رده‌بندی
2023رده‌بندی
Score pol
1 نروژ ۹۶٫۵۴
نروژ
رده‌بندی جهانی
1/ 180
۹۵٫۱۸
سیاسی
1
۹۶٫۵۴
اقتصادی
1
۹۲٫۴۶
حقوقی
1
۹۴٫۹۲
اجتماعی
1
۹۵٫۹۸
ایمنی
3
۹۵٫۹۸
2 ایرلند ۹۳٫۹۱
ایرلند
رده‌بندی جهانی
2/ 180
۸۹٫۹۱
سیاسی
2
۹۳٫۹۱
اقتصادی
7
۸۲٫۱۱
حقوقی
19
۸۲٫۵۵
اجتماعی
3
۹۴٫۰۳
ایمنی
2
۹۶٫۹۴
3 سوئد ۹۲٫۵۸
سوئد
رده‌بندی جهانی
4/ 180
۸۸٫۱۵
سیاسی
3
۹۲٫۵۸
اقتصادی
3
۸۶٫۰۸
حقوقی
4
۸۸٫۷۴
اجتماعی
14
۸۸٫۶۴
ایمنی
40
۸۴٫۷۲
4 دانمارک ۹۱٫۹۵
دانمارک
رده‌بندی جهانی
3/ 180
۸۹٫۴۸
سیاسی
4
۹۱٫۹۵
اقتصادی
4
۸۵٫۱۷
حقوقی
5
۸۷٫۵
اجتماعی
17
۸۷٫۷۸
ایمنی
5
۹۵
5 فنلاند ۹۱٫۵۵
فنلاند
رده‌بندی جهانی
5/ 180
۸۷٫۹۴
سیاسی
5
۹۱٫۵۵
اقتصادی
5
۸۳٫۸
حقوقی
11
۸۴٫۸۶
اجتماعی
13
۸۹٫۱۷
ایمنی
23
۹۰٫۳۵
6 زلاند نو ۸۹٫۶۹
زلاند نو
رده‌بندی جهانی
13/ 180
۸۴٫۲۳
سیاسی
6
۸۹٫۶۹
اقتصادی
9
۷۷٫۴۵
حقوقی
35
۷۸٫۶۲
اجتماعی
30
۸۴٫۰۹
ایمنی
17
۹۱٫۳
7 هلند ۸۸٫۹۳
هلند
رده‌بندی جهانی
6/ 180
۸۷
سیاسی
7
۸۸٫۹۳
اقتصادی
2
۸۹٫۰۸
حقوقی
3
۹۰٫۳
اجتماعی
24
۸۶٫۵۳
ایمنی
67
۸۰٫۱۸
8 کانادا ۸۸٫۱۳
کانادا
رده‌بندی جهانی
15/ 180
۸۳٫۵۳
سیاسی
8
۸۸٫۱۳
اقتصادی
17
۷۲٫۲۲
حقوقی
7
۸۶٫۴۸
اجتماعی
15
۸۸٫۲۶
ایمنی
54
۸۲٫۵۶
9 لیتوانی ۸۸
لیتوانی
رده‌بندی جهانی
7/ 180
۸۶٫۷۹
سیاسی
9
۸۸
اقتصادی
8
۷۷٫۶۵
حقوقی
12
۸۴٫۵۳
اجتماعی
12
۸۹٫۴۳
ایمنی
8
۹۴٫۳۳
10 سويیس ۸۷٫۴۲
سويیس
رده‌بندی جهانی
12/ 180
۸۴٫۴
سیاسی
10
۸۷٫۴۲
اقتصادی
15
۷۲٫۷۹
حقوقی
37
۷۷٫۹۵
اجتماعی
4
۹۲٫۳۳
ایمنی
15
۹۱٫۵۲
10 لوکزامبورگ ۸۷٫۴۲
لوکزامبورگ
رده‌بندی جهانی
20/ 180
۸۱٫۹۸
سیاسی
10
۸۷٫۴۲
اقتصادی
18
۷۱٫۹۴
حقوقی
45
۷۶٫۷۷
اجتماعی
34
۸۲٫۱
ایمنی
14
۹۱٫۶۷
12 آلمان ۸۷٫۳۳
آلمان
رده‌بندی جهانی
21/ 180
۸۱٫۹۱
سیاسی
12
۸۷٫۳۳
اقتصادی
6
۸۲٫۳۱
حقوقی
9
۸۵٫۸۵
اجتماعی
19
۸۷٫۱۹
ایمنی
96
۶۶٫۸۸
13 پرتغال ۸۶٫۳۲
پرتغال
رده‌بندی جهانی
9/ 180
۸۴٫۶
سیاسی
13
۸۶٫۳۲
اقتصادی
20
۷۱٫۰۲
حقوقی
13
۸۴٫۳۸
اجتماعی
11
۸۹٫۷۷
ایمنی
16
۹۱٫۴۸
14 ایسلند ۸۶٫۰۴
ایسلند
رده‌بندی جهانی
18/ 180
۸۳٫۱۹
سیاسی
14
۸۶٫۰۴
اقتصادی
27
۶۸٫۳۵
حقوقی
20
۸۲٫۳۵
اجتماعی
22
۸۷٫۰۱
ایمنی
12
۹۲٫۲۲
15 لتوانی ۸۵٫۶۹
لتوانی
رده‌بندی جهانی
16/ 180
۸۳٫۲۷
سیاسی
15
۸۵٫۶۹
اقتصادی
14
۷۳٫۹۷
حقوقی
32
۷۹٫۴۵
اجتماعی
25
۸۵٫۹۸
ایمنی
18
۹۱٫۲۶
16 لیختن اشتاین ۸۵٫۶۳
لیختن اشتاین
رده‌بندی جهانی
11/ 180
۸۴٫۴۷
سیاسی
16
۸۵٫۶۳
اقتصادی
23
۶۹٫۹۳
حقوقی
24
۸۱٫۴۵
اجتماعی
7
۹۰٫۹۱
ایمنی
6
۹۴٫۴۴
17 استونی ۸۵٫۳۶
استونی
رده‌بندی جهانی
8/ 180
۸۵٫۳۱
سیاسی
17
۸۵٫۳۶
اقتصادی
10
۷۶٫۷۵
حقوقی
18
۸۲٫۸۸
اجتماعی
9
۹۰٫۷۵
ایمنی
20
۹۰٫۷۹
18 استرالیا ۸۳٫۸۵
استرالیا
رده‌بندی جهانی
27/ 180
۷۸٫۲۴
سیاسی
18
۸۳٫۸۵
اقتصادی
26
۶۸٫۴۹
حقوقی
63
۶۹٫۴۱
اجتماعی
35
۸۱٫۹۸
ایمنی
33
۸۷٫۴۶
19 چک ۸۲٫۱۹
چک
رده‌بندی جهانی
14/ 180
۸۳٫۵۸
سیاسی
19
۸۲٫۱۹
اقتصادی
28
۶۵٫۵۲
حقوقی
6
۸۶٫۶۴
اجتماعی
6
۹۱٫۲۹
ایمنی
11
۹۲٫۲۷
20 تیمور شرقی ۸۱٫۸۸
تیمور شرقی
رده‌بندی جهانی
10/ 180
۸۴٫۴۹
سیاسی
20
۸۱٫۸۸
اقتصادی
13
۷۴٫۵۱
حقوقی
15
۸۳٫۰۲
اجتماعی
20
۸۷٫۱۲
ایمنی
4
۹۵٫۹۳
21 انگلستان ۸۰٫۸۸
انگلستان
رده‌بندی جهانی
26/ 180
۷۸٫۵۱
سیاسی
21
۸۰٫۸۸
اقتصادی
12
۷۴٫۷۱
حقوقی
50
۷۳٫۴۹
اجتماعی
37
۸۱٫۳۶
ایمنی
59
۸۲٫۱۲
22 فرانسه ۷۹٫۴۴
فرانسه
رده‌بندی جهانی
24/ 180
۷۸٫۷۲
سیاسی
22
۷۹٫۴۴
اقتصادی
25
۶۸٫۸۷
حقوقی
22
۸۱٫۵۶
اجتماعی
21
۸۷٫۱
ایمنی
81
۷۶٫۶۴
23 مولداوی ۷۹٫۲۴
مولداوی
رده‌بندی جهانی
28/ 180
۷۷٫۶۲
سیاسی
23
۷۹٫۲۴
اقتصادی
44
۵۷٫۹۵
حقوقی
14
۸۳٫۱۲
اجتماعی
26
۸۵٫۸۶
ایمنی
61
۸۱٫۹۱
24 بلژیک ۷۹٫۰۶
بلژیک
رده‌بندی جهانی
31/ 180
۷۶٫۴۷
سیاسی
24
۷۹٫۰۶
اقتصادی
31
۶۲٫۰۹
حقوقی
36
۷۸٫۳
اجتماعی
33
۸۲٫۳۹
ایمنی
65
۸۰٫۵۳
25 اسلواکی ۷۸٫۰۴
اسلواکی
رده‌بندی جهانی
17/ 180
۸۳٫۲۲
سیاسی
25
۷۸٫۰۴
اقتصادی
11
۷۵٫۱۶
حقوقی
17
۸۲٫۹۶
اجتماعی
10
۸۹٫۸۵
ایمنی
24
۹۰٫۰۷
26 آفریقای جنوبی ۷۷٫۲۶
آفریقای جنوبی
رده‌بندی جهانی
25/ 180
۷۸٫۶
سیاسی
26
۷۷٫۲۶
اقتصادی
29
۶۴٫۱
حقوقی
15
۸۳٫۰۲
اجتماعی
28
۸۴٫۷
ایمنی
48
۸۳٫۹
27 ساموآ ۷۶٫۸۸
ساموآ
رده‌بندی جهانی
19/ 180
۸۲٫۱۵
سیاسی
27
۷۶٫۸۸
اقتصادی
16
۷۲٫۵۵
حقوقی
67
۶۷٫۹۲
اجتماعی
2
۹۴٫۳۲
ایمنی
1
۹۹٫۰۹
28 ایالات متحده امریکا ۷۶٫۵۶
ایالات متحده امریکا
رده‌بندی جهانی
45/ 180
۷۱٫۲۲
سیاسی
28
۷۶٫۵۶
اقتصادی
24
۶۹٫۷۶
حقوقی
40
۷۷٫۳۱
اجتماعی
43
۸۰
ایمنی
