رده‌بندی
2022رده‌بندی
Score pol
1 نروژ ۹۴٫۸۹
نروژ
رده‌بندی جهانی
1/ 180
۹۲٫۶۵
سیاسی
1
۹۴٫۸۹
اقتصادی
1
۹۰٫۳۸
حقوقی
1
۹۲٫۲۳
اجتماعی
2
۹۳٫۷۱
ایمنی
11
۹۲٫۰۳
2 دانمارک ۹۴٫۳۴
دانمارک
رده‌بندی جهانی
2/ 180
۹۰٫۲۷
سیاسی
2
۹۴٫۳۴
اقتصادی
3
۸۳٫۶۷
حقوقی
4
۸۹٫۱۸
اجتماعی
9
۹۱٫۱۷
ایمنی
7
۹۲٫۹۷
3 سوئد ۹۱٫۹۶
سوئد
رده‌بندی جهانی
3/ 180
۸۸٫۸۴
سیاسی
3
۹۱٫۹۶
اقتصادی
2
۸۷٫۶۶
حقوقی
3
۹۰٫۲۷
اجتماعی
12
۹۰٫۱۸
ایمنی
32
۸۴٫۱۴
4 پرتغال ۹۱٫۸۶
پرتغال
رده‌بندی جهانی
7/ 180
۸۷٫۰۷
سیاسی
4
۹۱٫۸۶
اقتصادی
9
۷۷٫۴۱
حقوقی
18
۸۴٫۲۱
اجتماعی
3
۹۳٫۱۴
ایمنی
18
۸۸٫۷۳
5 استونی ۹۱٫۱۱
استونی
رده‌بندی جهانی
4/ 180
۸۸٫۸۳
سیاسی
5
۹۱٫۱۱
اقتصادی
6
۸۱٫۹۷
حقوقی
5
۸۷٫۸۷
اجتماعی
13
۹۰
ایمنی
6
۹۳٫۲
6 فنلاند ۹۰٫۴
فنلاند
رده‌بندی جهانی
5/ 180
۸۸٫۴۲
سیاسی
6
۹۰٫۴
اقتصادی
5
۸۲٫۰۳
حقوقی
9
۸۶٫۶۴
اجتماعی
10
۹۰٫۷۷
ایمنی
10
۹۲٫۲۶
7 زلاند نو ۹۰٫۱۵
زلاند نو
رده‌بندی جهانی
11/ 180
۸۳٫۵۴
سیاسی
7
۹۰٫۱۵
اقتصادی
10
۷۵٫۲۶
حقوقی
54
۷۴٫۷۸
اجتماعی
15
۸۹٫۷۵
ایمنی
21
۸۷٫۷۶
8 سويیس ۹۰
سويیس
رده‌بندی جهانی
14/ 180
۸۲٫۷۲
سیاسی
8
۹۰
اقتصادی
21
۶۸٫۳۷
حقوقی
29
۸۰٫۹۹
اجتماعی
21
۸۸٫۳۳
ایمنی
27
۸۵٫۹۲
9 ایرلند ۸۹٫۲۴
ایرلند
رده‌بندی جهانی
6/ 180
۸۸٫۳
سیاسی
9
۸۹٫۲۴
اقتصادی
8
۷۹٫۰۸
حقوقی
14
۸۵٫۰۹
اجتماعی
4
۹۲٫۵
ایمنی
2
۹۵٫۵۸
10 آلمان ۸۷٫۰۳
آلمان
رده‌بندی جهانی
16/ 180
۸۲٫۰۴
سیاسی
10
۸۷٫۰۳
اقتصادی
7
۸۰٫۰۷
حقوقی
8
۸۷٫۰۸
اجتماعی
17
۸۹٫۴۷
ایمنی
91
۶۶٫۵۸
11 لیتوانی ۸۷٫۰۱
لیتوانی
رده‌بندی جهانی
9/ 180
۸۴٫۱۴
سیاسی
11
۸۷٫۰۱
اقتصادی
13
۷۲٫۱۶
حقوقی
16
۸۴٫۴۶
اجتماعی
16
۸۹٫۷۱
ایمنی
23
۸۷٫۳۷
12 هلند ۸۶٫۳
هلند
رده‌بندی جهانی
28/ 180
۷۷٫۹۳
سیاسی
12
۸۶٫۳
اقتصادی
4
۸۲٫۸۶
حقوقی
7
۸۷٫۲۸
اجتماعی
27
۸۶٫۱
ایمنی
125
۴۷٫۰۹
13 ایسلند ۸۶٫۲۱
ایسلند
رده‌بندی جهانی
15/ 180
۸۲٫۶۹
سیاسی
13
۸۶٫۲۱
اقتصادی
28
۶۵٫۵۶
حقوقی
23
۸۲٫۶۸
اجتماعی
23
۸۷٫۵
ایمنی
13
۹۱٫۵
14 تیمور شرقی ۸۵٫۴۵
