رده‌بندی
2022رده‌بندی
رده‌بندی جهانی
1 نروژ 92.65
نروژ
رده‌بندی جهانی
1/ 180
92.65
سیاسی
1
94.89
اقتصادی
1
90.38
حقوقی
1
92.23
اجتماعی
2
93.71
ایمنی
11
92.03
2 دانمارک 90.27
دانمارک
رده‌بندی جهانی
2/ 180
90.27
سیاسی
2
94.34
اقتصادی
3
83.67
حقوقی
4
89.18
اجتماعی
9
91.17
ایمنی
7
92.97
3 سوئد 88.84
سوئد
رده‌بندی جهانی
3/ 180
88.84
سیاسی
3
91.96
اقتصادی
2
87.66
حقوقی
3
90.27
اجتماعی
12
90.18
ایمنی
32
84.14
4 استونی 88.83
استونی
رده‌بندی جهانی
4/ 180
88.83
سیاسی
5
91.11
اقتصادی
6
81.97
حقوقی
5
87.87
اجتماعی
13
90.00
ایمنی
6
93.20
5 فنلاند 88.42
فنلاند
رده‌بندی جهانی
5/ 180
88.42
سیاسی
6
90.40
اقتصادی
5
82.03
حقوقی
9
86.64
اجتماعی
10
90.77
ایمنی
10
92.26
6 ایرلند 88.30
ایرلند
رده‌بندی جهانی
6/ 180
88.30
سیاسی
9
89.24
اقتصادی
8
79.08
حقوقی
14
85.09
اجتماعی
4
92.50
ایمنی
2
95.58
7 پرتغال 87.07
پرتغال
رده‌بندی جهانی
7/ 180
87.07
سیاسی
4
91.86
اقتصادی
9
77.41
حقوقی
18
84.21
اجتماعی
3
93.14
ایمنی
18
88.73
8 کاستاریکا 85.92
کاستاریکا
رده‌بندی جهانی
8/ 180
85.92
سیاسی
17
81.62
اقتصادی
11
72.96
حقوقی
6
87.72
اجتماعی
4
92.50
ایمنی
3
94.78
9 لیتوانی 84.14
لیتوانی
رده‌بندی جهانی
9/ 180
84.14
سیاسی
11
87.01
اقتصادی
13
72.16
حقوقی
16
84.46
اجتماعی
16
89.71
ایمنی
23
87.37
10 لیختن اشتاین 84.03
لیختن اشتاین
رده‌بندی جهانی
10/ 180
84.03
سیاسی
20
80.36
اقتصادی
19
68.78
حقوقی
15
84.74
اجتماعی
14
89.80
ایمنی
1
96.46
11 زلاند نو 83.54
زلاند نو
رده‌بندی جهانی
11/ 180
83.54
سیاسی
7
90.15
اقتصادی
10
75.26
حقوقی
54
74.78
اجتماعی
15
89.75
ایمنی
21
87.76
12 جامائیکا 83.35
جامائیکا
رده‌بندی جهانی
12/ 180
83.35
سیاسی
32
74.85
اقتصادی
14
71.94
حقوقی
24
82.46
اجتماعی
1
95.00
ایمنی
8
92.52
13 سی‌شل 83.33
سی‌شل
رده‌بندی جهانی
13/ 180
83.33
سیاسی
19
80.45
اقتصادی
18
69.13
حقوقی
13
85.31
اجتماعی
11
90.25
ایمنی
13
91.50
14 سويیس 82.72
سويیس
رده‌بندی جهانی
14/ 180
82.72
سیاسی
8
90.00
اقتصادی
21
68.37
حقوقی
29
80.99
اجتماعی
21
88.33
ایمنی
27
85.92
15 ایسلند 82.69
ایسلند
رده‌بندی جهانی
15/ 180
82.69
سیاسی
13
86.21
اقتصادی
28
65.56
حقوقی
23
82.68
اجتماعی
23
87.50
ایمنی
13
91.50
16 آلمان 82.04
آلمان
رده‌بندی جهانی
16/ 180
82.04
سیاسی
10
87.03
اقتصادی
7
80.07
حقوقی
8
87.08
اجتماعی
17
89.47
ایمنی
91
66.58
17 تیمور شرقی 81.89
تیمور شرقی
رده‌بندی جهانی
17/ 180
81.89
سیاسی
14
85.45
اقتصادی
20
68.71
حقوقی
11
85.96
اجتماعی
65
75.67
ایمنی
5
93.65
18 نامیبیا 81.84
نامیبیا
رده‌بندی جهانی
18/ 180
81.84
سیاسی
37
72.97
اقتصادی
17
69.80
حقوقی
22
82.98
اجتماعی
8
91.60
ایمنی
12
91.84
19 کانادا 81.74
کانادا
رده‌بندی جهانی
19/ 180
81.74
سیاسی
16
82.27
اقتصادی
16
71.17
حقوقی
33
80.26
اجتماعی
6
92.00
ایمنی
37
82.99
20 جمهوری چک 80.54
جمهوری چک
رده‌بندی جهانی
20/ 180
80.54
سیاسی
22
79.66
اقتصادی
36
61.56
حقوقی
18
84.21
اجتماعی
20
88.44
ایمنی
17
88.81
21 لوکزامبورگ 79.81
لوکزامبورگ
رده‌بندی جهانی
21/ 180
79.81
سیاسی
15
82.94
اقتصادی
27
66.33
حقوقی
60
72.93
اجتماعی
19
88.71
ایمنی
20
88.14
22 لتوانی 79.17
لتوانی
رده‌بندی جهانی
22/ 180
79.17
سیاسی
24
78.96
اقتصادی
29
64.58
حقوقی
30
80.89
اجتماعی
25
87.36
ایمنی
33
84.06
23 بلژیک 78.86
بلژیک
رده‌بندی جهانی
23/ 180
78.86
سیاسی
30
75.03
اقتصادی
15
71.22
حقوقی
37
79.30
اجتماعی
24
87.40
ایمنی
43
81.35
24 انگلستان 78.71
انگلستان
رده‌بندی جهانی
24/ 180
78.71
سیاسی
18
80.57
اقتصادی
12
72.75
حقوقی
48
76.63
اجتماعی
32
84.29
ایمنی
49
79.33
25 ترنتی و توبوگو 78.68
ترنتی و توبوگو
رده‌بندی جهانی
25/ 180
78.68
سیاسی
34
73.94
اقتصادی
23
67.86
حقوقی
56
74.56
اجتماعی
31
84.50
ایمنی
8
92.52
26 فرانسه 78.53
فرانسه
رده‌بندی جهانی
26/ 180
78.53
سیاسی
21
79.85
اقتصادی
23
67.86
حقوقی
10
86.51
اجتماعی
18
89.38
ایمنی
85
69.05
27 اسلواکی 78.37
اسلواکی
رده‌بندی جهانی
27/ 180
78.37
سیاسی
41
71.44
اقتصادی
22
67.98
حقوقی
26
82.02
اجتماعی
26
86.38
ایمنی
34
84.01
28 هلند 77.93
هلند
رده‌بندی جهانی
28/ 180
77.93
سیاسی
12
86.30
اقتصادی
4
82.86
حقوقی
7
87.28
اجتماعی
27
86.10
ایمنی
125
47.09
29 آرژانتین 77.28
آرژانتین
رده‌بندی جهانی
29/ 180
77.28
سیاسی
28
76.36
اقتصادی
50
51.53
حقوقی
2
90.68
اجتماعی
29
85.75
ایمنی
39
82.06
30 جمهوری دومینیکن 76.90
جمهوری دومینیکن
رده‌بندی جهانی
30/ 180
76.90
سیاسی
40
71.52
اقتصادی
34
62.24
حقوقی
11
85.96
اجتماعی
6
92.00
ایمنی
71
72.79
31 اتریش 76.74
اتریش
رده‌بندی جهانی
31/ 180
76.74
سیاسی
26
77.82
اقتصادی
37
61.43
حقوقی
41
78.95
اجتماعی
46
81.20
ایمنی
31
84.29
32 اسپانیا 76.71
اسپانیا
رده‌بندی جهانی
32/ 180
76.71
سیاسی
38
72.73
اقتصادی
31
63.38
حقوقی
25
82.16
اجتماعی
39
81.89