120
۵۲٫۴۹
29 نامیبیا ۷۵٫۷۵
نامیبیا
رده‌بندی جهانی
22/ 180
۸۰٫۹۱
سیاسی
29
۷۵٫۷۵
اقتصادی
21
۷۰٫۷۸
حقوقی
29
۷۹٫۸۱
اجتماعی
18
۸۷٫۷۳
ایمنی
22
۹۰٫۴۸
30 آرژانتین ۷۵٫۲۵
آرژانتین
رده‌بندی جهانی
40/ 180
۷۳٫۳۶
سیاسی
30
۷۵٫۲۵
اقتصادی
71
۴۹٫۸
حقوقی
2
۹۰٫۶۶
اجتماعی
53
۷۶٫۸۲
ایمنی
86
۷۴٫۲۷
31 آندورا ۷۴٫۶۹
آندورا
رده‌بندی جهانی
37/ 180
۷۵٫۰۵
سیاسی
31
۷۴٫۶۹
اقتصادی
49
۵۵٫۳۹
حقوقی
42
۷۷٫۱۲
اجتماعی
62
۷۵٫۲۸
ایمنی
10
۹۲٫۷۸
32 سی‌شل ۷۴٫۳۸
سی‌شل
رده‌بندی جهانی
34/ 180
۷۵٫۷۱
سیاسی
32
۷۴٫۳۸
اقتصادی
38
۵۹٫۴۱
حقوقی
43
۷۶٫۹۸
اجتماعی
41
۸۰٫۲۳
ایمنی
32
۸۷٫۵۶
33 اتریش ۷۴٫۰۱
اتریش
رده‌بندی جهانی
29/ 180
۷۷٫۳
سیاسی
33
۷۴٫۰۱
اقتصادی
32
۶۱٫۸۵
حقوقی
39
۷۷٫۳۲
اجتماعی
29
۸۴٫۱۴
ایمنی
26
۸۹٫۲
34 کیپورد ۷۳٫۸۶
کیپورد
رده‌بندی جهانی
33/ 180
۷۵٫۷۲
سیاسی
34
۷۳٫۸۶
اقتصادی
34
۶۰٫۷۸
حقوقی
49
۷۳٫۷۶
اجتماعی
42
۸۰٫۱۷
ایمنی
25
۹۰٫۰۱
35 تایوان ۷۳٫۸۳
تایوان
رده‌بندی جهانی
35/ 180
۷۵٫۵۴
سیاسی
35
۷۳٫۸۳
اقتصادی
55
۵۳٫۴
حقوقی
25
۸۰٫۷۵
اجتماعی
51
۷۷٫۶۵
ایمنی
13
۹۲٫۰۶
36 جمهوری مقدونیه شمالی ۷۲٫۳۳
جمهوری مقدونیه شمالی
رده‌بندی جهانی
38/ 180
۷۴٫۳۵
سیاسی
36
۷۲٫۳۳
اقتصادی
53
۵۴٫۹۵
حقوقی
10
۸۴٫۹۹
اجتماعی
50
۷۸٫۲
ایمنی
64
۸۱٫۲۷
37 مونته‌نگرو ۷۲٫۱۳
مونته‌نگرو
رده‌بندی جهانی
39/ 180
۷۴٫۲۸
سیاسی
37
۷۲٫۱۳
اقتصادی
42
۵۸٫۰۴
حقوقی
23
۸۱٫۵۱
اجتماعی
54
۷۶٫۴۸
ایمنی
50
۸۳٫۲۵
38 اسپانیا ۷۲٫۱۲
اسپانیا
رده‌بندی جهانی
36/ 180
۷۵٫۳۷
سیاسی
38
۷۲٫۱۲
اقتصادی
37
۶۰٫۳۳
حقوقی
33
۷۸٫۷۴
اجتماعی
31
۸۳٫۱۳
ایمنی
55
۸۲٫۵۱
39 جمهوری دومینیکن ۷۱٫۴۸
جمهوری دومینیکن
رده‌بندی جهانی
43/ 180
۷۱٫۸۸
سیاسی
39
۷۱٫۴۸
اقتصادی
60
۵۲٫۴۵
حقوقی
46
۷۶٫۵۳
اجتماعی
55
۷۶٫۴۲
ایمنی
56
۸۲٫۵
40 ترنتی و توبوگو ۷۱٫۲۵
ترنتی و توبوگو
رده‌بندی جهانی
30/ 180
۷۶٫۵۴
سیاسی
40
۷۱٫۲۵
اقتصادی
34
۶۰٫۷۸
حقوقی
81
۶۴٫۱۵
اجتماعی
5
۹۲٫۰۵
ایمنی
6
۹۴٫۴۴
41 شیلی ۷۰٫۸
شیلی
رده‌بندی جهانی
83/ 180
۶۰٫۰۹
سیاسی
41
۷۰٫۸
اقتصادی
84
۴۷٫۴۸
حقوقی
79
۶۵٫۰۹
اجتماعی
80
۶۵٫۵۸
ایمنی
124
۵۱٫۴۹
42 تونگا ۷۰٫۳۱
تونگا
رده‌بندی جهانی
44/ 180
۷۱٫۲۹
سیاسی
42
۷۰٫۳۱
اقتصادی
46
۵۶٫۸۶
حقوقی
95
۶۰٫۳۸
اجتماعی
63
۷۵
ایمنی
9
۹۳٫۸۹
43 جامائیکا ۶۷٫۷۵
جامائیکا
رده‌بندی جهانی
32/ 180
۷۵٫۸۹
سیاسی
43
۶۷٫۷۵
اقتصادی
19
۷۱٫۳۷
حقوقی
65
۶۸٫۴۹
اجتماعی
23
۸۶٫۵۹
ایمنی
39
۸۵٫۲۴
44 کرواسی ۶۷٫۵۶
کرواسی
رده‌بندی جهانی
42/ 180
۷۱٫۹۵
سیاسی
44
۶۷٫۵۶
اقتصادی
65
۵۱٫۰۷
حقوقی
21
۸۱٫۸۲
اجتماعی
66
۷۴٫۵۹
ایمنی
43
۸۴٫۷۱
45 ساحل عاج ۶۶٫۹۸
ساحل عاج
رده‌بندی جهانی
54/ 180
۶۸٫۸۳
سیاسی
45
۶۶٫۹۸
اقتصادی
43
۵۸٫۰۱
حقوقی
54
۷۱٫۰۷
اجتماعی
56
۷۶٫۳۳
ایمنی
90
۷۱٫۷۹
46 گامبیا ۶۶٫۸۸
گامبیا
رده‌بندی جهانی
46/ 180
۷۱٫۰۶
سیاسی
46
۶۶٫۸۸
اقتصادی
39
۵۹٫۲۲
حقوقی
93
۶۰٫۷۵
اجتماعی
27
۸۵
ایمنی
49
۸۳٫۴۶
47 اسلوانی ۶۶٫۲۵
اسلوانی
رده‌بندی جهانی
50/ 180
۷۰٫۵۹
سیاسی
47
۶۶٫۲۵
اقتصادی
92
۴۶٫۴۱
حقوقی
30
۷۹٫۶۴
اجتماعی
59
۷۵٫۹۵
ایمنی
40
۸۴٫۷۲
48 کاستاریکا ۶۵٫۹۴
کاستاریکا
رده‌بندی جهانی
23/ 180
۸۰٫۲
سیاسی
48
۶۵٫۹۴
اقتصادی
22
۷۰٫۵۹
حقوقی
8
۸۵٫۹۳
اجتماعی
16
۸۷٫۹۷
ایمنی
21
۹۰٫۵۶
49 سیرالئون ۶۵٫۴۵
سیرالئون
رده‌بندی جهانی
74/ 180
۶۲٫۵۵
سیاسی
49
۶۵٫۴۵
اقتصادی
81
۴۷٫۹
حقوقی
77
۶۵٫۹
اجتماعی
71
۷۲٫۲۴
ایمنی
102
۶۱٫۲۷
50 قبرس ۶۴٫۶۶
قبرس
رده‌بندی جهانی
55/ 180
۶۸٫۶۲
سیاسی
50
۶۴٫۶۶
اقتصادی
56
۵۳٫۱۲
حقوقی
52
۷۱٫۸۹
اجتماعی
85
۶۴٫۹۸
ایمنی
29
۸۸٫۴۴
51 لسو‌تو ۶۴٫۳۸
لسو‌تو
رده‌بندی جهانی
67/ 180
۶۴٫۲۹
سیاسی
51
۶۴٫۳۸
اقتصادی
104
۴۴٫۸۵
حقوقی
112
۵۵٫۹۷
اجتماعی
76
۶۸٫۴۷
ایمنی
30
۸۷٫۷۸
52 ایتالیا ۶۴٫۲
ایتالیا
رده‌بندی جهانی
41/ 180
۷۲٫۰۵
سیاسی
52
۶۴٫۲
اقتصادی
51
۵۵٫۰۴
حقوقی
27
۸۰٫۳۲
اجتماعی
68
۷۳٫۸۶
ایمنی
35
۸۶٫۸۳
53 ارمنستان ۶۳٫۷۵
ارمنستان
رده‌بندی جهانی
49/ 180
۷۰٫۶۱
سیاسی
53
۶۳٫۷۵
اقتصادی
76
۴۸٫۵۳
حقوقی
48
۷۳٫۸۲
اجتماعی
32
۸۲٫۹۵
ایمنی
46
۸۳٫۹۸
54 کره جنوبی ۶۳٫۵۱
کره جنوبی
رده‌بندی جهانی
47/ 180
۷۰٫۸۳
سیاسی
54
۶۳٫۵۱
اقتصادی
48
۵۵٫۸۱
حقوقی
60
۷۰٫۰۳
اجتماعی
52
۷۷٫۵۳
ایمنی
34
۸۷٫۲۶
55 سورینام ۶۳٫۱۳
سورینام
رده‌بندی جهانی
48/ 180
۷۰٫۶۲
سیاسی
55
۶۳٫۱۳
اقتصادی
34
۶۰٫۷۸
حقوقی
132
۴۷٫۱۷
اجتماعی
7
۹۰٫۹۱
ایمنی
19
۹۱٫۱۱
56 کوسووو ۶۲٫۹۵
کوسووو
رده‌بندی جهانی
56/ 180