تیمور شرقی
رده‌بندی جهانی
17/ 180
۸۱٫۸۹
سیاسی
14
۸۵٫۴۵
اقتصادی
20
۶۸٫۷۱
حقوقی
11
۸۵٫۹۶
اجتماعی
65
۷۵٫۶۷
ایمنی
5
۹۳٫۶۵
15 لوکزامبورگ ۸۲٫۹۴
لوکزامبورگ
رده‌بندی جهانی
21/ 180
۷۹٫۸۱
سیاسی
15
۸۲٫۹۴
اقتصادی
27
۶۶٫۳۳
حقوقی
60
۷۲٫۹۳
اجتماعی
19
۸۸٫۷۱
ایمنی
20
۸۸٫۱۴
16 کانادا ۸۲٫۲۷
کانادا
رده‌بندی جهانی
19/ 180
۸۱٫۷۴
سیاسی
16
۸۲٫۲۷
اقتصادی
16
۷۱٫۱۷
حقوقی
33
۸۰٫۲۶
اجتماعی
6
۹۲
ایمنی
37
۸۲٫۹۹
17 کاستاریکا ۸۱٫۶۲
کاستاریکا
رده‌بندی جهانی
8/ 180
۸۵٫۹۲
سیاسی
17
۸۱٫۶۲
اقتصادی
11
۷۲٫۹۶
حقوقی
6
۸۷٫۷۲
اجتماعی
4
۹۲٫۵
ایمنی
3
۹۴٫۷۸
18 انگلستان ۸۰٫۵۷
انگلستان
رده‌بندی جهانی
24/ 180
۷۸٫۷۱
سیاسی
18
۸۰٫۵۷
اقتصادی
12
۷۲٫۷۵
حقوقی
48
۷۶٫۶۳
اجتماعی
32
۸۴٫۲۹
ایمنی
49
۷۹٫۳۳
19 سی‌شل ۸۰٫۴۵
سی‌شل
رده‌بندی جهانی
13/ 180
۸۳٫۳۳
سیاسی
19
۸۰٫۴۵
اقتصادی
18
۶۹٫۱۳
حقوقی
13
۸۵٫۳۱
اجتماعی
11
۹۰٫۲۵
ایمنی
13
۹۱٫۵
20 لیختن اشتاین ۸۰٫۳۶
لیختن اشتاین
رده‌بندی جهانی
10/ 180
۸۴٫۰۳
سیاسی
20
۸۰٫۳۶
اقتصادی
19
۶۸٫۷۸
حقوقی
15
۸۴٫۷۴
اجتماعی
14
۸۹٫۸
ایمنی
1
۹۶٫۴۶
21 فرانسه ۷۹٫۸۵
فرانسه
رده‌بندی جهانی
26/ 180
۷۸٫۵۳
سیاسی
21
۷۹٫۸۵
اقتصادی
23
۶۷٫۸۶
حقوقی
10
۸۶٫۵۱
اجتماعی
18
۸۹٫۳۸
ایمنی
85
۶۹٫۰۵
22 چک ۷۹٫۶۶
چک
رده‌بندی جهانی
20/ 180
۸۰٫۵۴
سیاسی
22
۷۹٫۶۶
اقتصادی
36
۶۱٫۵۶
حقوقی
18
۸۴٫۲۱
اجتماعی
20
۸۸٫۴۴
ایمنی
17
۸۸٫۸۱
23 بورکینافاسو ۷۸٫۹۹
بورکینافاسو
رده‌بندی جهانی
41/ 180
۷۳٫۱۲
سیاسی
23
۷۸٫۹۹
اقتصادی
26
۶۷٫۶۹
حقوقی
52
۷۵٫۵۸
اجتماعی
22
۸۷٫۸۳
ایمنی
113
۵۵٫۵۲
24 لتوانی ۷۸٫۹۶
لتوانی
رده‌بندی جهانی
22/ 180
۷۹٫۱۷
سیاسی
24
۷۸٫۹۶
اقتصادی
29
۶۴٫۵۸
حقوقی
30
۸۰٫۸۹
اجتماعی
25
۸۷٫۳۶
ایمنی
33
۸۴٫۰۶
25 بوتان ۷۸٫۷۹
بوتان
رده‌بندی جهانی
33/ 180
۷۶٫۴۶
سیاسی
25
۷۸٫۷۹
اقتصادی
34
۶۲٫۲۴
حقوقی
67
۷۰٫۳۹
اجتماعی
60
۷۷
ایمنی
4
۹۳٫۸۸
26 اتریش ۷۷٫۸۲
اتریش
رده‌بندی جهانی
31/ 180
۷۶٫۷۴
سیاسی
26
۷۷٫۸۲
اقتصادی
37
۶۱٫۴۳
حقوقی
41
۷۸٫۹۵
اجتماعی
