رده‌بندی
2024رده‌بندی
رده‌بندی جهانی
1 نروژ ۹۱٫۸۹
نروژ
رده‌بندی جهانی
1/ 180
۹۱٫۸۹
سیاسی
1
۹۴٫۸۷
اقتصادی
1
۸۹٫۸۴
حقوقی
2
۸۹٫۵
اجتماعی
1
۹۰٫۴۸
ایمنی
7
۹۴٫۷۴
2 دانمارک ۸۹٫۶
دانمارک
رده‌بندی جهانی
2/ 180
۸۹٫۶
سیاسی
2
۹۴٫۱۱
اقتصادی
4
۸۳٫۰۷
حقوقی
3
۸۸٫۸۲
اجتماعی
5
۸۶٫۹
ایمنی
5
۹۵٫۰۹
3 سوئد ۸۸٫۳۲
سوئد
رده‌بندی جهانی
3/ 180
۸۸٫۳۲
سیاسی
4
۹۱٫۰۳
اقتصادی
2
۸۵٫۵
حقوقی
1
۹۰٫۱۶
اجتماعی
20
۸۲٫۷۸
ایمنی
22
۹۲٫۱۲
4 هلند ۸۷٫۷۳
هلند
رده‌بندی جهانی
4/ 180
۸۷٫۷۳
سیاسی
7
۸۸٫۴۱
اقتصادی
3
۸۴٫۰۹
حقوقی
4
۸۷٫۵۹
اجتماعی
4
۸۷٫۳۴
ایمنی
28
۹۱٫۲۳
5 فنلاند ۸۶٫۵۵
فنلاند
رده‌بندی جهانی
5/ 180
۸۶٫۵۵
سیاسی
6
۸۹٫۰۵
اقتصادی
5
۸۰٫۹
حقوقی
6
۸۶٫۱۶
اجتماعی
14
۸۴٫۵۲
ایمنی
21
۹۲٫۱۳
6 استونی ۸۶٫۴۴
استونی
رده‌بندی جهانی
6/ 180
۸۶٫۴۴
سیاسی
10
۸۶٫۸۸
اقتصادی
8
۷۶٫۷۷
حقوقی
12
۸۳٫۶۵
اجتماعی
2
۹۰
ایمنی
6
۹۴٫۸۸
7 پرتغال ۸۵٫۹
پرتغال
رده‌بندی جهانی
7/ 180
۸۵٫۹
سیاسی
3
۹۱٫۵۱
اقتصادی
10
۷۲٫۹۲
حقوقی
10
۸۳٫۷۹
اجتماعی
3
۸۸٫۲۷
ایمنی
15
۹۳٫۰۳
8 ایرلند ۸۵٫۵۹
ایرلند
رده‌بندی جهانی
8/ 180
۸۵٫۵۹
سیاسی
5
۸۹٫۸۶
اقتصادی
7
۷۷
حقوقی
18
۸۰٫۴۵
اجتماعی
6
۸۶٫۶۱
ایمنی
9
۹۴٫۰۵
9 سويیس ۸۴٫۰۱
سويیس
رده‌بندی جهانی
9/ 180
۸۴٫۰۱
سیاسی
8
۸۷٫۷۸
اقتصادی
11
۷۲٫۳۲
حقوقی
27
۷۸٫۸۵
اجتماعی
11
۸۵٫۲
ایمنی
4
۹۵٫۹۲
10 آلمان ۸۳٫۸۴
آلمان
رده‌بندی جهانی
10/ 180
۸۳٫۸۴
سیاسی
14
۸۵٫۲۲
اقتصادی
6
۷۷٫۶۳
حقوقی
8
۸۴٫۶۹
اجتماعی
22
۸۲٫۳۸
ایمنی
40
۸۹٫۲۹
11 لوکزامبورگ ۸۳٫۸
لوکزامبورگ
رده‌بندی جهانی
11/ 180
۸۳٫۸
سیاسی
9
۸۷٫۷۴
اقتصادی
13
۷۱٫۵۳
حقوقی
34
۷۷٫۵۶
اجتماعی
10
۸۵٫۳۲
ایمنی
1
۹۶٫۸۳
12 لتوانی ۸۲٫۹
لتوانی
رده‌بندی جهانی
12/ 180
۸۲٫۹
سیاسی
15
۸۴٫۴۲
اقتصادی
9
۷۴٫۶۹
حقوقی
19
۸۰٫۲۹
اجتماعی
17
۸۳٫۲۱
ایمنی
26
۹۱٫۹
13 لیتوانی ۸۱٫۷۳
لیتوانی
رده‌بندی جهانی
13/ 180
۸۱٫۷۳
سیاسی
17
۸۰٫۸۴
اقتصادی
15
۷۰٫۷۲
حقوقی
15
۸۱٫۴۱
اجتماعی
15
۸۳٫۶
ایمنی
23
۹۲٫۱
14 کانادا ۸۱٫۷
کانادا
رده‌بندی جهانی
14/ 180
۸۱٫۷
سیاسی
11
۸۶٫۲۳
اقتصادی
21
۶۶٫۳۵
حقوقی
11
۸۳٫۷۵
اجتماعی
22
۸۲٫۳۸
ایمنی
36
۸۹٫۷۶
15 لیختن اشتاین ۸۱٫۵۲
لیختن اشتاین
رده‌بندی جهانی
15/ 180
۸۱٫۵۲
سیاسی
12
۸۵٫۵۵
اقتصادی
31
۶۲٫۳۵
حقوقی
7
۸۴٫۸۴
اجتماعی
32
۷۸٫۷۲
ایمنی
2
۹۶٫۱۶
16 بلژیک ۸۱٫۴۹
بلژیک
رده‌بندی جهانی
16/ 180
۸۱٫۴۹
سیاسی
16
۸۱٫۹۶
اقتصادی
14
۷۱٫۴۱
حقوقی
24
۷۹٫۴۹
اجتماعی
7
۸۶٫۵۱
ایمنی
52
۸۸٫۱
17 چک ۸۰٫۱۴
چک
رده‌بندی جهانی
17/ 180
۸۰٫۱۴
سیاسی
18
۸۰٫۲۱
اقتصادی
30
۶۲٫۵۸
حقوقی
21
۸۰٫۱۸
اجتماعی
12
۸۵٫۱۶
ایمنی
19
۹۲٫۵۸
18 ایسلند ۸۰٫۱۳
ایسلند
رده‌بندی جهانی
18/ 180
۸۰٫۱۳
سیاسی
20
۷۹٫۹۴
اقتصادی
24
۶۵٫۱
حقوقی
25
۷۹٫۱۱
اجتماعی
16
۸۳٫۲۸
ایمنی
12
۹۳٫۲۴
19 زلاند نو ۷۹٫۷۲
زلاند نو
رده‌بندی جهانی
19/ 180
۷۹٫۷۲
سیاسی
13
۸۵٫۳۶
اقتصادی
12
۷۲٫۰۸
حقوقی
54
۷۱٫۱۵
اجتماعی
29
۷۹٫۷۶
ایمنی
32
۹۰٫۲۴
20 تیمور شرقی ۷۸٫۹۲
تیمور شرقی
رده‌بندی جهانی
20/ 180
۷۸٫۹۲
سیاسی
22
۷۶٫۰۹
اقتصادی
23
۶۵٫۳۶
حقوقی
45
۷۳٫۰۸
اجتماعی
9
۸۵٫۷۱
ایمنی
8
۹۴٫۳۵
21 فرانسه ۷۸٫۶۵
فرانسه
رده‌بندی جهانی
21/ 180
۷۸٫۶۵
سیاسی
21
۷۸٫۹۳
اقتصادی
22
۶۶٫۲۷
حقوقی
31
۷۸٫۱۸
اجتماعی
26
۸۱٫۵
ایمنی
49
۸۸٫۳۸
22 ساموآ ۷۸٫۴۱
ساموآ
رده‌بندی جهانی
22/ 180
۷۸٫۴۱
سیاسی
23
۷۴٫۹
اقتصادی
19
۶۸٫۹۸
حقوقی
62
۶۹٫۱۱
اجتماعی
18
۸۳٫۰۳
ایمنی
3
۹۶٫۰۳
23 انگلستان ۷۷٫۵۱
انگلستان
رده‌بندی جهانی
23/ 180
۷۷٫۵۱
سیاسی
19
۸۰٫۱۲
اقتصادی
18
۶۹٫۴۲
حقوقی
42
۷۴٫۳۵
اجتماعی
40
۷۵٫۳۸
ایمنی
50
۸۸٫۲۹
24 جامائیکا ۷۷٫۳
جامائیکا
رده‌بندی جهانی
24/ 180
۷۷٫۳
سیاسی
43
۶۶٫۳۹
اقتصادی
17
۷۰٫۳۱
حقوقی
49
۷۲٫۶
اجتماعی
13
۸۴٫۹۷
ایمنی
20
۹۲٫۲۵
25 ترنتی و توبوگو ۷۶٫۶۹
ترنتی و توبوگو
رده‌بندی جهانی
25/ 180
۷۶٫۶۹
سیاسی
39
۶۶٫۹۷
اقتصادی
20
۶۶٫۷۶
حقوقی
53
۷۱٫۲۶
اجتماعی
8
۸۶٫۴۱
ایمنی
24
۹۲٫۰۶
26 کاستاریکا ۷۶٫۱۳
کاستاریکا
رده‌بندی جهانی
26/ 180
۷۶٫۱۳
سیاسی
58
۵۷٫۴۱
اقتصادی
28
۶۳٫۸۹
حقوقی
9
۸۳٫۹۷
اجتماعی
19
۸۲٫۸
ایمنی
18
۹۲٫۵۹
27 تایوان ۷۶٫۱۳
تایوان
رده‌بندی جهانی
27/ 180
۷۶٫۱۳
سیاسی
24
۷۴٫۷
اقتصادی
41
۵۶٫۷۷
حقوقی
23
۸۰٫۰۵
اجتماعی
38
۷۶٫۳۹
ایمنی
16
۹۲٫۷۶
28 سورینام ۷۶٫۱۱
سورینام
رده‌بندی جهانی
28/ 180
۷۶٫۱۱
سیاسی
40
۶۶٫۶۷
اقتصادی
16
۷۰٫۶۶
حقوقی
51
۷۱٫۷۹
اجتماعی
30
۷۹٫۵۶
ایمنی
27
۹۱٫۸۷
29 اسلواکی ۷۶٫۰۳
اسلواکی
رده‌بندی جهانی
29/ 180
۷۶٫۰۳
سیاسی
44
۶۵٫۵۲
اقتصادی
25
۶۴٫۸۴
حقوقی
17
۸۰٫۵۳
اجتماعی
27
۸۰٫۸۵
ایمنی
48
۸۸٫۳۹
30 اسپانیا ۷۶٫۰۱
اسپانیا
رده‌بندی جهانی
30/ 180
۷۶٫۰۱
سیاسی
31
۶۸٫۹۶
اقتصادی
36
۵۹٫۷۲
حقوقی
14
۸۱٫۷۳
اجتماعی
30
۷۹٫۵۶
ایمنی
33
۹۰٫۰۸
31 مولداوی ۷۴٫۸۶
مولداوی
رده‌بندی جهانی
31/ 180
۷۴٫۸۶
سیاسی
42
۶۶٫۵۱
اقتصادی
42
۵۶٫۴۸
حقوقی
22
۸۰٫۱۳
اجتماعی
21
۸۲٫۶۷
ایمنی
46
۸۸٫۴۹
32 اتریش ۷۴٫۶۹
اتریش
رده‌بندی جهانی
32/ 180
۷۴٫۶۹
سیاسی
30
۶۸٫۹۹
اقتصادی
34
۶۰٫۲
حقوقی
29
۷۸٫۴۵
اجتماعی
41
۷۵٫۳
ایمنی
30
۹۰٫۵۳
33 موریتانی ۷۴٫۲
