رده‌بندی
2024رده‌بندی
Score pol
1 نروژ ۹۴٫۸۷
نروژ
رده‌بندی جهانی
1/ 180
۹۱٫۸۹
سیاسی
1
۹۴٫۸۷
اقتصادی
1
۸۹٫۸۴
حقوقی
2
۸۹٫۵
اجتماعی
1
۹۰٫۴۸
ایمنی
7
۹۴٫۷۴
2 دانمارک ۹۴٫۱۱
دانمارک
رده‌بندی جهانی
2/ 180
۸۹٫۶
سیاسی
2
۹۴٫۱۱
اقتصادی
4
۸۳٫۰۷
حقوقی
3
۸۸٫۸۲
اجتماعی
5
۸۶٫۹
ایمنی
5
۹۵٫۰۹
3 پرتغال ۹۱٫۵۱
پرتغال
رده‌بندی جهانی
7/ 180
۸۵٫۹
سیاسی
3
۹۱٫۵۱
اقتصادی
10
۷۲٫۹۲
حقوقی
10
۸۳٫۷۹
اجتماعی
3
۸۸٫۲۷
ایمنی
15
۹۳٫۰۳
4 سوئد ۹۱٫۰۳
سوئد
رده‌بندی جهانی
3/ 180
۸۸٫۳۲
سیاسی
4
۹۱٫۰۳
اقتصادی
2
۸۵٫۵
حقوقی
1
۹۰٫۱۶
اجتماعی
20
۸۲٫۷۸
ایمنی
22
۹۲٫۱۲
5 ایرلند ۸۹٫۸۶
ایرلند
رده‌بندی جهانی
8/ 180
۸۵٫۵۹
سیاسی
5
۸۹٫۸۶
اقتصادی
7
۷۷
حقوقی
18
۸۰٫۴۵
اجتماعی
6
۸۶٫۶۱
ایمنی
9
۹۴٫۰۵
6 فنلاند ۸۹٫۰۵
فنلاند
رده‌بندی جهانی
5/ 180
۸۶٫۵۵
سیاسی
6
۸۹٫۰۵
اقتصادی
5
۸۰٫۹
حقوقی
6
۸۶٫۱۶
اجتماعی
14
۸۴٫۵۲
ایمنی
21
۹۲٫۱۳
7 هلند ۸۸٫۴۱
هلند
رده‌بندی جهانی
4/ 180
۸۷٫۷۳
سیاسی
7
۸۸٫۴۱
اقتصادی
3
۸۴٫۰۹
حقوقی
4
۸۷٫۵۹
اجتماعی
4
۸۷٫۳۴
ایمنی
28
۹۱٫۲۳
8 سويیس ۸۷٫۷۸
سويیس
رده‌بندی جهانی
9/ 180
۸۴٫۰۱
سیاسی
8
۸۷٫۷۸
اقتصادی
11
۷۲٫۳۲
حقوقی
27
۷۸٫۸۵
اجتماعی
11
۸۵٫۲
ایمنی
4
۹۵٫۹۲
9 لوکزامبورگ ۸۷٫۷۴
لوکزامبورگ
رده‌بندی جهانی
11/ 180
۸۳٫۸
سیاسی
9
۸۷٫۷۴
اقتصادی
13
۷۱٫۵۳
حقوقی
34
۷۷٫۵۶
اجتماعی
10
۸۵٫۳۲
ایمنی
1
۹۶٫۸۳
10 استونی ۸۶٫۸۸
استونی
رده‌بندی جهانی
6/ 180
۸۶٫۴۴
سیاسی
10
۸۶٫۸۸
اقتصادی
8
۷۶٫۷۷
حقوقی
12
۸۳٫۶۵
اجتماعی
2
۹۰
ایمنی
6
۹۴٫۸۸
11 کانادا ۸۶٫۲۳
کانادا
رده‌بندی جهانی
14/ 180
۸۱٫۷
سیاسی
11
۸۶٫۲۳
اقتصادی
21
۶۶٫۳۵
حقوقی
11
۸۳٫۷۵
اجتماعی
22
۸۲٫۳۸
ایمنی
36
۸۹٫۷۶
12 لیختن اشتاین ۸۵٫۵۵
لیختن اشتاین
رده‌بندی جهانی
15/ 180
۸۱٫۵۲
سیاسی
12
۸۵٫۵۵
اقتصادی
31
۶۲٫۳۵
حقوقی
7
۸۴٫۸۴
اجتماعی
32
۷۸٫۷۲
ایمنی
2
۹۶٫۱۶
13 زلاند نو ۸۵٫۳۶
زلاند نو
رده‌بندی جهانی
19/ 180
۷۹٫۷۲
سیاسی
13
۸۵٫۳۶
اقتصادی
12
۷۲٫۰۸
حقوقی
54
۷۱٫۱۵
اجتماعی
29
۷۹٫۷۶
ایمنی
32
۹۰٫۲۴
14 آلمان ۸۵٫۲۲
آلمان
رده‌بندی جهانی
10/ 180
۸۳٫۸۴
سیاسی
14
۸۵٫۲۲
اقتصادی
6
۷۷٫۶۳
حقوقی
8
۸۴٫۶۹
اجتماعی
22
۸۲٫۳۸
ایمنی
40
۸۹٫۲۹
15 لتوانی ۸۴٫۴۲
لتوانی
رده‌بندی جهانی
12/ 180
۸۲٫۹
سیاسی
15
۸۴٫۴۲
اقتصادی
9
۷۴٫۶۹
حقوقی
19
۸۰٫۲۹
اجتماعی
17
۸۳٫۲۱
ایمنی
26
۹۱٫۹
16 بلژیک ۸۱٫۹۶
بلژیک
رده‌بندی جهانی
16/ 180
۸۱٫۴۹
سیاسی
16
۸۱٫۹۶
اقتصادی
14
۷۱٫۴۱
حقوقی
24
۷۹٫۴۹
اجتماعی
7
۸۶٫۵۱
ایمنی
52
۸۸٫۱
17 لیتوانی ۸۰٫۸۴
لیتوانی
رده‌بندی جهانی
13/ 180
۸۱٫۷۳
سیاسی
17
۸۰٫۸۴
اقتصادی
15
۷۰٫۷۲
حقوقی
15
۸۱٫۴۱
اجتماعی
15
۸۳٫۶
ایمنی
23
۹۲٫۱
18 چک ۸۰٫۲۱
چک
رده‌بندی جهانی
17/ 180
۸۰٫۱۴
سیاسی
18
۸۰٫۲۱
اقتصادی
30
۶۲٫۵۸
حقوقی
21
۸۰٫۱۸
اجتماعی
12
۸۵٫۱۶
ایمنی
19
۹۲٫۵۸
19 انگلستان ۸۰٫۱۲
انگلستان
رده‌بندی جهانی
23/ 180
۷۷٫۵۱
سیاسی
19
۸۰٫۱۲
اقتصادی
18
۶۹٫۴۲
حقوقی
42
۷۴٫۳۵
اجتماعی
40
۷۵٫۳۸
ایمنی
50
۸۸٫۲۹
20 ایسلند ۷۹٫۹۴
ایسلند
رده‌بندی جهانی
18/ 180
۸۰٫۱۳
سیاسی
20
۷۹٫۹۴
اقتصادی
24
۶۵٫۱
حقوقی
25
۷۹٫۱۱
اجتماعی
16
۸۳٫۲۸
ایمنی
12
۹۳٫۲۴
21 فرانسه ۷۸٫۹۳
فرانسه
رده‌بندی جهانی
21/ 180
۷۸٫۶۵
سیاسی
21
۷۸٫۹۳
اقتصادی
22
۶۶٫۲۷
حقوقی
31
۷۸٫۱۸
اجتماعی
26
۸۱٫۵
ایمنی
49
۸۸٫۳۸
22 تیمور شرقی ۷۶٫۰۹
تیمور شرقی
رده‌بندی جهانی
20/ 180
۷۸٫۹۲
سیاسی
22
۷۶٫۰۹
اقتصادی
23
۶۵٫۳۶
حقوقی
45
۷۳٫۰۸
اجتماعی
9
۸۵٫۷۱
ایمنی
8
۹۴٫۳۵
23 ساموآ ۷۴٫۹
ساموآ
رده‌بندی جهانی
22/ 180
۷۸٫۴۱
سیاسی
23
۷۴٫۹
اقتصادی
19
۶۸٫۹۸
حقوقی
62
۶۹٫۱۱
اجتماعی
18
۸۳٫۰۳
ایمنی
3
۹۶٫۰۳
24 تایوان ۷۴٫۷
تایوان
رده‌بندی جهانی
27/ 180
۷۶٫۱۳
سیاسی
24
۷۴٫۷
اقتصادی
41
۵۶٫۷۷
حقوقی
23
۸۰٫۰۵
اجتماعی
38
۷۶٫۳۹
ایمنی
16
۹۲٫۷۶
25 استرالیا ۷۴٫۴۳
استرالیا
رده‌بندی جهانی
39/ 180
۷۳٫۴۲
سیاسی
25
۷۴٫۴۳
اقتصادی
27
۶۴٫۵۸
حقوقی
60
۶۹٫۲۳
اجتماعی
59
۷۰٫۴۱
ایمنی
47
۸۸٫۴۴
26 جمهوری دومینیکن ۷۲٫۶۱
جمهوری دومینیکن
رده‌بندی جهانی
35/ 180
۷۳٫۸۹
سیاسی
26
۷۲٫۶۱
اقتصادی
51
۵۳٫۵۴
حقوقی
5
۸۶٫۹۲
اجتماعی
24
۸۲٫۱۴
ایمنی
95
۷۴٫۲۴
27 آفریقای جنوبی ۷۲٫۵۷
آفریقای جنوبی
رده‌بندی جهانی
38/ 180
۷۳٫۷۳
سیاسی
27
۷۲٫۵۷
اقتصادی
38
۵۸٫۷۸
حقوقی
19
۸۰٫۲۹
اجتماعی
25
۸۲٫۰۶
ایمنی
94
۷۴٫۹۵
28 کیپورد ۶۹٫۵۱
کیپورد
رده‌بندی جهانی
41/ 180
۷۲٫۷۷
سیاسی
28
۶۹٫۵۱
اقتصادی
48
۵۴٫۲۵
حقوقی
39
۷۴٫۷
اجتماعی
50
۷۳٫۳۵
ایمنی
25
۹۲٫۰۳