۶۸٫۳۸
سیاسی
56
۶۲٫۹۵
اقتصادی
68
۵۰٫۲۸
حقوقی
28
۸۰٫۲۶
اجتماعی
61
۷۵٫۴۹
ایمنی
88
۷۲٫۹۵
57 بورکینافاسو ۶۲٫۸۱
بورکینافاسو
رده‌بندی جهانی
58/ 180
۶۷٫۶۴
سیاسی
57
۶۲٫۸۱
اقتصادی
41
۵۸٫۳۳
حقوقی
69
۶۷٫۴۵
اجتماعی
38
۸۱٫۲۵
ایمنی
83
۷۵٫۵۵
58 اروگويه ۶۲٫۷۳
اروگويه
رده‌بندی جهانی
52/ 180
۷۰٫۳۳
سیاسی
58
۶۲٫۷۳
اقتصادی
50
۵۵٫۰۸
حقوقی
34
۷۸٫۷۳
اجتماعی
65
۷۴٫۹
ایمنی
66
۸۰٫۲
59 اسرائیل ۶۲٫۷۱
اسرائیل
رده‌بندی جهانی
97/ 180
۵۷٫۵۷
سیاسی
59
۶۲٫۷۱
اقتصادی
45
۵۷٫۵۲
حقوقی
132
۴۷٫۱۷
اجتماعی
58
۷۶٫۱۴
ایمنی
134
۴۴٫۳
60 نیجر ۶۲٫۶۸
نیجر
رده‌بندی جهانی
61/ 180
۶۶٫۸۴
سیاسی
60
۶۲٫۶۸
اقتصادی
118
۴۱٫۶
حقوقی
62
۶۹٫۵۴
اجتماعی
67
۷۴٫۰۳
ایمنی
36
۸۶٫۳۵
61 بوتان ۶۲٫۰۸
بوتان
رده‌بندی جهانی
90/ 180
۵۹٫۲۵
سیاسی
61
۶۲٫۰۸
اقتصادی
66
۵۰٫۴۹
حقوقی
134
۴۶٫۵۴
اجتماعی
136
۴۹٫۵۱
ایمنی
31
۸۷٫۶۲
62 بلیز ۶۱٫۹۸
بلیز
رده‌بندی جهانی
51/ 180
۷۰٫۴۹
سیاسی
62
۶۱٫۹۸
اقتصادی
54
۵۳٫۹۲
حقوقی
66
۶۸٫۱۱
اجتماعی
46
۷۹٫۵۵
ایمنی
27
۸۸٫۸۹
63 غنا ۶۱٫۸۸
غنا
رده‌بندی جهانی
62/ 180
۶۵٫۹۳
سیاسی
63
۶۱٫۸۸
اقتصادی
80
۴۷٫۹۴
حقوقی
31
۷۹٫۶۲
اجتماعی
47
۷۸٫۹۸
ایمنی
103
۶۱٫۲۵
64 زامبیا ۶۱٫۷۷
زامبیا
رده‌بندی جهانی
87/ 180
۵۹٫۴۱
سیاسی
64
۶۱٫۷۷
اقتصادی
130
۳۸٫۸۹
حقوقی
109
۵۶٫۷۶
اجتماعی
111
۵۸٫۱۴
ایمنی
63
۸۱٫۴۶
65 اوکراين ۶۰٫۶۳
اوکراين
رده‌بندی جهانی
79/ 180
۶۱٫۱۹
سیاسی
65
۶۰٫۶۳
اقتصادی
30
۶۳٫۴۸
حقوقی
26
۸۰٫۶۶
اجتماعی
40
۸۰٫۴
ایمنی
179
۲۰٫۷۸
66 اکواتور ۶۰٫۵۲
اکواتور
رده‌بندی جهانی
80/ 180
۶۰٫۵۱
سیاسی
66
۶۰٫۵۲
اقتصادی
33
۶۱٫۶
حقوقی
58
۷۰٫۱۳
اجتماعی
93
۶۱٫۵۵
ایمنی
128
۴۸٫۷۶
67 گینه ۶۰
گینه
رده‌بندی جهانی
85/ 180
۵۹٫۵۱
سیاسی
67
۶۰
اقتصادی
93
۴۶٫۰۸
حقوقی
88
۶۲٫۸۵
اجتماعی
99
۶۰٫۰۹
ایمنی
95
۶۸٫۵۵
68 رومانی ۵۹٫۶۵
رومانی
رده‌بندی جهانی
53/ 180
۶۹٫۰۴
سیاسی
68
۵۹٫۶۵
اقتصادی
73
۴۹٫۲۴
حقوقی
53
۷۱٫۸۶
اجتماعی
36
۸۱٫۴۴
ایمنی
51
۸۳٫۰۳
69 پاپوآ گینه نو ۵۹٫۵۸
پاپوآ گینه نو
رده‌بندی جهانی
59/ 180
۶۷٫۶۲
سیاسی
69
۵۹٫۵۸
اقتصادی
64
۵۱٫۳۱
حقوقی
74
۶۶٫۳۵
اجتماعی
72
۷۱٫۹۷
ایمنی
27
۸۸٫۸۹
70 تایلند ۵۹٫۵۳
تایلند
رده‌بندی جهانی
106/ 180
۵۵٫۲۴
سیاسی
70
۵۹٫۵۳
اقتصادی
63
۵۱٫۴۷
حقوقی
124
۵۱٫۴۲
اجتماعی
120
۵۶٫۲۵
ایمنی
109
۵۷٫۵۴
71 هايیتی ۵۹٫۳۸
هايیتی
رده‌بندی جهانی
99/ 180
۵۷٫۳۸
سیاسی
71
۵۹٫۳۸
اقتصادی
79
۴۸٫۱۸
حقوقی
61
۶۹٫۹۵
اجتماعی
69
۷۳٫۳۸
ایمنی
152
۳۶٫۰۲
72 نپال ۵۸٫۴۴
نپال
رده‌بندی جهانی
95/ 180
۵۷٫۸۹
سیاسی
72
۵۸٫۴۴
اقتصادی
106
۴۴٫۶۱
حقوقی
76
۶۶٫۲۷
اجتماعی
95
۶۱٫۰۸
ایمنی
106
۵۹٫۰۴
73 بلغارستان ۵۸٫۲۵
بلغارستان
رده‌بندی جهانی
71/ 180
۶۲٫۹۸
سیاسی
73
۵۸٫۲۵
اقتصادی
133
۳۷٫۹۱
حقوقی
57
۷۰٫۲۵
اجتماعی
81
۶۵٫۵۳
ایمنی
53
۸۲٫۹۴
74 تونس ۵۸٫۱۳
تونس
رده‌بندی جهانی
121/ 180
۵۰٫۱۱
سیاسی
74
۵۸٫۱۳
اقتصادی
150
۳۴٫۹۷
حقوقی
128
۴۹٫۰۶
اجتماعی
127
۵۳٫۷۹
ایمنی
114
۵۴٫۶
75 پرو ۵۷٫۹۹
پرو
رده‌بندی جهانی
110/ 180
۵۲٫۷۴
سیاسی
75
۵۷٫۹۹
اقتصادی
115
۴۲٫۸۱
حقوقی
84
۶۳٫۹۴
اجتماعی
116
۵۶٫۹۴
ایمنی
140
۴۲
76 کنگو - برازاویل ۵۷٫۵۸
کنگو - برازاویل
رده‌بندی جهانی
81/ 180
۶۰٫۴۲
سیاسی
76
۵۷٫۵۸
اقتصادی
97
۴۵٫۷۱
حقوقی
90
۶۲٫۱۵
اجتماعی
108
۵۸٫۵۲
ایمنی
77
۷۸٫۱۷
77 پاناما ۵۷٫۵
پاناما
رده‌بندی جهانی
69/ 180
۶۳٫۶۷
سیاسی
77
۵۷٫۵
اقتصادی
62
۵۱٫۶۳
حقوقی
80
۶۴٫۴۷
اجتماعی
86
۶۴٫۷۷
ایمنی
70
۸۰
78 پاراگوئه ۵۷٫۰۶
پاراگوئه
رده‌بندی جهانی
103/ 180
۵۵٫۹۶
سیاسی
78
۵۷٫۰۶
اقتصادی
117
۴۲٫۱۶
حقوقی
56
۷۰٫۸۵
اجتماعی
94
۶۱٫۲۵
ایمنی
129
۴۸٫۵۱
79 سنگال ۵۶٫۴۳
سنگال
رده‌بندی جهانی
104/ 180
۵۵٫۸۲
سیاسی
79
۵۶٫۴۳
اقتصادی
93
۴۶٫۰۸
حقوقی
115
۵۵٫۶۶
اجتماعی
82
۶۵٫۴۲
ایمنی
111
۵۵٫۵۱
80 قبرس شمالی ۵۶٫۱۸
قبرس شمالی
رده‌بندی جهانی
76/ 180
۶۱٫۷۳
سیاسی
80
۵۶٫۱۸
اقتصادی
114
۴۲٫۹۲
حقوقی
87
۶۳٫۱
اجتماعی
90
۶۳٫۴۵
ایمنی
52
۸۳٫۰۱
81 گینه بیسائو ۵۶٫۰۹
گینه بیسائو
رده‌بندی جهانی
78/ 180
۶۱٫۵۷
سیاسی
81
۵۶٫۰۹
اقتصادی
61
۵۱٫۷۲
حقوقی
59
۷۰٫۰۵
اجتماعی
84
۶۵٫۰۶
ایمنی
98
۶۴٫۹۵
82 برزیل ۵۵٫۷۹
برزیل
رده‌بندی جهانی
92/ 180
۵۸٫۶۷
سیاسی
82
۵۵٫۷۹
اقتصادی
59
۵۲٫۵۹
حقوقی
51
۷۲٫۴۴
اجتماعی
57
۷۶٫۲۲
ایمنی
149
۳۶٫۳
83 ژاپن ۵۵٫۷۵
ژاپن
رده‌بندی جهانی
68/ 180
۶۳٫۹۵
سیاسی
83
۵۵٫۷۵
اقتصادی
47
۵۶٫۳۲
حقوقی
73
۶۶٫۳۹
اجتماعی
105
۵۹٫۳۲
ایمنی