موریتانی
رده‌بندی جهانی
33/ 180
۷۴٫۲
سیاسی
35
۶۷٫۲۳
اقتصادی
50
۵۴٫۰۵
حقوقی
26
۷۹٫۰۶
اجتماعی
36
۷۶٫۹۸
ایمنی
10
۹۳٫۶۵
34 نامیبیا ۷۴٫۱۶
نامیبیا
رده‌بندی جهانی
34/ 180
۷۴٫۱۶
سیاسی
45
۶۵٫۴۶
اقتصادی
29
۶۳٫۳۷
حقوقی
35
۷۷٫۰۸
اجتماعی
43
۷۵
ایمنی
34
۸۹٫۸۸
35 جمهوری دومینیکن ۷۳٫۸۹
جمهوری دومینیکن
رده‌بندی جهانی
35/ 180
۷۳٫۸۹
سیاسی
26
۷۲٫۶۱
اقتصادی
51
۵۳٫۵۴
حقوقی
5
۸۶٫۹۲
اجتماعی
24
۸۲٫۱۴
ایمنی
95
۷۴٫۲۴
36 جمهوری مقدونیه شمالی ۷۳٫۷۸
جمهوری مقدونیه شمالی
رده‌بندی جهانی
36/ 180
۷۳٫۷۸
سیاسی
38
۶۶٫۹۸
اقتصادی
49
۵۴٫۱۷
حقوقی
13
۸۳٫۱۷
اجتماعی
42
۷۵٫۱۵
ایمنی
39
۸۹٫۴۳
37 سی‌شل ۷۳٫۷۵
سی‌شل
رده‌بندی جهانی
37/ 180
۷۳٫۷۵
سیاسی
37
۶۷٫۱
اقتصادی
35
۵۹٫۷۹
حقوقی
43
۷۴٫۲۳
اجتماعی
43
۷۵
ایمنی
17
۹۲٫۶۲
38 آفریقای جنوبی ۷۳٫۷۳
آفریقای جنوبی
رده‌بندی جهانی
38/ 180
۷۳٫۷۳
سیاسی
27
۷۲٫۵۷
اقتصادی
38
۵۸٫۷۸
حقوقی
19
۸۰٫۲۹
اجتماعی
25
۸۲٫۰۶
ایمنی
94
۷۴٫۹۵
39 استرالیا ۷۳٫۴۲
استرالیا
رده‌بندی جهانی
39/ 180
۷۳٫۴۲
سیاسی
25
۷۴٫۴۳
اقتصادی
27
۶۴٫۵۸
حقوقی
60
۶۹٫۲۳
اجتماعی
59
۷۰٫۴۱
ایمنی
47
۸۸٫۴۴
40 مونته‌نگرو ۷۳٫۲۱
مونته‌نگرو
رده‌بندی جهانی
40/ 180
۷۳٫۲۱
سیاسی
33
۶۸٫۳۱
اقتصادی
43
۵۶٫۰۶
حقوقی
32
۷۸٫۱۵
اجتماعی
52
۷۳٫۰۵
ایمنی
31
۹۰٫۴۸
41 کیپورد ۷۲٫۷۷
کیپورد
رده‌بندی جهانی
41/ 180
۷۲٫۷۷
سیاسی
28
۶۹٫۵۱
اقتصادی
48
۵۴٫۲۵
حقوقی
39
۷۴٫۷
اجتماعی
50
۷۳٫۳۵
ایمنی
25
۹۲٫۰۳
42 اسلوانی ۷۲٫۶
اسلوانی
رده‌بندی جهانی
42/ 180
۷۲٫۶
سیاسی
34
۶۷٫۸۵
اقتصادی
59
۴۹٫۸۱
حقوقی
16
۸۱٫۰۳
اجتماعی
47
۷۳٫۷
ایمنی
29
۹۰٫۵۸
43 ارمنستان ۷۱٫۶
ارمنستان
رده‌بندی جهانی
43/ 180
۷۱٫۶
سیاسی
47
۶۳٫۱۳
اقتصادی
70
۴۸٫۱۸
حقوقی
30
۷۸٫۲۵
اجتماعی
33
۷۸٫۵۷
ایمنی
34
۸۹٫۸۸
44 جزایر فیجی ۷۱٫۲۳
جزایر فیجی
رده‌بندی جهانی
44/ 180
۷۱٫۲۳
سیاسی
52
۵۹٫۲۶
اقتصادی
26
۶۴٫۶۶
حقوقی
63
۶۹٫۰۴
اجتماعی
45
۷۴٫۳۵
ایمنی
43
۸۸٫۸۶
45 تونگا ۷۰٫۱۱
تونگا
رده‌بندی جهانی
45/ 180
۷۰٫۱۱
سیاسی
41
۶۶٫۵۲
اقتصادی
40
۵۷٫۹۲
حقوقی
90
۶۱٫۳۵
اجتماعی
55
۷۱٫۴۳
ایمنی
11
۹۳٫۳۳
46 ایتالیا ۶۹٫۸
ایتالیا
رده‌بندی جهانی
46/ 180
۶۹٫۸
سیاسی
46
۶۴٫۴۴
اقتصادی
53
۵۲٫۷۵
حقوقی
47
۷۲٫۹۴
اجتماعی
60
۶۹٫۹۸
ایمنی
44
۸۸٫۸۶
47 لهستان ۶۹٫۱۷
لهستان
رده‌بندی جهانی
47/ 180
۶۹٫۱۷
سیاسی
75
۵۱٫۶۳
اقتصادی
37
۵۹٫۴۶
حقوقی
57
۷۰٫۱۹
اجتماعی
35
۷۷٫۳۸
ایمنی
54
۸۷٫۲
48 کرواسی ۶۸٫۷۹
کرواسی
رده‌بندی جهانی
48/ 180
۶۸٫۷۹
سیاسی
56
۵۷٫۸۱
اقتصادی
63
۴۹٫۴۲
حقوقی
33
۷۸٫۱
اجتماعی
64
۶۸٫۹۲
ایمنی
37
۸۹٫۶۸
49 رومانی ۶۸٫۴۵
رومانی
رده‌بندی جهانی
49/ 180
۶۸٫۴۵
سیاسی
48
۶۱٫۹۲
اقتصادی
69
۴۸٫۲
حقوقی
55
۷۰٫۵۴
اجتماعی
49
۷۳٫۳۸
ایمنی
51
۸۸٫۲
50 غنا ۶۷٫۷۱
غنا
رده‌بندی جهانی
50/ 180
۶۷٫۷۱
سیاسی
51
۵۹٫۵
اقتصادی
72
۴۷٫۹۲
حقوقی
38
۷۴٫۷۹
اجتماعی
48
۷۳٫۴۱
ایمنی
72
۸۲٫۹۴
51 اروگويه ۶۷٫۷
اروگويه
رده‌بندی جهانی
51/ 180
۶۷٫۷
سیاسی
71
۵۳٫۶۲
اقتصادی
67
۴۸٫۳۶
حقوقی
36
۷۶٫۶۵
اجتماعی
58
۷۰٫۵۸
ایمنی
40
۸۹٫۲۹
52 شیلی ۶۷٫۳۲
شیلی
رده‌بندی جهانی
52/ 180
۶۷٫۳۲
سیاسی
32
۶۸٫۸۴
اقتصادی
76
۴۶٫۹۸
حقوقی
64
۶۸٫۷۵
اجتماعی
65
۶۸٫۴۵
ایمنی
68
۸۳٫۵۷
53 ساحل عاج ۶۶٫۸۹
ساحل عاج
رده‌بندی جهانی
53/ 180
۶۶٫۸۹
سیاسی
49
۶۱٫۴۳
اقتصادی
45
۵۵٫۰۵
حقوقی
40
۷۴٫۶۳
اجتماعی
51
۷۳٫۰۸
ایمنی
99
۷۰٫۲۸
54 بلیز ۶۶٫۸۵
بلیز
رده‌بندی جهانی
54/ 180
۶۶٫۸۵
سیاسی
76
۵۱٫۵۷
اقتصادی
62
۴۹٫۴۸
حقوقی
86
۶۲٫۱۸
اجتماعی
34
۷۷٫۹۸
ایمنی
14
۹۳٫۰۶
55 ایالات متحده امریکا ۶۶٫۵۹
ایالات متحده امریکا
رده‌بندی جهانی
55/ 180
۶۶٫۵۹
سیاسی
29
۶۹٫۰۳
اقتصادی
33
۶۱٫۰۷
حقوقی
41
۷۴٫۴۹
اجتماعی
54
۷۲٫۰۶
ایمنی
118
۵۶٫۳۱
56 گابون ۶۵٫۸۳
گابون
رده‌بندی جهانی
56/ 180
۶۵٫۸۳
سیاسی
54
۵۸٫۵۱
اقتصادی
60
۴۹٫۷۴
حقوقی
57
۷۰٫۱۹
اجتماعی
57
۷۱٫۰۹
ایمنی
82
۷۹٫۵۹
57 موریس ۶۵٫۵۵
موریس
رده‌بندی جهانی
57/ 180
۶۵٫۵۵
سیاسی
79
۵۰٫۴۳
اقتصادی
74
۴۷٫۴
حقوقی
83
۶۲٫۸۸
اجتماعی
28
۸۰٫۱۲
ایمنی
56
۸۶٫۹
58 گامبیا ۶۵٫۵۳
گامبیا
رده‌بندی جهانی
58/ 180
۶۵٫۵۳
سیاسی
57
۵۷٫۵۶
اقتصادی
66
۴۸٫۵۱
حقوقی
93
۶۰٫۷۱
اجتماعی
37
۷۶٫۸۷
ایمنی
65
۸۴٫۰۱
59 بلغارستان ۶۵٫۳۲
بلغارستان
رده‌بندی جهانی
59/ 180
۶۵٫۳۲
سیاسی
50
۶۰٫۶۳
اقتصادی
105
۴۱٫۶
حقوقی
50
۷۲٫۲۴
اجتماعی
70
۶۷٫۰۶
ایمنی
61
۸۵٫۰۸
60 لیبریا ۶۵٫۱۳
لیبریا
رده‌بندی جهانی
60/ 180
۶۵٫۱۳
سیاسی
64
۵۴٫۸۷
اقتصادی
80
۴۵٫۹۸
حقوقی
45
۷۳٫۰۸
اجتماعی
55
۷۱٫۴۳
ایمنی
78
۸۰٫۲۷
61 اوکراين ۶۵
اوکراين
رده‌بندی جهانی
61/ 180
۶۵
سیاسی
36
۶۷٫۱۵
اقتصادی
32
۶۲٫۲۴
حقوقی
28
۷۸٫۶۱
اجتماعی
39
۷۵٫۸۹
ایمنی
142
۴۱٫۱۱
62 کره جنوبی ۶۴٫۸۷
کره جنوبی
رده‌بندی جهانی
62/ 180
۶۴٫۸۷
سیاسی
77
۵۱٫۱۱
اقتصادی
46
۵۴٫۹
حقوقی
59
۶۹٫۵۱
اجتماعی
89
۶۱٫۷۷
ایمنی
55
۸۷٫۰۴
63 مالاوی ۶۴٫۴۶
مالاوی
رده‌بندی جهانی
63/ 180
۶۴٫۴۶
سیاسی
53
۵۸٫۷۸
اقتصادی
79
۴۶٫۰۶
حقوقی
75
۶۴٫۹۶
اجتماعی
66
۶۸٫۱۲
ایمنی
64
۸۴٫۳۹
64 سیرالئون ۶۴٫۲۷
سیرالئون
رده‌بندی جهانی
64/ 180