29 ایالات متحده امریکا ۶۹٫۰۳
ایالات متحده امریکا
رده‌بندی جهانی
55/ 180
۶۶٫۵۹
سیاسی
29
۶۹٫۰۳
اقتصادی
33
۶۱٫۰۷
حقوقی
41
۷۴٫۴۹
اجتماعی
54
۷۲٫۰۶
ایمنی
118
۵۶٫۳۱
30 اتریش ۶۸٫۹۹
اتریش
رده‌بندی جهانی
32/ 180
۷۴٫۶۹
سیاسی
30
۶۸٫۹۹
اقتصادی
34
۶۰٫۲
حقوقی
29
۷۸٫۴۵
اجتماعی
41
۷۵٫۳
ایمنی
30
۹۰٫۵۳
31 اسپانیا ۶۸٫۹۶
اسپانیا
رده‌بندی جهانی
30/ 180
۷۶٫۰۱
سیاسی
31
۶۸٫۹۶
اقتصادی
36
۵۹٫۷۲
حقوقی
14
۸۱٫۷۳
اجتماعی
30
۷۹٫۵۶
ایمنی
33
۹۰٫۰۸
32 شیلی ۶۸٫۸۴
شیلی
رده‌بندی جهانی
52/ 180
۶۷٫۳۲
سیاسی
32
۶۸٫۸۴
اقتصادی
76
۴۶٫۹۸
حقوقی
64
۶۸٫۷۵
اجتماعی
65
۶۸٫۴۵
ایمنی
68
۸۳٫۵۷
33 مونته‌نگرو ۶۸٫۳۱
مونته‌نگرو
رده‌بندی جهانی
40/ 180
۷۳٫۲۱
سیاسی
33
۶۸٫۳۱
اقتصادی
43
۵۶٫۰۶
حقوقی
32
۷۸٫۱۵
اجتماعی
52
۷۳٫۰۵
ایمنی
31
۹۰٫۴۸
34 اسلوانی ۶۷٫۸۵
اسلوانی
رده‌بندی جهانی
42/ 180
۷۲٫۶
سیاسی
34
۶۷٫۸۵
اقتصادی
59
۴۹٫۸۱
حقوقی
16
۸۱٫۰۳
اجتماعی
47
۷۳٫۷
ایمنی
29
۹۰٫۵۸
35 موریتانی ۶۷٫۲۳
موریتانی
رده‌بندی جهانی
33/ 180
۷۴٫۲
سیاسی
35
۶۷٫۲۳
اقتصادی
50
۵۴٫۰۵
حقوقی
26
۷۹٫۰۶
اجتماعی
36
۷۶٫۹۸
ایمنی
10
۹۳٫۶۵
36 اوکراين ۶۷٫۱۵
اوکراين
رده‌بندی جهانی
61/ 180
۶۵
سیاسی
36
۶۷٫۱۵
اقتصادی
32
۶۲٫۲۴
حقوقی
28
۷۸٫۶۱
اجتماعی
39
۷۵٫۸۹
ایمنی
142
۴۱٫۱۱
37 سی‌شل ۶۷٫۱
سی‌شل
رده‌بندی جهانی
37/ 180
۷۳٫۷۵
سیاسی
37
۶۷٫۱
اقتصادی
35
۵۹٫۷۹
حقوقی
43
۷۴٫۲۳
اجتماعی
43
۷۵
ایمنی
17
۹۲٫۶۲
38 جمهوری مقدونیه شمالی ۶۶٫۹۸
جمهوری مقدونیه شمالی
رده‌بندی جهانی
36/ 180
۷۳٫۷۸
سیاسی
38
۶۶٫۹۸
اقتصادی
49
۵۴٫۱۷
حقوقی
13
۸۳٫۱۷
اجتماعی
42
۷۵٫۱۵
ایمنی
39
۸۹٫۴۳
39 ترنتی و توبوگو ۶۶٫۹۷
ترنتی و توبوگو
رده‌بندی جهانی
25/ 180
۷۶٫۶۹
سیاسی
39
۶۶٫۹۷
اقتصادی
20
۶۶٫۷۶
حقوقی
53
۷۱٫۲۶
اجتماعی
8
۸۶٫۴۱
ایمنی
24
۹۲٫۰۶
40 سورینام ۶۶٫۶۷
سورینام
رده‌بندی جهانی
28/ 180
۷۶٫۱۱
سیاسی
40
۶۶٫۶۷
اقتصادی
16
۷۰٫۶۶
حقوقی
51
۷۱٫۷۹
اجتماعی
30
۷۹٫۵۶
ایمنی
27
۹۱٫۸۷
41 تونگا ۶۶٫۵۲
تونگا
رده‌بندی جهانی
45/ 180
۷۰٫۱۱
سیاسی
41
۶۶٫۵۲
اقتصادی
40
۵۷٫۹۲
حقوقی
90
۶۱٫۳۵
اجتماعی
55
۷۱٫۴۳
ایمنی
11
۹۳٫۳۳
42 مولداوی ۶۶٫۵۱
مولداوی
رده‌بندی جهانی
31/ 180
۷۴٫۸۶
سیاسی
42
۶۶٫۵۱
اقتصادی
42
۵۶٫۴۸
حقوقی
22
۸۰٫۱۳
اجتماعی
21
۸۲٫۶۷
ایمنی
46
۸۸٫۴۹
43 جامائیکا ۶۶٫۳۹
جامائیکا
رده‌بندی جهانی
24/ 180
۷۷٫۳
سیاسی
43
۶۶٫۳۹
اقتصادی
17
۷۰٫۳۱
حقوقی
49
۷۲٫۶
اجتماعی
13
۸۴٫۹۷
ایمنی
20
۹۲٫۲۵
44 اسلواکی ۶۵٫۵۲
اسلواکی
رده‌بندی جهانی
29/ 180
۷۶٫۰۳
سیاسی
44
۶۵٫۵۲
اقتصادی
25
۶۴٫۸۴
حقوقی
17
۸۰٫۵۳
اجتماعی
27
۸۰٫۸۵
ایمنی
48
۸۸٫۳۹
45 نامیبیا ۶۵٫۴۶
نامیبیا
رده‌بندی جهانی
34/ 180
۷۴٫۱۶
سیاسی
45
۶۵٫۴۶
اقتصادی
29
۶۳٫۳۷
حقوقی
35
۷۷٫۰۸
اجتماعی
43
۷۵
ایمنی
34
۸۹٫۸۸
46 ایتالیا ۶۴٫۴۴
ایتالیا
رده‌بندی جهانی
46/ 180
۶۹٫۸
سیاسی
46
۶۴٫۴۴
اقتصادی
53
۵۲٫۷۵
حقوقی
47
۷۲٫۹۴
اجتماعی
60
۶۹٫۹۸
ایمنی
44
۸۸٫۸۶
47 ارمنستان ۶۳٫۱۳
ارمنستان
رده‌بندی جهانی
43/ 180
۷۱٫۶
سیاسی
47
۶۳٫۱۳
اقتصادی
70
۴۸٫۱۸
حقوقی
30
۷۸٫۲۵
اجتماعی
33
۷۸٫۵۷
ایمنی
34
۸۹٫۸۸
48 رومانی ۶۱٫۹۲
رومانی
رده‌بندی جهانی
49/ 180
۶۸٫۴۵
سیاسی
48
۶۱٫۹۲
اقتصادی
69
۴۸٫۲
حقوقی
55
۷۰٫۵۴
اجتماعی
49
۷۳٫۳۸
ایمنی
51
۸۸٫۲
49 ساحل عاج ۶۱٫۴۳
ساحل عاج
رده‌بندی جهانی
53/ 180
۶۶٫۸۹
سیاسی
49
۶۱٫۴۳
اقتصادی
45
۵۵٫۰۵
حقوقی
40
۷۴٫۶۳
اجتماعی
51
۷۳٫۰۸
ایمنی
99
۷۰٫۲۸
50 بلغارستان ۶۰٫۶۳
بلغارستان
رده‌بندی جهانی
59/ 180
۶۵٫۳۲
سیاسی
50
۶۰٫۶۳
اقتصادی
105
۴۱٫۶
حقوقی
50
۷۲٫۲۴
اجتماعی
70
۶۷٫۰۶
ایمنی
61
۸۵٫۰۸
51 غنا ۵۹٫۵
غنا
رده‌بندی جهانی
50/ 180
۶۷٫۷۱
سیاسی
51
۵۹٫۵
اقتصادی
72
۴۷٫۹۲
حقوقی
38
۷۴٫۷۹
اجتماعی
48
۷۳٫۴۱
ایمنی
72
۸۲٫۹۴
52 جزایر فیجی ۵۹٫۲۶
جزایر فیجی
رده‌بندی جهانی
44/ 180
۷۱٫۲۳
سیاسی
52
۵۹٫۲۶
اقتصادی
26
۶۴٫۶۶
حقوقی
63
۶۹٫۰۴
اجتماعی
45
۷۴٫۳۵
ایمنی
43
۸۸٫۸۶
53 مالاوی ۵۸٫۷۸
مالاوی
رده‌بندی جهانی
63/ 180
۶۴٫۴۶
سیاسی
53
۵۸٫۷۸
اقتصادی
79
۴۶٫۰۶
حقوقی
75
۶۴٫۹۶
اجتماعی
66
۶۸٫۱۲
ایمنی
64
۸۴٫۳۹
54 گابون ۵۸٫۵۱
گابون
رده‌بندی جهانی
56/ 180
۶۵٫۸۳
سیاسی
54
۵۸٫۵۱
اقتصادی
60
۴۹٫۷۴
حقوقی
57
۷۰٫۱۹
اجتماعی
57
۷۱٫۰۹
ایمنی
82
۷۹٫۵۹
55 برزیل ۵۷٫۸۹
برزیل
رده‌بندی جهانی
82/ 180
۵۸٫۵۹
سیاسی
55
۵۷٫۸۹
اقتصادی
86
۴۴٫۶۸
حقوقی
73
۶۶٫۸۸
اجتماعی
105
۵۷٫۱۴
ایمنی
104
۶۶٫۳۷
56 کرواسی ۵۷٫۸۱
کرواسی
رده‌بندی جهانی
48/ 180
۶۸٫۷۹
سیاسی
56