46
۸۱٫۲
ایمنی
31
۸۴٫۲۹
27 استرالیا ۷۷٫۱۷
استرالیا
رده‌بندی جهانی
39/ 180
۷۳٫۷۷
سیاسی
27
۷۷٫۱۷
اقتصادی
30
۶۳٫۴۴
حقوقی
96
۶۴٫۱۸
اجتماعی
33
۸۴٫۱۷
ایمنی
48
۷۹٫۸۸
28 آرژانتین ۷۶٫۳۶
آرژانتین
رده‌بندی جهانی
29/ 180
۷۷٫۲۸
سیاسی
28
۷۶٫۳۶
اقتصادی
50
۵۱٫۵۳
حقوقی
2
۹۰٫۶۸
اجتماعی
29
۸۵٫۷۵
ایمنی
39
۸۲٫۰۶
29 آفریقای جنوبی ۷۵٫۹۶
آفریقای جنوبی
رده‌بندی جهانی
35/ 180
۷۵٫۵۶
سیاسی
29
۷۵٫۹۶
اقتصادی
33
۶۲٫۵۹
حقوقی
17
۸۴٫۳۶
اجتماعی
37
۸۲٫۵
ایمنی
74
۷۲٫۳۹
30 بلژیک ۷۵٫۰۳
بلژیک
رده‌بندی جهانی
23/ 180
۷۸٫۸۶
سیاسی
30
۷۵٫۰۳
اقتصادی
15
۷۱٫۲۲
حقوقی
37
۷۹٫۳
اجتماعی
24
۸۷٫۴
ایمنی
43
۸۱٫۳۵
31 ساحل عاج ۷۴٫۸۹
ساحل عاج
رده‌بندی جهانی
37/ 180
۷۴٫۴۶
سیاسی
31
۷۴٫۸۹
اقتصادی
39
۵۸٫۴۵
حقوقی
50
۷۵٫۹۴
اجتماعی
41
۸۱٫۴۳
ایمنی
41
۸۱٫۶
32 جامائیکا ۷۴٫۸۵
جامائیکا
رده‌بندی جهانی
12/ 180
۸۳٫۳۵
سیاسی
32
۷۴٫۸۵
اقتصادی
14
۷۱٫۹۴
حقوقی
24
۸۲٫۴۶
اجتماعی
1
۹۵
ایمنی
8
۹۲٫۵۲
33 تایوان ۷۴٫۷۸
تایوان
رده‌بندی جهانی
38/ 180
۷۴٫۰۸
سیاسی
33
۷۴٫۷۸
اقتصادی
49
۵۱٫۸۸
حقوقی
40
۷۹٫۰۱
اجتماعی
57
۷۷٫۶۹
ایمنی
25
۸۷٫۰۲
34 ترنتی و توبوگو ۷۳٫۹۴
ترنتی و توبوگو
رده‌بندی جهانی
25/ 180
۷۸٫۶۸
سیاسی
34
۷۳٫۹۴
اقتصادی
23
۶۷٫۸۶
حقوقی
56
۷۴٫۵۶
اجتماعی
31
۸۴٫۵
ایمنی
8
۹۲٫۵۲
35 سیرالئون ۷۳٫۷۱
سیرالئون
رده‌بندی جهانی
46/ 180
۷۱٫۰۳
سیاسی
35
۷۳٫۷۱
اقتصادی
55
۵۰٫۳۸
حقوقی
42
۷۸٫۴
اجتماعی
58
۷۷٫۵
ایمنی
58
۷۵٫۱۴
36 ایالات متحده امریکا ۷۲٫۹۹
ایالات متحده امریکا
رده‌بندی جهانی
42/ 180
۷۲٫۷۴
سیاسی
36
۷۲٫۹۹
اقتصادی
38
۵۹٫۳۳
حقوقی
46
۷۷٫۳۲
اجتماعی
41
۸۱٫۴۳
ایمنی
72
۷۲٫۶۳
37 نامیبیا ۷۲٫۹۷
نامیبیا
رده‌بندی جهانی
18/ 180
۸۱٫۸۴
سیاسی
37
۷۲٫۹۷
اقتصادی
17
۶۹٫۸
حقوقی
22
۸۲٫۹۸
اجتماعی
8
۹۱٫۶
ایمنی
12
۹۱٫۸۴
38 اسپانیا ۷۲٫۷۳
اسپانیا
رده‌بندی جهانی
32/ 180
۷۶٫۷۱
سیاسی
38
۷۲٫۷۳
اقتصادی
31
۶۳٫۳۸
حقوقی
25
۸۲٫۱۶
اجتماعی
39
۸۱٫۸۹
ایمنی
35
۸۳٫۴
39 کیپورد ۷۲٫۵۵
کیپورد