ایمنی
35
83.40
33 بوتان 76.46
بوتان
رده‌بندی جهانی
33/ 180
76.46
سیاسی
25
78.79
اقتصادی
34
62.24
حقوقی
67
70.39
اجتماعی
60
77.00
ایمنی
4
93.88
34 گیانا 76.41
گیانا
رده‌بندی جهانی
34/ 180
76.41
سیاسی
46
70.06
اقتصادی
25
67.76
حقوقی
51
75.61
اجتماعی
43
81.40
ایمنی
24
87.21
35 آفریقای جنوبی 75.56
آفریقای جنوبی
رده‌بندی جهانی
35/ 180
75.56
سیاسی
29
75.96
اقتصادی
33
62.59
حقوقی
17
84.36
اجتماعی
37
82.50
ایمنی
74
72.39
36 کیپورد 75.37
کیپورد
رده‌بندی جهانی
36/ 180
75.37
سیاسی
39
72.55
اقتصادی
32
62.76
حقوقی
44
77.98
اجتماعی
68
75.40
ایمنی
19
88.16
37 ساحل عاج 74.46
ساحل عاج
رده‌بندی جهانی
37/ 180
74.46
سیاسی
31
74.89
اقتصادی
39
58.45
حقوقی
50
75.94
اجتماعی
41
81.43
ایمنی
41
81.60
38 تایوان 74.08
تایوان
رده‌بندی جهانی
38/ 180
74.08
سیاسی
33
74.78
اقتصادی
49
51.88
حقوقی
40
79.01
اجتماعی
57
77.69
ایمنی
25
87.02
39 استرالیا 73.77
استرالیا
رده‌بندی جهانی
39/ 180
73.77
سیاسی
27
77.17
اقتصادی
30
63.44
حقوقی
96
64.18
اجتماعی
33
84.17
ایمنی
48
79.88
40 مولداوی 73.47
مولداوی
رده‌بندی جهانی
40/ 180
73.47
سیاسی
45
70.15
اقتصادی
63
47.83
حقوقی
21
83.00
اجتماعی
28
85.88
ایمنی
44
80.48
41 بورکینافاسو 73.12
بورکینافاسو
رده‌بندی جهانی
41/ 180
73.12
سیاسی
23
78.99
اقتصادی
26
67.69
حقوقی
52
75.58
اجتماعی
22
87.83
ایمنی
113
55.52
42 ایالات متحده امریکا 72.74
ایالات متحده امریکا
رده‌بندی جهانی
42/ 180
72.74
سیاسی
36
72.99
اقتصادی
38
59.33
حقوقی
46
77.32
اجتماعی
41
81.43
ایمنی
72
72.63
43 کره جنوبی 72.11
کره جنوبی
رده‌بندی جهانی
43/ 180
72.11
سیاسی
42
71.15
اقتصادی
43
55.31
حقوقی
61
72.81
اجتماعی
51
79.80
ایمنی
42
81.50
44 اروگويه 72.03
اروگويه
رده‌بندی جهانی
44/ 180
72.03
سیاسی
44
70.30
اقتصادی
58
49.32
حقوقی
20
83.63
اجتماعی
78
72.33
ایمنی
30
84.58
45 ساموآ 71.39
ساموآ
رده‌بندی جهانی
45/ 180
71.39
سیاسی
67
61.82
اقتصادی
41
56.12
حقوقی
92
64.91
اجتماعی
30
85.00
ایمنی
16
89.12
46 سیرالئون 71.03
سیرالئون
رده‌بندی جهانی
46/ 180
71.03
سیاسی
35
73.71
اقتصادی
55
50.38
حقوقی
42
78.40
اجتماعی
58
77.50
ایمنی
58
75.14
47 بلیز 70.67
بلیز
رده‌بندی جهانی
47/ 180
70.67
سیاسی
47
70.00
اقتصادی
48
52.04
حقوقی
100
63.60
اجتماعی
38
82.00
ایمنی
28
85.71
48 کرواسی 70.42
کرواسی
رده‌بندی جهانی
48/ 180
70.42
سیاسی
49
68.26
اقتصادی
53
50.46
حقوقی
38
79.19
اجتماعی
64
76.09
ایمنی
52
78.08
49 تونگا 69.74
تونگا
رده‌بندی جهانی
49/ 180
69.74
سیاسی
48
69.70
اقتصادی
47
53.06
حقوقی
86
66.67
اجتماعی
87
69.50
ایمنی
15
89.80
50 گامبیا 69.25
گامبیا
رده‌بندی جهانی
50/ 180
69.25
سیاسی
43
71.11
اقتصادی
51
51.36
حقوقی
81
67.69
اجتماعی
44
81.33
ایمنی
64
74.74
51 ارمنستان 68.97
ارمنستان
رده‌بندی جهانی
51/ 180
68.97
سیاسی
55
66.26
اقتصادی
81
44.44
حقوقی
45
77.88
اجتماعی
63
76.33
ایمنی
47
79.91
52 سورینام 68.95
سورینام
رده‌بندی جهانی
52/ 180
68.95
سیاسی
51
67.88
اقتصادی
44
55.10
حقوقی
102
62.28
اجتماعی
34
84.00
ایمنی
57
75.51
53 آندورا 68.79
آندورا
رده‌بندی جهانی
53/ 180
68.79
سیاسی
50
68.12
اقتصادی
54
50.41
حقوقی
71
69.12
اجتماعی
91
68.80
ایمنی
22
87.48
54 اسلوانی 68.54
اسلوانی
رده‌بندی جهانی
54/ 180
68.54
سیاسی
78
59.32
اقتصادی
65
47.70
حقوقی
39
79.11
اجتماعی
50
79.94
ایمنی
56
76.61
55 سازمان کشورهای شرق کارارئیب 68.49
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
رده‌بندی جهانی
55/ 180
68.49
سیاسی
61
62.91
اقتصادی
62
48.37
حقوقی
78
68.25
اجتماعی
51
79.80
ایمنی
36
83.13
56 رومانی 68.46
رومانی
رده‌بندی جهانی
56/ 180
68.46
سیاسی
53
66.77
اقتصادی
72
46.77
حقوقی
49
76.46
اجتماعی
40
81.67
ایمنی
79
70.63
57 جمهوری مقدونیه شمالی 68.44
جمهوری مقدونیه شمالی
رده‌بندی جهانی
57/ 180
68.44
سیاسی
56
66.16
اقتصادی
83
43.71
حقوقی
28
81.29
اجتماعی
74
73.17
ایمنی
53
77.85
58 ایتالیا 68.16
ایتالیا
رده‌بندی جهانی
58/ 180
68.16
سیاسی
57
65.89
اقتصادی
67
47.52
حقوقی
59
73.93
اجتماعی
49
80.00
ایمنی
68
73.48
59 نیجر 67.80
نیجر
رده‌بندی جهانی
59/ 180
67.80
سیاسی
65
62.30
اقتصادی
73
46.73
حقوقی
64
71.75
اجتماعی
61
76.50
ایمنی
40
81.69
60 غنا 67.43
غنا
رده‌بندی جهانی
60/ 180
67.43
سیاسی
54
66.61
اقتصادی
69
47.22
حقوقی
27
81.42
اجتماعی
53
79.64
ایمنی
101
62.25
61 کوسووو 67.00
کوسووو
رده‌بندی جهانی
61/ 180
67.00
سیاسی
60
64.34
اقتصادی
77
45.24
حقوقی
31
80.85
اجتماعی
70
74.33
ایمنی
81
70.26
62 پاپوآ گینه نو 66.66
پاپوآ گینه نو
رده‌بندی جهانی
62/ 180
66.66
سیاسی
63
62.42
اقتصادی
77
45.24
حقوقی
89
66.08
اجتماعی
44
81.33
ایمنی
51
78.23
63 مونته‌نگرو 66.54
مونته‌نگرو
رده‌بندی جهانی
63/ 180
66.54
سیاسی
62
62.51
اقتصادی
66
47.67
حقوقی
47
77.19
اجتماعی