۵۷٫۸۱
اقتصادی
63
۴۹٫۴۲
حقوقی
33
۷۸٫۱
اجتماعی
64
۶۸٫۹۲
ایمنی
37
۸۹٫۶۸
57 گامبیا ۵۷٫۵۶
گامبیا
رده‌بندی جهانی
58/ 180
۶۵٫۵۳
سیاسی
57
۵۷٫۵۶
اقتصادی
66
۴۸٫۵۱
حقوقی
93
۶۰٫۷۱
اجتماعی
37
۷۶٫۸۷
ایمنی
65
۸۴٫۰۱
58 کاستاریکا ۵۷٫۴۱
کاستاریکا
رده‌بندی جهانی
26/ 180
۷۶٫۱۳
سیاسی
58
۵۷٫۴۱
اقتصادی
28
۶۳٫۸۹
حقوقی
9
۸۳٫۹۷
اجتماعی
19
۸۲٫۸
ایمنی
18
۹۲٫۵۹
59 کوسووو ۵۶٫۶۱
کوسووو
رده‌بندی جهانی
75/ 180
۶۰٫۱۹
سیاسی
59
۵۶٫۶۱
اقتصادی
71
۴۸٫۰۵
حقوقی
44
۷۳٫۹۲
اجتماعی
67
۶۷٫۵۶
ایمنی
121
۵۴٫۸۱
60 اسرائیل ۵۶٫۳۴
اسرائیل
رده‌بندی جهانی
101/ 180
۵۳٫۲۳
سیاسی
60
۵۶٫۳۴
اقتصادی
39
۵۸٫۳۳
حقوقی
127
۴۹٫۰۴
اجتماعی
94
۶۰٫۴۲
ایمنی
137
۴۲٫۰۲
61 قبرس ۵۵٫۸
قبرس
رده‌بندی جهانی
65/ 180
۶۳٫۱۴
سیاسی
61
۵۵٫۸
اقتصادی
73
۴۷٫۴۴
حقوقی
66
۶۷٫۹
اجتماعی
111
۵۵٫۴
ایمنی
42
۸۹٫۱۹
62 نپال ۵۵٫۴۶
نپال
رده‌بندی جهانی
74/ 180
۶۰٫۵۲
سیاسی
62
۵۵٫۴۶
اقتصادی
52
۵۲٫۹۲
حقوقی
52
۷۱٫۴۱
اجتماعی
90
۶۱٫۴۳
ایمنی
109
۶۱٫۴۱
63 آندورا ۵۵٫۰۷
آندورا
رده‌بندی جهانی
72/ 180
۶۱٫۴۴
سیاسی
63
۵۵٫۰۷
اقتصادی
130
۳۶٫۴۶
حقوقی
74
۶۵٫۳۸
اجتماعی
105
۵۷٫۱۴
ایمنی
13
۹۳٫۱۵
64 لیبریا ۵۴٫۸۷
لیبریا
رده‌بندی جهانی
60/ 180
۶۵٫۱۳
سیاسی
64
۵۴٫۸۷
اقتصادی
80
۴۵٫۹۸
حقوقی
45
۷۳٫۰۸
اجتماعی
55
۷۱٫۴۳
ایمنی
78
۸۰٫۲۷
65 آرژانتین ۵۴٫۸۳
آرژانتین
رده‌بندی جهانی
66/ 180
۶۳٫۱۳
سیاسی
65
۵۴٫۸۳
اقتصادی
119
۳۸٫۴۵
حقوقی
37
۷۶٫۱۲
اجتماعی
80
۶۳٫۸۹
ایمنی
75
۸۲٫۳۴
66 سازمان کشورهای شرق کارارئیب ۵۴٫۶۳
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
رده‌بندی جهانی
68/ 180
۶۲٫۸۳
سیاسی
66
۵۴٫۶۳
اقتصادی
56
۵۰٫۴
حقوقی
105
۵۷٫۰۱
اجتماعی
75
۶۵٫۲۸
ایمنی
57
۸۶٫۸۲
67 سیرالئون ۵۴٫۵۵
سیرالئون
رده‌بندی جهانی
64/ 180
۶۴٫۲۷
سیاسی
67
۵۴٫۵۵
اقتصادی
92
۴۳٫۵۶
حقوقی
60
۶۹٫۲۳
اجتماعی
53
۷۲٫۶۲
ایمنی
77
۸۱٫۳۹
68 نیجر ۵۴٫۳۵
نیجر
رده‌بندی جهانی
80/ 180
۵۹٫۷۱
سیاسی
68
۵۴٫۳۵
اقتصادی
87
۴۴٫۵۸
حقوقی
68
۶۷٫۶۹
اجتماعی
68
۶۷٫۵
ایمنی
107
۶۴٫۴۲
68 تایلند ۵۴٫۳۵
تایلند
رده‌بندی جهانی
87/ 180
۵۸٫۱۲
سیاسی
68
۵۴٫۳۵
اقتصادی
65
۴۸٫۵۴
حقوقی
121
۵۰٫۵۸
اجتماعی
112
۵۴٫۵۲
ایمنی
74
۸۲٫۶۲
70 کنگو - برازاویل ۵۴٫۲۸
کنگو - برازاویل
رده‌بندی جهانی
69/ 180
۶۲٫۵۷
سیاسی
70
۵۴٫۲۸
اقتصادی
95
۴۲٫۹۲
حقوقی
82
۶۳٫۲۷
اجتماعی
69
۶۷٫۱۴
ایمنی
60
۸۵٫۲۴
71 اروگويه ۵۳٫۶۲
اروگويه
رده‌بندی جهانی
51/ 180
۶۷٫۷
سیاسی
71
۵۳٫۶۲
اقتصادی
67
۴۸٫۳۶
حقوقی
36
۷۶٫۶۵
اجتماعی
58
۷۰٫۵۸
ایمنی
40
۸۹٫۲۹
72 هايیتی ۵۳٫۳۸
هايیتی
رده‌بندی جهانی
93/ 180
۵۵٫۹۲
سیاسی
72
۵۳٫۳۸
اقتصادی
88
۴۴٫۴۴
حقوقی
69
۶۷٫۴۷
اجتماعی
62
۶۹٫۰۵
ایمنی
131
۴۵٫۲۶
73 ژاپن ۵۳٫۰۷
ژاپن
رده‌بندی جهانی
70/ 180
۶۲٫۱۲
سیاسی
73
۵۳٫۰۷
اقتصادی
44
۵۵٫۸۳
حقوقی
80
۶۴٫۳۵
اجتماعی
113
۵۴٫۳۸
ایمنی
71
۸۲٫۹۵
74 سنگال ۵۲٫۹
سنگال
رده‌بندی جهانی
94/ 180
۵۵٫۴۴
سیاسی
74
۵۲٫۹
اقتصادی
90
۴۴٫۲۱
حقوقی
85
۶۲٫۵
اجتماعی
72
۶۵٫۸۷
ایمنی
124
۵۱٫۷۱
75 لهستان ۵۱٫۶۳
لهستان
رده‌بندی جهانی
47/ 180
۶۹٫۱۷
سیاسی
75
۵۱٫۶۳
اقتصادی
37
۵۹٫۴۶
حقوقی
57
۷۰٫۱۹
اجتماعی
35
۷۷٫۳۸
ایمنی
54
۸۷٫۲
76 بلیز ۵۱٫۵۷
بلیز
رده‌بندی جهانی
54/ 180
۶۶٫۸۵
سیاسی
76
۵۱٫۵۷
اقتصادی
62
۴۹٫۴۸
حقوقی
86
۶۲٫۱۸
اجتماعی
34
۷۷٫۹۸
ایمنی
14
۹۳٫۰۶
77 کره جنوبی ۵۱٫۱۱
کره جنوبی
رده‌بندی جهانی
62/ 180
۶۴٫۸۷
سیاسی
77
۵۱٫۱۱
اقتصادی
46
۵۴٫۹
حقوقی
59
۶۹٫۵۱
اجتماعی
89
۶۱٫۷۷
ایمنی
55
۸۷٫۰۴
78 قطر ۵۰٫۵۶
قطر
رده‌بندی جهانی
84/ 180
۵۸٫۴۸
سیاسی
78
۵۰٫۵۶
اقتصادی
55
۵۱٫۳۹
حقوقی
140
۴۱٫۹
اجتماعی
95
۵۹٫۹
ایمنی
45
۸۸٫۶۶
79 موریس ۵۰٫۴۳
موریس
رده‌بندی جهانی
57/ 180
۶۵٫۵۵
سیاسی
79
۵۰٫۴۳
اقتصادی
74
۴۷٫۴
حقوقی
83
۶۲٫۸۸
اجتماعی
28
۸۰٫۱۲
ایمنی
56
۸۶٫۹
80 بوستاوانا ۴۹٫۹
بوستاوانا
رده‌بندی جهانی
79/ 180
۵۹٫۷۸
سیاسی
80
۴۹٫۹
اقتصادی
97
۴۲٫۵۶
حقوقی
103
۵۷٫۲۸
اجتماعی
61
۶۹٫۵۶
ایمنی
82
۷۹٫۵۹
81 مکزیک ۴۹٫۶۹
مکزیک
رده‌بندی جهانی
121/ 180
۴۹٫۰۱
سیاسی
81
۴۹٫۶۹
اقتصادی
102
۴۲٫۱۱
حقوقی
65
۶۷٫۹۹
اجتماعی
104
۵۷٫۹۹
ایمنی
165
۲۷٫۲۸
82 برونئی ۴۹٫۴۲
برونئی
رده‌بندی جهانی
117/ 180
۵۰٫۰۹
سیاسی
82
۴۹٫۴۲
اقتصادی
83
۴۵٫۱۶
حقوقی
141
۴۱٫۰۸
اجتماعی
146
۳۷٫۸۳
ایمنی
89
۷۶٫۹۹
83 گینه ۴۹٫۲۸
گینه
رده‌بندی جهانی
78/ 180
۵۹٫۹۷
سیاسی
83
۴۹٫۲۸
اقتصادی
57
۵۰
حقوقی
77
۶۴٫۵۸
اجتماعی
62
۶۹٫۰۵
