٫۶
۷۰٫۱۳
۶۱٫۵۵
۴۸٫۷۶
-12
81
کنگو - برازاویل
۶۰٫۴۲
۵۷٫۵۸
۴۵٫۷۱
۶۲٫۱۵
۵۸٫۵۲
۷۸٫۱۷
12
82
مالاوی
۶۰٫۳۴
۵۲٫۵۷
۴۷٫۶
۶۶٫۵۶
۶۰٫۲۳
۷۴٫۷۳
-2
83
شیلی
۶۰٫۰۹
۷۰٫۸
۴۷٫۴۸
۶۵٫۰۹
۶۵٫۵۸
۵۱٫۴۹
-1
84
مالت
۵۹٫۷۶
۴۶٫۴۶
۴۴٫۷۷
۵۷٫۲۳
۶۶٫۰۴
۸۴٫۳۱
-6
85
گینه
۵۹٫۵۱
۶۰
۴۶٫۰۸
۶۲٫۸۵
۶۰٫۰۹
۶۸٫۵۵
-1
86
موریتانی
۵۹٫۴۵
۵۴٫۰۶
۴۷٫۰۶
۵۷٫۵۵
۶۰٫۸
۷۷٫۷۸
11
87
زامبیا
۵۹٫۴۱
۶۱٫۷۷
۳۸٫۸۹
۵۶٫۷۶
۵۸٫۱۴
۸۱٫۴۶
22
88
مغولستان
۵۹٫۳۳
۵۴٫۶۶
۳۸٫۹۵
۵۹٫۶۱
۶۳٫۹۵
۷۹٫۴۹
2
89
جزایر فیجی
۵۹٫۲۷
۵۳٫۱۳
۴۵٫۱
۵۵٫۹۷
۶۲٫۸۸
۷۹٫۲۶
13
90
بوتان
۵۹٫۲۵
۶۲٫۰۸
۵۰٫۴۹
۴۶٫۵۴
۴۹٫۵۱
۸۷٫۶۲
-57
91
صربستان
۵۹٫۱۶
۴۵٫۲۷
۳۹٫۱۵
۷۷٫۱۸
۵۹٫۸۷
۷۴٫۳۱
-12
92
برزیل
۵۸٫۶۷
۵۵٫۷۹
۵۲٫۵۹
۷۲٫۴۴
۷۶٫۲۲
۳۶٫۳
18
93
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
۵۸٫۳۶
۵۵٫۴۷
۴۵٫۳۴
۵۴٫۰۱
۵۹٫۹۴
۷۷٫۰۴
-38
94
گابون
۵۸٫۱۲
۴۸٫۳۳
۴۶٫۵۷
۵۷٫۳۹
۵۸٫۱۴
۸۰٫۱۷
11
95
نپال
۵۷٫۸۹
۵۸٫۴۴
۴۴٫۶۱
۶۶٫۲۷
۶۱٫۰۸
۵۹٫۰۴
-19
96
آلبانی
۵۷٫۸۶
۴۷٫۷۶
۳۵٫۱۳
۶۷٫۶۱
۶۸٫۳۷
۷۰٫۴۵
7
97
اسرائیل
۵۷٫۵۷
۶۲٫۷۱
۵۷٫۵۲
۴۷٫۱۷
۷۶٫۱۴
۴۴٫۳
-11
98
جمهوری آفریقای مرکزی
۵۷٫۵۶
۵۳٫۳۹
۴۹٫۰۲
۶۳٫۸۸
۶۶٫۵۶
۵۴٫۹۷
3
99
هايیتی
۵۷٫۳۸
۵۹٫۳۸
۴۸٫۱۸
۶۹٫۹۵
۷۳٫۳۸
۳۶٫۰۲
-29
100
مالدیو
۵۶٫۹۳
۵۳٫۷۵
۳۲٫۸۴
۵۹٫۹۱
۵۵٫۶۸
۸۲٫۴۸
-13
101
ماداگاسکار
۵۶٫۶۶
۴۹٫۰۳
۳۶٫۷۱
۶۰٫۶۹
۵۸٫۴۶
۷۸٫۳۹
-3
102
موزامبیک
۵۶٫۱۳
۴۹٫۱۷
۴۶٫۵۱
۶۶٫۹۸
۶۵٫۲۸
۵۲٫۷۳
14
103
پاراگوئه
۵۵٫۹۶
۵۷٫۰۶
۴۲٫۱۶
۷۰٫۸۵
۶۱٫۲۵
۴۸٫۵۱
-7
104
سنگال
۵۵٫۸۲
۵۶٫۴۳
۴۶٫۰۸
۵۵٫۶۶