60
۸۱٫۹۹
84 بوستاوانا ۵۵٫۶۳
بوستاوانا
رده‌بندی جهانی
65/ 180
۶۴٫۶۱
سیاسی
84
۵۵٫۶۳
اقتصادی
67
۵۰٫۴۴
حقوقی
103
۵۸٫۰۷
اجتماعی
48
۷۸٫۷۹
ایمنی
69
۸۰٫۱۴
84 کلمبیا ۵۵٫۶۳
کلمبیا
رده‌بندی جهانی
139/ 180
۴۵٫۲۳
سیاسی
84
۵۵٫۶۳
اقتصادی
149
۳۵٫۰۵
حقوقی
83
۶۴٫۱
اجتماعی
156
۳۷٫۳۷
ایمنی
155
۳۴٫۰۱
86 لیبریا ۵۵٫۵
لیبریا
رده‌بندی جهانی
66/ 180
۶۴٫۳۴
سیاسی
86
۵۵٫۵
اقتصادی
127
۳۹٫۶۱
حقوقی
43
۷۶٫۹۸
اجتماعی
43
۸۰
ایمنی
94
۶۹٫۶۲
87 سازمان کشورهای شرق کارارئیب ۵۵٫۴۷
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
رده‌بندی جهانی
93/ 180
۵۸٫۳۶
سیاسی
87
۵۵٫۴۷
اقتصادی
99
۴۵٫۳۴
حقوقی
119
۵۴٫۰۱
اجتماعی
101
۵۹٫۹۴
ایمنی
80
۷۷٫۰۴
88 مکزیک ۵۵٫۳۸
مکزیک
رده‌بندی جهانی
128/ 180
۴۷٫۹۸
سیاسی
88
۵۵٫۳۸
اقتصادی
85
۴۷٫۳۵
حقوقی
75
۶۶٫۳۲
اجتماعی
142
۴۷٫۱۶
ایمنی
174
۲۳٫۶۸
89 مالزی ۵۵٫۳۱
مالزی
رده‌بندی جهانی
73/ 180
۶۲٫۸۳
سیاسی
89
۵۵٫۳۱
اقتصادی
57
۵۲٫۹۴
حقوقی
138
۴۴٫۵۸
اجتماعی
60
۷۵٫۸۵
ایمنی
38
۸۵٫۴۶
90 بوسنی هرزوگوین ۵۵٫۲۷
بوسنی هرزوگوین
رده‌بندی جهانی
64/ 180
۶۵٫۴۳
سیاسی
90
۵۵٫۲۷
اقتصادی
100
۴۵٫۱
حقوقی
38
۷۷٫۵۴
اجتماعی
73
۷۱٫۰۲
ایمنی
76
۷۸٫۲۴
91 اندونزی ۵۵٫۱۶
اندونزی
رده‌بندی جهانی
108/ 180
۵۴٫۸۳
سیاسی
91
۵۵٫۱۶
اقتصادی
106
۴۴٫۶۱
حقوقی
85
۶۳٫۹۲
اجتماعی
123
۵۵٫۹۷
ایمنی
115
۵۴٫۴۹
92 کومور ۵۵٫۰۹
کومور
رده‌بندی جهانی
75/ 180
۶۲٫۲۵
سیاسی
92
۵۵٫۰۹
اقتصادی
72
۴۹٫۷۲
حقوقی
78
۶۵٫۳۶
اجتماعی
92
۶۱٫۸۵
ایمنی
73
۷۹٫۲۱
93 گیانا ۵۴٫۶۹
گیانا
رده‌بندی جهانی
60/ 180
۶۷٫۵
سیاسی
93
۵۴٫۶۹
اقتصادی
40
۵۸٫۸۲
حقوقی
100
۵۹٫۴۳
اجتماعی
45
۷۹٫۸۳
ایمنی
40
۸۴٫۷۲
94 مغولستان ۵۴٫۶۶
مغولستان
رده‌بندی جهانی
88/ 180
۵۹٫۳۳
سیاسی
94
۵۴٫۶۶
اقتصادی
129
۳۸٫۹۵
حقوقی
99
۵۹٫۶۱
اجتماعی
87
۶۳٫۹۵
ایمنی
71
۷۹٫۴۹
95 توگو ۵۴٫۵
توگو
رده‌بندی جهانی
70/ 180
۶۳٫۰۶
سیاسی
95
۵۴٫۵
اقتصادی
89
۴۶٫۸۶
حقوقی
96
۶۰٫۱۹
اجتماعی
74
۶۹٫۳۲
ایمنی
44
۸۴٫۴۵
96 موریتانی ۵۴٫۰۶
موریتانی
رده‌بندی جهانی
86/ 180
۵۹٫۴۵
سیاسی
96
۵۴٫۰۶
اقتصادی
88
۴۷٫۰۶
حقوقی
105
۵۷٫۵۵
اجتماعی
96
۶۰٫۸
ایمنی
78
۷۷٫۷۸
97 مالدیو ۵۳٫۷۵
مالدیو
رده‌بندی جهانی
100/ 180
۵۶٫۹۳
سیاسی
97
۵۳٫۷۵
اقتصادی
161
۳۲٫۸۴
حقوقی
98
۵۹٫۹۱
اجتماعی
124
۵۵٫۶۸
ایمنی
57
۸۲٫۴۸
98 سومالی ۵۳٫۴۴
سومالی
رده‌بندی جهانی
141/ 180
۴۴٫۲۴
سیاسی
98
۵۳٫۴۴
اقتصادی
108
۴۴٫۴۹
حقوقی
142
۴۳٫۶۳
اجتماعی
133
۵۱٫۱۴
ایمنی
169
۲۸٫۵
99 جمهوری آفریقای مرکزی ۵۳٫۳۹
جمهوری آفریقای مرکزی
رده‌بندی جهانی
98/ 180
۵۷٫۵۶
سیاسی
99
۵۳٫۳۹
اقتصادی
74
۴۹٫۰۲
حقوقی
86
۶۳٫۸۸
اجتماعی
78
۶۶٫۵۶
ایمنی
112
۵۴٫۹۷
100 یونان ۵۳٫۳۱
یونان
رده‌بندی جهانی
107/ 180
۵۵٫۲
سیاسی
100
۵۳٫۳۱
اقتصادی
134
۳۷٫۶۶
حقوقی
92
۶۱٫۳۶
اجتماعی
130
۵۲٫۲۳
ایمنی
91
۷۱٫۴۴
101 چاد ۵۳٫۳
چاد
رده‌بندی جهانی
109/ 180
۵۳٫۷۳
سیاسی
101
۵۳٫۳
اقتصادی
57
۵۲٫۹۴
حقوقی
102
۵۸٫۶۳
اجتماعی
75
۶۹٫۱۶
ایمنی
154
۳۴٫۶۲
102 جزایر فیجی ۵۳٫۱۳
جزایر فیجی
رده‌بندی جهانی
89/ 180
۵۹٫۲۷
سیاسی
102
۵۳٫۱۳
اقتصادی
100
۴۵٫۱
حقوقی
112
۵۵٫۹۷
اجتماعی
91
۶۲٫۸۸
ایمنی
72
۷۹٫۲۶
102 قطر ۵۳٫۱۳
قطر
رده‌بندی جهانی
105/ 180
۵۵٫۲۸
سیاسی
102
۵۳٫۱۳
اقتصادی
69
۵۰
حقوقی
151
۳۸٫۲۱
اجتماعی
133
۵۱٫۱۴
ایمنی
47
۸۳٫۹۳
104 موریس ۵۲٫۷۵
موریس
رده‌بندی جهانی
63/ 180
۶۵٫۵۶
سیاسی
104
۵۲٫۷۵
اقتصادی
70
۴۹٫۹
حقوقی
91
۶۱٫۹۸
اجتماعی
39
۸۱٫۰۲
ایمنی
58
۸۲٫۱۳
105 مالی ۵۲٫۶۳
مالی
رده‌بندی جهانی
113/ 180
۵۲٫۲۹
سیاسی
105
۵۲٫۶۳
اقتصادی
131
۳۸٫۸۲
حقوقی
117
۵۵٫۰۹
اجتماعی
125
۵۵
ایمنی
105
۵۹٫۸۸
106 مالاوی ۵۲٫۵۷
مالاوی
رده‌بندی جهانی
82/ 180
۶۰٫۳۴
سیاسی
106
۵۲٫۵۷
اقتصادی
83
۴۷٫۶
حقوقی
72
۶۶٫۵۶
اجتماعی
98
۶۰٫۲۳
ایمنی
84
۷۴٫۷۳
107 نیجریه ۵۱٫۹۶
نیجریه
رده‌بندی جهانی
123/ 180
۴۹٫۵۶
سیاسی
107
۵۱٫۹۶
اقتصادی
110
۴۴٫۱۲
حقوقی
126
۵۰٫۵۴
اجتماعی
88
۶۳٫۸
ایمنی
147
۳۷٫۳۸
108 لبنان ۵۱٫۶۳
لبنان
رده‌بندی جهانی
119/ 180
۵۰٫۴۶
سیاسی
108
۵۱٫۶۳
اقتصادی
147
۳۵٫۶۹
حقوقی
130
۴۸٫۱۱
اجتماعی
106
۵۸٫۸۶
ایمنی
108
۵۸
109 بروندی ۵۱٫۵
بروندی
رده‌بندی جهانی
114/ 180
۵۲٫۱۴
سیاسی
109
۵۱٫۵
اقتصادی
75
۴۸٫۸۲
حقوقی
116
۵۵٫۴۱
اجتماعی
131
۵۲٫۱۲
ایمنی
118
۵۲٫۸۴
110 جمهوری دموکراتیک کنگو ۵۱٫۰۳
جمهوری دموکراتیک کنگو
رده‌بندی جهانی
124/ 180
۴۸٫۵۵
سیاسی
110
۵۱٫۰۳