۶۴٫۲۷
سیاسی
67
۵۴٫۵۵
اقتصادی
92
۴۳٫۵۶
حقوقی
60
۶۹٫۲۳
اجتماعی
53
۷۲٫۶۲
ایمنی
77
۸۱٫۳۹
65 قبرس ۶۳٫۱۴
قبرس
رده‌بندی جهانی
65/ 180
۶۳٫۱۴
سیاسی
61
۵۵٫۸
اقتصادی
73
۴۷٫۴۴
حقوقی
66
۶۷٫۹
اجتماعی
111
۵۵٫۴
ایمنی
42
۸۹٫۱۹
66 آرژانتین ۶۳٫۱۳
آرژانتین
رده‌بندی جهانی
66/ 180
۶۳٫۱۳
سیاسی
65
۵۴٫۸۳
اقتصادی
119
۳۸٫۴۵
حقوقی
37
۷۶٫۱۲
اجتماعی
80
۶۳٫۸۹
ایمنی
75
۸۲٫۳۴
67 مجارستان ۶۲٫۹۸
مجارستان
رده‌بندی جهانی
67/ 180
۶۲٫۹۸
سیاسی
124
۳۸٫۵۵
اقتصادی
68
۴۸٫۲۳
حقوقی
67
۶۷٫۸۸
اجتماعی
46
۷۴٫۲۹
ایمنی
58
۸۵٫۹۷
68 سازمان کشورهای شرق کارارئیب ۶۲٫۸۳
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
رده‌بندی جهانی
68/ 180
۶۲٫۸۳
سیاسی
66
۵۴٫۶۳
اقتصادی
56
۵۰٫۴
حقوقی
105
۵۷٫۰۱
اجتماعی
75
۶۵٫۲۸
ایمنی
57
۸۶٫۸۲
69 کنگو - برازاویل ۶۲٫۵۷
کنگو - برازاویل
رده‌بندی جهانی
69/ 180
۶۲٫۵۷
سیاسی
70
۵۴٫۲۸
اقتصادی
95
۴۲٫۹۲
حقوقی
82
۶۳٫۲۷
اجتماعی
69
۶۷٫۱۴
ایمنی
60
۸۵٫۲۴
70 ژاپن ۶۲٫۱۲
ژاپن
رده‌بندی جهانی
70/ 180
۶۲٫۱۲
سیاسی
73
۵۳٫۰۷
اقتصادی
44
۵۵٫۸۳
حقوقی
80
۶۴٫۳۵
اجتماعی
113
۵۴٫۳۸
ایمنی
71
۸۲٫۹۵
71 کومور ۶۱٫۴۷
کومور
رده‌بندی جهانی
71/ 180
۶۱٫۴۷
سیاسی
85
۴۸٫۸۴
اقتصادی
54
۵۲٫۱۹
حقوقی
87
۶۲٫۰۲
اجتماعی
74
۶۵٫۷۱
ایمنی
86
۷۸٫۵۷
72 آندورا ۶۱٫۴۴
آندورا
رده‌بندی جهانی
72/ 180
۶۱٫۴۴
سیاسی
63
۵۵٫۰۷
اقتصادی
130
۳۶٫۴۶
حقوقی
74
۶۵٫۳۸
اجتماعی
105
۵۷٫۱۴
ایمنی
13
۹۳٫۱۵
73 مالت ۶۰٫۹۶
مالت
رده‌بندی جهانی
73/ 180
۶۰٫۹۶
سیاسی
99
۴۵٫۳۵
اقتصادی
61
۴۹٫۵۷
حقوقی
95
۶۰٫۱
اجتماعی
88
۶۱٫۹
ایمنی
53
۸۷٫۹
74 نپال ۶۰٫۵۲
نپال
رده‌بندی جهانی
74/ 180
۶۰٫۵۲
سیاسی
62
۵۵٫۴۶
اقتصادی
52
۵۲٫۹۲
حقوقی
52
۷۱٫۴۱
اجتماعی
90
۶۱٫۴۳
ایمنی
109
۶۱٫۴۱
75 کوسووو ۶۰٫۱۹
کوسووو
رده‌بندی جهانی
75/ 180
۶۰٫۱۹
سیاسی
59
۵۶٫۶۱
اقتصادی
71
۴۸٫۰۵
حقوقی
44
۷۳٫۹۲
اجتماعی
67
۶۷٫۵۶
ایمنی
121
۵۴٫۸۱
76 جمهوری آفریقای مرکزی ۶۰٫۱۲
جمهوری آفریقای مرکزی
رده‌بندی جهانی
76/ 180
۶۰٫۱۲
سیاسی
87
۴۸٫۵۵
اقتصادی
84
۴۴٫۹۷
حقوقی
78
۶۴٫۴۲
اجتماعی
86
۶۲٫۹
ایمنی
80
۷۹٫۷۶
77 گیانا ۶۰٫۱
گیانا
رده‌بندی جهانی
77/ 180
۶۰٫۱
سیاسی
103
۴۴٫۹۳
اقتصادی
77
۴۶٫۶۱
حقوقی
94
۶۰٫۴۶
اجتماعی
76
۶۵٫۱۸
ایمنی
69
۸۳٫۳۳
78 گینه ۵۹٫۹۷
گینه
رده‌بندی جهانی
78/ 180
۵۹٫۹۷
سیاسی
83
۴۹٫۲۸
اقتصادی
57
۵۰
حقوقی
77
۶۴٫۵۸
اجتماعی
62
۶۹٫۰۵
ایمنی
103
۶۶٫۹۵
79 بوستاوانا ۵۹٫۷۸
بوستاوانا
رده‌بندی جهانی
79/ 180
۵۹٫۷۸
سیاسی
80
۴۹٫۹
اقتصادی
97
۴۲٫۵۶
حقوقی
103
۵۷٫۲۸
اجتماعی
61
۶۹٫۵۶
ایمنی
82
۷۹٫۵۹
80 نیجر ۵۹٫۷۱
نیجر
رده‌بندی جهانی
80/ 180
۵۹٫۷۱
سیاسی
68
۵۴٫۳۵
اقتصادی
87
۴۴٫۵۸
حقوقی
68
۶۷٫۶۹
اجتماعی
68
۶۷٫۵
ایمنی
107
۶۴٫۴۲
81 بوسنی هرزوگوین ۵۸٫۸۵
بوسنی هرزوگوین
رده‌بندی جهانی
81/ 180
۵۸٫۸۵
سیاسی
104
۴۴٫۵۳
اقتصادی
112
۴۰٫۳۴
حقوقی
71
۶۷٫۴
اجتماعی
100
۵۸٫۸۷
ایمنی
70
۸۳٫۱۲
82 برزیل ۵۸٫۵۹
برزیل
رده‌بندی جهانی
82/ 180
۵۸٫۵۹
سیاسی
55
۵۷٫۸۹
اقتصادی
86
۴۴٫۶۸
حقوقی
73
۶۶٫۸۸
اجتماعی
105
۵۷٫۱۴
ایمنی
104
۶۶٫۳۷
83 پاناما ۵۸٫۵۵
پاناما
رده‌بندی جهانی
83/ 180
۵۸٫۵۵
سیاسی
113
۴۱٫۱۸
اقتصادی
58
۴۹٫۸۳
حقوقی
110
۵۵٫۱۳
اجتماعی
77
۶۴٫۶۸
ایمنی
76
۸۱٫۹۴
84 قطر ۵۸٫۴۸
قطر
رده‌بندی جهانی
84/ 180
۵۸٫۴۸
سیاسی
78
۵۰٫۵۶
اقتصادی
55
۵۱٫۳۹
حقوقی
140
۴۱٫۹
اجتماعی
95
۵۹٫۹
ایمنی
45
۸۸٫۶۶
85 سوازیلند ۵۸٫۳۱
سوازیلند
رده‌بندی جهانی
85/ 180
۵۸٫۳۱
سیاسی
84
۴۹٫۱۳
اقتصادی
106
۴۱٫۲۵
حقوقی
131
۴۷٫۳۱
اجتماعی
78
۶۴٫۲۹
ایمنی
38
۸۹٫۵۸
86 بورکینافاسو ۵۸٫۲۴
بورکینافاسو
رده‌بندی جهانی
86/ 180
۵۸٫۲۴
سیاسی
92
۴۷٫۹۴
اقتصادی
47
۵۴٫۸۹
حقوقی
84
۶۲٫۸
اجتماعی
79
۶۳٫۹۲
ایمنی
108
۶۱٫۶۴
87 تایلند ۵۸٫۱۲
تایلند
رده‌بندی جهانی
87/ 180
۵۸٫۱۲
سیاسی
68
۵۴٫۳۵
اقتصادی
65
۴۸٫۵۴
حقوقی
121
۵۰٫۵۸
اجتماعی
112
۵۴٫۵۲
ایمنی
74
۸۲٫۶۲
88 یونان ۵۷٫۱۵
یونان
رده‌بندی جهانی
88/ 180
۵۷٫۱۵
سیاسی
101
۴۵٫۲۵
اقتصادی
123
۳۷٫۶۱
حقوقی
76
۶۴٫۶۸
اجتماعی
120
۵۲٫۴۴
ایمنی
59
۸۵٫۷۸
89 بنین ۵۶٫۷۳
بنین
رده‌بندی جهانی
89/ 180
۵۶٫۷۳
سیاسی
93
۴۷٫۶۸
اقتصادی
115
۳۹٫۴۸
حقوقی
102
۵۷٫۳۱
اجتماعی
83
۶۳٫۳۳
ایمنی
93
۷۵٫۸۳
90 قبرس شمالی ۵۶٫۷۲
قبرس شمالی
رده‌بندی جهانی
90/ 180
۵۶٫۷۲
سیاسی
96
۴۶٫۹
اقتصادی
96
۴۲٫۶۱
حقوقی
108
۵۶٫۱۲
اجتماعی
116
۵۳٫۲۵
ایمنی
63
۸۴٫۷۴
91 پاپوآ گینه نو ۵۶٫۰۲
پاپوآ گینه نو
رده‌بندی جهانی
91/ 180
۵۶٫۰۲
سیاسی
111
۴۲٫۱۷
اقتصادی
75
۴۷٫۰۸
حقوقی
117
۵۱٫۵۴
اجتماعی
109
۵۶٫۴۳
ایمنی
73
۸۲٫۸۶
92 گینه بیسائو ۵۵٫۹۵
گینه بیسائو
رده‌بندی جهانی
92/ 180
۵۵٫۹۵
سیاسی
88
۴۸٫۲۶
اقتصادی
116
۳۹٫۳۸
حقوقی
88
۶۱٫۹۲
اجتماعی
114
۵۴٫۰۵
ایمنی
92
۷۶٫۱۳
93 هايیتی ۵۵٫۹۲
هايیتی
رده‌بندی جهانی
93/ 180
۵۵٫۹۲
سیاسی
72
۵۳٫۳۸
اقتصادی
88
۴۴٫۴۴
حقوقی
69
۶۷٫۴۷
اجتماعی
62
۶۹٫۰۵
ایمنی
131
۴۵٫۲۶
94 سنگال ۵۵٫۴۴
سنگال
رده‌بندی جهانی
94/ 180
۵۵٫۴۴
سیاسی
74
۵۲٫۹
اقتصادی
90
۴۴٫۲۱
حقوقی
85
۶۲٫۵
اجتماعی
72
۶۵٫۸۷
ایمنی
124
۵۱٫۷۱