رده‌بندی جهانی
36/ 180
۷۵٫۳۷
سیاسی
39
۷۲٫۵۵
اقتصادی
32
۶۲٫۷۶
حقوقی
44
۷۷٫۹۸
اجتماعی
68
۷۵٫۴
ایمنی
19
۸۸٫۱۶
40 جمهوری دومینیکن ۷۱٫۵۲
جمهوری دومینیکن
رده‌بندی جهانی
30/ 180
۷۶٫۹
سیاسی
40
۷۱٫۵۲
اقتصادی
34
۶۲٫۲۴
حقوقی
11
۸۵٫۹۶
اجتماعی
6
۹۲
ایمنی
71
۷۲٫۷۹
41 اسلواکی ۷۱٫۴۴
اسلواکی
رده‌بندی جهانی
27/ 180
۷۸٫۳۷
سیاسی
41
۷۱٫۴۴
اقتصادی
22
۶۷٫۹۸
حقوقی
26
۸۲٫۰۲
اجتماعی
26
۸۶٫۳۸
ایمنی
34
۸۴٫۰۱
42 کره جنوبی ۷۱٫۱۵
کره جنوبی
رده‌بندی جهانی
43/ 180
۷۲٫۱۱
سیاسی
42
۷۱٫۱۵
اقتصادی
43
۵۵٫۳۱
حقوقی
61
۷۲٫۸۱
اجتماعی
51
۷۹٫۸
ایمنی
42
۸۱٫۵
43 گامبیا ۷۱٫۱۱
گامبیا
رده‌بندی جهانی
50/ 180
۶۹٫۲۵
سیاسی
43
۷۱٫۱۱
اقتصادی
51
۵۱٫۳۶
حقوقی
81
۶۷٫۶۹
اجتماعی
44
۸۱٫۳۳
ایمنی
64
۷۴٫۷۴
44 اروگويه ۷۰٫۳
اروگويه
رده‌بندی جهانی
44/ 180
۷۲٫۰۳
سیاسی
44
۷۰٫۳
اقتصادی
58
۴۹٫۳۲
حقوقی
20
۸۳٫۶۳
اجتماعی
78
۷۲٫۳۳
ایمنی
30
۸۴٫۵۸
45 مولداوی ۷۰٫۱۵
مولداوی
رده‌بندی جهانی
40/ 180
۷۳٫۴۷
سیاسی
45
۷۰٫۱۵
اقتصادی
63
۴۷٫۸۳
حقوقی
21
۸۳
اجتماعی
28
۸۵٫۸۸
ایمنی
44
۸۰٫۴۸
46 گیانا ۷۰٫۰۶
گیانا
رده‌بندی جهانی
34/ 180
۷۶٫۴۱
سیاسی
46
۷۰٫۰۶
اقتصادی
25
۶۷٫۷۶
حقوقی
51
۷۵٫۶۱
اجتماعی
43
۸۱٫۴
ایمنی
24
۸۷٫۲۱
47 بلیز ۷۰
بلیز
رده‌بندی جهانی
47/ 180
۷۰٫۶۷
سیاسی
47
۷۰
اقتصادی
48
۵۲٫۰۴
حقوقی
100
۶۳٫۶
اجتماعی
38
۸۲
ایمنی
28
۸۵٫۷۱
48 تونگا ۶۹٫۷
تونگا
رده‌بندی جهانی
49/ 180
۶۹٫۷۴
سیاسی
48
۶۹٫۷
اقتصادی
47
۵۳٫۰۶
حقوقی
86
۶۶٫۶۷
اجتماعی
87
۶۹٫۵
ایمنی
15
۸۹٫۸
49 کرواسی ۶۸٫۲۶
کرواسی
رده‌بندی جهانی
48/ 180
۷۰٫۴۲
سیاسی
49
۶۸٫۲۶
اقتصادی
53
۵۰٫۴۶
حقوقی
38
۷۹٫۱۹
اجتماعی
64
۷۶٫۰۹
ایمنی
52
۷۸٫۰۸
50 آندورا ۶۸٫۱۲
آندورا
رده‌بندی جهانی
53/ 180
۶۸٫۷۹
سیاسی
50
۶۸٫۱۲
اقتصادی
54
۵۰٫۴۱
حقوقی
71
۶۹٫۱۲
اجتماعی
91
۶۸٫۸
ایمنی
22
۸۷٫۴۸
51 سورینام ۶۷٫۸۸
سورینام
رده‌بندی جهانی
52/ 180
۶۸٫۹۵
سیاسی
51
۶۷٫۸۸
اقتصادی
44
۵۵٫۱
حقوقی
102
۶۲٫۲۸
اجتماعی
34
۸۴
ایمنی
57
۷۵٫۵۱