۶۵٫۴۲
۵۵٫۵۱
-31
105
قطر
۵۵٫۲۸
۵۳٫۱۳
۵۰
۳۸٫۲۱
۵۱٫۱۴
۸۳٫۹۳
14
106
تایلند
۵۵٫۲۴
۵۹٫۵۳
۵۱٫۴۷
۵۱٫۴۲
۵۶٫۲۵
۵۷٫۵۴
9
107
یونان
۵۵٫۲
۵۳٫۳۱
۳۷٫۶۶
۶۱٫۳۶
۵۲٫۲۳
۷۱٫۴۴
1
108
اندونزی
۵۴٫۸۳
۵۵٫۱۶
۴۴٫۶۱
۶۳٫۹۲
۵۵٫۹۷
۵۴٫۴۹
9
109
چاد
۵۳٫۷۳
۵۳٫۳
۵۲٫۹۴
۵۸٫۶۳
۶۹٫۱۶
۳۴٫۶۲
-5
110
پرو
۵۲٫۷۴
۵۷٫۹۹
۴۲٫۸۱
۶۳٫۹۴
۵۶٫۹۴
۴۲
-33
111
سوازیلند
۵۲٫۶۶
۴۶٫۶۱
۴۳٫۹۸
۴۵٫۲۸
۵۶٫۰۱
۷۱٫۴۴
20
112
بنین
۵۲٫۴۴
۴۸٫۹۸
۳۹٫۸۳
۵۶٫۰۱
۶۳٫۴۹
۵۳٫۹
9
113
مالی
۵۲٫۲۹
۵۲٫۶۳
۳۸٫۸۲
۵۵٫۰۹
۵۵
۵۹٫۸۸
-2
114
بروندی
۵۲٫۱۴
۵۱٫۵
۴۸٫۸۲
۵۵٫۴۱
۵۲٫۱۲
۵۲٫۸۴
-7
115
ال‌سالوادور
۵۱٫۳۶
۳۸٫۱۳
۴۱٫۴۷
۵۵٫۸۵
۴۹٫۳۲
۷۲٫۰۳
-3
116
کنیا
۵۱٫۱۵
۴۹٫۱۷
۴۰٫۵۲
۶۶٫۸۲
۵۶٫۲۵
۴۲٫۹۹
-47
117
بلیوی
۵۱٫۰۹
۴۶٫۵۳
۴۵٫۷۲
۶۰٫۱۲
۵۶٫۴
۴۶٫۶۸
9
118
سودان جنوبی
۵۰٫۶۲
۴۹٫۴۶
۴۸٫۳۲
۵۶٫۰۶
۴۷٫۷۳
۵۱٫۵۴
10
119
لبنان
۵۰٫۴۶
۵۱٫۶۳
۳۵٫۶۹
۴۸٫۱۱
۵۸٫۸۶
۵۸
11
120
گینه اکوادور
۵۰٫۳۵
۴۳٫۸۵
۳۶٫۹۳
۵۷٫۹۲
۳۹٫۵۸
۷۳٫۴۷
21
121
تونس
۵۰٫۱۱
۵۸٫۱۳
۳۴٫۹۷
۴۹٫۰۶
۵۳٫۷۹
۵۴٫۶
-27
122
قرقیزستان
۴۹٫۹۱
۴۸٫۱۳
۴۷٫۲۵
۵۰٫۱۹
۴۹٫۰۹
۵۴٫۹۱
-50
123
نیجریه
۴۹٫۵۶
۵۱٫۹۶
۴۴٫۱۲
۵۰٫۵۴
۶۳٫۸
۳۷٫۳۸
6
124
جمهوری دموکراتیک کنگو
۴۸٫۵۵
۵۱٫۰۳
۴۴٫۳۶
۵۲
۵۹٫۹۴
۳۵٫۴۲
1
125
آنگولا
۴۸٫۳
۴۳٫۵۷
۳۱٫۷۹
۵۱٫۲۱
۵۴٫۷۱
۶۰٫۲
-26
126
زیمبابوه
۴۸٫۱۷
۴۲٫۰۸
۳۷٫۵۸
۵۷٫۳۹
۶۰٫۸
۴۲٫۹۸
11
127
گواتمالا
۴۸٫۱۲
۴۲٫۶۴
۴۰٫۰۹
۶۴٫۱۵
۵۷٫۵۸
۳۶٫۱۵
-3
128
مکزیک
۴۷٫۹۸
۵۵٫۳۸
۴۷٫۳۵
۶۶٫۳۲
۴۷٫۱۶
۲۳٫۶۸
-1
129
سنگاپور
۴۷٫۸۸
۳۸٫۷۵
۴۲٫۴
۲۷٫۳۶
۵۱٫۹۹
۷۸٫۸۹