80
71.00
ایمنی
65
74.33
64 موریس 66.07
موریس
رده‌بندی جهانی
64/ 180
66.07
سیاسی
91
55.58
اقتصادی
64
47.81
حقوقی
97
64.16
اجتماعی
48
80.29
ایمنی
38
82.50
65 قبرس 65.97
قبرس
رده‌بندی جهانی
65/ 180
65.97
سیاسی
70
61.21
اقتصادی
91
42.09
حقوقی
56
74.56
اجتماعی
101
65.75
ایمنی
26
86.25
66 لهستان 65.64
لهستان
رده‌بندی جهانی
66/ 180
65.64
سیاسی
110
50.95
اقتصادی
40
57.41
حقوقی
72
68.95
اجتماعی
36
82.53
ایمنی
86
68.33
67 بوسنی هرزوگوین 65.64
بوسنی هرزوگوین
رده‌بندی جهانی
67/ 180
65.64
سیاسی
69
61.56
اقتصادی
101
40.23
حقوقی
35
79.57
اجتماعی
79
71.86
ایمنی
61
74.95
68 اکواتور 64.61
اکواتور
رده‌بندی جهانی
68/ 180
64.61
سیاسی
73
60.10
اقتصادی
42
55.44
حقوقی
79
67.98
اجتماعی
87
69.50
ایمنی
82
70.03
69 کنیا 64.59
کنیا
رده‌بندی جهانی
69/ 180
64.59
سیاسی
63
62.42
اقتصادی
75
46.33
حقوقی
62
72.28
اجتماعی
55
78.00
ایمنی
96
63.92
70 هايیتی 64.55
هايیتی
رده‌بندی جهانی
70/ 180
64.55
سیاسی
77
59.60
اقتصادی
56
50.34
حقوقی
63
72.22
اجتماعی
47
80.67
ایمنی
106
59.91
71 ژاپن 64.37
ژاپن
رده‌بندی جهانی
71/ 180
64.37
سیاسی
96
54.66
اقتصادی
46
53.70
حقوقی
88
66.23
اجتماعی
96
67.06
ایمنی
45
80.19
72 قرقیزستان 64.25
قرقیزستان
رده‌بندی جهانی
72/ 180
64.25
سیاسی
74
59.90
اقتصادی
60
48.64
حقوقی
73
68.86
اجتماعی
90
69.00
ایمنی
63
74.83
73 سنگال 63.07
سنگال
رده‌بندی جهانی
73/ 180
63.07
سیاسی
79
59.31
اقتصادی
90
42.13
حقوقی
86
66.67
اجتماعی
76
72.43
ایمنی
62
74.84
74 پاناما 62.78
پاناما
رده‌بندی جهانی
74/ 180
62.78
سیاسی
98
54.24
اقتصادی
68
47.45
حقوقی
98
64.04
اجتماعی
72
74.00
ایمنی
67
74.15
75 لیبریا 62.77
لیبریا
رده‌بندی جهانی
75/ 180
62.77
سیاسی
92
55.50
اقتصادی
135
32.80
حقوقی
55
74.69
اجتماعی
35
82.57
ایمنی
87
68.30
76 نپال 62.67
نپال
رده‌بندی جهانی
76/ 180
62.67
سیاسی
75
59.80
اقتصادی
102
40.14
حقوقی
89
66.08
اجتماعی
59
77.33
ایمنی
83
69.99
77 پرو 61.75
پرو
رده‌بندی جهانی
77/ 180
61.75
سیاسی
52
66.97
اقتصادی
92
41.84
حقوقی
66
70.61
اجتماعی
110
63.00
ایمنی
92
66.35
78 مالت 61.55
مالت
رده‌بندی جهانی
78/ 180
61.55
سیاسی
121
46.82
اقتصادی
96
41.33
حقوقی
79
67.98
اجتماعی
69
74.75
ایمنی
55
76.87
79 صربستان 61.51
صربستان
رده‌بندی جهانی
79/ 180
61.51
سیاسی
118
47.47
اقتصادی
129
34.92
حقوقی
34
79.92
اجتماعی
71
74.22
ایمنی
78
71.03
80 مالاوی 61.40
مالاوی
رده‌بندی جهانی
80/ 180
61.40
سیاسی
90
55.76
اقتصادی
110
38.44
حقوقی
43
78.07
اجتماعی
93
67.67
ایمنی
89
67.08
81 قبرس شمالی 61.08
قبرس شمالی
رده‌بندی جهانی
81/ 180
61.08
سیاسی
87
56.48
اقتصادی
108
38.78
حقوقی
68
69.82
اجتماعی
120
60.20
ایمنی
46
80.14
82 شیلی 60.61
شیلی
رده‌بندی جهانی
82/ 180
60.61
سیاسی
59
65.03
اقتصادی
86
42.86
حقوقی
82
67.63
اجتماعی
77
72.40
ایمنی
115
55.15
83 کومور 60.16
کومور
رده‌بندی جهانی
83/ 180
60.16
سیاسی
88
56.36
اقتصادی
57
50.26
حقوقی
112
59.98
اجتماعی
66
75.63
ایمنی
109
58.56
84 گینه 59.82
گینه
رده‌بندی جهانی
84/ 180
59.82
سیاسی
80
59.26
اقتصادی
70
47.05
حقوقی
65
71.15
اجتماعی
81
70.67
ایمنی
122
50.96
85 مجارستان 59.80
مجارستان
رده‌بندی جهانی
85/ 180
59.80
سیاسی
119
47.07
اقتصادی
141
32.31
حقوقی
83
67.25
اجتماعی
95
67.33
ایمنی
29
85.03
86 اسرائیل 59.62
اسرائیل
رده‌بندی جهانی
86/ 180
59.62
سیاسی
58
65.15
اقتصادی
44
55.10
حقوقی
130
53.51
اجتماعی
56
77.75
ایمنی
126
46.61
87 مالدیو 59.55
مالدیو
رده‌بندی جهانی
87/ 180
59.55
سیاسی
66
62.27
اقتصادی
111
38.27
حقوقی
85
67.11
اجتماعی
134
55.00
ایمنی
59
75.12
88 لسو‌تو 59.39
لسو‌تو
رده‌بندی جهانی
88/ 180
59.39
سیاسی
85
57.37
اقتصادی
102
40.14
حقوقی
119
57.31
اجتماعی
72
74.00
ایمنی
88
68.11
89 گرجستان 59.30
گرجستان
رده‌بندی جهانی
89/ 180
59.30
سیاسی
102
52.42
اقتصادی
74
46.43
حقوقی
32
80.79
اجتماعی
67
75.50
ایمنی
135
41.34
90 مغولستان 59.17
مغولستان
رده‌بندی جهانی
90/ 180
59.17
سیاسی
93
55.48
اقتصادی
121
36.18
حقوقی
110
60.37
اجتماعی
86
69.55
ایمنی
66
74.27
91 بلغارستان 59.12
بلغارستان
رده‌بندی جهانی
91/ 180
59.12
سیاسی
95
54.95
اقتصادی
150
30.10
حقوقی
76
68.71
اجتماعی
97
66.83
ایمنی
60
75.02
92 گینه بیسائو 58.79
گینه بیسائو
رده‌بندی جهانی
92/ 180
58.79
سیاسی
108
51.15
اقتصادی
52
50.82
حقوقی
77
68.42
اجتماعی
113
62.40
ایمنی
104
61.18
93 کنگو - برازاویل 58.64
کنگو - برازاویل
رده‌بندی جهانی
93/ 180
58.64
سیاسی
83
58.06
اقتصادی
61
48.57
حقوقی
95
64.21
اجتماعی
112
62.60
ایمنی
108
59.76
94 تونس 58.49
تونس
رده‌بندی جهانی
94/ 180
58.49
سیاسی
67
61.82
اقتصادی
92
41.84
حقوقی
84
67.19
اجتماعی
82
70.20
ایمنی
121
51.42
95 بوستاوانا 58.49
بوستاوانا
رده‌بندی جهانی
95/ 180
58.49
سیاسی
86
56.97