اقتصادی
109
۴۴٫۳۶
حقوقی
122
۵۲
اجتماعی
101
۵۹٫۹۴
ایمنی
153
۳۵٫۴۲
111 اتیوپی ۵۰٫۲۵
اتیوپی
رده‌بندی جهانی
130/ 180
۴۷٫۷
سیاسی
111
۵۰٫۲۵
اقتصادی
113
۴۳٫۱۴
حقوقی
89
۶۲٫۶۴
اجتماعی
146
۴۳٫۶۴
ایمنی
146
۳۸٫۸۲
112 لهستان ۵۰٫۱۵
لهستان
رده‌بندی جهانی
57/ 180
۶۷٫۶۶
سیاسی
112
۵۰٫۱۵
اقتصادی
52
۵۵٫۰۲
حقوقی
64
۶۹٫۰۳
اجتماعی
49
۷۸٫۲۸
ایمنی
37
۸۵٫۸۲
113 برونئی ۴۹٫۸۴
برونئی
رده‌بندی جهانی
142/ 180
۴۴٫۲
سیاسی
113
۴۹٫۸۴
اقتصادی
151
۳۴٫۸
حقوقی
162
۳۰٫۶۶
اجتماعی
170
۲۹٫۸۸
ایمنی
82
۷۵٫۸۳
114 سودان جنوبی ۴۹٫۴۶
سودان جنوبی
رده‌بندی جهانی
118/ 180
۵۰٫۶۲
سیاسی
114
۴۹٫۴۶
اقتصادی
78
۴۸٫۳۲
حقوقی
110
۵۶٫۰۶
اجتماعی
141
۴۷٫۷۳
ایمنی
123
۵۱٫۵۴
115 کنیا ۴۹٫۱۷
کنیا
رده‌بندی جهانی
116/ 180
۵۱٫۱۵
سیاسی
115
۴۹٫۱۷
اقتصادی
121
۴۰٫۵۲
حقوقی
71
۶۶٫۸۲
اجتماعی
120
۵۶٫۲۵
ایمنی
136
۴۲٫۹۹
115 موزامبیک ۴۹٫۱۷
موزامبیک
رده‌بندی جهانی
102/ 180
۵۶٫۱۳
سیاسی
115
۴۹٫۱۷
اقتصادی
91
۴۶٫۵۱
حقوقی
70
۶۶٫۹۸
اجتماعی
83
۶۵٫۲۸
ایمنی
119
۵۲٫۷۳
117 ماداگاسکار ۴۹٫۰۳
ماداگاسکار
رده‌بندی جهانی
101/ 180
۵۶٫۶۶
سیاسی
117
۴۹٫۰۳
اقتصادی
139
۳۶٫۷۱
حقوقی
94
۶۰٫۶۹
اجتماعی
109
۵۸٫۴۶
ایمنی
75
۷۸٫۳۹
118 لیبی ۴۹
لیبی
رده‌بندی جهانی
149/ 180
۴۰٫۲۲
سیاسی
118
۴۹
اقتصادی
154
۳۴٫۳۱
حقوقی
163
۳۰٫۱۹
اجتماعی
144
۴۵٫۲۳
ایمنی
138
۴۲٫۳۶
119 بنین ۴۸٫۹۸
بنین
رده‌بندی جهانی
112/ 180
۵۲٫۴۴
سیاسی
119
۴۸٫۹۸
اقتصادی
125
۳۹٫۸۳
حقوقی
111
۵۶٫۰۱
اجتماعی
89
۶۳٫۴۹
ایمنی
117
۵۳٫۹
120 افغانستان ۴۸٫۹۶
افغانستان
رده‌بندی جهانی
152/ 180
۳۹٫۷۵
سیاسی
120
۴۸٫۹۶
اقتصادی
103
۴۴٫۹۳
حقوقی
145
۴۲٫۷۷
اجتماعی
165
۳۰٫۶۸
ایمنی
161
۳۱٫۴۱
121 گرجستان ۴۸٫۴
گرجستان
رده‌بندی جهانی
77/ 180
۶۱٫۶۹
سیاسی
121
۴۸٫۴
اقتصادی
87
۴۷٫۱۷
حقوقی
47
۷۶
اجتماعی
63
۷۵
ایمنی
100
۶۱٫۹
122 گابون ۴۸٫۳۳
گابون
رده‌بندی جهانی
94/ 180
۵۸٫۱۲
سیاسی
122
۴۸٫۳۳
اقتصادی
90
۴۶٫۵۷
حقوقی
106
۵۷٫۳۹
اجتماعی
111
۵۸٫۱۴
ایمنی
68
۸۰٫۱۷
123 قرقیزستان ۴۸٫۱۳
قرقیزستان
رده‌بندی جهانی
122/ 180
۴۹٫۹۱
سیاسی
123
۴۸٫۱۳
اقتصادی
86
۴۷٫۲۵
حقوقی
127
۵۰٫۱۹
اجتماعی
138
۴۹٫۰۹
ایمنی
113
۵۴٫۹۱
124 آلبانی ۴۷٫۷۶
آلبانی
رده‌بندی جهانی
96/ 180
۵۷٫۸۶
سیاسی
124
۴۷٫۷۶
اقتصادی
148
۳۵٫۱۳
حقوقی
68
۶۷٫۶۱
اجتماعی
77
۶۸٫۳۷
ایمنی
93
۷۰٫۴۵
125 اردن ۴۷٫۷۱
اردن
رده‌بندی جهانی
146/ 180
۴۲٫۷۹
سیاسی
125
۴۷٫۷۱
اقتصادی
153
۳۴٫۶۴
حقوقی
152
۳۷٫۷۴
اجتماعی
164
۳۲٫۲
ایمنی
101
۶۱٫۶۸
126 سوازیلند ۴۶٫۶۱
سوازیلند
رده‌بندی جهانی
111/ 180
۵۲٫۶۶
سیاسی
126
۴۶٫۶۱
اقتصادی
111
۴۳٫۹۸
حقوقی
137
۴۵٫۲۸
اجتماعی
122
۵۶٫۰۱
ایمنی
91
۷۱٫۴۴
127 بلیوی ۴۶٫۵۳
بلیوی
رده‌بندی جهانی
117/ 180
۵۱٫۰۹
سیاسی
127
۴۶٫۵۳
اقتصادی
96
۴۵٫۷۲
حقوقی
97
۶۰٫۱۲
اجتماعی
119
۵۶٫۴
ایمنی
130
۴۶٫۶۸
128 مالت ۴۶٫۴۶
مالت
رده‌بندی جهانی
84/ 180
۵۹٫۷۶
سیاسی
128
۴۶٫۴۶
اقتصادی
105
۴۴٫۷۷
حقوقی
108
۵۷٫۲۳
اجتماعی
79
۶۶٫۰۴
ایمنی
45
۸۴٫۳۱
129 اوگاندا ۴۵٫۷۵
اوگاندا
رده‌بندی جهانی
133/ 180
۴۶٫۰۸
سیاسی
129
۴۵٫۷۵
اقتصادی
126
۳۹٫۸
حقوقی
118
۵۴٫۳۴
اجتماعی
100
۶۰
ایمنی
164
۳۰٫۵۲
130 امارات متحده عربی ۴۵٫۶۳
امارات متحده عربی
رده‌بندی جهانی
145/ 180
۴۲٫۹۹
سیاسی
130
۴۵٫۶۳
اقتصادی
100
۴۵٫۱
حقوقی
153
۳۶٫۷۹
اجتماعی
165
۳۰٫۶۸
ایمنی
110
۵۶٫۷۷
130 مجارستان ۴۵٫۶۳
مجارستان
رده‌بندی جهانی
72/ 180
۶۲٫۹۶
سیاسی
130
۴۵٫۶۳
اقتصادی
112
۴۳٫۹۴
حقوقی
55
۷۰٫۹۴
اجتماعی
70
۷۲٫۶۲
ایمنی
62
۸۱٫۶۶
132 اوزبکستان ۴۵٫۵۲
اوزبکستان
رده‌بندی جهانی
137/ 180
۴۵٫۷۳
سیاسی
132
۴۵٫۵۲
اقتصادی
132
۳۸٫۴
حقوقی
120
۵۲٫۲
اجتماعی
147
۴۳٫۵۶
ایمنی
127
۴۸٫۹۸
133 صربستان ۴۵٫۲۷
صربستان
رده‌بندی جهانی
91/ 180
۵۹٫۱۶
سیاسی
133
۴۵٫۲۷
اقتصادی
128
۳۹٫۱۵
حقوقی
41
۷۷٫۱۸
اجتماعی
103
۵۹٫۸۷
ایمنی
85
۷۴٫۳۱
134 قزاقستان ۴۴٫۰۶
قزاقستان
رده‌بندی جهانی
134/ 180
۴۵٫۸۷
سیاسی
134
۴۴٫۰۶
اقتصادی
143
۳۶٫۰۳
حقوقی
139
۴۴٫۳۴
اجتماعی
104
۵۹٫۳۷
ایمنی
133
۴۵٫۵۴
135 فلیپین ۴۳٫۹۶
فلیپین
رده‌بندی جهانی
132/ 180
۴۶٫۲۱
سیاسی
135
۴۳٫۹۶
اقتصادی
122
۴۰٫۲
حقوقی
120
۵۲٫۲
اجتماعی
114
۵۷٫۳۹
ایمنی
148
۳۷٫۳
136 گینه اکوادور ۴۳٫۸۵
گینه اکوادور
رده‌بندی جهانی
120/ 180
۵۰٫۳۵
سیاسی
136
۴۳٫۸۵
اقتصادی
138
۳۶٫۹۳
حقوقی
104
۵۷٫۹۲
اجتماعی
150
۳۹٫۵۸
ایمنی
87
۷۳٫۴۷
137 آنگولا ۴۳٫۵۷
آنگولا
