رده‌بندی
رتبه کشورها رده‌بندی جهانی با آزارگری بدون آزارگری 19امتیاز 19تفاوت امتیاز با
Il n'y a pas de classement pour l'annéee 20 22