10
130
اتیوپی
۴۷٫۷
۵۰٫۲۵
۴۳٫۱۴
۶۲٫۶۴
۴۳٫۶۴
۳۸٫۸۲
-16
131
روندا
۴۶٫۵۸
۴۰
۳۴٫۸
۵۸٫۸۷
۵۸٫۳۳
۴۰٫۹۱
5
132
فلیپین
۴۶٫۲۱
۴۳٫۹۶
۴۰٫۲
۵۲٫۲
۵۷٫۳۹
۳۷٫۳
15
133
اوگاندا
۴۶٫۰۸
۴۵٫۷۵
۳۹٫۸
۵۴٫۳۴
۶۰
۳۰٫۵۲
-1
134
قزاقستان
۴۵٫۸۷
۴۴٫۰۶
۳۶٫۰۳
۴۴٫۳۴
۵۹٫۳۷
۴۵٫۵۴
-12
135
سریلانکا
۴۵٫۸۵
۴۰٫۹۴
۴۸٫۵۳
۴۳٫۴
۴۲٫۰۵
۵۴٫۳۲
11
136
الجزایر
۴۵٫۷۴
۴۲٫۱۴
۳۶٫۱۳
۴۶٫۰۹
۵۲٫۶
۵۱٫۷۲
-2
137
اوزبکستان
۴۵٫۷۳
۴۵٫۵۲
۳۸٫۴
۵۲٫۲
۴۳٫۵۶
۴۸٫۹۸
-4
138
کامرون
۴۵٫۵۸
۴۲٫۵
۳۵٫۹۹
۴۴٫۰۷
۵۸٫۷۷
۴۶٫۵۸
-20
139
کلمبیا
۴۵٫۲۳
۵۵٫۶۳
۳۵٫۰۵
۶۴٫۱
۳۷٫۳۷
۳۴٫۰۱
6
140
هنگ کنگ
۴۴٫۸۶
۴۰٫۴۳
۴۵٫۸۹
۳۸٫۳۲
۵۶٫۵۱
۴۳٫۱۵
8
141
سومالی
۴۴٫۲۴
۵۳٫۴۴
۴۴٫۴۹
۴۳٫۶۳
۵۱٫۱۴
۲۸٫۵
-1
142
برونئی
۴۴٫۲
۴۹٫۸۴
۳۴٫۸
۳۰٫۶۶
۲۹٫۸۸
۷۵٫۸۳
2
143
تانزانیا
۴۴٫۰۲
۴۲٫۹۷
۳۳٫۳۳
۳۱٫۶
۵۳٫۴۱
۵۸٫۷۸
-20
144
مراکش / صحرای غربی
۴۳٫۶۹
۳۹٫۹۲
۳۰٫۶۲
۴۸٫۹۷
۵۶٫۸۷
۴۲٫۰۷
-9
145
امارات متحده عربی
۴۲٫۹۹
۴۵٫۶۳
۴۵٫۱
۳۶٫۷۹
۳۰٫۶۸
۵۶٫۷۷
-7
146
اردن
۴۲٫۷۹
۴۷٫۷۱
۳۴٫۶۴
۳۷٫۷۴
۳۲٫۲
۶۱٫۶۸
-26
147
کامبوج
۴۲٫۰۲
۳۸٫۵
۲۷٫۸۴
۴۶٫۴۲
۵۷٫۲۷
۴۰٫۰۵
-5
148
سودان
۴۰٫۸۳
۴۲٫۰۸
۲۸٫۴۳
۳۱٫۴۵
۴۰٫۱۵
۶۲٫۰۵
3
149
لیبی
۴۰٫۲۲
۴۹
۳۴٫۳۱
۳۰٫۱۹
۴۵٫۲۳
۴۲٫۳۶
-6
150
پاکستان
۳۹٫۹۵
۴۲٫۷۱
۳۷٫۲۵
۴۸٫۱۱
۴۸٫۱۱
۲۳٫۵۷
7
151
آذربایجان
۳۹٫۹۳
۳۵٫۴۵
۲۵٫۹۱
۳۸٫۹۵
۵۰
۴۹٫۳۵
3
152
افغانستان
۳۹٫۷۵
۴۸٫۹۶
۴۴٫۹۳
۴۲٫۷۷
۳۰٫۶۸
۳۱٫۴۱
4
153
تاجیکستان
۳۹٫۰۶
۳۴٫۱۷
۳۷٫۰۹
۵۱٫۵۷
۳۶٫۱۷
۳۶٫۳
-1
154
کویت
۳۸٫۸۴
۴۱٫۲۵
۲۴٫۵۱
۳۰٫۱۹
۲۰٫۴۵
۷۷٫۷۸
4
155