ایمنی
103
۶۶٫۹۵
84 سوازیلند ۴۹٫۱۳
سوازیلند
رده‌بندی جهانی
85/ 180
۵۸٫۳۱
سیاسی
84
۴۹٫۱۳
اقتصادی
106
۴۱٫۲۵
حقوقی
131
۴۷٫۳۱
اجتماعی
78
۶۴٫۲۹
ایمنی
38
۸۹٫۵۸
85 کومور ۴۸٫۸۴
کومور
رده‌بندی جهانی
71/ 180
۶۱٫۴۷
سیاسی
85
۴۸٫۸۴
اقتصادی
54
۵۲٫۱۹
حقوقی
87
۶۲٫۰۲
اجتماعی
74
۶۵٫۷۱
ایمنی
86
۷۸٫۵۷
86 چاد ۴۸٫۷۳
چاد
رده‌بندی جهانی
96/ 180
۵۴٫۸۱
سیاسی
86
۴۸٫۷۳
اقتصادی
93
۴۳٫۴۹
حقوقی
91
۶۱٫۰۶
اجتماعی
84
۶۳٫۱
ایمنی
114
۵۷٫۶۷
87 جمهوری آفریقای مرکزی ۴۸٫۵۵
جمهوری آفریقای مرکزی
رده‌بندی جهانی
76/ 180
۶۰٫۱۲
سیاسی
87
۴۸٫۵۵
اقتصادی
84
۴۴٫۹۷
حقوقی
78
۶۴٫۴۲
اجتماعی
86
۶۲٫۹
ایمنی
80
۷۹٫۷۶
88 گینه بیسائو ۴۸٫۲۶
گینه بیسائو
رده‌بندی جهانی
92/ 180
۵۵٫۹۵
سیاسی
88
۴۸٫۲۶
اقتصادی
116
۳۹٫۳۸
حقوقی
88
۶۱٫۹۲
اجتماعی
114
۵۴٫۰۵
ایمنی
92
۷۶٫۱۳
89 مالی ۴۸٫۱۲
مالی
رده‌بندی جهانی
114/ 180
۵۰٫۵۶
سیاسی
89
۴۸٫۱۲
اقتصادی
89
۴۴٫۴۱
حقوقی
97
۵۹٫۲۷
اجتماعی
81
۶۳٫۵۳
ایمنی
149
۳۷٫۴۷
90 کلمبیا ۴۸٫۰۵
کلمبیا
رده‌بندی جهانی
119/ 180
۴۹٫۶۳
سیاسی
90
۴۸٫۰۵
اقتصادی
124
۳۷٫۵۸
حقوقی
48
۷۲٫۷۱
اجتماعی
132
۴۸٫۰۸
ایمنی
139
۴۱٫۷۵
91 تونس ۴۸٫۰۴
تونس
رده‌بندی جهانی
118/ 180
۴۹٫۹۷
سیاسی
91
۴۸٫۰۴
اقتصادی
109
۴۰٫۹۴
حقوقی
123
۵۰٫۱۹
اجتماعی
98
۵۹٫۷۶
ایمنی
126
۵۰٫۹۲
92 بورکینافاسو ۴۷٫۹۴
بورکینافاسو
رده‌بندی جهانی
86/ 180
۵۸٫۲۴
سیاسی
92
۴۷٫۹۴
اقتصادی
47
۵۴٫۸۹
حقوقی
84
۶۲٫۸
اجتماعی
79
۶۳٫۹۲
ایمنی
108
۶۱٫۶۴
93 بنین ۴۷٫۶۸
بنین
رده‌بندی جهانی
89/ 180
۵۶٫۷۳
سیاسی
93
۴۷٫۶۸
اقتصادی
115
۳۹٫۴۸
حقوقی
102
۵۷٫۳۱
اجتماعی
83
۶۳٫۳۳
ایمنی
93
۷۵٫۸۳
94 تانزانیا ۴۷٫۴۱
تانزانیا
رده‌بندی جهانی
97/ 180
۵۴٫۸
سیاسی
94
۴۷٫۴۱
اقتصادی
108
۴۱٫۰۷
حقوقی
120
۵۰٫۶۹
اجتماعی
82
۶۳٫۴۴
ایمنی
98
۷۱٫۴۲
95 نیجریه ۴۷٫۲۶
نیجریه
رده‌بندی جهانی
112/ 180
۵۱٫۰۳
سیاسی
95
۴۷٫۲۶
اقتصادی
104
۴۱٫۹
حقوقی
89
۶۱٫۶۵
اجتماعی
85
۶۲٫۹۶
ایمنی
141
۴۱٫۴
96 قبرس شمالی ۴۶٫۹
قبرس شمالی
رده‌بندی جهانی
90/ 180
۵۶٫۷۲
سیاسی
96
۴۶٫۹
اقتصادی
96
۴۲٫۶۱
حقوقی
108
۵۶٫۱۲
اجتماعی
116
۵۳٫۲۵
ایمنی
63
۸۴٫۷۴
97 جمهوری دموکراتیک کنگو ۴۶٫۵۲
جمهوری دموکراتیک کنگو
رده‌بندی جهانی
123/ 180
۴۸٫۹۱
سیاسی
97
۴۶٫۵۲
اقتصادی
99
۴۲٫۲۹
حقوقی
117
۵۱٫۵۴
اجتماعی
73
۶۵٫۸۳
ایمنی
147
۳۸٫۳۴
98 لسو‌تو ۴۵٫۵۱
لسو‌تو
رده‌بندی جهانی
122/ 180
۴۸٫۹۲
سیاسی
98
۴۵٫۵۱
اقتصادی
129
۳۶٫۶۷
حقوقی
135
۴۵٫۳۸
اجتماعی
107
۵۶٫۹
ایمنی
111
۶۰٫۱۶
99 مالت ۴۵٫۳۵
مالت
رده‌بندی جهانی
73/ 180
۶۰٫۹۶
سیاسی
99
۴۵٫۳۵
اقتصادی
61
۴۹٫۵۷
حقوقی
95
۶۰٫۱
اجتماعی
88
۶۱٫۹
ایمنی
53
۸۷٫۹
100 بروندی ۴۵٫۳۲
بروندی
رده‌بندی جهانی
108/ 180
۵۱٫۷۸
سیاسی
100
۴۵٫۳۲
اقتصادی
85
۴۴٫۸۹
حقوقی
113
۵۳٫۳۲
اجتماعی
103
۵۸٫۰۱
ایمنی
115
۵۷٫۳۷
101 یونان ۴۵٫۲۵
یونان
رده‌بندی جهانی
88/ 180
۵۷٫۱۵
سیاسی
101
۴۵٫۲۵
اقتصادی
123
۳۷٫۶۱
حقوقی
76
۶۴٫۶۸
اجتماعی
120
۵۲٫۴۴
ایمنی
59
۸۵٫۷۸
102 لبنان ۴۵٫۰۳
لبنان
رده‌بندی جهانی
140/ 180
۴۱٫۹۱
سیاسی
102
۴۵٫۰۳
اقتصادی
141
۳۴٫۸۲
حقوقی
133
۴۵٫۶
اجتماعی
141
۴۲٫۱۸
ایمنی
138
۴۱٫۹۲
103 گیانا ۴۴٫۹۳
گیانا
رده‌بندی جهانی
77/ 180
۶۰٫۱
سیاسی
103
۴۴٫۹۳
اقتصادی
77
۴۶٫۶۱
حقوقی
94
۶۰٫۴۶
اجتماعی
76
۶۵٫۱۸
ایمنی
69
۸۳٫۳۳
104 بوسنی هرزوگوین ۴۴٫۵۳
بوسنی هرزوگوین
رده‌بندی جهانی
81/ 180
۵۸٫۸۵
سیاسی
104
۴۴٫۵۳
اقتصادی
112
۴۰٫۳۴
حقوقی
71
۶۷٫۴
اجتماعی
100
۵۸٫۸۷
ایمنی
70
۸۳٫۱۲
105 توگو ۴۴٫۳۸
توگو
رده‌بندی جهانی
113/ 180
۵۰٫۸۹
سیاسی
105
۴۴٫۳۸
اقتصادی
100
۴۲٫۲۷
حقوقی
119
۵۱٫۲
اجتماعی
96
۵۹٫۸۲
ایمنی
116
۵۶٫۷۶
106 مالزی ۴۴٫۳۵
مالزی
رده‌بندی جهانی
107/ 180
۵۲٫۰۷
سیاسی
106
۴۴٫۳۵
اقتصادی
82
۴۵٫۶۳
حقوقی
156
۳۴٫۰۴
اجتماعی
119
۵۲٫۶۲
ایمنی
67
۸۳٫۷۲
107 کامرون ۴۳٫۶۸
کامرون
رده‌بندی جهانی
130/ 180
۴۴٫۹۵
سیاسی
107
۴۳٫۶۸
اقتصادی
144
۳۴٫۰۹
حقوقی
115
۵۲٫۷۱
اجتماعی
99
۵۹٫۳۱
ایمنی
153
۳۴٫۹۷
108 زامبیا ۴۳٫۶۶
زامبیا
رده‌بندی جهانی
95/ 180
۵۵٫۳۸
سیاسی
108
۴۳٫۶۶
اقتصادی
137
۳۵٫۴۲
حقوقی
99
۵۷٫۹۳
اجتماعی
110
۵۵٫۹۵
ایمنی
66
۸۳٫۹۳
109 مالدیو ۴۳٫۴۸
مالدیو
رده‌بندی جهانی
106/ 180
۵۲٫۳۶
سیاسی
109
۴۳٫۴۸
اقتصادی
133
۳۶٫۰۴
حقوقی
111
۵۴٫۴۲
اجتماعی
131
۴۸٫۱
ایمنی
80
۷۹٫۷۶
110 آلبانی ۴۲٫۲۷
آلبانی
رده‌بندی جهانی
99/ 180
۵۴٫۱
سیاسی
110
۴۲٫۲۷
اقتصادی
142
۳۴٫۶۴
حقوقی
69
۶۷٫۴۷
اجتماعی