95 زامبیا ۵۵٫۳۸
زامبیا
رده‌بندی جهانی
95/ 180
۵۵٫۳۸
سیاسی
108
۴۳٫۶۶
اقتصادی
137
۳۵٫۴۲
حقوقی
99
۵۷٫۹۳
اجتماعی
110
۵۵٫۹۵
ایمنی
66
۸۳٫۹۳
96 چاد ۵۴٫۸۱
چاد
رده‌بندی جهانی
96/ 180
۵۴٫۸۱
سیاسی
86
۴۸٫۷۳
اقتصادی
93
۴۳٫۴۹
حقوقی
91
۶۱٫۰۶
اجتماعی
84
۶۳٫۱
ایمنی
114
۵۷٫۶۷
97 تانزانیا ۵۴٫۸
تانزانیا
رده‌بندی جهانی
97/ 180
۵۴٫۸
سیاسی
94
۴۷٫۴۱
اقتصادی
108
۴۱٫۰۷
حقوقی
120
۵۰٫۶۹
اجتماعی
82
۶۳٫۴۴
ایمنی
98
۷۱٫۴۲
98 صربستان ۵۴٫۴۸
صربستان
رده‌بندی جهانی
98/ 180
۵۴٫۴۸
سیاسی
140
۳۳٫۰۷
اقتصادی
130
۳۶٫۴۶
حقوقی
56
۷۰٫۳۲
اجتماعی
115
۵۳٫۵۷
ایمنی
85
۷۸٫۹۷
99 آلبانی ۵۴٫۱
آلبانی
رده‌بندی جهانی
99/ 180
۵۴٫۱
سیاسی
110
۴۲٫۲۷
اقتصادی
142
۳۴٫۶۴
حقوقی
69
۶۷٫۴۷
اجتماعی
71
۶۶٫۹۶
ایمنی
112
۵۹٫۱۶
100 ماداگاسکار ۵۴٫۰۷
ماداگاسکار
رده‌بندی جهانی
100/ 180
۵۴٫۰۷
سیاسی
112
۴۱٫۹۱
اقتصادی
145
۳۴٫۰۳
حقوقی
106
۵۶٫۷۳
اجتماعی
92
۶۰٫۷۱
ایمنی
90
۷۶٫۹۸
101 اسرائیل ۵۳٫۲۳
اسرائیل
رده‌بندی جهانی
101/ 180
۵۳٫۲۳
سیاسی
60
۵۶٫۳۴
اقتصادی
39
۵۸٫۳۳
حقوقی
127
۴۹٫۰۴
اجتماعی
94
۶۰٫۴۲
ایمنی
137
۴۲٫۰۲
102 کنیا ۵۳٫۲۲
کنیا
رده‌بندی جهانی
102/ 180
۵۳٫۲۲
سیاسی
122
۳۸٫۹۷
اقتصادی
127
۳۷٫۰۴
حقوقی
96
۵۹٫۴
اجتماعی
101
۵۸٫۶
ایمنی
96
۷۲٫۰۹
103 گرجستان ۵۳٫۰۵
گرجستان
رده‌بندی جهانی
103/ 180
۵۳٫۰۵
سیاسی
127
۳۶٫۲۳
اقتصادی
114
۳۹٫۹۳
حقوقی
72
۶۷٫۳۱
اجتماعی
93
۶۰٫۴۵
ایمنی
110
۶۱٫۳۵
104 آنگولا ۵۲٫۴۴
آنگولا
رده‌بندی جهانی
104/ 180
۵۲٫۴۴
سیاسی
115
۴۰٫۸۲
اقتصادی
128
۳۶٫۸۱
حقوقی
109
۵۵٫۹۸
اجتماعی
102
۵۸٫۳۳
ایمنی
100
۷۰٫۲۵
105 موزامبیک ۵۲٫۴۲
موزامبیک
رده‌بندی جهانی
105/ 180
۵۲٫۴۲
سیاسی
116
۴۰٫۷۶
اقتصادی
78
۴۶٫۱۸
حقوقی
81
۶۴٫۱۸
اجتماعی
87
۶۲٫۳
ایمنی
129
۴۸٫۶۸
106 مالدیو ۵۲٫۳۶
مالدیو
رده‌بندی جهانی
106/ 180
۵۲٫۳۶
سیاسی
109
۴۳٫۴۸
اقتصادی
133
۳۶٫۰۴
حقوقی
111
۵۴٫۴۲
اجتماعی
131
۴۸٫۱
ایمنی
80
۷۹٫۷۶
107 مالزی ۵۲٫۰۷
مالزی
رده‌بندی جهانی
107/ 180
۵۲٫۰۷
سیاسی
106
۴۴٫۳۵
اقتصادی
82
۴۵٫۶۳
حقوقی
156
۳۴٫۰۴
اجتماعی
119
۵۲٫۶۲
ایمنی
67
۸۳٫۷۲
108 بروندی ۵۱٫۷۸
بروندی
رده‌بندی جهانی
108/ 180
۵۱٫۷۸
سیاسی
100
۴۵٫۳۲
اقتصادی
85
۴۴٫۸۹
حقوقی
113
۵۳٫۳۲
اجتماعی
103
۵۸٫۰۱
ایمنی
115
۵۷٫۳۷
109 مغولستان ۵۱٫۳۴
مغولستان
رده‌بندی جهانی
109/ 180
۵۱٫۳۴
سیاسی
118
۴۰٫۳۵
اقتصادی
151
۳۲٫۷۵
حقوقی
107
۵۶٫۳۱
اجتماعی
91
۶۱٫۳۱
ایمنی
105
۶۵٫۹۶
110 اکواتور ۵۱٫۳
اکواتور
رده‌بندی جهانی
110/ 180
۵۱٫۳
سیاسی
120
۳۹٫۵۷
اقتصادی
94
۴۳٫۳۳
حقوقی
92
۶۰٫۷۷
اجتماعی
136
۴۷٫۳۸
ایمنی
106
۶۵٫۴۸
111 اندونزی ۵۱٫۱۵
اندونزی
رده‌بندی جهانی
111/ 180
۵۱٫۱۵
سیاسی
123
۳۸٫۹۵
اقتصادی
150
۳۳٫۴۶
حقوقی
101
۵۷٫۵۷
اجتماعی
133
۴۷٫۷۷
ایمنی
87
۷۷٫۹۸
112 نیجریه ۵۱٫۰۳
نیجریه
رده‌بندی جهانی
112/ 180
۵۱٫۰۳
سیاسی
95
۴۷٫۲۶
اقتصادی
104
۴۱٫۹
حقوقی
89
۶۱٫۶۵
اجتماعی
85
۶۲٫۹۶
ایمنی
141
۴۱٫۴
113 توگو ۵۰٫۸۹
توگو
رده‌بندی جهانی
113/ 180
۵۰٫۸۹
سیاسی
105
۴۴٫۳۸
اقتصادی
100
۴۲٫۲۷
حقوقی
119
۵۱٫۲
اجتماعی
96
۵۹٫۸۲
ایمنی
116
۵۶٫۷۶
114 مالی ۵۰٫۵۶
مالی
رده‌بندی جهانی
114/ 180
۵۰٫۵۶
سیاسی
89
۴۸٫۱۲
اقتصادی
89
۴۴٫۴۱
حقوقی
97
۵۹٫۲۷
اجتماعی
81
۶۳٫۵۳
ایمنی
149
۳۷٫۴۷
115 پاراگوئه ۵۰٫۴۸
پاراگوئه
رده‌بندی جهانی
115/ 180
۵۰٫۴۸
سیاسی
114
۴۰٫۹
اقتصادی
139
۳۴٫۹۵
حقوقی
78
۶۴٫۴۲
اجتماعی
108
۵۶٫۸۸
ایمنی
119
۵۵٫۲۷
116 زیمبابوه ۵۰٫۳۱
زیمبابوه
رده‌بندی جهانی
116/ 180
۵۰٫۳۱
سیاسی
126
۳۶٫۹۶
اقتصادی
110
۴۰٫۶۳
حقوقی
114
۵۲٫۷۶
اجتماعی
118
۵۲٫۶۸
ایمنی
101
۶۸٫۵
117 برونئی ۵۰٫۰۹
برونئی
رده‌بندی جهانی
117/ 180
۵۰٫۰۹
سیاسی
82
۴۹٫۴۲
اقتصادی
83
۴۵٫۱۶
حقوقی
141
۴۱٫۰۸
اجتماعی
146
۳۷٫۸۳
ایمنی
89
۷۶٫۹۹
118 تونس ۴۹٫۹۷
تونس
رده‌بندی جهانی
118/ 180
۴۹٫۹۷
سیاسی
91
۴۸٫۰۴
اقتصادی
109
۴۰٫۹۴
حقوقی
123
۵۰٫۱۹
اجتماعی
98
۵۹٫۷۶
ایمنی
126
۵۰٫۹۲
119 کلمبیا ۴۹٫۶۳
کلمبیا
رده‌بندی جهانی
119/ 180
۴۹٫۶۳
سیاسی
90
۴۸٫۰۵
اقتصادی
124
۳۷٫۵۸
حقوقی
48
۷۲٫۷۱
اجتماعی
132
۴۸٫۰۸
ایمنی
139
۴۱٫۷۵
120 قرقیزستان ۴۹٫۱۱
قرقیزستان
رده‌بندی جهانی
120/ 180
۴۹٫۱۱
سیاسی
149
۳۰٫۱۹
اقتصادی
64
۴۸٫۷۳
حقوقی
129
۴۸٫۴
اجتماعی
124
۵۰٫۶۶
ایمنی
102
۶۷٫۵۹
121 مکزیک ۴۹٫۰۱
مکزیک
رده‌بندی جهانی
121/ 180
۴۹٫۰۱
سیاسی
81
۴۹٫۶۹
اقتصادی
102
۴۲٫۱۱
حقوقی
65
۶۷٫۹۹
اجتماعی
104
۵۷٫۹۹
ایمنی
165
۲۷٫۲۸
122 لسو‌تو ۴۸٫۹۲
لسو‌تو
رده‌بندی جهانی
122/ 180
۴۸٫۹۲
سیاسی
98
۴۵٫۵۱
اقتصادی
129
۳۶٫۶۷
حقوقی
135
۴۵٫۳۸
اجتماعی
107
۵۶٫۹
ایمنی
111
۶۰٫۱۶
123 جمهوری دموکراتیک کنگو ۴۸٫۹۱
جمهوری دموکراتیک کنگو
رده‌بندی جهانی
123/ 180
۴۸٫۹۱
سیاسی
97
۴۶٫۵۲
اقتصادی
99
۴۲٫۲۹
حقوقی
117
۵۱٫۵۴
اجتماعی
73
۶۵٫۸۳
ایمنی
147
۳۸٫۳۴
124 بلیوی ۴۸٫۸۸
بلیوی
رده‌بندی جهانی
124/ 180
۴۸٫۸۸
سیاسی
145
۳۱٫۲۴
اقتصادی
121
۳۸٫۰۸
حقوقی
100
۵۷٫۵۹
اجتماعی
97
۵۹٫۷۹
ایمنی
113
۵۷٫۷
125 پرو ۴۷٫۷۶
پرو
رده‌بندی جهانی
125/ 180
۴۷٫۷۶
سیاسی
121
۳۹٫۴۴
اقتصادی
118
۳۹٫۲۹
حقوقی
98
۵۸٫۱