رده‌بندی جهانی
125/ 180
۴۸٫۳
سیاسی
137
۴۳٫۵۷
اقتصادی
163
۳۱٫۷۹
حقوقی
125
۵۱٫۲۱
اجتماعی
126
۵۴٫۷۱
ایمنی
104
۶۰٫۲
138 تانزانیا ۴۲٫۹۷
تانزانیا
رده‌بندی جهانی
143/ 180
۴۴٫۰۲
سیاسی
138
۴۲٫۹۷
اقتصادی
157
۳۳٫۳۳
حقوقی
159
۳۱٫۶
اجتماعی
128
۵۳٫۴۱
ایمنی
107
۵۸٫۷۸
139 پاکستان ۴۲٫۷۱
پاکستان
رده‌بندی جهانی
150/ 180
۳۹٫۹۵
سیاسی
139
۴۲٫۷۱
اقتصادی
136
۳۷٫۲۵
حقوقی
130
۴۸٫۱۱
اجتماعی
140
۴۸٫۱۱
ایمنی
176
۲۳٫۵۷
140 گواتمالا ۴۲٫۶۴
گواتمالا
رده‌بندی جهانی
127/ 180
۴۸٫۱۲
سیاسی
140
۴۲٫۶۴
اقتصادی
124
۴۰٫۰۹
حقوقی
81
۶۴٫۱۵
اجتماعی
113
۵۷٫۵۸
ایمنی
151
۳۶٫۱۵
141 کامرون ۴۲٫۵
کامرون
رده‌بندی جهانی
138/ 180
۴۵٫۵۸
سیاسی
141
۴۲٫۵
اقتصادی
144
۳۵٫۹۹
حقوقی
141
۴۴٫۰۷
اجتماعی
107
۵۸٫۷۷
ایمنی
131
۴۶٫۵۸
142 الجزایر ۴۲٫۱۴
الجزایر
رده‌بندی جهانی
136/ 180
۴۵٫۷۴
سیاسی
142
۴۲٫۱۴
اقتصادی
141
۳۶٫۱۳
حقوقی
136
۴۶٫۰۹
اجتماعی
129
۵۲٫۶
ایمنی
122
۵۱٫۷۲
143 سودان ۴۲٫۰۸
سودان
رده‌بندی جهانی
148/ 180
۴۰٫۸۳
سیاسی
143
۴۲٫۰۸
اقتصادی
169
۲۸٫۴۳
حقوقی
160
۳۱٫۴۵
اجتماعی
149
۴۰٫۱۵
ایمنی
99
۶۲٫۰۵
143 زیمبابوه ۴۲٫۰۸
زیمبابوه
رده‌بندی جهانی
126/ 180
۴۸٫۱۷
سیاسی
143
۴۲٫۰۸
اقتصادی
135
۳۷٫۵۸
حقوقی
106
۵۷٫۳۹
اجتماعی
96
۶۰٫۸
ایمنی
137
۴۲٫۹۸
145 کویت ۴۱٫۲۵
کویت
رده‌بندی جهانی
154/ 180
۳۸٫۸۴
سیاسی
145
۴۱٫۲۵
اقتصادی
177
۲۴٫۵۱
حقوقی
163
۳۰٫۱۹
اجتماعی
176
۲۰٫۴۵
ایمنی
78
۷۷٫۷۸
146 سریلانکا ۴۰٫۹۴
سریلانکا
رده‌بندی جهانی
135/ 180
۴۵٫۸۵
سیاسی
146
۴۰٫۹۴
اقتصادی
76
۴۸٫۵۳
حقوقی
143
۴۳٫۴
اجتماعی
148
۴۲٫۰۵
ایمنی
116
۵۴٫۳۲
147 فلسطین ۴۰٫۴۷
فلسطین
رده‌بندی جهانی
156/ 180
۳۷٫۸۶
سیاسی
147
۴۰٫۴۷
اقتصادی
122
۴۰٫۲
حقوقی
139
۴۴٫۳۴
اجتماعی
158
۳۶٫۳۶
ایمنی
170
۲۷٫۹۵
148 هنگ کنگ ۴۰٫۴۳
هنگ کنگ
رده‌بندی جهانی
140/ 180
۴۴٫۸۶
سیاسی
148
۴۰٫۴۳
اقتصادی
95
۴۵٫۸۹
حقوقی
150
۳۸٫۳۲
اجتماعی
118
۵۶٫۵۱
ایمنی
135
۴۳٫۱۵
149 هندوراس ۴۰
هندوراس
رده‌بندی جهانی
169/ 180
۳۲٫۶۵
سیاسی
149
۴۰
اقتصادی
157
۳۳٫۳۳
حقوقی
148
۳۹٫۹۴
اجتماعی
175
۲۲٫۳۷
ایمنی
171
۲۷٫۶۱
149 روندا ۴۰
روندا
رده‌بندی جهانی
131/ 180
۴۶٫۵۸
سیاسی
149
۴۰
اقتصادی
151
۳۴٫۸
حقوقی
101
۵۸٫۸۷
اجتماعی
110
۵۸٫۳۳
ایمنی
143
۴۰٫۹۱
151 مراکش / صحرای غربی ۳۹٫۹۲
مراکش / صحرای غربی
رده‌بندی جهانی
144/ 180
۴۳٫۶۹
سیاسی
151
۳۹٫۹۲
اقتصادی
164
۳۰٫۶۲
حقوقی
129
۴۸٫۹۷
اجتماعی
117
۵۶٫۸۷
ایمنی
139
۴۲٫۰۷
152 جیبوتی ۳۹٫۲۵
جیبوتی
رده‌بندی جهانی
162/ 180
۳۵٫۸۷
سیاسی
152
۳۹٫۲۵
اقتصادی
174
۲۵٫۴۹
حقوقی
157
۳۴٫۵۳
اجتماعی
172
۲۸٫۱۸
ایمنی
121
۵۱٫۹
152 عراق ۳۹٫۲۵
عراق
رده‌بندی جهانی
167/ 180
۳۲٫۹۴
سیاسی
152
۳۹٫۲۵
اقتصادی
170
۲۸٫۰۴
حقوقی
161
۳۱٫۱۳
اجتماعی
158
۳۶٫۳۶
ایمنی
165
۲۹٫۹
154 بنگلادش ۳۹٫۰۶
بنگلادش
رده‌بندی جهانی
163/ 180
۳۵٫۳۱
سیاسی
154
۳۹٫۰۶
اقتصادی
142
۳۶٫۱۱
حقوقی
154
۳۵٫۲۲
اجتماعی
157
۳۶٫۵۵
ایمنی
167
۲۹٫۶
155 سنگاپور ۳۸٫۷۵
سنگاپور
رده‌بندی جهانی
129/ 180
۴۷٫۸۸
سیاسی
155
۳۸٫۷۵
اقتصادی
116
۴۲٫۴
حقوقی
168
۲۷٫۳۶
اجتماعی
132
۵۱٫۹۹
ایمنی
74
۷۸٫۸۹
156 کامبوج ۳۸٫۵
کامبوج
رده‌بندی جهانی
147/ 180
۴۲٫۰۲
سیاسی
156
۳۸٫۵
اقتصادی
171
۲۷٫۸۴
حقوقی
135
۴۶٫۴۲
اجتماعی
115
۵۷٫۲۷
ایمنی
144
۴۰٫۰۵
157 ال‌سالوادور ۳۸٫۱۳
ال‌سالوادور
رده‌بندی جهانی
115/ 180
۵۱٫۳۶
سیاسی
157
۳۸٫۱۳
اقتصادی
119
۴۱٫۴۷
حقوقی
114
۵۵٫۸۵
اجتماعی
137
۴۹٫۳۲
ایمنی
89
۷۲٫۰۳
158 یمن ۳۷٫۵
یمن
رده‌بندی جهانی
168/ 180
۳۲٫۷۸
سیاسی
158
۳۷٫۵
اقتصادی
166
۳۰٫۳۹
حقوقی
147
۴۰٫۵۷
اجتماعی
161
۳۴٫۰۹
ایمنی
178
۲۱٫۳۷
159 عربستان سعودی ۳۷٫۱۹
عربستان سعودی
رده‌بندی جهانی
170/ 180
۳۲٫۴۳
سیاسی
159
۳۷٫۱۹
اقتصادی
157
۳۳٫۳۳
حقوقی
174
۲۱٫۷
اجتماعی
167
۳۰٫۱۱
ایمنی
145
۳۹٫۸
160 ترکیه ۳۶٫۵۶
ترکیه
رده‌بندی جهانی
165/ 180
۳۳٫۹۷
سیاسی
160
۳۶٫۵۶
اقتصادی
168
۲۹٫۴۱
حقوقی
146
۴۱٫۱۶
اجتماعی
167
۳۰٫۱۱
ایمنی
157
۳۲٫۵۸
161 عمان ۳۶٫۲۵
عمان
رده‌بندی جهانی
155/ 180
۳۷٫۸۷
سیاسی
161
۳۶٫۲۵
اقتصادی
156
۳۳٫۸۲
حقوقی
179
۱۵٫۰۹
اجتماعی
155
۳۸٫۰۷
ایمنی
97
۶۶٫۱۱
162 لائوس ۳۶٫۰۴
لائوس
رده‌بندی جهانی
160/ 180
۳۶٫۶۶
سیاسی
162
۳۶٫۰۴
اقتصادی
157
۳۳٫۳۳
حقوقی
169
۲۵٫۴۷
اجتماعی
154
۳۸٫۲۶
ایمنی
125
۵۰٫۱۹
163 نیکاراگوئه ۳۵٫۸۱
نیکاراگوئه
رده‌بندی جهانی
158/ 180
۳۷٫۰۹
سیاسی
163
۳۵٫۸۱
اقتصادی
98
۴۵٫۴۹