52 پرو ۶۶٫۹۷
پرو
رده‌بندی جهانی
77/ 180
۶۱٫۷۵
سیاسی
52
۶۶٫۹۷
اقتصادی
92
۴۱٫۸۴
حقوقی
66
۷۰٫۶۱
اجتماعی
110
۶۳
ایمنی
92
۶۶٫۳۵
53 رومانی ۶۶٫۷۷
رومانی
رده‌بندی جهانی
56/ 180
۶۸٫۴۶
سیاسی
53
۶۶٫۷۷
اقتصادی
72
۴۶٫۷۷
حقوقی
49
۷۶٫۴۶
اجتماعی
40
۸۱٫۶۷
ایمنی
79
۷۰٫۶۳
54 غنا ۶۶٫۶۱
غنا
رده‌بندی جهانی
60/ 180
۶۷٫۴۳
سیاسی
54
۶۶٫۶۱
اقتصادی
69
۴۷٫۲۲
حقوقی
27
۸۱٫۴۲
اجتماعی
53
۷۹٫۶۴
ایمنی
101
۶۲٫۲۵
55 ارمنستان ۶۶٫۲۶
ارمنستان
رده‌بندی جهانی
51/ 180
۶۸٫۹۷
سیاسی
55
۶۶٫۲۶
اقتصادی
81
۴۴٫۴۴
حقوقی
45
۷۷٫۸۸
اجتماعی
63
۷۶٫۳۳
ایمنی
47
۷۹٫۹۱
56 جمهوری مقدونیه شمالی ۶۶٫۱۶
جمهوری مقدونیه شمالی
رده‌بندی جهانی
57/ 180
۶۸٫۴۴
سیاسی
56
۶۶٫۱۶
اقتصادی
83
۴۳٫۷۱
حقوقی
28
۸۱٫۲۹
اجتماعی
74
۷۳٫۱۷
ایمنی
53
۷۷٫۸۵
57 ایتالیا ۶۵٫۸۹
ایتالیا
رده‌بندی جهانی
58/ 180
۶۸٫۱۶
سیاسی
57
۶۵٫۸۹
اقتصادی
67
۴۷٫۵۲
حقوقی
59
۷۳٫۹۳
اجتماعی
49
۸۰
ایمنی
68
۷۳٫۴۸
58 اسرائیل ۶۵٫۱۵
اسرائیل
رده‌بندی جهانی
86/ 180
۵۹٫۶۲
سیاسی
58
۶۵٫۱۵
اقتصادی
44
۵۵٫۱
حقوقی
130
۵۳٫۵۱
اجتماعی
56
۷۷٫۷۵
ایمنی
126
۴۶٫۶۱
59 شیلی ۶۵٫۰۳
شیلی
رده‌بندی جهانی
82/ 180
۶۰٫۶۱
سیاسی
59
۶۵٫۰۳
اقتصادی
86
۴۲٫۸۶
حقوقی
82
۶۷٫۶۳
اجتماعی
77
۷۲٫۴
ایمنی
115
۵۵٫۱۵
60 کوسووو ۶۴٫۳۴
کوسووو
رده‌بندی جهانی
61/ 180
۶۷
سیاسی
60
۶۴٫۳۴
اقتصادی
77
۴۵٫۲۴
حقوقی
31
۸۰٫۸۵
اجتماعی
70
۷۴٫۳۳
ایمنی
81
۷۰٫۲۶
61 سازمان کشورهای شرق کارارئیب ۶۲٫۹۱
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
رده‌بندی جهانی
55/ 180
۶۸٫۴۹
سیاسی
61
۶۲٫۹۱
اقتصادی
62
۴۸٫۳۷
حقوقی
78
۶۸٫۲۵
اجتماعی
51
۷۹٫۸
ایمنی
36
۸۳٫۱۳
62 مونته‌نگرو ۶۲٫۵۱
مونته‌نگرو
رده‌بندی جهانی
63/ 180
۶۶٫۵۴
سیاسی
62
۶۲٫۵۱
اقتصادی
66
۴۷٫۶۷
حقوقی
47
۷۷٫۱۹
اجتماعی
80
۷۱
ایمنی
65
۷۴٫۳۳
63 کنیا ۶۲٫۴۲
کنیا
رده‌بندی جهانی
69/ 180
۶۴٫۵۹
سیاسی
63
۶۲٫۴۲
اقتصادی
75
۴۶٫۳۳
حقوقی
62
۷۲٫۲۸
اجتماعی
55
۷۸
ایمنی
96
۶۳٫۹۲
63 پاپوآ گینه نو ۶۲٫۴۲