اجتماعی
117
۵۳٫۲۳
ایمنی
128
۴۸٫۷۳
126 سنگاپور ۴۷٫۱۹
سنگاپور
رده‌بندی جهانی
126/ 180
۴۷٫۱۹
سیاسی
133
۳۵٫۲۹
اقتصادی
134
۳۵٫۹۴
حقوقی
162
۳۰٫۵۸
اجتماعی
127
۴۹٫۴
ایمنی
62
۸۴٫۷۶
127 گینه اکوادور ۴۶٫۴۹
گینه اکوادور
رده‌بندی جهانی
127/ 180
۴۶٫۴۹
سیاسی
137
۳۳٫۶۲
اقتصادی
161
۳۱٫۴۶
حقوقی
142
۴۰٫۹۶
اجتماعی
129
۴۹٫۰۵
ایمنی
88
۷۷٫۳۸
128 اوگاندا ۴۶
اوگاندا
رده‌بندی جهانی
128/ 180
۴۶
سیاسی
139
۳۳٫۴۸
اقتصادی
116
۳۹٫۳۸
حقوقی
125
۵۰
اجتماعی
121
۵۲٫۱۴
ایمنی
120
۵۵
129 مراکش / صحرای غربی ۴۵٫۹۷
مراکش / صحرای غربی
رده‌بندی جهانی
129/ 180
۴۵٫۹۷
سیاسی
119
۴۰٫۳۱
اقتصادی
135
۳۵٫۶۸
حقوقی
128
۴۸٫۹۲
اجتماعی
125
۵۰٫۳
ایمنی
123
۵۴٫۶۳
130 کامرون ۴۴٫۹۵
کامرون
رده‌بندی جهانی
130/ 180
۴۴٫۹۵
سیاسی
107
۴۳٫۶۸
اقتصادی
144
۳۴٫۰۹
حقوقی
115
۵۲٫۷۱
اجتماعی
99
۵۹٫۳۱
ایمنی
153
۳۴٫۹۷
131 کویت ۴۴٫۶۶
کویت
رده‌بندی جهانی
131/ 180
۴۴٫۶۶
سیاسی
125
۳۷٫۴۲
اقتصادی
155
۳۲٫۱۳
حقوقی
132
۴۵٫۹۶
اجتماعی
170
۲۷٫۸۵
ایمنی
79
۷۹٫۹۶
132 اردن ۴۴٫۳
اردن
رده‌بندی جهانی
132/ 180
۴۴٫۳
سیاسی
143
۳۱٫۷
اقتصادی
135
۳۵٫۶۸
حقوقی
153
۳۶٫۰۶
اجتماعی
143
۳۸٫۶۹
ایمنی
84
۷۹٫۳۷
133 ال‌سالوادور ۴۴٫۰۱
ال‌سالوادور
رده‌بندی جهانی
133/ 180
۴۴٫۰۱
سیاسی
150
۲۹٫۲۱
اقتصادی
101
۴۲٫۲۳
حقوقی
122
۵۰٫۳
اجتماعی
128
۴۹٫۲۷
ایمنی
127
۴۹٫۰۴
134 فلیپین ۴۳٫۳۶
فلیپین
رده‌بندی جهانی
134/ 180
۴۳٫۳۶
سیاسی
128
۳۶٫۱۴
اقتصادی
126
۳۷٫۱۱
حقوقی
130
۴۷٫۴۸
اجتماعی
122
۵۱٫۶۴
ایمنی
132
۴۴٫۴۴
135 هنگ کنگ ۴۳٫۰۶
هنگ کنگ
رده‌بندی جهانی
135/ 180
۴۳٫۰۶
سیاسی
134
۳۴٫۶۸
اقتصادی
81
۴۵٫۸۸
حقوقی
145
۳۹٫۳۳
اجتماعی
134
۴۷٫۷۳
ایمنی
130
۴۷٫۶۷
136 سودان جنوبی ۴۲٫۵۷
سودان جنوبی
رده‌بندی جهانی
136/ 180
۴۲٫۵۷
سیاسی
144
۳۱٫۳۴
اقتصادی
91
۴۳٫۷۵
حقوقی
116
۵۲٫۰۴
اجتماعی
130
۴۸٫۲۱
ایمنی
148
۳۷٫۵۲
137 عمان ۴۲٫۵۲
عمان
رده‌بندی جهانی
137/ 180
۴۲٫۵۲
سیاسی
130
۳۵٫۸۸
اقتصادی
122
۳۷٫۷۴
حقوقی
168
۲۶٫۷۸
اجتماعی
154
۳۵٫۷
ایمنی
91
۷۶٫۵۱
138 گواتمالا ۴۲٫۲۸
گواتمالا
رده‌بندی جهانی
138/ 180
۴۲٫۲۸
سیاسی
138
۳۳٫۵۷
اقتصادی
120
۳۸٫۱۳
حقوقی
104
۵۷٫۲۴
اجتماعی
137
۴۶٫۶۷
ایمنی
151
۳۵٫۷۸
139 الجزایر ۴۱٫۹۸
الجزایر
رده‌بندی جهانی
139/ 180
۴۱٫۹۸
سیاسی
142
۳۲٫۱۶
اقتصادی
153
۳۲٫۵۵
حقوقی
134
۴۵٫۴۳
اجتماعی
140
۴۳٫۰۱
ایمنی
117
۵۶٫۷۵
140 لبنان ۴۱٫۹۱
لبنان
رده‌بندی جهانی
140/ 180
۴۱٫۹۱
سیاسی
102
۴۵٫۰۳
اقتصادی
141
۳۴٫۸۲
حقوقی
133
۴۵٫۶
اجتماعی
141
۴۲٫۱۸
ایمنی
138
۴۱٫۹۲
141 اتیوپی ۴۱٫۳۷
اتیوپی
رده‌بندی جهانی
141/ 180
۴۱٫۳۷
سیاسی
136
۳۳٫۹
اقتصادی
107
۴۱٫۲
حقوقی
124
۵۰
اجتماعی
135
۴۷٫۶۲
ایمنی
156
۳۴٫۱۳
142 قزاقستان ۴۱٫۱۱
قزاقستان
رده‌بندی جهانی
142/ 180
۴۱٫۱۱
سیاسی
148
۳۰٫۳۳
اقتصادی
137
۳۵٫۴۲
حقوقی
148
۳۷٫۹۱
اجتماعی
123
۵۰٫۸۵
ایمنی
125
۵۱٫۰۲
143 لیبی ۴۰٫۵۹
لیبی
رده‌بندی جهانی
143/ 180
۴۰٫۵۹
سیاسی
117
۴۰٫۵
اقتصادی
125
۳۷٫۲۷
حقوقی
136
۴۴٫۲۳
اجتماعی
151
۳۶٫۷۷
ایمنی
133
۴۴٫۱۶
144 روندا ۴۰٫۵۴
روندا
رده‌بندی جهانی
144/ 180
۴۰٫۵۴
سیاسی
131
۳۵٫۶۵
اقتصادی
156
۳۲٫۰۸
حقوقی
111
۵۴٫۴۲
اجتماعی
126
۵۰
ایمنی
160
۳۰٫۵۶
145 سومالی ۳۹٫۴
سومالی
رده‌بندی جهانی
145/ 180
۳۹٫۴
سیاسی
129
۳۵٫۹۹
اقتصادی
103
۴۲٫۰۱
حقوقی
155
۳۵٫۵۸
اجتماعی
139
۴۴٫۸۴
ایمنی
146
۳۸٫۵۶
146 هندوراس ۳۸٫۱۸
هندوراس
رده‌بندی جهانی
146/ 180
۳۸٫۱۸
سیاسی
132
۳۵٫۳۶
اقتصادی
140
۳۴٫۸۹
حقوقی
126
۴۹٫۱۷
اجتماعی
153
۳۵٫۹۵
ایمنی
152
۳۵٫۵۱
147 بوتان ۳۷٫۲۹
بوتان
رده‌بندی جهانی
147/ 180
۳۷٫۲۹
سیاسی
154
۲۵٫۸
اقتصادی
162
۳۱٫۰۴
حقوقی
165
۲۹٫۶۲
اجتماعی
169
۲۸٫۵۷
ایمنی
97
۷۱٫۴۳
148 اوزبکستان ۳۷٫۲۷
اوزبکستان
رده‌بندی جهانی
148/ 180
۳۷٫۲۷
سیاسی
152
۲۸٫۰۲
اقتصادی
143
۳۴٫۴۹
حقوقی
137
۴۳٫۵۹
اجتماعی
145
۳۷٫۹۶
ایمنی
136
۴۲٫۲۸
149 سودان ۳۵٫۷۳
سودان
رده‌بندی جهانی
149/ 180
۳۵٫۷۳
سیاسی
141
۳۲٫۸۷
اقتصادی
152
۳۲٫۶۶
حقوقی
149
۳۷٫۶۴
اجتماعی
138
۴۶٫۰۹
ایمنی
161
۲۹٫۳۹
150 سریلانکا ۳۵٫۲۱
سریلانکا
رده‌بندی جهانی
150/ 180
۳۵٫۲۱
سیاسی
147
۳۰٫۴۳
اقتصادی
154
۳۲٫۱۶
حقوقی
139
۴۲٫۱۹
اجتماعی
165
۲۹٫۶۱
ایمنی
140
۴۱٫۶۸
151 کامبوج ۳۴٫۲۸
کامبوج
رده‌بندی جهانی
151/ 180
۳۴٫۲۸
سیاسی
163
۲۰٫۲۱
اقتصادی
168
۲۷٫۵۵
حقوقی
152
۳۶٫۳۲
اجتماعی
158
۳۲٫۵۴
ایمنی
122
۵۴٫۸
152 پاکستان ۳۳٫۹
پاکستان
رده‌بندی جهانی
152/ 180
۳۳٫۹
سیاسی
151
۲۹٫۱۷
اقتصادی
147
۳۳٫۷۳
حقوقی
138
۴۲٫۹۷
اجتماعی
148
۳۷٫۷۳
ایمنی
169
۲۵٫۸۸
153 لائوس ۳۳٫۷۶
لائوس
رده‌بندی جهانی
153/ 180
۳۳٫۷۶
سیاسی
155
۲۵
اقتصادی
113
۴۰٫۱
حقوقی
159
۳۱٫۰۱
اجتماعی
160
۳۰٫۳۶
ایمنی
135
۴۲٫۳۳
154 یمن ۳۳٫۶۷
یمن
رده‌بندی جهانی
154/ 180
۳۳٫۶۷
سیاسی
135
۳۳٫۹۱
اقتصادی
166
۲۸٫۳۳
حقوقی
144
۴۰
اجتماعی
159
۳۱٫۴۳
ایمنی
154
۳۴٫۶۷
155 تاجیکستان ۳۳٫۳۱
تاجیکستان
رده‌بندی جهانی
155/ 180
۳۳٫۳۱
سیاسی
153
۲۷٫۲۶
اقتصادی
159
۳۱٫۶۴
حقوقی
147
۳۸٫۳۴
اجتماعی
161
۳۰٫۲۱
ایمنی
145
۳۹٫۱