71
۶۶٫۹۶
ایمنی
112
۵۹٫۱۶
111 پاپوآ گینه نو ۴۲٫۱۷
پاپوآ گینه نو
رده‌بندی جهانی
91/ 180
۵۶٫۰۲
سیاسی
111
۴۲٫۱۷
اقتصادی
75
۴۷٫۰۸
حقوقی
117
۵۱٫۵۴
اجتماعی
109
۵۶٫۴۳
ایمنی
73
۸۲٫۸۶
112 ماداگاسکار ۴۱٫۹۱
ماداگاسکار
رده‌بندی جهانی
100/ 180
۵۴٫۰۷
سیاسی
112
۴۱٫۹۱
اقتصادی
145
۳۴٫۰۳
حقوقی
106
۵۶٫۷۳
اجتماعی
92
۶۰٫۷۱
ایمنی
90
۷۶٫۹۸
113 پاناما ۴۱٫۱۸
پاناما
رده‌بندی جهانی
83/ 180
۵۸٫۵۵
سیاسی
113
۴۱٫۱۸
اقتصادی
58
۴۹٫۸۳
حقوقی
110
۵۵٫۱۳
اجتماعی
77
۶۴٫۶۸
ایمنی
76
۸۱٫۹۴
114 پاراگوئه ۴۰٫۹
پاراگوئه
رده‌بندی جهانی
115/ 180
۵۰٫۴۸
سیاسی
114
۴۰٫۹
اقتصادی
139
۳۴٫۹۵
حقوقی
78
۶۴٫۴۲
اجتماعی
108
۵۶٫۸۸
ایمنی
119
۵۵٫۲۷
115 آنگولا ۴۰٫۸۲
آنگولا
رده‌بندی جهانی
104/ 180
۵۲٫۴۴
سیاسی
115
۴۰٫۸۲
اقتصادی
128
۳۶٫۸۱
حقوقی
109
۵۵٫۹۸
اجتماعی
102
۵۸٫۳۳
ایمنی
100
۷۰٫۲۵
116 موزامبیک ۴۰٫۷۶
موزامبیک
رده‌بندی جهانی
105/ 180
۵۲٫۴۲
سیاسی
116
۴۰٫۷۶
اقتصادی
78
۴۶٫۱۸
حقوقی
81
۶۴٫۱۸
اجتماعی
87
۶۲٫۳
ایمنی
129
۴۸٫۶۸
117 لیبی ۴۰٫۵
لیبی
رده‌بندی جهانی
143/ 180
۴۰٫۵۹
سیاسی
117
۴۰٫۵
اقتصادی
125
۳۷٫۲۷
حقوقی
136
۴۴٫۲۳
اجتماعی
151
۳۶٫۷۷
ایمنی
133
۴۴٫۱۶
118 مغولستان ۴۰٫۳۵
مغولستان
رده‌بندی جهانی
109/ 180
۵۱٫۳۴
سیاسی
118
۴۰٫۳۵
اقتصادی
151
۳۲٫۷۵
حقوقی
107
۵۶٫۳۱
اجتماعی
91
۶۱٫۳۱
ایمنی
105
۶۵٫۹۶
119 مراکش / صحرای غربی ۴۰٫۳۱
مراکش / صحرای غربی
رده‌بندی جهانی
129/ 180
۴۵٫۹۷
سیاسی
119
۴۰٫۳۱
اقتصادی
135
۳۵٫۶۸
حقوقی
128
۴۸٫۹۲
اجتماعی
125
۵۰٫۳
ایمنی
123
۵۴٫۶۳
120 اکواتور ۳۹٫۵۷
اکواتور
رده‌بندی جهانی
110/ 180
۵۱٫۳
سیاسی
120
۳۹٫۵۷
اقتصادی
94
۴۳٫۳۳
حقوقی
92
۶۰٫۷۷
اجتماعی
136
۴۷٫۳۸
ایمنی
106
۶۵٫۴۸
121 پرو ۳۹٫۴۴
پرو
رده‌بندی جهانی
125/ 180
۴۷٫۷۶
سیاسی
121
۳۹٫۴۴
اقتصادی
118
۳۹٫۲۹
حقوقی
98
۵۸٫۱
اجتماعی
117
۵۳٫۲۳
ایمنی
128
۴۸٫۷۳
122 کنیا ۳۸٫۹۷
کنیا
رده‌بندی جهانی
102/ 180
۵۳٫۲۲
سیاسی
122
۳۸٫۹۷
اقتصادی
127
۳۷٫۰۴
حقوقی
96
۵۹٫۴
اجتماعی
101
۵۸٫۶
ایمنی
96
۷۲٫۰۹
123 اندونزی ۳۸٫۹۵
اندونزی
رده‌بندی جهانی
111/ 180
۵۱٫۱۵
سیاسی
123
۳۸٫۹۵
اقتصادی
150
۳۳٫۴۶
حقوقی
101
۵۷٫۵۷
اجتماعی
133
۴۷٫۷۷
ایمنی
87
۷۷٫۹۸
124 مجارستان ۳۸٫۵۵
مجارستان
رده‌بندی جهانی
67/ 180
۶۲٫۹۸
سیاسی
124
۳۸٫۵۵
اقتصادی
68
۴۸٫۲۳
حقوقی
67
۶۷٫۸۸
اجتماعی
46
۷۴٫۲۹
ایمنی
58
۸۵٫۹۷
125 کویت ۳۷٫۴۲
کویت
رده‌بندی جهانی
131/ 180
۴۴٫۶۶
سیاسی
125
۳۷٫۴۲
اقتصادی
155
۳۲٫۱۳
حقوقی
132
۴۵٫۹۶
اجتماعی
170
۲۷٫۸۵
ایمنی
79
۷۹٫۹۶
126 زیمبابوه ۳۶٫۹۶
زیمبابوه
رده‌بندی جهانی
116/ 180
۵۰٫۳۱
سیاسی
126
۳۶٫۹۶
اقتصادی
110
۴۰٫۶۳
حقوقی
114
۵۲٫۷۶
اجتماعی
118
۵۲٫۶۸
ایمنی
101
۶۸٫۵
127 گرجستان ۳۶٫۲۳
گرجستان
رده‌بندی جهانی
103/ 180
۵۳٫۰۵
سیاسی
127
۳۶٫۲۳
اقتصادی
114
۳۹٫۹۳
حقوقی
72
۶۷٫۳۱
اجتماعی
93
۶۰٫۴۵
ایمنی
110
۶۱٫۳۵
128 فلیپین ۳۶٫۱۴
فلیپین
رده‌بندی جهانی
134/ 180
۴۳٫۳۶
سیاسی
128
۳۶٫۱۴
اقتصادی
126
۳۷٫۱۱
حقوقی
130
۴۷٫۴۸
اجتماعی
122
۵۱٫۶۴
ایمنی
132
۴۴٫۴۴
129 سومالی ۳۵٫۹۹
سومالی
رده‌بندی جهانی
145/ 180
۳۹٫۴
سیاسی
129
۳۵٫۹۹
اقتصادی
103
۴۲٫۰۱
حقوقی
155
۳۵٫۵۸
اجتماعی
139
۴۴٫۸۴
ایمنی
146
۳۸٫۵۶
130 عمان ۳۵٫۸۸
عمان
رده‌بندی جهانی
137/ 180
۴۲٫۵۲
سیاسی
130
۳۵٫۸۸
اقتصادی
122
۳۷٫۷۴
حقوقی
168
۲۶٫۷۸
اجتماعی
154
۳۵٫۷
ایمنی
91
۷۶٫۵۱
131 روندا ۳۵٫۶۵
روندا
رده‌بندی جهانی
144/ 180
۴۰٫۵۴
سیاسی
131
۳۵٫۶۵
اقتصادی
156
۳۲٫۰۸
حقوقی
111
۵۴٫۴۲
اجتماعی
126
۵۰
ایمنی
160
۳۰٫۵۶
132 هندوراس ۳۵٫۳۶
هندوراس
رده‌بندی جهانی
146/ 180
۳۸٫۱۸
سیاسی
132
۳۵٫۳۶
اقتصادی
140
۳۴٫۸۹
حقوقی
126
۴۹٫۱۷
اجتماعی
153
۳۵٫۹۵
ایمنی
152
۳۵٫۵۱
133 سنگاپور ۳۵٫۲۹
سنگاپور
رده‌بندی جهانی
126/ 180
۴۷٫۱۹
سیاسی
133
۳۵٫۲۹
اقتصادی
134
۳۵٫۹۴
حقوقی
162
۳۰٫۵۸
اجتماعی
127
۴۹٫۴
ایمنی
62
۸۴٫۷۶
134 هنگ کنگ ۳۴٫۶۸
هنگ کنگ
رده‌بندی جهانی
135/ 180
۴۳٫۰۶
سیاسی
134
۳۴٫۶۸
اقتصادی
81
۴۵٫۸۸
حقوقی
145
۳۹٫۳۳
اجتماعی
134
۴۷٫۷۳
ایمنی
130
۴۷٫۶۷
135 یمن ۳۳٫۹۱
یمن
رده‌بندی جهانی
154/ 180
۳۳٫۶۷
سیاسی
135
۳۳٫۹۱
اقتصادی
166
۲۸٫۳۳
حقوقی
144
۴۰
اجتماعی
159
۳۱٫۴۳
ایمنی
154
۳۴٫۶۷
136 اتیوپی ۳۳٫۹
اتیوپی
رده‌بندی جهانی
141/ 180
۴۱٫۳۷
سیاسی
136
۳۳٫۹
اقتصادی
107
۴۱٫۲
حقوقی
124
۵۰
اجتماعی
135
۴۷٫۶۲
ایمنی
156
۳۴٫۱۳
137 گینه اکوادور ۳۳٫۶۲
گینه اکوادور
رده‌بندی جهانی
127/ 180
۴۶٫۴۹