عمان
۳۷٫۸۷
۳۶٫۲۵
۳۳٫۸۲
۱۵٫۰۹
۳۸٫۰۷
۶۶٫۱۱
8
156
فلسطین
۳۷٫۸۶
۴۰٫۴۷
۴۰٫۲
۴۴٫۳۴
۳۶٫۳۶
۲۷٫۹۵
14
157
روسیه سفید
۳۷٫۱۷
۳۲٫۳۴
۴۷٫۶۷
۲۸٫۰۷
۴۸٫۳
۲۹٫۴۵
-4
158
نیکاراگوئه
۳۷٫۰۹
۳۵٫۸۱
۴۵٫۴۹
۲۸٫۲۱
۴۴٫۳۲
۳۱٫۶۵
2
159
ونزوئلا
۳۶٫۹۹
۳۴٫۸۹
۳۵٫۷۴
۳۴٫۸۲
۳۸٫۵۳
۴۰٫۹۶
0
160
لائوس
۳۶٫۶۶
۳۶٫۰۴
۳۳٫۳۳
۲۵٫۴۷
۳۸٫۲۶
۵۰٫۱۹
1
161
هند
۳۶٫۶۲
۳۳٫۶۵
۳۴٫۱۵
۴۲٫۹۲
۴۵٫۲۷
۲۷٫۱۲
-11
162
جیبوتی
۳۵٫۸۷
۳۹٫۲۵
۲۵٫۴۹
۳۴٫۵۳
۲۸٫۱۸
۵۱٫۹
2
163
بنگلادش
۳۵٫۳۱
۳۹٫۰۶
۳۶٫۱۱
۳۵٫۲۲
۳۶٫۵۵
۲۹٫۶
-1
164
روسیه
۳۴٫۷۷
۳۲٫۴۳
۳۶٫۱۷
۳۴٫۵۱
۳۸٫۹۴
۳۱٫۸۲
-9
165
ترکیه
۳۳٫۹۷
۳۶٫۵۶
۲۹٫۴۱
۴۱٫۱۶
۳۰٫۱۱
۳۲٫۵۸
-16
166
مصر
۳۳٫۳۷
۲۹٫۶۳
۳۱٫۹۶
۳۴٫۷۲
۳۹٫۵۵
۳۱٫۰۲
2
167
عراق
۳۲٫۹۴
۳۹٫۲۵
۲۸٫۰۴
۳۱٫۱۳
۳۶٫۳۶
۲۹٫۹
5
168
یمن
۳۲٫۷۸
۳۷٫۵
۳۰٫۳۹
۴۰٫۵۷
۳۴٫۰۹
۲۱٫۳۷
1
169
هندوراس
۳۲٫۶۵
۴۰
۳۳٫۳۳
۳۹٫۹۴
۲۲٫۳۷
۲۷٫۶۱
-4
170
عربستان سعودی
۳۲٫۴۳
۳۷٫۱۹
۳۳٫۳۳
۲۱٫۷
۳۰٫۱۱
۳۹٫۸
-4
171
بحرین
۳۰٫۵۹
۳۰٫۶۳
۲۵٫۲۵
۲۱٫۹۳
۳۳٫۵۲
۴۱٫۶۴
-4
172
کوبا
۲۹
۳۲٫۸۵
۳۵٫۷۳
۱۴٫۳۶
۲۹٫۹۴
۳۲٫۱۴
1
173
برمه
۲۸٫۲۶
۳۵٫۷۵
۴۰٫۹۸
۲۰٫۱۹
۲۴٫۷۷
۱۹٫۶
3
174
اریتره
۲۷٫۸۶
۳۳٫۱۳
۲۶٫۹۶
۲۳٫۴۳
۲۶٫۱۶
۲۹٫۶۱
5
175
سوریه
۲۷٫۲۲
۳۳٫۶۵
۲۵٫۴۹
۲۴٫۳۴
۲۹٫۵۵
۲۳٫۰۷
-4
176
ترکمنستان
۲۵٫۸۲
۲۳٫۲۵
۲۰٫۳۹
۲۹٫۶۲
۹٫۳۲
۴۶٫۵۳
1
177
ایران
۲۴٫۸۱
۳۳٫۶۷
۳۰٫۵۱
۲۰٫۱۷
۱۶٫۰۶
۲۳٫۶۲
1
178
ویتنام
۲۴٫۵۸
۲۳٫۷۵
۱۷٫۱۶
۱۸٫۴
۳۲٫۹۵
۳۰٫۶۶
-4
179
چین
۲۲٫۹۷
۲۶٫۰۶
۲۹٫۵۱
۱۷٫۳۶
۱۷٫۰۷
۲۴٫۸۷
-4
180
کره شمالی
۲۱٫۷۲
۲۶٫۵۶
۲۱٫۵۷
۲۲٫۶۴
۴٫۶
۳۳٫۲۵
0