156 ونزوئلا ۳۳٫۰۶
ونزوئلا
رده‌بندی جهانی
156/ 180
۳۳٫۰۶
سیاسی
170
۱۷٫۶۸
اقتصادی
160
۳۱٫۶۳
حقوقی
151
۳۷٫۳۳
اجتماعی
142
۳۸٫۷۴
ایمنی
144
۳۹٫۹۱
157 فلسطین ۳۱٫۹۲
فلسطین
رده‌بندی جهانی
157/ 180
۳۱٫۹۲
سیاسی
146
۳۱٫۰۴
اقتصادی
149
۳۳٫۵۱
حقوقی
146
۳۹٫۱
اجتماعی
155
۳۵٫۵۲
ایمنی
175
۲۰٫۴۴
158 ترکیه ۳۱٫۶
ترکیه
رده‌بندی جهانی
158/ 180
۳۱٫۶
سیاسی
165
۲۰٫۰۲
اقتصادی
165
۲۸٫۹۱
حقوقی
150
۳۷٫۳۸
اجتماعی
150
۳۷٫۰۵
ایمنی
155
۳۴٫۶۳
159 هند ۳۱٫۲۸
هند
رده‌بندی جهانی
159/ 180
۳۱٫۲۸
سیاسی
159
۲۱٫۵۸
اقتصادی
157
۳۱٫۶۷
حقوقی
143
۴۰٫۸۷
اجتماعی
156
۳۳٫۳۳
ایمنی
162
۲۸٫۹۷
160 امارات متحده عربی ۳۰٫۶۲
امارات متحده عربی
رده‌بندی جهانی
160/ 180
۳۰٫۶۲
سیاسی
160
۲۱٫۱۶
اقتصادی
98
۴۲٫۵
حقوقی
169
۲۶٫۵۴
اجتماعی
166
۲۹٫۵۲
ایمنی
157
۳۳٫۳۹
161 جیبوتی ۳۰٫۱۴
جیبوتی
رده‌بندی جهانی
161/ 180
۳۰٫۱۴
سیاسی
156
۲۴٫۱۲
اقتصادی
169
۲۶٫۷۴
حقوقی
161
۳۰٫۶۳
اجتماعی
168
۲۹٫۰۸
ایمنی
143
۴۰٫۱۳
162 روسیه ۲۹٫۸۶
روسیه
رده‌بندی جهانی
162/ 180
۲۹٫۸۶
سیاسی
166
۱۹٫۸۸
اقتصادی
148
۳۳٫۷۲
حقوقی
157
۳۱٫۴۳
اجتماعی
149
۳۷٫۲۸
ایمنی
168
۲۷
163 نیکاراگوئه ۲۹٫۲
نیکاراگوئه
رده‌بندی جهانی
163/ 180
۲۹٫۲
سیاسی
172
۱۷٫۲۳
اقتصادی
145
۳۴٫۰۳
حقوقی
163
۳۰٫۳۴
اجتماعی
152
۳۶٫۶۴
ایمنی
164
۲۷٫۷۷
164 آذربایجان ۲۷٫۹۹
آذربایجان
رده‌بندی جهانی
164/ 180
۲۷٫۹۹
سیاسی
173
۱۷٫۰۸
اقتصادی
179
۱۸٫۰۱
حقوقی
154
۳۵٫۸۵
اجتماعی
147
۳۷٫۷۶
ایمنی
159
۳۱٫۲۷
165 بنگلادش ۲۷٫۶۴
بنگلادش
رده‌بندی جهانی
165/ 180
۲۷٫۶۴
سیاسی
167
۱۹٫۳۶
اقتصادی
167
۲۷٫۸۳
حقوقی
158
۳۱٫۳۲
اجتماعی
157
۳۲٫۶۵
ایمنی
167
۲۷٫۰۳
166 عربستان سعودی ۲۷٫۱۴
عربستان سعودی
رده‌بندی جهانی
166/ 180
۲۷٫۱۴
سیاسی
161
۲۱٫۰۱
اقتصادی
111
۴۰٫۳۶
حقوقی
173
۲۰٫۴۳
اجتماعی
163
۳۰٫۰۶
ایمنی
173
۲۳٫۸۴
167 روسیه سفید ۲۶٫۸
روسیه سفید
رده‌بندی جهانی
167/ 180
۲۶٫۸
سیاسی
175
۱۵٫۹۴
اقتصادی
132
۳۶٫۳۴
حقوقی
176
۱۸٫۸
اجتماعی
143
۳۸٫۶۹
ایمنی
171
۲۴٫۲۱
168 کوبا ۲۵٫۶۳
کوبا
رده‌بندی جهانی
168/ 180
۲۵٫۶۳
سیاسی
176
۱۴٫۸۶
اقتصادی
171
۲۴٫۴۸
حقوقی
180
۱۵٫۶۳
اجتماعی
162
۳۰٫۱۶
ایمنی
134
۴۳٫۰۵
169 عراق ۲۵٫۴۸
عراق
رده‌بندی جهانی
169/ 180
۲۵٫۴۸
سیاسی
162
۲۰٫۶۵
اقتصادی
173
۲۲٫۱۴
حقوقی
170
۲۶٫۴۴
اجتماعی
167
۲۹٫۴۶
ایمنی
163
۲۸٫۶۹
170 مصر ۲۵٫۱
مصر
رده‌بندی جهانی
170/ 180
۲۵٫۱
سیاسی
174
۱۶٫۱
اقتصادی
170
۲۴٫۶۹
حقوقی
164
۲۹٫۸۱
اجتماعی
171
۲۷٫۶۲
ایمنی
166
۲۷٫۲۷
171 برمه ۲۴٫۴۱
برمه
رده‌بندی جهانی
171/ 180
۲۴٫۴۱
سیاسی
158
۲۲٫۱۷
اقتصادی
157
۳۱٫۶۷
حقوقی
177
۱۸٫۷۵
اجتماعی
164
۳۰
ایمنی
177
۱۹٫۴۸
172 چین ۲۳٫۳۶
چین
رده‌بندی جهانی
172/ 180
۲۳٫۳۶
سیاسی
168
۱۹٫۱۴
اقتصادی
163
۲۹٫۶۵
حقوقی
172
۲۲٫۲۸
اجتماعی
173
۲۱٫۷۹
ایمنی
172
۲۳٫۹۳
173 بحرین ۲۳٫۲۱
بحرین
رده‌بندی جهانی
173/ 180
۲۳٫۲۱
سیاسی
171
۱۷٫۴۶
اقتصادی
174
۲۰٫۹۲
حقوقی
175
۱۹٫۸۱
اجتماعی
175
۲۰٫۷
ایمنی
150
۳۷٫۱۵
174 ویتنام ۲۲٫۳۱
ویتنام
رده‌بندی جهانی
174/ 180
۲۲٫۳۱
سیاسی
178
۱۳٫۲۲
اقتصادی
176
۲۰٫۵۷
حقوقی
166
۲۸٫۳۷
اجتماعی
172
۲۳٫۵۱
ایمنی
170
۲۵٫۸۶
175 ترکمنستان ۲۲٫۰۱
ترکمنستان
رده‌بندی جهانی
175/ 180
۲۲٫۰۱
سیاسی
178
۱۳٫۲۲
اقتصادی
180
۱۷٫۸۸
حقوقی
160
۳۰٫۹۳
اجتماعی
180
۱۵٫۶۷
ایمنی
158
۳۲٫۳۲
176 ایران ۲۱٫۳
ایران
رده‌بندی جهانی
176/ 180
۲۱٫۳
سیاسی
157
۲۳٫۱۹
اقتصادی
172
۲۳٫۴۴
حقوقی
174
۲۰٫۰۳
اجتماعی
176
۱۹٫۸۴
ایمنی
176
۲۰٫۰۲
177 کره شمالی ۲۰٫۶۶
کره شمالی
رده‌بندی جهانی
177/ 180
۲۰٫۶۶
سیاسی
169
۱۸٫۰۴
اقتصادی
175
۲۰٫۵۹
حقوقی
167
۲۶٫۸۲
اجتماعی
178
۱۷٫۲۷
ایمنی
174
۲۰٫۵۷
178 افغانستان ۱۹٫۰۹
افغانستان
رده‌بندی جهانی
178/ 180
۱۹٫۰۹
سیاسی
164
۲۰٫۰۷
اقتصادی
164
۲۹٫۰۶
حقوقی
179
۱۶٫۳۵
اجتماعی
179
۱۶٫۰۷
ایمنی
179
۱۳٫۹
179 سوریه ۱۷٫۴۱
سوریه
رده‌بندی جهانی
179/ 180
۱۷٫۴۱
سیاسی
177
۱۴٫۳۵
اقتصادی
177
۱۹٫۶۹
حقوقی
171
۲۳٫۷۵
اجتماعی
177
۱۷٫۷۲
ایمنی
180
۱۱٫۵۵
180 اریتره ۱۶٫۶۴
اریتره
رده‌بندی جهانی
180/ 180
۱۶٫۶۴
سیاسی
180
۱۲٫۷۵
اقتصادی
178
۱۸٫۵۴
حقوقی
178
۱۶٫۹۲
اجتماعی
174
۲۰٫۷۱
ایمنی
178
۱۴٫۲۶
040557085100
رتبه کشورها رده‌بندی جهانی شاخص سیاسی شاخص اقتصادی شاخص حقوقی شاخص فرهنگی-اجتماعی شاخص امنیتی 2023تفاوت امتیاز با
1
نروژ
۹۱٫۸۹
۹۴٫۸۷
۸۹٫۸۴
۸۹٫۵
۹۰٫۴۸
۹۴٫۷۴
0
2
دانمارک
۸۹٫۶
۹۴٫۱۱
۸۳٫۰۷
۸۸٫۸۲
۸۶٫۹
۹۵٫۰۹
1
3
سوئد
۸۸٫۳۲
۹۱٫۰۳
۸۵٫۵
۹۰٫۱۶
۸۲٫۷۸
۹۲٫۱۲
1
4
هلند
۸۷٫۷۳
۸۸٫۴۱
۸۴٫۰۹
۸۷٫۵۹
۸۷٫۳۴
۹۱٫۲۳
2
5
فنلاند
۸۶٫۵۵
۸۹٫۰۵
۸۰٫۹
۸۶٫۱۶
۸۴٫۵۲
۹۲٫۱۳
0
6
استونی
۸۶٫۴۴
۸۶٫۸۸
۷۶٫۷۷
۸۳٫۶۵
۹۰
۹۴٫۸۸
2
7
پرتغال
۸۵٫۹
۹۱٫۵۱
۷۲٫۹۲
۸۳٫۷۹
۸۸٫۲۷
۹۳٫۰۳
2
8
ایرلند
۸۵٫۵۹
۸۹٫۸۶
۷۷
۸۰٫۴۵
۸۶٫۶۱
۹۴٫۰۵
-6
9
سويیس
۸۴٫۰۱
۸۷٫۷۸
۷۲٫۳۲
۷۸٫۸۵
۸۵٫۲
۹۵٫۹۲
3
10
آلمان
۸۳٫۸۴
۸۵٫۲۲
۷۷٫۶۳
۸۴٫۶۹
۸۲٫۳۸
۸۹٫۲۹
11
11
لوکزامبورگ
۸۳٫۸
۸۷٫۷۴
۷۱٫۵۳
۷۷٫۵۶
۸۵٫۳۲
۹۶٫۸۳
9
12
لتوانی
۸۲٫۹
۸۴٫۴۲
۷۴٫۶۹
۸۰٫۲۹
۸۳٫۲۱
۹۱٫۹
4
13
لیتوانی
۸۱٫۷۳
۸۰٫۸۴
۷۰٫۷۲
۸۱٫۴۱
۸۳٫۶
۹۲٫۱