سیاسی
137
۳۳٫۶۲
اقتصادی
161
۳۱٫۴۶
حقوقی
142
۴۰٫۹۶
اجتماعی
129
۴۹٫۰۵
ایمنی
88
۷۷٫۳۸
138 گواتمالا ۳۳٫۵۷
گواتمالا
رده‌بندی جهانی
138/ 180
۴۲٫۲۸
سیاسی
138
۳۳٫۵۷
اقتصادی
120
۳۸٫۱۳
حقوقی
104
۵۷٫۲۴
اجتماعی
137
۴۶٫۶۷
ایمنی
151
۳۵٫۷۸
139 اوگاندا ۳۳٫۴۸
اوگاندا
رده‌بندی جهانی
128/ 180
۴۶
سیاسی
139
۳۳٫۴۸
اقتصادی
116
۳۹٫۳۸
حقوقی
125
۵۰
اجتماعی
121
۵۲٫۱۴
ایمنی
120
۵۵
140 صربستان ۳۳٫۰۷
صربستان
رده‌بندی جهانی
98/ 180
۵۴٫۴۸
سیاسی
140
۳۳٫۰۷
اقتصادی
130
۳۶٫۴۶
حقوقی
56
۷۰٫۳۲
اجتماعی
115
۵۳٫۵۷
ایمنی
85
۷۸٫۹۷
141 سودان ۳۲٫۸۷
سودان
رده‌بندی جهانی
149/ 180
۳۵٫۷۳
سیاسی
141
۳۲٫۸۷
اقتصادی
152
۳۲٫۶۶
حقوقی
149
۳۷٫۶۴
اجتماعی
138
۴۶٫۰۹
ایمنی
161
۲۹٫۳۹
142 الجزایر ۳۲٫۱۶
الجزایر
رده‌بندی جهانی
139/ 180
۴۱٫۹۸
سیاسی
142
۳۲٫۱۶
اقتصادی
153
۳۲٫۵۵
حقوقی
134
۴۵٫۴۳
اجتماعی
140
۴۳٫۰۱
ایمنی
117
۵۶٫۷۵
143 اردن ۳۱٫۷
اردن
رده‌بندی جهانی
132/ 180
۴۴٫۳
سیاسی
143
۳۱٫۷
اقتصادی
135
۳۵٫۶۸
حقوقی
153
۳۶٫۰۶
اجتماعی
143
۳۸٫۶۹
ایمنی
84
۷۹٫۳۷
144 سودان جنوبی ۳۱٫۳۴
سودان جنوبی
رده‌بندی جهانی
136/ 180
۴۲٫۵۷
سیاسی
144
۳۱٫۳۴
اقتصادی
91
۴۳٫۷۵
حقوقی
116
۵۲٫۰۴
اجتماعی
130
۴۸٫۲۱
ایمنی
148
۳۷٫۵۲
145 بلیوی ۳۱٫۲۴
بلیوی
رده‌بندی جهانی
124/ 180
۴۸٫۸۸
سیاسی
145
۳۱٫۲۴
اقتصادی
121
۳۸٫۰۸
حقوقی
100
۵۷٫۵۹
اجتماعی
97
۵۹٫۷۹
ایمنی
113
۵۷٫۷
146 فلسطین ۳۱٫۰۴
فلسطین
رده‌بندی جهانی
157/ 180
۳۱٫۹۲
سیاسی
146
۳۱٫۰۴
اقتصادی
149
۳۳٫۵۱
حقوقی
146
۳۹٫۱
اجتماعی
155
۳۵٫۵۲
ایمنی
175
۲۰٫۴۴
147 سریلانکا ۳۰٫۴۳
سریلانکا
رده‌بندی جهانی
150/ 180
۳۵٫۲۱
سیاسی
147
۳۰٫۴۳
اقتصادی
154
۳۲٫۱۶
حقوقی
139
۴۲٫۱۹
اجتماعی
165
۲۹٫۶۱
ایمنی
140
۴۱٫۶۸
148 قزاقستان ۳۰٫۳۳
قزاقستان
رده‌بندی جهانی
142/ 180
۴۱٫۱۱
سیاسی
148
۳۰٫۳۳
اقتصادی
137
۳۵٫۴۲
حقوقی
148
۳۷٫۹۱
اجتماعی
123
۵۰٫۸۵
ایمنی
125
۵۱٫۰۲
149 قرقیزستان ۳۰٫۱۹
قرقیزستان
رده‌بندی جهانی
120/ 180
۴۹٫۱۱
سیاسی
149
۳۰٫۱۹
اقتصادی
64
۴۸٫۷۳
حقوقی
129
۴۸٫۴
اجتماعی
124
۵۰٫۶۶
ایمنی
102
۶۷٫۵۹
150 ال‌سالوادور ۲۹٫۲۱
ال‌سالوادور
رده‌بندی جهانی
133/ 180
۴۴٫۰۱
سیاسی
150
۲۹٫۲۱
اقتصادی
101
۴۲٫۲۳
حقوقی
122
۵۰٫۳
اجتماعی
128
۴۹٫۲۷
ایمنی
127
۴۹٫۰۴
151 پاکستان ۲۹٫۱۷
پاکستان
رده‌بندی جهانی
152/ 180
۳۳٫۹
سیاسی
151
۲۹٫۱۷
اقتصادی
147
۳۳٫۷۳
حقوقی
138
۴۲٫۹۷
اجتماعی
148
۳۷٫۷۳
ایمنی
169
۲۵٫۸۸
152 اوزبکستان ۲۸٫۰۲
اوزبکستان
رده‌بندی جهانی
148/ 180
۳۷٫۲۷
سیاسی
152
۲۸٫۰۲
اقتصادی
143
۳۴٫۴۹
حقوقی
137
۴۳٫۵۹
اجتماعی
145
۳۷٫۹۶
ایمنی
136
۴۲٫۲۸
153 تاجیکستان ۲۷٫۲۶
تاجیکستان
رده‌بندی جهانی
155/ 180
۳۳٫۳۱
سیاسی
153
۲۷٫۲۶
اقتصادی
159
۳۱٫۶۴
حقوقی
147
۳۸٫۳۴
اجتماعی
161
۳۰٫۲۱
ایمنی
145
۳۹٫۱
154 بوتان ۲۵٫۸
بوتان
رده‌بندی جهانی
147/ 180
۳۷٫۲۹
سیاسی
154
۲۵٫۸
اقتصادی
162
۳۱٫۰۴
حقوقی
165
۲۹٫۶۲
اجتماعی
169
۲۸٫۵۷
ایمنی
97
۷۱٫۴۳
155 لائوس ۲۵
لائوس
رده‌بندی جهانی
153/ 180
۳۳٫۷۶
سیاسی
155
۲۵
اقتصادی
113
۴۰٫۱
حقوقی
159
۳۱٫۰۱
اجتماعی
160
۳۰٫۳۶
ایمنی
135
۴۲٫۳۳
156 جیبوتی ۲۴٫۱۲
جیبوتی
رده‌بندی جهانی
161/ 180
۳۰٫۱۴
سیاسی
156
۲۴٫۱۲
اقتصادی
169
۲۶٫۷۴
حقوقی
161
۳۰٫۶۳
اجتماعی
168
۲۹٫۰۸
ایمنی
143
۴۰٫۱۳
157 ایران ۲۳٫۱۹
ایران
رده‌بندی جهانی
176/ 180
۲۱٫۳
سیاسی
157
۲۳٫۱۹
اقتصادی
172
۲۳٫۴۴
حقوقی
174
۲۰٫۰۳
اجتماعی
176
۱۹٫۸۴
ایمنی
176
۲۰٫۰۲
158 برمه ۲۲٫۱۷
برمه
رده‌بندی جهانی
171/ 180
۲۴٫۴۱
سیاسی
158
۲۲٫۱۷
اقتصادی
157
۳۱٫۶۷
حقوقی
177
۱۸٫۷۵
اجتماعی
164
۳۰
ایمنی
177
۱۹٫۴۸
159 هند ۲۱٫۵۸
هند
رده‌بندی جهانی
159/ 180
۳۱٫۲۸
سیاسی
159
۲۱٫۵۸
اقتصادی
157
۳۱٫۶۷
حقوقی
143
۴۰٫۸۷
اجتماعی
156
۳۳٫۳۳
ایمنی
162
۲۸٫۹۷
160 امارات متحده عربی ۲۱٫۱۶
امارات متحده عربی
رده‌بندی جهانی
160/ 180
۳۰٫۶۲
سیاسی
160
۲۱٫۱۶
اقتصادی
98
۴۲٫۵
حقوقی
169
۲۶٫۵۴
اجتماعی
166
۲۹٫۵۲
ایمنی
157
۳۳٫۳۹
161 عربستان سعودی ۲۱٫۰۱
عربستان سعودی
رده‌بندی جهانی
166/ 180
۲۷٫۱۴
سیاسی
161
۲۱٫۰۱
اقتصادی
111
۴۰٫۳۶
حقوقی
173
۲۰٫۴۳
اجتماعی
163
۳۰٫۰۶
ایمنی
173
۲۳٫۸۴
162 عراق ۲۰٫۶۵
عراق
رده‌بندی جهانی
169/ 180
۲۵٫۴۸
سیاسی
162
۲۰٫۶۵
اقتصادی
173
۲۲٫۱۴
حقوقی
170
۲۶٫۴۴
اجتماعی
167
۲۹٫۴۶
ایمنی
163
۲۸٫۶۹
163 کامبوج ۲۰٫۲۱
کامبوج
رده‌بندی جهانی
151/ 180
۳۴٫۲۸
سیاسی
163
۲۰٫۲۱
اقتصادی
168
۲۷٫۵۵
حقوقی
152
۳۶٫۳۲
اجتماعی
158