اقتصادی
116
37.24
حقوقی
122
56.36
اجتماعی
85
69.75
ایمنی
75
72.11
96 پاراگوئه 58.36
پاراگوئه
رده‌بندی جهانی
96/ 180
58.36
سیاسی
98
54.24
اقتصادی
147
31.12
حقوقی
53
75.44
اجتماعی
104
65.00
ایمنی
93
65.99
97 موریتانی 58.10
موریتانی
رده‌بندی جهانی
97/ 180
58.10
سیاسی
94
55.15
اقتصادی
125
35.13
حقوقی
94
64.29
اجتماعی
106
64.29
ایمنی
76
71.67
98 ماداگاسکار 58.02
ماداگاسکار
رده‌بندی جهانی
98/ 180
58.02
سیاسی
101
52.58
اقتصادی
126
35.08
حقوقی
93
64.47
اجتماعی
105
64.50
ایمنی
69
73.47
99 آنگولا 57.17
آنگولا
رده‌بندی جهانی
99/ 180
57.17
سیاسی
100
52.83
اقتصادی
127
35.03
حقوقی
106
61.11
اجتماعی
75
73.00
ایمنی
97
63.87
100 توگو 57.17
توگو
رده‌بندی جهانی
100/ 180
57.17
سیاسی
84
57.52
اقتصادی
94
41.73
حقوقی
104
61.93
اجتماعی
87
69.50
ایمنی
116
55.15
101 جمهوری آفریقای مرکزی 56.96
جمهوری آفریقای مرکزی
رده‌بندی جهانی
101/ 180
56.96
سیاسی
107
51.21
اقتصادی
99
41.07
حقوقی
103
62.06
اجتماعی
92
68.25
ایمنی
102
62.19
102 جزایر فیجی 56.91
جزایر فیجی
رده‌بندی جهانی
102/ 180
56.91
سیاسی
128
44.85
اقتصادی
104
39.80
حقوقی
115
58.33
اجتماعی
107
64.00
ایمنی
54
77.55
103 آلبانی 56.41
آلبانی
رده‌بندی جهانی
103/ 180
56.41
سیاسی
113
50.55
اقتصادی
154
29.39
حقوقی
75
68.77
اجتماعی
98
66.60
ایمنی
90
66.75
104 چاد 56.18
چاد
رده‌بندی جهانی
104/ 180
56.18
سیاسی
89
55.88
اقتصادی
85
43.27
حقوقی
111
60.35
اجتماعی
109
63.20
ایمنی
110
58.21
105 گابون 56.00
گابون
رده‌بندی جهانی
105/ 180
56.00
سیاسی
115
48.38
اقتصادی
106
39.46
حقوقی
123
56.14
اجتماعی
102
65.50
ایمنی
80
70.52
106 اوکراين 55.76
اوکراين
رده‌بندی جهانی
106/ 180
55.76
سیاسی
70
61.21
اقتصادی
86
42.86
حقوقی
36
79.45
اجتماعی
62
76.43
ایمنی
165
18.84
107 بروندی 55.74
بروندی
رده‌بندی جهانی
107/ 180
55.74
سیاسی
114
50.03
اقتصادی
80
44.67
حقوقی
113
59.55
اجتماعی
139
52.78
ایمنی
77
71.66
108 یونان 55.52
یونان
رده‌بندی جهانی
108/ 180
55.52
سیاسی
72
60.50
اقتصادی
113
38.13
حقوقی
70
69.54
اجتماعی
103
65.36
ایمنی
128
44.10
109 زامبیا 55.40
زامبیا
رده‌بندی جهانی
109/ 180
55.40
سیاسی
103
52.35
اقتصادی
114
37.76
حقوقی
115
58.33
اجتماعی
107
64.00
ایمنی
94
64.55
110 برزیل 55.36
برزیل
رده‌بندی جهانی
110/ 180
55.36
سیاسی
105
51.62
اقتصادی
115
37.59
حقوقی
69
69.74
اجتماعی
83
70.00
ایمنی
124
47.86
111 مالی 54.48
مالی
رده‌بندی جهانی
111/ 180
54.48
سیاسی
161
35.15
اقتصادی
88
42.60
حقوقی
58
74.34
اجتماعی
54
78.50
ایمنی
133
41.81
112 ال‌سالوادور 54.09
ال‌سالوادور
رده‌بندی جهانی
112/ 180
54.09
سیاسی
137
42.94
اقتصادی
107
39.07
حقوقی
101
63.22
اجتماعی
111
62.86
ایمنی
100
62.37
113 مالزی 51.55
مالزی
رده‌بندی جهانی
113/ 180
51.55
سیاسی
122
46.52
اقتصادی
88
42.60
حقوقی
155
40.13
اجتماعی
128
56.00
ایمنی
73
72.48
114 اتیوپی 50.53
اتیوپی
رده‌بندی جهانی
114/ 180
50.53
سیاسی
112
50.65
اقتصادی
76
45.77
حقوقی
99
63.66
اجتماعی
126
57.29
ایمنی
144
35.29
115 تایلند 50.15
تایلند
رده‌بندی جهانی
115/ 180
50.15
سیاسی
81
58.99
اقتصادی
77
45.24
حقوقی
142
47.37
اجتماعی
137
53.67
ایمنی
127
45.50
116 موزامبیک 49.89
موزامبیک
رده‌بندی جهانی
116/ 180
49.89
سیاسی
123
46.06
اقتصادی
100
40.31
حقوقی
105
61.62
اجتماعی
153
47.25
ایمنی
118
54.21
117 اندونزی 49.27
اندونزی
رده‌بندی جهانی
117/ 180
49.27
سیاسی
125
45.91
اقتصادی
96
41.33
حقوقی
125
55.70
اجتماعی
99
66.00
ایمنی
139
37.42
118 کامرون 49.10
کامرون
رده‌بندی جهانی
118/ 180
49.10
سیاسی
116
48.05
اقتصادی
123
35.71
حقوقی
121
56.89
اجتماعی
94
67.57
ایمنی
140
37.25
119 قطر 49.03
قطر
رده‌بندی جهانی
119/ 180
49.03
سیاسی
76
59.70
اقتصادی
71
46.94
حقوقی
149
43.86
اجتماعی
162
42.50
ایمنی
120
52.17
120 اردن 48.66
اردن
رده‌بندی جهانی
120/ 180
48.66
سیاسی
151
40.00
اقتصادی
136
32.65
حقوقی
154
41.23
اجتماعی
99
66.00
ایمنی
99
63.40
121 بنین 48.39
بنین
رده‌بندی جهانی
121/ 180
48.39
سیاسی
117
47.73
اقتصادی
158
28.19
حقوقی
118
57.46
اجتماعی
132
55.50
ایمنی
119
53.10
122 قزاقستان 48.28
قزاقستان
رده‌بندی جهانی
122/ 180
48.28
سیاسی
136
43.52
اقتصادی
153
29.80
حقوقی
135
51.93
اجتماعی
140
52.30
ایمنی
98
63.85
123 تانزانیا 48.28
تانزانیا
رده‌بندی جهانی
123/ 180
48.28
سیاسی
135
43.88
اقتصادی
136
32.65
حقوقی
143
45.09
اجتماعی
122
59.20
ایمنی
105
60.56
124 گواتمالا 47.94
گواتمالا
رده‌بندی جهانی
124/ 180
47.94
سیاسی
123
46.06
اقتصادی
132
33.67
حقوقی
73
68.86
اجتماعی
123
59.00
ایمنی
150
32.12
125 جمهوری دموکراتیک کنگو 47.66
جمهوری دموکراتیک کنگو
رده‌بندی جهانی
125/ 180
47.66
سیاسی
106
51.33
اقتصادی
95
41.43
حقوقی
108
60.88
اجتماعی
119
60.30
ایمنی
161
24.34