حقوقی
166
۲۸٫۲۱
اجتماعی
145
۴۴٫۳۲
ایمنی
160
۳۱٫۶۵
164 برمه ۳۵٫۷۵
برمه
رده‌بندی جهانی
173/ 180
۲۸٫۲۶
سیاسی
164
۳۵٫۷۵
اقتصادی
120
۴۰٫۹۸
حقوقی
175
۲۰٫۱۹
اجتماعی
174
۲۴٫۷۷
ایمنی
180
۱۹٫۶
165 آذربایجان ۳۵٫۴۵
آذربایجان
رده‌بندی جهانی
151/ 180
۳۹٫۹۳
سیاسی
165
۳۵٫۴۵
اقتصادی
173
۲۵٫۹۱
حقوقی
149
۳۸٫۹۵
اجتماعی
135
۵۰
ایمنی
126
۴۹٫۳۵
166 ونزوئلا ۳۴٫۸۹
ونزوئلا
رده‌بندی جهانی
159/ 180
۳۶٫۹۹
سیاسی
166
۳۴٫۸۹
اقتصادی
145
۳۵٫۷۴
حقوقی
155
۳۴٫۸۲
اجتماعی
153
۳۸٫۵۳
ایمنی
142
۴۰٫۹۶
167 تاجیکستان ۳۴٫۱۷
تاجیکستان
رده‌بندی جهانی
153/ 180
۳۹٫۰۶
سیاسی
167
۳۴٫۱۷
اقتصادی
137
۳۷٫۰۹
حقوقی
123
۵۱٫۵۷
اجتماعی
160
۳۶٫۱۷
ایمنی
149
۳۶٫۳
168 ایران ۳۳٫۶۷
ایران
رده‌بندی جهانی
177/ 180
۲۴٫۸۱
سیاسی
168
۳۳٫۶۷
اقتصادی
165
۳۰٫۵۱
حقوقی
176
۲۰٫۱۷
اجتماعی
178
۱۶٫۰۶
ایمنی
175
۲۳٫۶۲
169 هند ۳۳٫۶۵
هند
رده‌بندی جهانی
161/ 180
۳۶٫۶۲
سیاسی
169
۳۳٫۶۵
اقتصادی
155
۳۴٫۱۵
حقوقی
144
۴۲٫۹۲
اجتماعی
143
۴۵٫۲۷
ایمنی
172
۲۷٫۱۲
169 سوریه ۳۳٫۶۵
سوریه
رده‌بندی جهانی
175/ 180
۲۷٫۲۲
سیاسی
169
۳۳٫۶۵
اقتصادی
174
۲۵٫۴۹
حقوقی
170
۲۴٫۳۴
اجتماعی
171
۲۹٫۵۵
ایمنی
177
۲۳٫۰۷
171 اریتره ۳۳٫۱۳
اریتره
رده‌بندی جهانی
174/ 180
۲۷٫۸۶
سیاسی
171
۳۳٫۱۳
اقتصادی
172
۲۶٫۹۶
حقوقی
171
۲۳٫۴۳
اجتماعی
173
۲۶٫۱۶
ایمنی
166
۲۹٫۶۱
172 کوبا ۳۲٫۸۵
کوبا
رده‌بندی جهانی
172/ 180
۲۹
سیاسی
172
۳۲٫۸۵
اقتصادی
146
۳۵٫۷۳
حقوقی
180
۱۴٫۳۶
اجتماعی
169
۲۹٫۹۴
ایمنی
158
۳۲٫۱۴
173 روسیه ۳۲٫۴۳
روسیه
رده‌بندی جهانی
164/ 180
۳۴٫۷۷
سیاسی
173
۳۲٫۴۳
اقتصادی
140
۳۶٫۱۷
حقوقی
158
۳۴٫۵۱
اجتماعی
152
۳۸٫۹۴
ایمنی
159
۳۱٫۸۲
174 روسیه سفید ۳۲٫۳۴
روسیه سفید
رده‌بندی جهانی
157/ 180
۳۷٫۱۷
سیاسی
174
۳۲٫۳۴
اقتصادی
82
۴۷٫۶۷
حقوقی
167
۲۸٫۰۷
اجتماعی
139
۴۸٫۳
ایمنی
168
۲۹٫۴۵
175 بحرین ۳۰٫۶۳
بحرین
رده‌بندی جهانی
171/ 180
۳۰٫۵۹
سیاسی
175
۳۰٫۶۳
اقتصادی
176
۲۵٫۲۵
حقوقی
173
۲۱٫۹۳
اجتماعی
162
۳۳٫۵۲
ایمنی
141
۴۱٫۶۴
176 مصر ۲۹٫۶۳
مصر
رده‌بندی جهانی
166/ 180
۳۳٫۳۷
سیاسی
176
۲۹٫۶۳
اقتصادی
162
۳۱٫۹۶
حقوقی
156
۳۴٫۷۲
اجتماعی
151
۳۹٫۵۵
ایمنی
162
۳۱٫۰۲
177 کره شمالی ۲۶٫۵۶
کره شمالی
رده‌بندی جهانی
180/ 180
۲۱٫۷۲
سیاسی
177
۲۶٫۵۶
اقتصادی
178
۲۱٫۵۷
حقوقی
172
۲۲٫۶۴
اجتماعی
180
۴٫۶
ایمنی
156
۳۳٫۲۵
178 چین ۲۶٫۰۶
چین
رده‌بندی جهانی
179/ 180
۲۲٫۹۷
سیاسی
178
۲۶٫۰۶
اقتصادی
167
۲۹٫۵۱
حقوقی
178
۱۷٫۳۶
اجتماعی
177
۱۷٫۰۷
ایمنی
173
۲۴٫۸۷
179 ویتنام ۲۳٫۷۵
ویتنام
رده‌بندی جهانی
178/ 180
۲۴٫۵۸
سیاسی
179
۲۳٫۷۵
اقتصادی
180
۱۷٫۱۶
حقوقی
177
۱۸٫۴
اجتماعی
163
۳۲٫۹۵
ایمنی
163
۳۰٫۶۶
180 ترکمنستان ۲۳٫۲۵
ترکمنستان
رده‌بندی جهانی
176/ 180
۲۵٫۸۲
سیاسی
180
۲۳٫۲۵
اقتصادی
179
۲۰٫۳۹
حقوقی
165
۲۹٫۶۲
اجتماعی
179
۹٫۳۲
ایمنی
132
۴۶٫۵۳

شاخص سیاسی میزان حمایت و احترام به استقلال رسانه‌ها را در مقابل فشار سیاسی از طرف حکومت یا سایر کنشگران سیاسی ارزیابی می‌کند.

040557085100
رتبه کشورها polامتیاز 2022 polامتیاز ؟نوع 2022تفاوت امتیاز با
1
نروژ
۹۶٫۵۴
۹۴٫۸۹
0
2
ایرلند
۹۳٫۹۱
۸۹٫۲۴
7
3
سوئد
۹۲٫۵۸
۹۱٫۹۶
0
4
دانمارک
۹۱٫۹۵
۹۴٫۳۴
-2
5
فنلاند
۹۱٫۵۵
۹۰٫۴
1
6
زلاند نو
۸۹٫۶۹
۹۰٫۱۵
1
7
هلند
۸۸٫۹۳
۸۶٫۳
5
8
کانادا
۸۸٫۱۳
۸۲٫۲۷
8
9
لیتوانی
۸۸
۸۷٫۰۱
2
10
سويیس
۸۷٫۴۲
۹۰
-2
10
لوکزامبورگ
۸۷٫۴۲
۸۲٫۹۴
5
12
آلمان
۸۷٫۳۳
۸۷٫۰۳
-2
13
پرتغال
۸۶٫۳۲
۹۱٫۸۶
-9
14
ایسلند
۸۶٫۰۴
۸۶٫۲۱
-1
15
لتوانی
۸۵٫۶۹
۷۸٫۹۶
9
16
لیختن اشتاین
۸۵٫۶۳
۸۰٫۳۶
4
17
استونی
۸۵٫۳۶
۹۱٫۱۱
-12
18
استرالیا
۸۳٫۸۵
۷۷٫۱۷
9
19
چک
۸۲٫۱۹
۷۹٫۶۶
3
20
تیمور شرقی
۸۱٫۸۸
۸۵٫۴۵
-6
21
انگلستان
۸۰٫۸۸
۸۰٫۵۷
-3
22
فرانسه
۷۹٫۴۴
۷۹٫۸۵
-1
23
مولداوی
۷۹٫۲۴
۷۰٫۱۵
22
24
بلژیک
۷۹٫۰۶
۷۵٫۰۳
6
25
اسلواکی
۷۸٫۰۴
۷۱٫۴۴
16
26
آفریقای جنوبی
۷۷٫۲۶
۷۵٫۹۶
3
27
ساموآ
۷۶٫۸۸
۶۱٫۸۲
40
28
ایالات متحده امریکا
۷۶٫۵۶
۷۲٫۹۹
8
29
نامیبیا
۷۵٫۷۵
۷۲٫۹۷
8
30
آرژانتین
۷۵٫۲۵
۷۶٫۳۶
-2
31
آندورا
۷۴٫۶۹
۶۸٫۱۲
19
32
سی‌شل
۷۴٫۳۸
۸۰٫۴۵
-13
33
اتریش
۷۴٫۰۱
۷۷٫۸۲
-7
34
کیپورد
۷۳٫۸۶
۷۲٫۵۵
5
35
تایوان
۷۳٫۸۳
۷۴٫۷۸
-2
36
جمهوری مقدونیه شمالی
۷۲٫۳۳
۶۶٫۱۶
20
37
مونته‌نگرو
۷۲٫۱۳
۶۲٫۵۱
25
38
اسپانیا
۷۲٫۱۲
۷۲٫۷۳
0
39
جمهوری دومینیکن
۷۱٫۴۸
۷۱٫۵۲
1
40
ترنتی و توبوگو
۷۱٫۲۵
۷۳٫۹۴
-6
41
شیلی
۷۰٫۸
۶۵٫۰۳
18
42
تونگا
۷۰٫۳۱
۶۹٫۷
6
43