۳۲٫۵۴
ایمنی
122
۵۴٫۸
164 افغانستان ۲۰٫۰۷
افغانستان
رده‌بندی جهانی
178/ 180
۱۹٫۰۹
سیاسی
164
۲۰٫۰۷
اقتصادی
164
۲۹٫۰۶
حقوقی
179
۱۶٫۳۵
اجتماعی
179
۱۶٫۰۷
ایمنی
179
۱۳٫۹
165 ترکیه ۲۰٫۰۲
ترکیه
رده‌بندی جهانی
158/ 180
۳۱٫۶
سیاسی
165
۲۰٫۰۲
اقتصادی
165
۲۸٫۹۱
حقوقی
150
۳۷٫۳۸
اجتماعی
150
۳۷٫۰۵
ایمنی
155
۳۴٫۶۳
166 روسیه ۱۹٫۸۸
روسیه
رده‌بندی جهانی
162/ 180
۲۹٫۸۶
سیاسی
166
۱۹٫۸۸
اقتصادی
148
۳۳٫۷۲
حقوقی
157
۳۱٫۴۳
اجتماعی
149
۳۷٫۲۸
ایمنی
168
۲۷
167 بنگلادش ۱۹٫۳۶
بنگلادش
رده‌بندی جهانی
165/ 180
۲۷٫۶۴
سیاسی
167
۱۹٫۳۶
اقتصادی
167
۲۷٫۸۳
حقوقی
158
۳۱٫۳۲
اجتماعی
157
۳۲٫۶۵
ایمنی
167
۲۷٫۰۳
168 چین ۱۹٫۱۴
چین
رده‌بندی جهانی
172/ 180
۲۳٫۳۶
سیاسی
168
۱۹٫۱۴
اقتصادی
163
۲۹٫۶۵
حقوقی
172
۲۲٫۲۸
اجتماعی
173
۲۱٫۷۹
ایمنی
172
۲۳٫۹۳
169 کره شمالی ۱۸٫۰۴
کره شمالی
رده‌بندی جهانی
177/ 180
۲۰٫۶۶
سیاسی
169
۱۸٫۰۴
اقتصادی
175
۲۰٫۵۹
حقوقی
167
۲۶٫۸۲
اجتماعی
178
۱۷٫۲۷
ایمنی
174
۲۰٫۵۷
170 ونزوئلا ۱۷٫۶۸
ونزوئلا
رده‌بندی جهانی
156/ 180
۳۳٫۰۶
سیاسی
170
۱۷٫۶۸
اقتصادی
160
۳۱٫۶۳
حقوقی
151
۳۷٫۳۳
اجتماعی
142
۳۸٫۷۴
ایمنی
144
۳۹٫۹۱
171 بحرین ۱۷٫۴۶
بحرین
رده‌بندی جهانی
173/ 180
۲۳٫۲۱
سیاسی
171
۱۷٫۴۶
اقتصادی
174
۲۰٫۹۲
حقوقی
175
۱۹٫۸۱
اجتماعی
175
۲۰٫۷
ایمنی
150
۳۷٫۱۵
172 نیکاراگوئه ۱۷٫۲۳
نیکاراگوئه
رده‌بندی جهانی
163/ 180
۲۹٫۲
سیاسی
172
۱۷٫۲۳
اقتصادی
145
۳۴٫۰۳
حقوقی
163
۳۰٫۳۴
اجتماعی
152
۳۶٫۶۴
ایمنی
164
۲۷٫۷۷
173 آذربایجان ۱۷٫۰۸
آذربایجان
رده‌بندی جهانی
164/ 180
۲۷٫۹۹
سیاسی
173
۱۷٫۰۸
اقتصادی
179
۱۸٫۰۱
حقوقی
154
۳۵٫۸۵
اجتماعی
147
۳۷٫۷۶
ایمنی
159
۳۱٫۲۷
174 مصر ۱۶٫۱
مصر
رده‌بندی جهانی
170/ 180
۲۵٫۱
سیاسی
174
۱۶٫۱
اقتصادی
170
۲۴٫۶۹
حقوقی
164
۲۹٫۸۱
اجتماعی
171
۲۷٫۶۲
ایمنی
166
۲۷٫۲۷
175 روسیه سفید ۱۵٫۹۴
روسیه سفید
رده‌بندی جهانی
167/ 180
۲۶٫۸
سیاسی
175
۱۵٫۹۴
اقتصادی
132
۳۶٫۳۴
حقوقی
176
۱۸٫۸
اجتماعی
143
۳۸٫۶۹
ایمنی
171
۲۴٫۲۱
176 کوبا ۱۴٫۸۶
کوبا
رده‌بندی جهانی
168/ 180
۲۵٫۶۳
سیاسی
176
۱۴٫۸۶
اقتصادی
171
۲۴٫۴۸
حقوقی
180
۱۵٫۶۳
اجتماعی
162
۳۰٫۱۶
ایمنی
134
۴۳٫۰۵
177 سوریه ۱۴٫۳۵
سوریه
رده‌بندی جهانی
179/ 180
۱۷٫۴۱
سیاسی
177
۱۴٫۳۵
اقتصادی
177
۱۹٫۶۹
حقوقی
171
۲۳٫۷۵
اجتماعی
177
۱۷٫۷۲
ایمنی
180
۱۱٫۵۵
178 ترکمنستان ۱۳٫۲۲
ترکمنستان
رده‌بندی جهانی
175/ 180
۲۲٫۰۱
سیاسی
178
۱۳٫۲۲
اقتصادی
180
۱۷٫۸۸
حقوقی
160
۳۰٫۹۳
اجتماعی
180
۱۵٫۶۷
ایمنی
158
۳۲٫۳۲
178 ویتنام ۱۳٫۲۲
ویتنام
رده‌بندی جهانی
174/ 180
۲۲٫۳۱
سیاسی
178
۱۳٫۲۲
اقتصادی
176
۲۰٫۵۷
حقوقی
166
۲۸٫۳۷
اجتماعی
172
۲۳٫۵۱
ایمنی
170
۲۵٫۸۶
180 اریتره ۱۲٫۷۵
اریتره
رده‌بندی جهانی
180/ 180
۱۶٫۶۴
سیاسی
180
۱۲٫۷۵
اقتصادی
178
۱۸٫۵۴
حقوقی
178
۱۶٫۹۲
اجتماعی
174
۲۰٫۷۱
ایمنی
178
۱۴٫۲۶

شاخص سیاسی میزان حمایت و احترام به استقلال رسانه‌ها را در مقابل فشار سیاسی از طرف حکومت یا سایر کنشگران سیاسی ارزیابی می‌کند.

040557085100
رتبه کشورها polامتیاز 2023 polامتیاز ؟نوع 2023تفاوت امتیاز با
1
نروژ
۹۴٫۸۷
۹۶٫۵۴
0
2
دانمارک
۹۴٫۱۱
۹۱٫۹۵
2
3
پرتغال
۹۱٫۵۱
۸۶٫۳۲
10
4
سوئد
۹۱٫۰۳
۹۲٫۵۸
-1
5
ایرلند
۸۹٫۸۶
۹۳٫۹۱
-3
6
فنلاند
۸۹٫۰۵
۹۱٫۵۵
-1
7
هلند
۸۸٫۴۱
۸۸٫۹۳
0
8
سويیس
۸۷٫۷۸
۸۷٫۴۲
2
9
لوکزامبورگ
۸۷٫۷۴
۸۷٫۴۲
1
10
استونی
۸۶٫۸۸
۸۵٫۳۶
7
11
کانادا
۸۶٫۲۳
۸۸٫۱۳
-3
12
لیختن اشتاین
۸۵٫۵۵
۸۵٫۶۳
4
13
زلاند نو
۸۵٫۳۶
۸۹٫۶۹
-7
14
آلمان
۸۵٫۲۲
۸۷٫۳۳
-2
15
لتوانی
۸۴٫۴۲
۸۵٫۶۹
0
16
بلژیک
۸۱٫۹۶
۷۹٫۰۶
8
17
لیتوانی
۸۰٫۸۴
۸۸
-8
18
چک
۸۰٫۲۱
۸۲٫۱۹
1
19
انگلستان
۸۰٫۱۲
۸۰٫۸۸
2
20
ایسلند
۷۹٫۹۴
۸۶٫۰۴
-6
21
فرانسه
۷۸٫۹۳
۷۹٫۴۴
1
22
تیمور شرقی
۷۶٫۰۹
۸۱٫۸۸
-2
23
ساموآ
۷۴٫۹
۷۶٫۸۸
4
24
تایوان
۷۴٫۷
۷۳٫۸۳
11
25
استرالیا
۷۴٫۴۳
۸۳٫۸۵
-7
26
جمهوری دومینیکن
۷۲٫۶۱
۷۱٫۴۸
13
27
آفریقای جنوبی
۷۲٫۵۷
۷۷٫۲۶
-1
28
کیپورد
۶۹٫۵۱
۷۳٫۸۶
6
29
ایالات متحده امریکا
۶۹٫۰۳
۷۶٫۵۶
-1
30
اتریش
۶۸٫۹۹
۷۴٫۰۱
3
31
اسپانیا
۶۸٫۹۶
۷۲٫۱۲
7
32
شیلی
۶۸٫۸۴
۷۰٫۸
9
33
مونته‌نگرو
۶۸٫۳۱
۷۲٫۱۳
4
34
اسلوانی
۶۷٫۸۵
۶۶٫۲۵
13
35
موریتانی
۶۷٫۲۳
۵۴٫۰۶
61
36
اوکراين
۶۷٫۱۵
۶۰٫۶۳
29
37
سی‌شل
۶۷٫۱
۷۴٫۳۸
-5
38
جمهوری مقدونیه شمالی
۶۶٫۹۸
۷۲٫۳۳
-2
39
ترنتی و توبوگو
۶۶٫۹۷
۷۱٫۲۵
1
40
سورینام
۶۶٫۶۷
۶۳٫۱۳
15
41
تونگا
۶۶٫۵۲
۷۰٫۳۱
1
42
مولداوی
۶۶٫۵۱
۷۹٫۲۴
-19
43
جامائیکا