126 بلیوی 47.58
بلیوی
رده‌بندی جهانی
126/ 180
47.58
سیاسی
133
44.55
اقتصادی
132
33.67
حقوقی
114
58.77
اجتماعی
155
45.00
ایمنی
112
55.89
127 مکزیک 47.57
مکزیک
رده‌بندی جهانی
127/ 180
47.57
سیاسی
82
58.18
اقتصادی
84
43.37
حقوقی
91
65.79
اجتماعی
121
59.50
ایمنی
179
11.02
128 سودان جنوبی 47.06
سودان جنوبی
رده‌بندی جهانی
128/ 180
47.06
سیاسی
148
40.48
اقتصادی
118
36.73
حقوقی
134
52.11
اجتماعی
143
50.60
ایمنی
114
55.37
129 نیجریه 46.79
نیجریه
رده‌بندی جهانی
129/ 180
46.79
سیاسی
127
45.15
اقتصادی
120
36.39
حقوقی
129
53.80
اجتماعی
84
69.83
ایمنی
154
28.75
130 لبنان 46.58
لبنان
رده‌بندی جهانی
130/ 180
46.58
سیاسی
111
50.91
اقتصادی
111
38.27
حقوقی
137
50.22
اجتماعی
117
60.50
ایمنی
148
33.02
131 سوازیلند 46.42
سوازیلند
رده‌بندی جهانی
131/ 180
46.42
سیاسی
142
41.31
اقتصادی
127
35.03
حقوقی
149
43.86
اجتماعی
144
50.50
ایمنی
103
61.40
132 اوگاندا 46.35
اوگاندا
رده‌بندی جهانی
132/ 180
46.35
سیاسی
130
44.70
اقتصادی
117
36.99
حقوقی
107
60.96
اجتماعی
128
56.00
ایمنی
147
33.09
133 اوزبکستان 45.74
اوزبکستان
رده‌بندی جهانی
133/ 180
45.74
سیاسی
129
44.75
اقتصادی
123
35.71
حقوقی
136
50.88
اجتماعی
138
53.33
ایمنی
129
44.03
134 الجزایر 45.53
الجزایر
رده‌بندی جهانی
134/ 180
45.53
سیاسی
143
41.21
اقتصادی
139
32.40
حقوقی
127
54.17
اجتماعی
131
55.88
ایمنی
130
44.02
135 مراکش / صحرای غربی 45.42
مراکش / صحرای غربی
رده‌بندی جهانی
135/ 180
45.42
سیاسی
104
51.67
اقتصادی
157
28.83
حقوقی
124
55.81
اجتماعی
128
56.00
ایمنی
146
34.82
136 روندا 45.18
روندا
رده‌بندی جهانی
136/ 180
45.18
سیاسی
140
42.12
اقتصادی
144
31.89
حقوقی
117
57.89
اجتماعی
133
55.25
ایمنی
137
38.76
137 زیمبابوه 44.94
زیمبابوه
رده‌بندی جهانی
137/ 180
44.94
سیاسی
150
40.30
اقتصادی
139
32.40
حقوقی
127
54.17
اجتماعی
136
54.50
ایمنی
131
43.34
138 امارات متحده عربی 44.46
امارات متحده عربی
رده‌بندی جهانی
138/ 180
44.46
سیاسی
126
45.45
اقتصادی
118
36.73
حقوقی
165
32.02
اجتماعی
144
50.50
ایمنی
111
57.59
139 سنگاپور 44.23
سنگاپور
رده‌بندی جهانی
139/ 180
44.23
سیاسی
153
39.09
اقتصادی
156
29.21
حقوقی
163
34.21
اجتماعی
148
49.25
ایمنی
84
69.39
140 سومالی 44.01
سومالی
رده‌بندی جهانی
140/ 180
44.01
سیاسی
109
51.03
اقتصادی
98
41.22
حقوقی
141
47.72
اجتماعی
116
61.80
ایمنی
167
18.27
141 گینه اکوادور 43.96
گینه اکوادور
رده‌بندی جهانی
141/ 180
43.96
سیاسی
138
42.73
اقتصادی
165
24.49
حقوقی
147
44.30
اجتماعی
158
44.25
ایمنی
95
64.04
142 کامبوج 43.48
کامبوج
رده‌بندی جهانی
142/ 180
43.48
سیاسی
139
42.42
اقتصادی
159
27.96
حقوقی
138
49.65
اجتماعی
113
62.40
ایمنی
145
34.96
143 لیبی 43.16
لیبی
رده‌بندی جهانی
143/ 180
43.16
سیاسی
97
54.42
اقتصادی
130
34.90
حقوقی
144
44.91
اجتماعی
155
45.00
ایمنی
141
36.58
144 برونئی 42.53
برونئی
رده‌بندی جهانی
144/ 180
42.53
سیاسی
146
40.61
اقتصادی
148
30.61
حقوقی
171
28.51
اجتماعی
171
34.00
ایمنی
50
78.91
145 کلمبیا 42.43
کلمبیا
رده‌بندی جهانی
145/ 180
42.43
سیاسی
130
44.70
اقتصادی
142
32.27
حقوقی
109
60.42
اجتماعی
146
50.38
ایمنی
160
24.40
146 سریلانکا 42.13
سریلانکا
رده‌بندی جهانی
146/ 180
42.13
سیاسی
144
40.91
اقتصادی
163
27.04
حقوقی
132
53.07
اجتماعی
150
48.25
ایمنی
134
41.37
147 فلیپین 41.84
فلیپین
رده‌بندی جهانی
147/ 180
41.84
سیاسی
134
44.44
اقتصادی
169
23.13
حقوقی
126
54.97
اجتماعی
115
61.83
ایمنی
159
24.83
148 هنگ کنگ 41.64
هنگ کنگ
رده‌بندی جهانی
148/ 180
41.64
سیاسی
147
40.50
اقتصادی
122
35.90
حقوقی
151
42.58
اجتماعی
125
57.45
ایمنی
151
31.78
149 ترکیه 41.25
ترکیه
رده‌بندی جهانی
149/ 180
41.25
سیاسی
154
38.38
اقتصادی
161
27.55
حقوقی
133
52.92
اجتماعی
134
55.00
ایمنی
149
32.37
150 هند 41.00
هند
رده‌بندی جهانی
150/ 180
41.00
سیاسی
145
40.76
اقتصادی
149
30.36
حقوقی
120
57.02
اجتماعی
127
56.25
ایمنی
163
20.61
151 سودان 40.96
سودان
رده‌بندی جهانی
151/ 180
40.96
سیاسی
120
47.05
اقتصادی
151
29.97
حقوقی
153
41.45
اجتماعی
142
51.00
ایمنی
143
35.35
152 تاجیکستان 40.26
تاجیکستان
رده‌بندی جهانی
152/ 180
40.26
سیاسی
164
33.79
اقتصادی
152
29.85
حقوقی
139
48.68
اجتماعی
154
46.00
ایمنی
132
42.96
153 روسیه سفید 39.62
روسیه سفید
رده‌بندی جهانی
153/ 180
39.62
سیاسی
169
32.93
اقتصادی
59
48.75
حقوقی
158
37.23
اجتماعی
118
60.33
ایمنی
164
18.85
154 آذربایجان 39.40
آذربایجان
رده‌بندی جهانی
154/ 180
39.40
سیاسی
155
37.66
اقتصادی
167
23.76
حقوقی
140
48.25
اجتماعی
124
58.86
ایمنی
155
28.48
155 روسیه 38.82
روسیه
رده‌بندی جهانی
155/ 180
38.82
سیاسی
158
36.36
اقتصادی
131
34.84
حقوقی
146
44.61
اجتماعی
141
51.29
ایمنی
157
27.00
156 افغانستان 38.27