پاپوآ گینه نو
رده‌بندی جهانی
62/ 180
۶۶٫۶۶
سیاسی
63
۶۲٫۴۲
اقتصادی
77
۴۵٫۲۴
حقوقی
89
۶۶٫۰۸
اجتماعی
44
۸۱٫۳۳
ایمنی
51
۷۸٫۲۳
65 نیجر ۶۲٫۳
نیجر
رده‌بندی جهانی
59/ 180
۶۷٫۸
سیاسی
65
۶۲٫۳
اقتصادی
73
۴۶٫۷۳
حقوقی
64
۷۱٫۷۵
اجتماعی
61
۷۶٫۵
ایمنی
40
۸۱٫۶۹
66 مالدیو ۶۲٫۲۷
مالدیو
رده‌بندی جهانی
87/ 180
۵۹٫۵۵
سیاسی
66
۶۲٫۲۷
اقتصادی
111
۳۸٫۲۷
حقوقی
85
۶۷٫۱۱
اجتماعی
134
۵۵
ایمنی
59
۷۵٫۱۲
67 تونس ۶۱٫۸۲
تونس
رده‌بندی جهانی
94/ 180
۵۸٫۴۹
سیاسی
67
۶۱٫۸۲
اقتصادی
92
۴۱٫۸۴
حقوقی
84
۶۷٫۱۹
اجتماعی
82
۷۰٫۲
ایمنی
121
۵۱٫۴۲
67 ساموآ ۶۱٫۸۲
ساموآ
رده‌بندی جهانی
45/ 180
۷۱٫۳۹
سیاسی
67
۶۱٫۸۲
اقتصادی
41
۵۶٫۱۲
حقوقی
92
۶۴٫۹۱
اجتماعی
30
۸۵
ایمنی
16
۸۹٫۱۲
69 بوسنی هرزوگوین ۶۱٫۵۶
بوسنی هرزوگوین
رده‌بندی جهانی
67/ 180
۶۵٫۶۴
سیاسی
69
۶۱٫۵۶
اقتصادی
101
۴۰٫۲۳
حقوقی
35
۷۹٫۵۷
اجتماعی
79
۷۱٫۸۶
ایمنی
61
۷۴٫۹۵
70 قبرس ۶۱٫۲۱
قبرس
رده‌بندی جهانی
65/ 180
۶۵٫۹۷
سیاسی
70
۶۱٫۲۱
اقتصادی
91
۴۲٫۰۹
حقوقی
56
۷۴٫۵۶
اجتماعی
101
۶۵٫۷۵
ایمنی
26
۸۶٫۲۵
70 اوکراين ۶۱٫۲۱
اوکراين
رده‌بندی جهانی
106/ 180
۵۵٫۷۶
سیاسی
70
۶۱٫۲۱
اقتصادی
86
۴۲٫۸۶
حقوقی
36
۷۹٫۴۵
اجتماعی
62
۷۶٫۴۳
ایمنی
165
۱۸٫۸۴
72 یونان ۶۰٫۵
یونان
رده‌بندی جهانی
108/ 180
۵۵٫۵۲
سیاسی
72
۶۰٫۵
اقتصادی
113
۳۸٫۱۳
حقوقی
70
۶۹٫۵۴
اجتماعی
103
۶۵٫۳۶
ایمنی
128
۴۴٫۱
73 اکواتور ۶۰٫۱
اکواتور
رده‌بندی جهانی
68/ 180
۶۴٫۶۱
سیاسی
73
۶۰٫۱
اقتصادی
42
۵۵٫۴۴
حقوقی
79
۶۷٫۹۸
اجتماعی
87
۶۹٫۵
ایمنی
82
۷۰٫۰۳
74 قرقیزستان ۵۹٫۹
قرقیزستان
رده‌بندی جهانی
72/ 180
۶۴٫۲۵
سیاسی
74
۵۹٫۹
اقتصادی
60
۴۸٫۶۴
حقوقی
73
۶۸٫۸۶
اجتماعی
90
۶۹
ایمنی
63
۷۴٫۸۳
75 نپال ۵۹٫۸
نپال
رده‌بندی جهانی
76/ 180
۶۲٫۶۷
سیاسی
75
۵۹٫۸
اقتصادی
102
۴۰٫۱۴
حقوقی
89
۶۶٫۰۸
اجتماعی
59
۷۷٫۳۳
ایمنی
83
۶۹٫۹۹
76 قطر ۵۹٫۷
قطر
رده‌بندی جهانی
119/ 180
۴۹٫۰۳
سیاسی
76
۵۹٫۷
اقتصادی
71
۴۶٫۹۴
حقوقی
149
۴۳٫۸۶
اجتماعی
162
۴۲٫۵
ایمنی
120
۵۲٫۱۷