-6
14
کانادا
۸۱٫۷
۸۶٫۲۳
۶۶٫۳۵
۸۳٫۷۵
۸۲٫۳۸
۸۹٫۷۶
1
15
لیختن اشتاین
۸۱٫۵۲
۸۵٫۵۵
۶۲٫۳۵
۸۴٫۸۴
۷۸٫۷۲
۹۶٫۱۶
-4
16
بلژیک
۸۱٫۴۹
۸۱٫۹۶
۷۱٫۴۱
۷۹٫۴۹
۸۶٫۵۱
۸۸٫۱
15
17
چک
۸۰٫۱۴
۸۰٫۲۱
۶۲٫۵۸
۸۰٫۱۸
۸۵٫۱۶
۹۲٫۵۸
-3
18
ایسلند
۸۰٫۱۳
۷۹٫۹۴
۶۵٫۱
۷۹٫۱۱
۸۳٫۲۸
۹۳٫۲۴
0
19
زلاند نو
۷۹٫۷۲
۸۵٫۳۶
۷۲٫۰۸
۷۱٫۱۵
۷۹٫۷۶
۹۰٫۲۴
-6
20
تیمور شرقی
۷۸٫۹۲
۷۶٫۰۹
۶۵٫۳۶
۷۳٫۰۸
۸۵٫۷۱
۹۴٫۳۵
-10
21
فرانسه
۷۸٫۶۵
۷۸٫۹۳
۶۶٫۲۷
۷۸٫۱۸
۸۱٫۵
۸۸٫۳۸
3
22
ساموآ
۷۸٫۴۱
۷۴٫۹
۶۸٫۹۸
۶۹٫۱۱
۸۳٫۰۳
۹۶٫۰۳
-3
23
انگلستان
۷۷٫۵۱
۸۰٫۱۲
۶۹٫۴۲
۷۴٫۳۵
۷۵٫۳۸
۸۸٫۲۹
3
24
جامائیکا
۷۷٫۳
۶۶٫۳۹
۷۰٫۳۱
۷۲٫۶
۸۴٫۹۷
۹۲٫۲۵
8
25
ترنتی و توبوگو
۷۶٫۶۹
۶۶٫۹۷
۶۶٫۷۶
۷۱٫۲۶
۸۶٫۴۱
۹۲٫۰۶
5
26
کاستاریکا
۷۶٫۱۳
۵۷٫۴۱
۶۳٫۸۹
۸۳٫۹۷
۸۲٫۸
۹۲٫۵۹
-3
27
تایوان
۷۶٫۱۳
۷۴٫۷
۵۶٫۷۷
۸۰٫۰۵
۷۶٫۳۹
۹۲٫۷۶
8
28
سورینام
۷۶٫۱۱
۶۶٫۶۷
۷۰٫۶۶
۷۱٫۷۹
۷۹٫۵۶
۹۱٫۸۷
20
29
اسلواکی
۷۶٫۰۳
۶۵٫۵۲
۶۴٫۸۴
۸۰٫۵۳
۸۰٫۸۵
۸۸٫۳۹
-12
30
اسپانیا
۷۶٫۰۱
۶۸٫۹۶
۵۹٫۷۲
۸۱٫۷۳
۷۹٫۵۶
۹۰٫۰۸
6
31
مولداوی
۷۴٫۸۶
۶۶٫۵۱
۵۶٫۴۸
۸۰٫۱۳
۸۲٫۶۷
۸۸٫۴۹
-3
32
اتریش
۷۴٫۶۹
۶۸٫۹۹
۶۰٫۲
۷۸٫۴۵
۷۵٫۳
۹۰٫۵۳
-3
33
موریتانی
۷۴٫۲
۶۷٫۲۳
۵۴٫۰۵
۷۹٫۰۶
۷۶٫۹۸
۹۳٫۶۵
53
34
نامیبیا
۷۴٫۱۶
۶۵٫۴۶
۶۳٫۳۷
۷۷٫۰۸
۷۵
۸۹٫۸۸
-12
35
جمهوری دومینیکن
۷۳٫۸۹
۷۲٫۶۱
۵۳٫۵۴
۸۶٫۹۲
۸۲٫۱۴
۷۴٫۲۴
8
36
جمهوری مقدونیه شمالی
۷۳٫۷۸
۶۶٫۹۸
۵۴٫۱۷
۸۳٫۱۷
۷۵٫۱۵
۸۹٫۴۳
2
37
سی‌شل
۷۳٫۷۵
۶۷٫۱
۵۹٫۷۹
۷۴٫۲۳
۷۵
۹۲٫۶۲
-3
38
آفریقای جنوبی
۷۳٫۷۳
۷۲٫۵۷
۵۸٫۷۸
۸۰٫۲۹
۸۲٫۰۶
۷۴٫۹۵
-13
39
استرالیا
۷۳٫۴۲
۷۴٫۴۳
۶۴٫۵۸
۶۹٫۲۳
۷۰٫۴۱
۸۸٫۴۴
-12
40
مونته‌نگرو
۷۳٫۲۱
۶۸٫۳۱
۵۶٫۰۶
۷۸٫۱۵
۷۳٫۰۵
۹۰٫۴۸
-1
41
کیپورد
۷۲٫۷۷
۶۹٫۵۱
۵۴٫۲۵
۷۴٫۷
۷۳٫۳۵
۹۲٫۰۳
-8
42
اسلوانی
۷۲٫۶
۶۷٫۸۵
۴۹٫۸۱
۸۱٫۰۳
۷۳٫۷
۹۰٫۵۸
8
43
ارمنستان
۷۱٫۶
۶۳٫۱۳
۴۸٫۱۸
۷۸٫۲۵
۷۸٫۵۷
۸۹٫۸۸
6
44
جزایر فیجی
۷۱٫۲۳
۵۹٫۲۶
۶۴٫۶۶
۶۹٫۰۴
۷۴٫۳۵
۸۸٫۸۶
45
45
تونگا
۷۰٫۱۱
۶۶٫۵۲
۵۷٫۹۲
۶۱٫۳۵
۷۱٫۴۳
۹۳٫۳۳
-1
46
ایتالیا
۶۹٫۸
۶۴٫۴۴
۵۲٫۷۵
۷۲٫۹۴
۶۹٫۹۸
۸۸٫۸۶
-5
47
لهستان
۶۹٫۱۷
۵۱٫۶۳
۵۹٫۴۶
۷۰٫۱۹
۷۷٫۳۸
۸۷٫۲
10
48
کرواسی
۶۸٫۷۹
۵۷٫۸۱
۴۹٫۴۲
۷۸٫۱
۶۸٫۹۲
۸۹٫۶۸
-6
49
رومانی
۶۸٫۴۵
۶۱٫۹۲
۴۸٫۲
۷۰٫۵۴
۷۳٫۳۸
۸۸٫۲
4
50
غنا
۶۷٫۷۱
۵۹٫۵
۴۷٫۹۲
۷۴٫۷۹
۷۳٫۴۱
۸۲٫۹۴
12
51
اروگويه
۶۷٫۷
۵۳٫۶۲
۴۸٫۳۶
۷۶٫۶۵
۷۰٫۵۸
۸۹٫۲۹
1
52
شیلی
۶۷٫۳۲
۶۸٫۸۴
۴۶٫۹۸
۶۸٫۷۵
۶۸٫۴۵
۸۳٫۵۷
31
53
ساحل عاج
۶۶٫۸۹
۶۱٫۴۳
۵۵٫۰۵
۷۴٫۶۳
۷۳٫۰۸
۷۰٫۲۸
1
54
بلیز
۶۶٫۸۵
۵۱٫۵۷
۴۹٫۴۸
۶۲٫۱۸
۷۷٫۹۸
۹۳٫۰۶
-3
55
ایالات متحده امریکا
۶۶٫۵۹
۶۹٫۰۳
۶۱٫۰۷
۷۴٫۴۹
۷۲٫۰۶
۵۶٫۳۱
-10
56
گابون
۶۵٫۸۳
۵۸٫۵۱
۴۹٫۷۴
۷۰٫۱۹
۷۱٫۰۹
۷۹٫۵۹
38
57
موریس
۶۵٫۵۵
۵۰٫۴۳
۴۷٫۴
۶۲٫۸۸
۸۰٫۱۲
۸۶٫۹
6
58
گامبیا
۶۵٫۵۳
۵۷٫۵۶
۴۸٫۵۱
۶۰٫۷۱
۷۶٫۸۷
۸۴٫۰۱
-12
59
بلغارستان
۶۵٫۳۲
۶۰٫۶۳
۴۱٫۶
۷۲٫۲۴
۶۷٫۰۶
۸۵٫۰۸
12
60
لیبریا
۶۵٫۱۳
۵۴٫۸۷
۴۵٫۹۸
۷۳٫۰۸
۷۱٫۴۳
۸۰٫۲۷
6
61
اوکراين
۶۵
۶۷٫۱۵
۶۲٫۲۴
۷۸٫۶۱
۷۵٫۸۹
۴۱٫۱۱
18
62
کره جنوبی
۶۴٫۸۷
۵۱٫۱۱
۵۴٫۹
۶۹٫۵۱
۶۱٫۷۷
۸۷٫۰۴
-15
63
مالاوی
۶۴٫۴۶
۵۸٫۷۸
۴۶٫۰۶
۶۴٫۹۶
۶۸٫۱۲
۸۴٫۳۹
19
64
سیرالئون
۶۴٫۲۷
۵۴٫۵۵
۴۳٫۵۶
۶۹٫۲۳
۷۲٫۶۲
۸۱٫۳۹
10
65
قبرس
۶۳٫۱۴
۵۵٫۸
۴۷٫۴۴
۶۷٫۹
۵۵٫۴
۸۹٫۱۹
-10
66
آرژانتین
۶۳٫۱۳
۵۴٫۸۳
۳۸٫۴۵
۷۶٫۱۲
۶۳٫۸۹
۸۲٫۳۴
-26
67
مجارستان
۶۲٫۹۸
۳۸٫۵۵
۴۸٫۲۳
۶۷٫۸۸
۷۴٫۲۹
۸۵٫۹۷
5
68
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
۶۲٫۸۳
۵۴٫۶۳
۵۰٫۴
۵۷٫۰۱
۶۵٫۲۸
۸۶٫۸۲
25
69
کنگو - برازاویل
۶۲٫۵۷
۵۴٫۲۸
۴۲٫۹۲
۶۳٫۲۷
۶۷٫۱۴
۸۵٫۲۴
12
70
ژاپن
۶۲٫۱۲
۵۳٫۰۷
۵۵٫۸۳
۶۴٫۳۵
۵۴٫۳۸
۸۲٫۹۵
-2
71
کومور
۶۱٫۴۷
۴۸٫۸۴
۵۲٫۱۹
۶۲٫۰۲
۶۵٫۷۱
۷۸٫۵۷
4
72
آندورا
۶۱٫۴۴
۵۵٫۰۷
۳۶٫۴۶
۶۵٫۳۸
۵۷٫۱۴
۹۳٫۱۵
-35
73
مالت
۶۰٫۹۶
۴۵٫۳۵
۴۹٫۵۷
۶۰٫۱
۶۱٫۹
۸۷٫۹
11
74
نپال
۶۰٫۵۲
۵۵٫۴۶
۵۲٫۹۲
۷۱٫۴۱
۶۱٫۴۳
۶۱٫۴۱
21
75
کوسووو
۶۰٫۱۹
۵۶٫۶۱
۴۸٫۰۵
۷۳٫۹۲
۶۷٫۵۶
۵۴٫۸۱
-19
76
جمهوری آفریقای مرکزی
۶۰٫۱۲
۴۸٫۵۵
۴۴٫۹۷
۶۴٫۴۲
۶۲٫۹
۷۹٫۷۶
22
77
گیانا
۶۰٫۱
۴۴٫۹۳
۴۶٫۶۱
۶۰٫۴۶
۶۵٫۱۸
۸۳٫۳۳
-17
78
گینه
۵۹٫۹۷
۴۹٫۲۸
۵۰
۶۴٫۵۸
۶۹٫۰۵
۶۶٫۹۵
7
79
بوستاوانا
۵۹٫۷۸
۴۹٫۹
۴۲٫۵۶
۵۷٫۲۸
۶۹٫۵۶
۷۹٫۵۹
-14
80
نیجر
۵۹٫۷۱
۵۴٫۳۵
۴۴٫۵۸
۶۷٫۶۹
۶۷٫۵
۶۴٫۴۲
-19
81
بوسنی هرزوگوین
۵۸٫۸۵
۴۴٫۵۳
۴۰٫۳۴
۶۷٫۴
۵۸٫۸۷
۸۳٫۱۲
-17
82
برزیل
۵۸٫۵۹
۵۷٫۸۹
۴۴٫۶۸
۶۶٫۸۸
۵۷٫۱۴
۶۶٫۳۷
10
83
پاناما
۵۸٫۵۵
۴۱٫۱۸
۴۹٫۸۳
۵۵٫۱۳
۶۴٫۶۸
۸۱٫۹۴
-14
84
قطر
۵۸٫۴۸
۵۰٫۵۶
۵۱٫۳۹
۴۱٫۹
۵۹٫۹
۸۸٫۶۶
21
85
سوازیلند
۵۸٫۳۱
۴۹٫۱۳
۴۱٫۲۵
۴۷٫۳۱
۶۴٫۲۹
۸۹٫۵۸
26
86
بورکینافاسو
۵۸٫۲۴
۴۷٫۹۴
۵۴٫۸۹
۶۲٫۸
۶۳٫۹۲
۶۱٫۶۴
-28
87
تایلند
۵۸٫۱۲
۵۴٫۳۵
۴۸٫۵۴
۵۰٫۵۸
۵۴٫۵۲
۸۲٫۶۲
19
88
یونان
۵۷٫۱۵
۴۵٫۲۵
۳۷٫۶۱
۶۴٫۶۸
۵۲٫۴۴
۸۵٫۷۸
19
89
بنین
۵۶٫۷۳
۴۷٫۶۸
۳۹٫۴۸
۵۷٫۳۱
۶۳٫۳۳
۷۵٫۸۳
23
90
قبرس شمالی
۵۶٫۷۲
۴۶٫۹
۴۲٫۶۱
۵۶٫۱۲
۵۳٫۲۵
۸۴٫۷۴
-14
91
پاپوآ گینه نو
۵۶٫۰۲
۴۲٫۱۷
۴۷٫۰۸
۵۱٫۵۴
۵۶٫۴۳
۸۲٫۸۶
-32
92
گینه بیسائو
۵۵٫۹۵
۴۸٫۲۶
۳۹٫۳۸
۶۱٫۹۲
۵۴٫۰۵
۷۶٫۱۳
-14
93
هايیتی
۵۵٫۹۲
۵۳٫۳۸
۴۴٫۴۴
۶۷٫۴۷
۶۹٫۰۵
۴۵٫۲۶
6
94
سنگال
۵۵٫۴۴
۵۲٫۹
۴۴٫۲۱
۶۲٫۵
۶۵٫۸۷
۵۱٫۷۱
10
95
زامبیا
۵۵٫۳۸
۴۳٫۶۶
۳۵٫۴۲
۵۷٫۹۳
۵۵٫۹۵
۸۳٫۹۳
-8
96
چاد
۵۴٫۸۱
۴۸٫۷۳
۴۳٫۴۹
۶۱٫۰۶
۶۳٫۱
۵۷٫۶۷
13
97
تانزانیا