افغانستان
رده‌بندی جهانی
156/ 180
38.27
سیاسی
132
44.65
اقتصادی
82
43.88
حقوقی
152
42.54
اجتماعی
161
43.33
ایمنی
171
16.96
157 پاکستان 37.99
پاکستان
رده‌بندی جهانی
157/ 180
37.99
سیاسی
152
39.57
اقتصادی
143
31.92
حقوقی
131
53.26
اجتماعی
152
47.43
ایمنی
168
17.75
158 کویت 37.87
کویت
رده‌بندی جهانی
158/ 180
37.87
سیاسی
170
32.73
اقتصادی
175
19.39
حقوقی
159
36.84
اجتماعی
176
27.00
ایمنی
70
73.41
159 ونزوئلا 37.78
ونزوئلا
رده‌بندی جهانی
159/ 180
37.78
سیاسی
165
33.70
اقتصادی
145
31.73
حقوقی
145
44.74
اجتماعی
151
47.50
ایمنی
152
31.22
160 نیکاراگوئه 37.09
نیکاراگوئه
رده‌بندی جهانی
160/ 180
37.09
سیاسی
156
37.45
اقتصادی
108
38.78
حقوقی
166
31.75
اجتماعی
147
49.80
ایمنی
156
27.68
161 لائوس 36.64
لائوس
رده‌بندی جهانی
161/ 180
36.64
سیاسی
159
36.06
اقتصادی
172
20.92
حقوقی
167
31.58
اجتماعی
160
44.00
ایمنی
123
50.64
162 بنگلادش 36.63
بنگلادش
رده‌بندی جهانی
162/ 180
36.63
سیاسی
140
42.12
اقتصادی
138
32.48
حقوقی
148
44.15
اجتماعی
149
48.50
ایمنی
172
15.88
163 عمان 35.99
عمان
رده‌بندی جهانی
163/ 180
35.99
سیاسی
170
32.73
اقتصادی
166
23.98
حقوقی
179
18.42
اجتماعی
155
45.00
ایمنی
107
59.82
164 جیبوتی 35.75
جیبوتی
رده‌بندی جهانی
164/ 180
35.75
سیاسی
170
32.73
اقتصادی
177
16.12
حقوقی
157
37.72
اجتماعی
165
37.60
ایمنی
117
54.56
165 هندوراس 34.61
هندوراس
رده‌بندی جهانی
165/ 180
34.61
سیاسی
167
33.33
اقتصادی
146
31.63
حقوقی
159
36.84
اجتماعی
173
31.00
ایمنی
136
40.22
166 عربستان سعودی 33.71
عربستان سعودی
رده‌بندی جهانی
166/ 180
33.71
سیاسی
157
37.27
اقتصادی
132
33.67
حقوقی
177
22.37
اجتماعی
167
36.50
ایمنی
138
38.75
167 بحرین 30.97
بحرین
رده‌بندی جهانی
167/ 180
30.97
سیاسی
161
35.15
اقتصادی
170
21.43
حقوقی
170
28.95
اجتماعی
164
39.67
ایمنی
153
29.65
168 مصر 30.23
مصر
رده‌بندی جهانی
168/ 180
30.23
سیاسی
174
30.91
اقتصادی
168
23.47
حقوقی
162
34.87
اجتماعی
158
44.25
ایمنی
169
17.64
169 یمن 29.14
یمن
رده‌بندی جهانی
169/ 180
29.14
سیاسی
168
33.03
اقتصادی
161
27.55
حقوقی
156
38.60
اجتماعی
169
35.00
ایمنی
177
11.54
170 فلسطین 28.98
فلسطین
رده‌بندی جهانی
170/ 180
28.98
سیاسی
160
35.45
اقتصادی
178
15.82
حقوقی
161
36.40
اجتماعی
167
36.50
ایمنی
162
20.74
171 سوریه 28.94
سوریه
رده‌بندی جهانی
171/ 180
28.94
سیاسی
166
33.51
اقتصادی
160
27.62
حقوقی
164
33.58
اجتماعی
166
36.57
ایمنی
175
13.39
172 عراق 28.59
عراق
رده‌بندی جهانی
172/ 180
28.59
سیاسی
163
34.14
اقتصادی
173
20.07
حقوقی
168
29.82
اجتماعی
163
40.67
ایمنی
166
18.27
173 کوبا 27.32
کوبا
رده‌بندی جهانی
173/ 180
27.32
سیاسی
177
27.27
اقتصادی
104
39.80
حقوقی
180
15.79
اجتماعی
175
27.50
ایمنی
158
26.24
174 ویتنام 26.11
ویتنام
رده‌بندی جهانی
174/ 180
26.11
سیاسی
173
32.32
اقتصادی
176
18.71
حقوقی
172
27.49
اجتماعی
170
34.67
ایمنی
170
17.37
175 چین 25.17
چین
رده‌بندی جهانی
175/ 180
25.17
سیاسی
176
27.45
اقتصادی
164
26.02
حقوقی
175
23.25
اجتماعی
172
33.30
ایمنی
173
15.84
176 برمه 25.03
برمه
رده‌بندی جهانی
176/ 180
25.03
سیاسی
149
40.40
اقتصادی
155
29.25
حقوقی
178
20.18
اجتماعی
174
30.67
ایمنی
180
4.63
177 ترکمنستان 25.01
ترکمنستان
رده‌بندی جهانی
177/ 180
25.01
سیاسی
178
25.00
اقتصادی
179
11.73
حقوقی
169
29.61
اجتماعی
178
23.00
ایمنی
142
35.69
178 ایران 23.22
ایران
رده‌بندی جهانی
178/ 180
23.22
سیاسی
175
30.71
اقتصادی
171
21.32
حقوقی
173
26.71
اجتماعی
177
23.78
ایمنی
174
13.61
179 اریتره 19.62
اریتره
رده‌بندی جهانی
179/ 180
19.62
سیاسی
180
22.22
اقتصادی
174
19.73
حقوقی
174
25.15
اجتماعی
179
19.67
ایمنی
178
11.36
180 کره شمالی 13.92
کره شمالی
رده‌بندی جهانی
180/ 180
13.92
سیاسی
179
22.42
اقتصادی
180
0.00
حقوقی
176
22.81
اجتماعی
180
12.00
ایمنی
176
12.38
040557085100
رتبه کشورها رده‌بندی جهانی امتیاز سیاسی امتیاز اقتصادی امتیاز حقوقی امتیاز اجتماعی امتیاز ایمنی 2021تفاوت امتیاز با
1
نروژ
92.65
94.89
90.38
92.23
93.71
92.03
0
2
دانمارک
90.27
94.34
83.67
89.18
91.17
92.97
2
3
سوئد
88.84
91.96
87.66
90.27
90.18
84.14
0
4
استونی
88.83
91.11
81.97
87.87
90.00
93.20
11
5
فنلاند
88.42
90.40
82.03
86.64
90.77
92.26
-3
6
ایرلند
88.30
89.24
79.08
85.09
92.50
95.58
6
7
پرتغال
87.07
91.86
77.41
84.21
93.14
88.73
2
8
کاستاریکا
85.92
81.62
72.96
87.72
92.50
94.78
-3
9
لیتوانی
84.14
87.01
72.16
84.46
89.71
87.37
19
10
لیختن اشتاین
84.03
80.36
68.78
84.74
89.80
96.46
13
11
زلاند نو
83.54
90.15
75.26
74.78
89.75
87.76
-3
12
جامائیکا
83.35
74.85
71.94
82.46
95.00
92.52
-5
13
سی‌شل
83.33
80.45
69.13
85.31
90.25
91.50
39
14
سويیس
82.72
90.00
68.37
80.99
88.33