77 هايیتی ۵۹٫۶
هايیتی
رده‌بندی جهانی
70/ 180
۶۴٫۵۵
سیاسی
77
۵۹٫۶
اقتصادی
56
۵۰٫۳۴
حقوقی
63
۷۲٫۲۲
اجتماعی
47
۸۰٫۶۷
ایمنی
106
۵۹٫۹۱
78 اسلوانی ۵۹٫۳۲
اسلوانی
رده‌بندی جهانی
54/ 180
۶۸٫۵۴
سیاسی
78
۵۹٫۳۲
اقتصادی
65
۴۷٫۷
حقوقی
39
۷۹٫۱۱
اجتماعی
50
۷۹٫۹۴
ایمنی
56
۷۶٫۶۱
79 سنگال ۵۹٫۳۱
سنگال
رده‌بندی جهانی
73/ 180
۶۳٫۰۷
سیاسی
79
۵۹٫۳۱
اقتصادی
90
۴۲٫۱۳
حقوقی
86
۶۶٫۶۷
اجتماعی
76
۷۲٫۴۳
ایمنی
62
۷۴٫۸۴
80 گینه ۵۹٫۲۶
گینه
رده‌بندی جهانی
84/ 180
۵۹٫۸۲
سیاسی
80
۵۹٫۲۶
اقتصادی
70
۴۷٫۰۵
حقوقی
65
۷۱٫۱۵
اجتماعی
81
۷۰٫۶۷
ایمنی
122
۵۰٫۹۶
81 تایلند ۵۸٫۹۹
تایلند
رده‌بندی جهانی
115/ 180
۵۰٫۱۵
سیاسی
81
۵۸٫۹۹
اقتصادی
77
۴۵٫۲۴
حقوقی
142
۴۷٫۳۷
اجتماعی
137
۵۳٫۶۷
ایمنی
127
۴۵٫۵
82 مکزیک ۵۸٫۱۸
مکزیک
رده‌بندی جهانی
127/ 180
۴۷٫۵۷
سیاسی
82
۵۸٫۱۸
اقتصادی
84
۴۳٫۳۷
حقوقی
91
۶۵٫۷۹
اجتماعی
121
۵۹٫۵
ایمنی
179
۱۱٫۰۲
83 کنگو - برازاویل ۵۸٫۰۶
کنگو - برازاویل
رده‌بندی جهانی
93/ 180
۵۸٫۶۴
سیاسی
83
۵۸٫۰۶
اقتصادی
61
۴۸٫۵۷
حقوقی
95
۶۴٫۲۱
اجتماعی
112
۶۲٫۶
ایمنی
108
۵۹٫۷۶
84 توگو ۵۷٫۵۲
توگو
رده‌بندی جهانی
100/ 180
۵۷٫۱۷
سیاسی
84
۵۷٫۵۲
اقتصادی
94
۴۱٫۷۳
حقوقی
104
۶۱٫۹۳
اجتماعی
87
۶۹٫۵
ایمنی
116
۵۵٫۱۵
85 لسو‌تو ۵۷٫۳۷
لسو‌تو
رده‌بندی جهانی
88/ 180
۵۹٫۳۹
سیاسی
85
۵۷٫۳۷
اقتصادی
102
۴۰٫۱۴
حقوقی
119
۵۷٫۳۱
اجتماعی
72
۷۴
ایمنی
88
۶۸٫۱۱
86 بوستاوانا ۵۶٫۹۷
بوستاوانا
رده‌بندی جهانی
95/ 180
۵۸٫۴۹
سیاسی
86
۵۶٫۹۷
اقتصادی
116
۳۷٫۲۴
حقوقی
122
۵۶٫۳۶
اجتماعی
85
۶۹٫۷۵
ایمنی
75
۷۲٫۱۱
87 قبرس شمالی ۵۶٫۴۸
قبرس شمالی
رده‌بندی جهانی
81/ 180
۶۱٫۰۸
سیاسی
87
۵۶٫۴۸
اقتصادی
108
۳۸٫۷۸
حقوقی
68
۶۹٫۸۲
اجتماعی
120
۶۰٫۲
ایمنی
46
۸۰٫۱۴
88 کومور ۵۶٫۳۶
کومور
رده‌بندی جهانی
83/ 180
۶۰٫۱۶
سیاسی
88
۵۶٫۳۶
اقتصادی
57
۵۰٫۲۶
حقوقی
112
۵۹٫۹۸
اجتماعی
66
۷۵٫۶۳
ایمنی
109
۵۸٫۵۶
89 چاد ۵۵٫۸۸
چاد
رده‌بندی جهانی
104/ 180
۵۶٫۱۸
سیاسی
89
۵۵٫۸۸
اقتصادی
85
۴۳٫۲۷