۶۶٫۳۹
۶۷٫۷۵
0
44
اسلواکی
۶۵٫۵۲
۷۸٫۰۴
-19
45
نامیبیا
۶۵٫۴۶
۷۵٫۷۵
-16
46
ایتالیا
۶۴٫۴۴
۶۴٫۲
6
47
ارمنستان
۶۳٫۱۳
۶۳٫۷۵
6
48
رومانی
۶۱٫۹۲
۵۹٫۶۵
20
49
ساحل عاج
۶۱٫۴۳
۶۶٫۹۸
-4
50
بلغارستان
۶۰٫۶۳
۵۸٫۲۵
23
51
غنا
۵۹٫۵
۶۱٫۸۸
12
52
جزایر فیجی
۵۹٫۲۶
۵۳٫۱۳
50
53
مالاوی
۵۸٫۷۸
۵۲٫۵۷
53
54
گابون
۵۸٫۵۱
۴۸٫۳۳
68
55
برزیل
۵۷٫۸۹
۵۵٫۷۹
27
56
کرواسی
۵۷٫۸۱
۶۷٫۵۶
-12
57
گامبیا
۵۷٫۵۶
۶۶٫۸۸
-11
58
کاستاریکا
۵۷٫۴۱
۶۵٫۹۴
-10
59
کوسووو
۵۶٫۶۱
۶۲٫۹۵
-3
60
اسرائیل
۵۶٫۳۴
۶۲٫۷۱
-1
61
قبرس
۵۵٫۸
۶۴٫۶۶
-11
62
نپال
۵۵٫۴۶
۵۸٫۴۴
10
63
آندورا
۵۵٫۰۷
۷۴٫۶۹
-32
64
لیبریا
۵۴٫۸۷
۵۵٫۵
22
65
آرژانتین
۵۴٫۸۳
۷۵٫۲۵
-35
66
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
۵۴٫۶۳
۵۵٫۴۷
21
67
سیرالئون
۵۴٫۵۵
۶۵٫۴۵
-18
68
نیجر
۵۴٫۳۵
۶۲٫۶۸
-8
68
تایلند
۵۴٫۳۵
۵۹٫۵۳
2
70
کنگو - برازاویل
۵۴٫۲۸
۵۷٫۵۸
6
71
اروگويه
۵۳٫۶۲
۶۲٫۷۳
-13
72
هايیتی
۵۳٫۳۸
۵۹٫۳۸
-1
73
ژاپن
۵۳٫۰۷
۵۵٫۷۵
10
74
سنگال
۵۲٫۹
۵۶٫۴۳
5
75
لهستان
۵۱٫۶۳
۵۰٫۱۵
37
76
بلیز
۵۱٫۵۷
۶۱٫۹۸
-14
77
کره جنوبی
۵۱٫۱۱
۶۳٫۵۱
-23
78
قطر
۵۰٫۵۶
۵۳٫۱۳
24
79
موریس
۵۰٫۴۳
۵۲٫۷۵
25
80
بوستاوانا
۴۹٫۹
۵۵٫۶۳
4
81
مکزیک
۴۹٫۶۹
۵۵٫۳۸
7
82
برونئی
۴۹٫۴۲
۴۹٫۸۴
31
83
گینه
۴۹٫۲۸
۶۰
-16
84
سوازیلند
۴۹٫۱۳
۴۶٫۶۱
42
85
کومور
۴۸٫۸۴
۵۵٫۰۹
7
86
چاد
۴۸٫۷۳
۵۳٫۳
15
87
جمهوری آفریقای مرکزی
۴۸٫۵۵
۵۳٫۳۹
12
88
گینه بیسائو
۴۸٫۲۶
۵۶٫۰۹
-7
89
مالی
۴۸٫۱۲
۵۲٫۶۳
16
90
کلمبیا
۴۸٫۰۵
۵۵٫۶۳
-6
91
تونس
۴۸٫۰۴
۵۸٫۱۳
-17
92
بورکینافاسو
۴۷٫۹۴
۶۲٫۸۱
-35
93
بنین
۴۷٫۶۸
۴۸٫۹۸
26
94
تانزانیا
۴۷٫۴۱
۴۲٫۹۷
44
95
نیجریه
۴۷٫۲۶
۵۱٫۹۶
12
96
قبرس شمالی
۴۶٫۹
۵۶٫۱۸
-16
97
جمهوری دموکراتیک کنگو
۴۶٫۵۲
۵۱٫۰۳
13
98
لسو‌تو
۴۵٫۵۱
۶۴٫۳۸
-47
99
مالت
۴۵٫۳۵
۴۶٫۴۶
29
100
بروندی
۴۵٫۳۲
۵۱٫۵
9
101
یونان
۴۵٫۲۵
۵۳٫۳۱
-1
102
لبنان
۴۵٫۰۳
۵۱٫۶۳
6
103
گیانا
۴۴٫۹۳
۵۴٫۶۹
-10
104
بوسنی هرزوگوین
۴۴٫۵۳
۵۵٫۲۷
-14
105
توگو
۴۴٫۳۸
۵۴٫۵
-10
106
مالزی
۴۴٫۳۵
۵۵٫۳۱
-17
107
کامرون
۴۳٫۶۸
۴۲٫۵
34
108
زامبیا
۴۳٫۶۶
۶۱٫۷۷
-44
109
مالدیو
۴۳٫۴۸
۵۳٫۷۵
-12
110
آلبانی
۴۲٫۲۷
۴۷٫۷۶
14
111
پاپوآ گینه نو
۴۲٫۱۷
۵۹٫۵۸
-42
112
ماداگاسکار
۴۱٫۹۱
۴۹٫۰۳
5
113
پاناما
۴۱٫۱۸
۵۷٫۵
-36
114
پاراگوئه
۴۰٫۹
۵۷٫۰۶
-36
115
آنگولا
۴۰٫۸۲
۴۳٫۵۷
22
116
موزامبیک
۴۰٫۷۶
۴۹٫۱۷
-1
117
لیبی
۴۰٫۵
۴۹
1
118
مغولستان
۴۰٫۳۵
۵۴٫۶۶
-24
119
مراکش / صحرای غربی
۴۰٫۳۱
۳۹٫۹۲
32
120
اکواتور
۳۹٫۵۷
۶۰٫۵۲
-54
121
پرو
۳۹٫۴۴
۵۷٫۹۹
-46
122
کنیا
۳۸٫۹۷
۴۹٫۱۷
-7
123
اندونزی
۳۸٫۹۵
۵۵٫۱۶
-32
124
مجارستان
۳۸٫۵۵
۴۵٫۶۳
6
125
کویت
۳۷٫۴۲
۴۱٫۲۵
20
126
زیمبابوه
۳۶٫۹۶
۴۲٫۰۸
17
127
گرجستان
۳۶٫۲۳
۴۸٫۴
-6
128
فلیپین
۳۶٫۱۴
۴۳٫۹۶
7
129
سومالی
۳۵٫۹۹
۵۳٫۴۴
-31
130
عمان
۳۵٫۸۸
۳۶٫۲۵
31
131
روندا
۳۵٫۶۵
۴۰
18
132
هندوراس
۳۵٫۳۶
۴۰
17
133
سنگاپور
۳۵٫۲۹
۳۸٫۷۵
22
134
هنگ کنگ
۳۴٫۶۸
۴۰٫۴۳
14
135
یمن
۳۳٫۹۱
۳۷٫۵
23
136
اتیوپی
۳۳٫۹
۵۰٫۲۵
-25
137
گینه اکوادور
۳۳٫۶۲
۴۳٫۸۵
-1
138
گواتمالا
۳۳٫۵۷
۴۲٫۶۴
2
139
اوگاندا
۳۳٫۴۸
۴۵٫۷۵
-10
140
صربستان
۳۳٫۰۷
۴۵٫۲۷
-7
141
سودان
۳۲٫۸۷
۴۲٫۰۸
2
142
الجزایر
۳۲٫۱۶
۴۲٫۱۴
0
143
اردن
۳۱٫۷
۴۷٫۷۱
-18
144
سودان جنوبی
۳۱٫۳۴
۴۹٫۴۶
-30
145
بلیوی
۳۱٫۲۴
۴۶٫۵۳
-18
146
فلسطین
۳۱٫۰۴
۴۰٫۴۷
1
147
سریلانکا
۳۰٫۴۳
۴۰٫۹۴
-1
148
قزاقستان
۳۰٫۳۳
۴۴٫۰۶
-14
149
قرقیزستان
۳۰٫۱۹
۴۸٫۱۳
-26
150
ال‌سالوادور
۲۹٫۲۱
۳۸٫۱۳
7
151
پاکستان
۲۹٫۱۷
۴۲٫۷۱
-12
152
اوزبکستان
۲۸٫۰۲
۴۵٫۵۲
-20
153
تاجیکستان
۲۷٫۲۶
۳۴٫۱۷
14
154
بوتان
۲۵٫۸
۶۲٫۰۸
-93
155
لائوس
۲۵
۳۶٫۰۴
7
156
جیبوتی
۲۴٫۱۲
۳۹٫۲۵
-4
157
ایران
۲۳٫۱۹
۳۳٫۶۷
11
158
برمه
۲۲٫۱۷
۳۵٫۷۵
6
159
هند
۲۱٫۵۸
۳۳٫۶۵
10
160
امارات متحده عربی
۲۱٫۱۶
۴۵٫۶۳
-30
161
عربستان سعودی
۲۱٫۰۱
۳۷٫۱۹
-2
162
عراق
۲۰٫۶۵
۳۹٫۲۵
-10
163
کامبوج
۲۰٫۲۱
۳۸٫۵
-7
164
افغانستان
۲۰٫۰۷
۴۸٫۹۶
-44
165
ترکیه
۲۰٫۰۲
۳۶٫۵۶
-5
166
روسیه
۱۹٫۸۸
۳۲٫۴۳
7
167
بنگلادش
۱۹٫۳۶
۳۹٫۰۶
-13
168
چین
۱۹٫۱۴
۲۶٫۰۶
10
169
کره شمالی
۱۸٫۰۴
۲۶٫۵۶
8
170
ونزوئلا
۱۷٫۶۸
۳۴٫۸۹
-4
171
بحرین
۱۷٫۴۶
۳۰٫۶۳
4
172
نیکاراگوئه
۱۷٫۲۳
۳۵٫۸۱
-9
173
آذربایجان
۱۷٫۰۸
۳۵٫۴۵
-8
174
مصر
۱۶٫۱
۲۹٫۶۳
2
175
روسیه سفید
۱۵٫۹۴
۳۲٫۳۴
-1
176
کوبا
۱۴٫۸۶
۳۲٫۸۵
-4
177
سوریه
۱۴٫۳۵
۳۳٫۶۵
-8
178
ترکمنستان
۱۳٫۲۲
۲۳٫۲۵
2
178
ویتنام
۱۳٫۲۲
۲۳٫۷۵
1
180
اریتره
۱۲٫۷۵
۳۳٫۱۳
-9