85.92
-4
15
ایسلند
82.69
86.21
65.56
82.68
87.50
91.50
1
16
آلمان
82.04
87.03
80.07
87.08
89.47
66.58
-3
17
تیمور شرقی
81.89
85.45
68.71
85.96
75.67
93.65
54
18
نامیبیا
81.84
72.97
69.80
82.98
91.60
91.84
6
19
کانادا
81.74
82.27
71.17
80.26
92.00
82.99
-5
20
جمهوری چک
80.54
79.66
61.56
84.21
88.44
88.81
20
21
لوکزامبورگ
79.81
82.94
66.33
72.93
88.71
88.14
-1
22
لتوانی
79.17
78.96
64.58
80.89
87.36
84.06
0
23
بلژیک
78.86
75.03
71.22
79.30
87.40
81.35
-12
24
انگلستان
78.71
80.57
72.75
76.63
84.29
79.33
9
25
ترنتی و توبوگو
78.68
73.94
67.86
74.56
84.50
92.52
6
26
فرانسه
78.53
79.85
67.86
86.51
89.38
69.05
8
27
اسلواکی
78.37
71.44
67.98
82.02
86.38
84.01
8
28
هلند
77.93
86.30
82.86
87.28
86.10
47.09
-22
29
آرژانتین
77.28
76.36
51.53
90.68
85.75
82.06
40
30
جمهوری دومینیکن
76.90
71.52
62.24
85.96
92.00
72.79
20
31
اتریش
76.74
77.82
61.43
78.95
81.20
84.29
-14
32
اسپانیا
76.71
72.73
63.38
82.16
81.89
83.40
-3
33
بوتان
76.46
78.79
62.24
70.39
77.00
93.88
32
34
گیانا
76.41
70.06
67.76
75.61
81.40
87.21
17
35
آفریقای جنوبی
75.56
75.96
62.59
84.36
82.50
72.39
-3
36
کیپورد
75.37
72.55
62.76
77.98
75.40
88.16
-9
37
ساحل عاج
74.46
74.89
58.45
75.94
81.43
81.60
29
38
تایوان
74.08
74.78
51.88
79.01
77.69
87.02
5
39
استرالیا
73.77
77.17
63.44
64.18
84.17
79.88
-14
40
مولداوی
73.47
70.15
47.83
83.00
85.88
80.48
49
41
بورکینافاسو
73.12
78.99
67.69
75.58
87.83
55.52
-4
42
ایالات متحده امریکا
72.74
72.99
59.33
77.32
81.43
72.63
2
43
کره جنوبی
72.11
71.15
55.31
72.81
79.80
81.50
-1
44
اروگويه
72.03
70.30
49.32
83.63
72.33
84.58
-26
45
ساموآ
71.39
61.82
56.12
64.91
85.00
89.12
-24
46
سیرالئون
71.03
73.71
50.38
78.40
77.50
75.14
29
47
بلیز
70.67
70.00
52.04
63.60
82.00
85.71
6
48
کرواسی
70.42
68.26
50.46
79.19
76.09
78.08
8
49
تونگا
69.74
69.70
53.06
66.67
69.50
89.80
-3
50
گامبیا
69.25
71.11
51.36
67.69
81.33
74.74
35
51
ارمنستان
68.97
66.26
44.44
77.88
76.33
79.91
12
52
سورینام
68.95
67.88
55.10
62.28
84.00
75.51
-33
53
آندورا
68.79
68.12
50.41
69.12
68.80
87.48
-14
54
اسلوانی
68.54
59.32
47.70
79.11
79.94
76.61
-18
55
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
68.49
62.91
48.37
68.25
79.80
83.13
-10
56
رومانی
68.46
66.77
46.77
76.46
81.67
70.63
-8
57
جمهوری مقدونیه شمالی
68.44
66.16
43.71
81.29
73.17
77.85
33
58
ایتالیا
68.16
65.89
47.52
73.93
80.00
73.48
-17
59
نیجر
67.80
62.30
46.73
71.75
76.50
81.69
0
60
غنا
67.43
66.61
47.22
81.42
79.64
62.25
-30
61
کوسووو
67.00
64.34
45.24
80.85
74.33
70.26
17
62
پاپوآ گینه نو
66.66
62.42
45.24
66.08
81.33
78.23
-15
63
مونته‌نگرو
66.54
62.51
47.67
77.19
71.00
74.33
41
64
موریس
66.07
55.58
47.81
64.16
80.29
82.50
-3
65
قبرس
65.97
61.21
42.09
74.56
65.75
86.25
-39
66
لهستان
65.64
50.95
57.41
68.95
82.53
68.33
-2
67
بوسنی هرزوگوین
65.64
61.56
40.23
79.57
71.86
74.95
-9
68
اکواتور
64.61
60.10
55.44
67.98
69.50
70.03
28
69
کنیا
64.59
62.42
46.33
72.28
78.00
63.92
33
70
هايیتی
64.55
59.60
50.34
72.22
80.67
59.91
17
71
ژاپن
64.37
54.66
53.70
66.23
67.06
80.19
-4
72
قرقیزستان
64.25
59.90
48.64
68.86
69.00
74.83
7
73
سنگال
63.07
59.31
42.13
66.67
72.43
74.84
-24
74
پاناما
62.78
54.24
47.45
64.04
74.00
74.15
3
75
لیبریا
62.77
55.50
32.80
74.69
82.57
68.30
23
76
نپال
62.67
59.80
40.14
66.08
77.33
69.99
30
77
پرو
61.75
66.97
41.84
70.61
63.00
66.35
14
78
مالت
61.55
46.82
41.33
67.98
74.75
76.87
3
79
صربستان
61.51
47.47
34.92
79.92
74.22
71.03
14
80
مالاوی
61.40
55.76
38.44
78.07
67.67
67.08
-18
81
قبرس شمالی
61.08
56.48
38.78
69.82
60.20
80.14
-5
82
شیلی
60.61
65.03
42.86
67.63
72.40
55.15
-28
83
کومور
60.16
56.36
50.26
59.98
75.63
58.56
1
84
گینه
59.82
59.26
47.05
71.15
70.67
50.96
25
85
مجارستان
59.80
47.07
32.31
67.25
67.33
85.03
7
86
اسرائیل
59.62
65.15
55.10
53.51
77.75
46.61
0
87
مالدیو
59.55
62.27
38.27
67.11
55.00
75.12
-15
88
لسو‌تو
59.39
57.37
40.14
57.31
74.00
68.11
0
89
گرجستان
59.30
52.42
46.43
80.79
75.50
41.34
-29
90
مغولستان
59.17
55.48
36.18
60.37
69.55
74.27
-22
91
بلغارستان
59.12
54.95
30.10
68.71
66.83
75.02
21
92
گینه بیسائو
58.79
51.15
50.82
68.42
62.40
61.18
3
93
کنگو - برازاویل
58.64
58.06
48.57
64.21
62.60
59.76
25
94
تونس
58.49
61.82
41.84
67.19
70.20
51.42
-21
95
بوستاوانا
58.49
56.97
37.24
56.36
69.75
72.11
-57
96
پاراگوئه
58.36
54.24
31.12
75.44
65.00
65.99
4
97
موریتانی
58.10
55.15
35.13
64.29
64.29
71.67