۵۴٫۸
۴۷٫۴۱
۴۱٫۰۷
۵۰٫۶۹
۶۳٫۴۴
۷۱٫۴۲
46
98
صربستان
۵۴٫۴۸
۳۳٫۰۷
۳۶٫۴۶
۷۰٫۳۲
۵۳٫۵۷
۷۸٫۹۷
-7
99
آلبانی
۵۴٫۱
۴۲٫۲۷
۳۴٫۶۴
۶۷٫۴۷
۶۶٫۹۶
۵۹٫۱۶
-3
100
ماداگاسکار
۵۴٫۰۷
۴۱٫۹۱
۳۴٫۰۳
۵۶٫۷۳
۶۰٫۷۱
۷۶٫۹۸
1
101
اسرائیل
۵۳٫۲۳
۵۶٫۳۴
۵۸٫۳۳
۴۹٫۰۴
۶۰٫۴۲
۴۲٫۰۲
-4
102
کنیا
۵۳٫۲۲
۳۸٫۹۷
۳۷٫۰۴
۵۹٫۴
۵۸٫۶
۷۲٫۰۹
14
103
گرجستان
۵۳٫۰۵
۳۶٫۲۳
۳۹٫۹۳
۶۷٫۳۱
۶۰٫۴۵
۶۱٫۳۵
-26
104
آنگولا
۵۲٫۴۴
۴۰٫۸۲
۳۶٫۸۱
۵۵٫۹۸
۵۸٫۳۳
۷۰٫۲۵
21
105
موزامبیک
۵۲٫۴۲
۴۰٫۷۶
۴۶٫۱۸
۶۴٫۱۸
۶۲٫۳
۴۸٫۶۸
-3
106
مالدیو
۵۲٫۳۶
۴۳٫۴۸
۳۶٫۰۴
۵۴٫۴۲
۴۸٫۱
۷۹٫۷۶
-6
107
مالزی
۵۲٫۰۷
۴۴٫۳۵
۴۵٫۶۳
۳۴٫۰۴
۵۲٫۶۲
۸۳٫۷۲
-34
108
بروندی
۵۱٫۷۸
۴۵٫۳۲
۴۴٫۸۹
۵۳٫۳۲
۵۸٫۰۱
۵۷٫۳۷
6
109
مغولستان
۵۱٫۳۴
۴۰٫۳۵
۳۲٫۷۵
۵۶٫۳۱
۶۱٫۳۱
۶۵٫۹۶
-21
110
اکواتور
۵۱٫۳
۳۹٫۵۷
۴۳٫۳۳
۶۰٫۷۷
۴۷٫۳۸
۶۵٫۴۸
-30
111
اندونزی
۵۱٫۱۵
۳۸٫۹۵
۳۳٫۴۶
۵۷٫۵۷
۴۷٫۷۷
۷۷٫۹۸
-3
112
نیجریه
۵۱٫۰۳
۴۷٫۲۶
۴۱٫۹
۶۱٫۶۵
۶۲٫۹۶
۴۱٫۴
11
113
توگو
۵۰٫۸۹
۴۴٫۳۸
۴۲٫۲۷
۵۱٫۲
۵۹٫۸۲
۵۶٫۷۶
-43
114
مالی
۵۰٫۵۶
۴۸٫۱۲
۴۴٫۴۱
۵۹٫۲۷
۶۳٫۵۳
۳۷٫۴۷
-1
115
پاراگوئه
۵۰٫۴۸
۴۰٫۹
۳۴٫۹۵
۶۴٫۴۲
۵۶٫۸۸
۵۵٫۲۷
-12
116
زیمبابوه
۵۰٫۳۱
۳۶٫۹۶
۴۰٫۶۳
۵۲٫۷۶
۵۲٫۶۸
۶۸٫۵
10
117
برونئی
۵۰٫۰۹
۴۹٫۴۲
۴۵٫۱۶
۴۱٫۰۸
۳۷٫۸۳
۷۶٫۹۹
25
118
تونس
۴۹٫۹۷
۴۸٫۰۴
۴۰٫۹۴
۵۰٫۱۹
۵۹٫۷۶
۵۰٫۹۲
3
119
کلمبیا
۴۹٫۶۳
۴۸٫۰۵
۳۷٫۵۸
۷۲٫۷۱
۴۸٫۰۸
۴۱٫۷۵
20
120
قرقیزستان
۴۹٫۱۱
۳۰٫۱۹
۴۸٫۷۳
۴۸٫۴
۵۰٫۶۶
۶۷٫۵۹
2
121
مکزیک
۴۹٫۰۱
۴۹٫۶۹
۴۲٫۱۱
۶۷٫۹۹
۵۷٫۹۹
۲۷٫۲۸
7
122
لسو‌تو
۴۸٫۹۲
۴۵٫۵۱
۳۶٫۶۷
۴۵٫۳۸
۵۶٫۹
۶۰٫۱۶
-55
123
جمهوری دموکراتیک کنگو
۴۸٫۹۱
۴۶٫۵۲
۴۲٫۲۹
۵۱٫۵۴
۶۵٫۸۳
۳۸٫۳۴
1
124
بلیوی
۴۸٫۸۸
۳۱٫۲۴
۳۸٫۰۸
۵۷٫۵۹
۵۹٫۷۹
۵۷٫۷
-7
125
پرو
۴۷٫۷۶
۳۹٫۴۴
۳۹٫۲۹
۵۸٫۱
۵۳٫۲۳
۴۸٫۷۳
-15
126
سنگاپور
۴۷٫۱۹
۳۵٫۲۹
۳۵٫۹۴
۳۰٫۵۸
۴۹٫۴
۸۴٫۷۶
3
127
گینه اکوادور
۴۶٫۴۹
۳۳٫۶۲
۳۱٫۴۶
۴۰٫۹۶
۴۹٫۰۵
۷۷٫۳۸
-7
128
اوگاندا
۴۶
۳۳٫۴۸
۳۹٫۳۸
۵۰
۵۲٫۱۴
۵۵
5
129
مراکش / صحرای غربی
۴۵٫۹۷
۴۰٫۳۱
۳۵٫۶۸
۴۸٫۹۲
۵۰٫۳
۵۴٫۶۳
15
130
کامرون
۴۴٫۹۵
۴۳٫۶۸
۳۴٫۰۹
۵۲٫۷۱
۵۹٫۳۱
۳۴٫۹۷
8
131
کویت
۴۴٫۶۶
۳۷٫۴۲
۳۲٫۱۳
۴۵٫۹۶
۲۷٫۸۵
۷۹٫۹۶
23
132
اردن
۴۴٫۳
۳۱٫۷
۳۵٫۶۸
۳۶٫۰۶
۳۸٫۶۹
۷۹٫۳۷
14
133
ال‌سالوادور
۴۴٫۰۱
۲۹٫۲۱
۴۲٫۲۳
۵۰٫۳
۴۹٫۲۷
۴۹٫۰۴
-18
134
فلیپین
۴۳٫۳۶
۳۶٫۱۴
۳۷٫۱۱
۴۷٫۴۸
۵۱٫۶۴
۴۴٫۴۴
-2
135
هنگ کنگ
۴۳٫۰۶
۳۴٫۶۸
۴۵٫۸۸
۳۹٫۳۳
۴۷٫۷۳
۴۷٫۶۷
5
136
سودان جنوبی
۴۲٫۵۷
۳۱٫۳۴
۴۳٫۷۵
۵۲٫۰۴
۴۸٫۲۱
۳۷٫۵۲
-18
137
عمان
۴۲٫۵۲
۳۵٫۸۸
۳۷٫۷۴
۲۶٫۷۸
۳۵٫۷
۷۶٫۵۱
18
138
گواتمالا
۴۲٫۲۸
۳۳٫۵۷
۳۸٫۱۳
۵۷٫۲۴
۴۶٫۶۷
۳۵٫۷۸
-11
139
الجزایر
۴۱٫۹۸
۳۲٫۱۶
۳۲٫۵۵
۴۵٫۴۳
۴۳٫۰۱
۵۶٫۷۵
-3
140
لبنان
۴۱٫۹۱
۴۵٫۰۳
۳۴٫۸۲
۴۵٫۶
۴۲٫۱۸
۴۱٫۹۲
-21
141
اتیوپی
۴۱٫۳۷
۳۳٫۹
۴۱٫۲
۵۰
۴۷٫۶۲
۳۴٫۱۳
-11
142
قزاقستان
۴۱٫۱۱
۳۰٫۳۳
۳۵٫۴۲
۳۷٫۹۱
۵۰٫۸۵
۵۱٫۰۲
-8
143
لیبی
۴۰٫۵۹
۴۰٫۵
۳۷٫۲۷
۴۴٫۲۳
۳۶٫۷۷
۴۴٫۱۶
6
144
روندا
۴۰٫۵۴
۳۵٫۶۵
۳۲٫۰۸
۵۴٫۴۲
۵۰
۳۰٫۵۶
-13
145
سومالی
۳۹٫۴
۳۵٫۹۹
۴۲٫۰۱
۳۵٫۵۸
۴۴٫۸۴
۳۸٫۵۶
-4
146
هندوراس
۳۸٫۱۸
۳۵٫۳۶
۳۴٫۸۹
۴۹٫۱۷
۳۵٫۹۵
۳۵٫۵۱
23
147
بوتان
۳۷٫۲۹
۲۵٫۸
۳۱٫۰۴
۲۹٫۶۲
۲۸٫۵۷
۷۱٫۴۳
-57
148
اوزبکستان
۳۷٫۲۷
۲۸٫۰۲
۳۴٫۴۹
۴۳٫۵۹
۳۷٫۹۶
۴۲٫۲۸
-11
149
سودان
۳۵٫۷۳
۳۲٫۸۷
۳۲٫۶۶
۳۷٫۶۴
۴۶٫۰۹
۲۹٫۳۹
-1
150
سریلانکا
۳۵٫۲۱
۳۰٫۴۳
۳۲٫۱۶
۴۲٫۱۹
۲۹٫۶۱
۴۱٫۶۸
-15
151
کامبوج
۳۴٫۲۸
۲۰٫۲۱
۲۷٫۵۵
۳۶٫۳۲
۳۲٫۵۴
۵۴٫۸
-4
152
پاکستان
۳۳٫۹
۲۹٫۱۷
۳۳٫۷۳
۴۲٫۹۷
۳۷٫۷۳
۲۵٫۸۸
-2
153
لائوس
۳۳٫۷۶
۲۵
۴۰٫۱
۳۱٫۰۱
۳۰٫۳۶
۴۲٫۳۳
7
154
یمن
۳۳٫۶۷
۳۳٫۹۱
۲۸٫۳۳
۴۰
۳۱٫۴۳
۳۴٫۶۷
14
155
تاجیکستان
۳۳٫۳۱
۲۷٫۲۶
۳۱٫۶۴
۳۸٫۳۴
۳۰٫۲۱
۳۹٫۱
-2
156
ونزوئلا
۳۳٫۰۶
۱۷٫۶۸
۳۱٫۶۳
۳۷٫۳۳
۳۸٫۷۴
۳۹٫۹۱
3
157
فلسطین
۳۱٫۹۲
۳۱٫۰۴
۳۳٫۵۱
۳۹٫۱
۳۵٫۵۲
۲۰٫۴۴
-1
158
ترکیه
۳۱٫۶
۲۰٫۰۲
۲۸٫۹۱
۳۷٫۳۸
۳۷٫۰۵
۳۴٫۶۳
7
159
هند
۳۱٫۲۸
۲۱٫۵۸
۳۱٫۶۷
۴۰٫۸۷
۳۳٫۳۳
۲۸٫۹۷
2
160
امارات متحده عربی
۳۰٫۶۲
۲۱٫۱۶
۴۲٫۵
۲۶٫۵۴
۲۹٫۵۲
۳۳٫۳۹
-15
161
جیبوتی
۳۰٫۱۴
۲۴٫۱۲
۲۶٫۷۴
۳۰٫۶۳
۲۹٫۰۸
۴۰٫۱۳
1
162
روسیه
۲۹٫۸۶
۱۹٫۸۸
۳۳٫۷۲
۳۱٫۴۳
۳۷٫۲۸
۲۷
2
163
نیکاراگوئه
۲۹٫۲
۱۷٫۲۳
۳۴٫۰۳
۳۰٫۳۴
۳۶٫۶۴
۲۷٫۷۷
-5
164
آذربایجان
۲۷٫۹۹
۱۷٫۰۸
۱۸٫۰۱
۳۵٫۸۵
۳۷٫۷۶
۳۱٫۲۷
-13
165
بنگلادش
۲۷٫۶۴
۱۹٫۳۶
۲۷٫۸۳
۳۱٫۳۲
۳۲٫۶۵
۲۷٫۰۳
-2
166
عربستان سعودی
۲۷٫۱۴
۲۱٫۰۱
۴۰٫۳۶
۲۰٫۴۳
۳۰٫۰۶
۲۳٫۸۴
4
167
روسیه سفید
۲۶٫۸
۱۵٫۹۴
۳۶٫۳۴
۱۸٫۸
۳۸٫۶۹
۲۴٫۲۱
-10
168
کوبا
۲۵٫۶۳
۱۴٫۸۶
۲۴٫۴۸
۱۵٫۶۳
۳۰٫۱۶
۴۳٫۰۵
4
169
عراق
۲۵٫۴۸
۲۰٫۶۵
۲۲٫۱۴
۲۶٫۴۴
۲۹٫۴۶
۲۸٫۶۹
-2
170
مصر
۲۵٫۱
۱۶٫۱
۲۴٫۶۹
۲۹٫۸۱
۲۷٫۶۲
۲۷٫۲۷
-4
171
برمه
۲۴٫۴۱
۲۲٫۱۷
۳۱٫۶۷
۱۸٫۷۵
۳۰
۱۹٫۴۸
2
172
چین
۲۳٫۳۶
۱۹٫۱۴
۲۹٫۶۵
۲۲٫۲۸
۲۱٫۷۹
۲۳٫۹۳
7
173
بحرین
۲۳٫۲۱
۱۷٫۴۶
۲۰٫۹۲
۱۹٫۸۱
۲۰٫۷
۳۷٫۱۵
-2
174
ویتنام
۲۲٫۳۱
۱۳٫۲۲
۲۰٫۵۷
۲۸٫۳۷
۲۳٫۵۱
۲۵٫۸۶
4
175
ترکمنستان
۲۲٫۰۱
۱۳٫۲۲
۱۷٫۸۸
۳۰٫۹۳
۱۵٫۶۷
۳۲٫۳۲
1
176
ایران
۲۱٫۳
۲۳٫۱۹
۲۳٫۴۴
۲۰٫۰۳
۱۹٫۸۴
۲۰٫۰۲
1
177
کره شمالی
۲۰٫۶۶
۱۸٫۰۴
۲۰٫۵۹
۲۶٫۸۲
۱۷٫۲۷
۲۰٫۵۷
3
178
افغانستان
۱۹٫۰۹
۲۰٫۰۷
۲۹٫۰۶
۱۶٫۳۵
۱۶٫۰۷
۱۳٫۹
-26
179
سوریه
۱۷٫۴۱
۱۴٫۳۵
۱۹٫۶۹
۲۳٫۷۵
۱۷٫۷۲
۱۱٫۵۵
-4
180
اریتره
۱۶٫۶۴
۱۲٫۷۵
۱۸٫۵۴
۱۶٫۹۲
۲۰٫۷۱
۱۴٫۲۶
-6