جامائیکا
۶۷٫۷۵
۷۴٫۸۵
-11
44
کرواسی
۶۷٫۵۶
۶۸٫۲۶
5
45
ساحل عاج
۶۶٫۹۸
۷۴٫۸۹
-14
46
گامبیا
۶۶٫۸۸
۷۱٫۱۱
-3
47
اسلوانی
۶۶٫۲۵
۵۹٫۳۲
31
48
کاستاریکا
۶۵٫۹۴
۸۱٫۶۲
-31
49
سیرالئون
۶۵٫۴۵
۷۳٫۷۱
-14
50
قبرس
۶۴٫۶۶
۶۱٫۲۱
20
51
لسو‌تو
۶۴٫۳۸
۵۷٫۳۷
34
52
ایتالیا
۶۴٫۲
۶۵٫۸۹
5
53
ارمنستان
۶۳٫۷۵
۶۶٫۲۶
2
54
کره جنوبی
۶۳٫۵۱
۷۱٫۱۵
-12
55
سورینام
۶۳٫۱۳
۶۷٫۸۸
-4
56
کوسووو
۶۲٫۹۵
۶۴٫۳۴
4
57
بورکینافاسو
۶۲٫۸۱
۷۸٫۹۹
-34
58
اروگويه
۶۲٫۷۳
۷۰٫۳
-14
59
اسرائیل
۶۲٫۷۱
۶۵٫۱۵
-1
60
نیجر
۶۲٫۶۸
۶۲٫۳
5
61
بوتان
۶۲٫۰۸
۷۸٫۷۹
-36
62
بلیز
۶۱٫۹۸
۷۰
-15
63
غنا
۶۱٫۸۸
۶۶٫۶۱
-9
64
زامبیا
۶۱٫۷۷
۵۲٫۳۵
39
65
اوکراين
۶۰٫۶۳
۶۱٫۲۱
5
66
اکواتور
۶۰٫۵۲
۶۰٫۱
7
67
گینه
۶۰
۵۹٫۲۶
13
68
رومانی
۵۹٫۶۵
۶۶٫۷۷
-15
69
پاپوآ گینه نو
۵۹٫۵۸
۶۲٫۴۲
-6
70
تایلند
۵۹٫۵۳
۵۸٫۹۹
11
71
هايیتی
۵۹٫۳۸
۵۹٫۶
6
72
نپال
۵۸٫۴۴
۵۹٫۸
3
73
بلغارستان
۵۸٫۲۵
۵۴٫۹۵
22
74
تونس
۵۸٫۱۳
۶۱٫۸۲
-7
75
پرو
۵۷٫۹۹
۶۶٫۹۷
-23
76
کنگو - برازاویل
۵۷٫۵۸
۵۸٫۰۶
7
77
پاناما
۵۷٫۵
۵۴٫۲۴
21
78
پاراگوئه
۵۷٫۰۶
۵۴٫۲۴
20
79
سنگال
۵۶٫۴۳
۵۹٫۳۱
0
80
قبرس شمالی
۵۶٫۱۸
۵۶٫۴۸
7
81
گینه بیسائو
۵۶٫۰۹
۵۱٫۱۵
27
82
برزیل
۵۵٫۷۹
۵۱٫۶۲
23
83
ژاپن
۵۵٫۷۵
۵۴٫۶۶
13
84
بوستاوانا
۵۵٫۶۳
۵۶٫۹۷
2
84
کلمبیا
۵۵٫۶۳
۴۴٫۷
46
86
لیبریا
۵۵٫۵
۵۵٫۵
6
87
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
۵۵٫۴۷
۶۲٫۹۱
-26
88
مکزیک
۵۵٫۳۸
۵۸٫۱۸
-6
89
مالزی
۵۵٫۳۱
۴۶٫۵۲
33
90
بوسنی هرزوگوین
۵۵٫۲۷
۶۱٫۵۶
-21
91
اندونزی
۵۵٫۱۶
۴۵٫۹۱
34
92
کومور
۵۵٫۰۹
۵۶٫۳۶
-4
93
گیانا
۵۴٫۶۹
۷۰٫۰۶
-47
94
مغولستان
۵۴٫۶۶
۵۵٫۴۸
-1
95
توگو
۵۴٫۵
۵۷٫۵۲
-11
96
موریتانی
۵۴٫۰۶
۵۵٫۱۵
-2
97
مالدیو
۵۳٫۷۵
۶۲٫۲۷
-31
98
سومالی
۵۳٫۴۴
۵۱٫۰۳
11
99
جمهوری آفریقای مرکزی
۵۳٫۳۹
۵۱٫۲۱
8
100
یونان
۵۳٫۳۱
۶۰٫۵
-28
101
چاد
۵۳٫۳
۵۵٫۸۸
-12
102
جزایر فیجی
۵۳٫۱۳
۴۴٫۸۵
26
102
قطر
۵۳٫۱۳
۵۹٫۷
-26
104
موریس
۵۲٫۷۵
۵۵٫۵۸
-13
105
مالی
۵۲٫۶۳
۳۵٫۱۵
56
106
مالاوی
۵۲٫۵۷
۵۵٫۷۶
-16
107
نیجریه
۵۱٫۹۶
۴۵٫۱۵
20
108
لبنان
۵۱٫۶۳
۵۰٫۹۱
3
109
بروندی
۵۱٫۵
۵۰٫۰۳
5
110
جمهوری دموکراتیک کنگو
۵۱٫۰۳
۵۱٫۳۳
-4
111
اتیوپی
۵۰٫۲۵
۵۰٫۶۵
1
112
لهستان
۵۰٫۱۵
۵۰٫۹۵
-2
113
برونئی
۴۹٫۸۴
۴۰٫۶۱
33
114
سودان جنوبی
۴۹٫۴۶
۴۰٫۴۸
34
115
کنیا
۴۹٫۱۷
۶۲٫۴۲
-52
115
موزامبیک
۴۹٫۱۷
۴۶٫۰۶
8
117
ماداگاسکار
۴۹٫۰۳
۵۲٫۵۸
-16
118
لیبی
۴۹
۵۴٫۴۲
-21
119
بنین
۴۸٫۹۸
۴۷٫۷۳
-2
120
افغانستان
۴۸٫۹۶
۴۴٫۶۵
12
121
گرجستان
۴۸٫۴
۵۲٫۴۲
-19
122
گابون
۴۸٫۳۳
۴۸٫۳۸
-7
123
قرقیزستان
۴۸٫۱۳
۵۹٫۹
-49
124
آلبانی
۴۷٫۷۶
۵۰٫۵۵
-11
125
اردن
۴۷٫۷۱
۴۰
26
126
سوازیلند
۴۶٫۶۱
۴۱٫۳۱
16
127
بلیوی
۴۶٫۵۳
۴۴٫۵۵
6
128
مالت
۴۶٫۴۶
۴۶٫۸۲
-7
129
اوگاندا
۴۵٫۷۵
۴۴٫۷
1
130
امارات متحده عربی
۴۵٫۶۳
۴۵٫۴۵
-4
130
مجارستان
۴۵٫۶۳
۴۷٫۰۷
-11
132
اوزبکستان
۴۵٫۵۲
۴۴٫۷۵
-3
133
صربستان
۴۵٫۲۷
۴۷٫۴۷
-15
134
قزاقستان
۴۴٫۰۶
۴۳٫۵۲
2
135
فلیپین
۴۳٫۹۶
۴۴٫۴۴
-1
136
گینه اکوادور
۴۳٫۸۵
۴۲٫۷۳
2
137
آنگولا
۴۳٫۵۷
۵۲٫۸۳
-37
138
تانزانیا
۴۲٫۹۷
۴۳٫۸۸
-3
139
پاکستان
۴۲٫۷۱
۳۹٫۵۷
13
140
گواتمالا
۴۲٫۶۴
۴۶٫۰۶
-17
141
کامرون
۴۲٫۵
۴۸٫۰۵
-25
142
الجزایر
۴۲٫۱۴
۴۱٫۲۱
1
143
سودان
۴۲٫۰۸
۴۷٫۰۵
-23
143
زیمبابوه
۴۲٫۰۸
۴۰٫۳
7
145
کویت
۴۱٫۲۵
۳۲٫۷۳
25
146
سریلانکا
۴۰٫۹۴
۴۰٫۹۱
-2
147
فلسطین
۴۰٫۴۷
۳۵٫۴۵
13
148
هنگ کنگ
۴۰٫۴۳
۴۰٫۵
-1
149
هندوراس
۴۰
۳۳٫۳۳
18
149
روندا
۴۰
۴۲٫۱۲
-9
151
مراکش / صحرای غربی
۳۹٫۹۲
۵۱٫۶۷
-47
152
جیبوتی
۳۹٫۲۵
۳۲٫۷۳
18
152
عراق
۳۹٫۲۵
۳۴٫۱۴
11
154
بنگلادش
۳۹٫۰۶
۴۲٫۱۲
-14
155
سنگاپور
۳۸٫۷۵
۳۹٫۰۹
-2
156
کامبوج
۳۸٫۵
۴۲٫۴۲
-17
157
ال‌سالوادور
۳۸٫۱۳
۴۲٫۹۴
-20
158
یمن
۳۷٫۵
۳۳٫۰۳
10
159
عربستان سعودی
۳۷٫۱۹
۳۷٫۲۷
-2
160
ترکیه
۳۶٫۵۶
۳۸٫۳۸
-6
161
عمان
۳۶٫۲۵
۳۲٫۷۳
9
162
لائوس
۳۶٫۰۴
۳۶٫۰۶
-3
163
نیکاراگوئه
۳۵٫۸۱
۳۷٫۴۵
-7
164
برمه
۳۵٫۷۵
۴۰٫۴
-15
165
آذربایجان
۳۵٫۴۵
۳۷٫۶۶
-10
166
ونزوئلا
۳۴٫۸۹
۳۳٫۷
-1
167
تاجیکستان
۳۴٫۱۷
۳۳٫۷۹
-3
168
ایران
۳۳٫۶۷
۳۰٫۷۱
7
169
هند
۳۳٫۶۵
۴۰٫۷۶
-24
169
سوریه
۳۳٫۶۵
۳۳٫۵۱
-3
171
اریتره
۳۳٫۱۳
۲۲٫۲۲
9
172
کوبا
۳۲٫۸۵
۲۷٫۲۷
5
173
روسیه
۳۲٫۴۳
۳۶٫۳۶
-15
174
روسیه سفید
۳۲٫۳۴
۳۲٫۹۳
-5
175
بحرین
۳۰٫۶۳
۳۵٫۱۵
-14
176
مصر
۲۹٫۶۳
۳۰٫۹۱
-2
177
کره شمالی
۲۶٫۵۶
۲۲٫۴۲
2
178
چین
۲۶٫۰۶
۲۷٫۴۵
-2
179
ویتنام
۲۳٫۷۵
۳۲٫۳۲
-6
180
ترکمنستان
۲۳٫۲۵
۲۵
-2