-3
98
ماداگاسکار
58.02
52.58
35.08
64.47
64.50
73.47
-41
99
آنگولا
57.17
52.83
35.03
61.11
73.00
63.87
4
100
توگو
57.17
57.52
41.73
61.93
69.50
55.15
-26
101
جمهوری آفریقای مرکزی
56.96
51.21
41.07
62.06
68.25
62.19
25
102
جزایر فیجی
56.91
44.85
39.80
58.33
64.00
77.55
-47
103
آلبانی
56.41
50.55
29.39
68.77
66.60
66.75
-20
104
چاد
56.18
55.88
43.27
60.35
63.20
58.21
19
105
گابون
56.00
48.38
39.46
56.14
65.50
70.52
12
106
اوکراين
55.76
61.21
42.86
79.45
76.43
18.84
-9
107
بروندی
55.74
50.03
44.67
59.55
52.78
71.66
40
108
یونان
55.52
60.50
38.13
69.54
65.36
44.10
-38
109
زامبیا
55.40
52.35
37.76
58.33
64.00
64.55
6
110
برزیل
55.36
51.62
37.59
69.74
70.00
47.86
1
111
مالی
54.48
35.15
42.60
74.34
78.50
41.81
-12
112
ال‌سالوادور
54.09
42.94
39.07
63.22
62.86
62.37
-30
113
مالزی
51.55
46.52
42.60
40.13
56.00
72.48
6
114
اتیوپی
50.53
50.65
45.77
63.66
57.29
35.29
-13
115
تایلند
50.15
58.99
45.24
47.37
53.67
45.50
22
116
موزامبیک
49.89
46.06
40.31
61.62
47.25
54.21
-8
117
اندونزی
49.27
45.91
41.33
55.70
66.00
37.42
-4
118
کامرون
49.10
48.05
35.71
56.89
67.57
37.25
17
119
قطر
49.03
59.70
46.94
43.86
42.50
52.17
9
120
اردن
48.66
40.00
32.65
41.23
66.00
63.40
9
121
بنین
48.39
47.73
28.19
57.46
55.50
53.10
-7
122
قزاقستان
48.28
43.52
29.80
51.93
52.30
63.85
33
123
تانزانیا
48.28
43.88
32.65
45.09
59.20
60.56
1
124
گواتمالا
47.94
46.06
33.67
68.86
59.00
32.12
-8
125
جمهوری دموکراتیک کنگو
47.66
51.33
41.43
60.88
60.30
24.34
24
126
بلیوی
47.58
44.55
33.67
58.77
45.00
55.89
-16
127
مکزیک
47.57
58.18
43.37
65.79
59.50
11.02
16
128
سودان جنوبی
47.06
40.48
36.73
52.11
50.60
55.37
11
129
نیجریه
46.79
45.15
36.39
53.80
69.83
28.75
-9
130
لبنان
46.58
50.91
38.27
50.22
60.50
33.02
-23
131
سوازیلند
46.42
41.31
35.03
43.86
50.50
61.40
10
132
اوگاندا
46.35
44.70
36.99
60.96
56.00
33.09
-7
133
اوزبکستان
45.74
44.75
35.71
50.88
53.33
44.03
24
134
الجزایر
45.53
41.21
32.40
54.17
55.88
44.02
12
135
مراکش / صحرای غربی
45.42
51.67
28.83
55.81
56.00
34.82
1
136
روندا
45.18
42.12
31.89
57.89
55.25
38.76
20
137
زیمبابوه
44.94
40.30
32.40
54.17
54.50
43.34
-7
138
امارات متحده عربی
44.46
45.45
36.73
32.02
50.50
57.59
-7
139
سنگاپور
44.23
39.09
29.21
34.21
49.25
69.39
21
140
سومالی
44.01
51.03
41.22
47.72
61.80
18.27
21
141
گینه اکوادور
43.96
42.73
24.49
44.30
44.25
64.04
23
142
کامبوج
43.48
42.42
27.96
49.65
62.40
34.96
2
143
لیبی
43.16
54.42
34.90
44.91
45.00
36.58
22
144
برونئی
42.53
40.61
30.61
28.51
34.00
78.91
10
145
کلمبیا
42.43
44.70
32.27
60.42
50.38
24.40
-11
146
سریلانکا
42.13
40.91
27.04
53.07
48.25
41.37
-19
147
فلیپین
41.84
44.44
23.13
54.97
61.83
24.83
-9
148
هنگ کنگ
41.64
40.50
35.90
42.58
57.45
31.78
-68
149
ترکیه
41.25
38.38
27.55
52.92
55.00
32.37
4
150
هند
41.00
40.76
30.36
57.02
56.25
20.61
-8
151
سودان
40.96
47.05
29.97
41.45
51.00
35.35
8
152
تاجیکستان
40.26
33.79
29.85
48.68
46.00
42.96
10
153
روسیه سفید
39.62
32.93
48.75
37.23
60.33
18.85
5
154
آذربایجان
39.40
37.66
23.76
48.25
58.86
28.48
13
155
روسیه
38.82
36.36
34.84
44.61
51.29
27.00
-5
156
افغانستان
38.27
44.65
43.88
42.54
43.33
16.96
-34
157
پاکستان
37.99
39.57
31.92
53.26
47.43
17.75
-12
158
کویت
37.87
32.73
19.39
36.84
27.00
73.41
-53
159
ونزوئلا
37.78
33.70
31.73
44.74
47.50
31.22
-11
160
نیکاراگوئه
37.09
37.45
38.78
31.75
49.80
27.68
-39
161
لائوس
36.64
36.06
20.92
31.58
44.00
50.64
11
162
بنگلادش
36.63
42.12
32.48
44.15
48.50
15.88
-10
163
عمان
35.99
32.73
23.98
18.42
45.00
59.82
-30
164
جیبوتی
35.75
32.73
16.12
37.72
37.60
54.56
12
165
هندوراس
34.61
33.33
31.63
36.84
31.00
40.22
-14
166
عربستان سعودی
33.71
37.27
33.67
22.37
36.50
38.75
4
167
بحرین
30.97
35.15
21.43
28.95
39.67
29.65
1
168
مصر
30.23
30.91
23.47
34.87
44.25
17.64
-2
169
یمن
29.14
33.03
27.55
38.60
35.00
11.54
0
170
فلسطین
28.98
35.45
15.82
36.40
36.50
20.74
-38
171
سوریه
28.94
33.51
27.62
33.58
36.57
13.39
2
172
عراق
28.59
34.14
20.07
29.82
40.67
18.27
-9
173
کوبا
27.32
27.27
39.80
15.79
27.50
26.24
-2
174
ویتنام
26.11
32.32
18.71
27.49
34.67
17.37
1
175
چین
25.17
27.45
26.02
23.25
33.30
15.84
2
176
برمه
25.03
40.40
29.25
20.18
30.67
4.63
-36
177
ترکمنستان
25.01
25.00
11.73
29.61
23.00
35.69
1
178
ایران
23.22
30.71
21.32
26.71
23.78
13.61
-4
179
اریتره
19.62
22.22
19.73
25.15
19.67
11.36
1
180
کره شمالی
13.92
22.42
0.00
22.81
12.00
12.38
-1