حقوقی
111
۶۰٫۳۵
اجتماعی
109
۶۳٫۲
ایمنی
110
۵۸٫۲۱
90 مالاوی ۵۵٫۷۶
مالاوی
رده‌بندی جهانی
80/ 180
۶۱٫۴
سیاسی
90
۵۵٫۷۶
اقتصادی
110
۳۸٫۴۴
حقوقی
43
۷۸٫۰۷
اجتماعی
93
۶۷٫۶۷
ایمنی
89
۶۷٫۰۸
91 موریس ۵۵٫۵۸
موریس
رده‌بندی جهانی
64/ 180
۶۶٫۰۷
سیاسی
91
۵۵٫۵۸
اقتصادی
64
۴۷٫۸۱
حقوقی
97
۶۴٫۱۶
اجتماعی
48
۸۰٫۲۹
ایمنی
38
۸۲٫۵
92 لیبریا ۵۵٫۵
لیبریا
رده‌بندی جهانی
75/ 180
۶۲٫۷۷
سیاسی
92
۵۵٫۵
اقتصادی
135
۳۲٫۸
حقوقی
55
۷۴٫۶۹
اجتماعی
35
۸۲٫۵۷
ایمنی
87
۶۸٫۳
93 مغولستان ۵۵٫۴۸
مغولستان
رده‌بندی جهانی
90/ 180
۵۹٫۱۷
سیاسی
93
۵۵٫۴۸
اقتصادی
121
۳۶٫۱۸
حقوقی
110
۶۰٫۳۷
اجتماعی
86
۶۹٫۵۵
ایمنی
66
۷۴٫۲۷
94 موریتانی ۵۵٫۱۵
موریتانی
رده‌بندی جهانی
97/ 180
۵۸٫۱
سیاسی
94
۵۵٫۱۵
اقتصادی
125
۳۵٫۱۳
حقوقی
94
۶۴٫۲۹
اجتماعی
106
۶۴٫۲۹
ایمنی
76
۷۱٫۶۷
95 بلغارستان ۵۴٫۹۵
بلغارستان
رده‌بندی جهانی
91/ 180
۵۹٫۱۲
سیاسی
95
۵۴٫۹۵
اقتصادی
150
۳۰٫۱
حقوقی
76
۶۸٫۷۱
اجتماعی
97
۶۶٫۸۳
ایمنی
60
۷۵٫۰۲
96 ژاپن ۵۴٫۶۶
ژاپن
رده‌بندی جهانی
71/ 180
۶۴٫۳۷
سیاسی
96
۵۴٫۶۶
اقتصادی
46
۵۳٫۷
حقوقی
88
۶۶٫۲۳
اجتماعی
96
۶۷٫۰۶
ایمنی
45
۸۰٫۱۹
97 لیبی ۵۴٫۴۲
لیبی
رده‌بندی جهانی
143/ 180
۴۳٫۱۶
سیاسی
97
۵۴٫۴۲
اقتصادی
130
۳۴٫۹
حقوقی
144
۴۴٫۹۱
اجتماعی
155
۴۵
ایمنی
141
۳۶٫۵۸
98 پاناما ۵۴٫۲۴
پاناما
رده‌بندی جهانی
74/ 180
۶۲٫۷۸
سیاسی
98
۵۴٫۲۴
اقتصادی
68
۴۷٫۴۵
حقوقی
98
۶۴٫۰۴
اجتماعی
72
۷۴
ایمنی
67
۷۴٫۱۵
98 پاراگوئه ۵۴٫۲۴
پاراگوئه
رده‌بندی جهانی
96/ 180
۵۸٫۳۶
سیاسی
98
۵۴٫۲۴
اقتصادی
147
۳۱٫۱۲
حقوقی
53
۷۵٫۴۴
اجتماعی
104
۶۵
ایمنی
93
۶۵٫۹۹
100 آنگولا ۵۲٫۸۳
آنگولا
رده‌بندی جهانی
99/ 180
۵۷٫۱۷
سیاسی
100
۵۲٫۸۳
اقتصادی
127
۳۵٫۰۳
حقوقی
106
۶۱٫۱۱
اجتماعی
75
۷۳
ایمنی
97
۶۳٫۸۷
101 ماداگاسکار ۵۲٫۵۸
ماداگاسکار
رده‌بندی جهانی
98/ 180
۵۸٫۰۲
سیاسی
101
۵۲٫۵۸
اقتصادی
126
۳۵٫۰۸
حقوقی
93
۶۴٫۴۷
اجتماعی
105
۶۴٫۵
ایمنی
69
۷۳٫۴۷
102 گرجستان ۵۲٫۴۲
گرجستان
رده‌بندی جهانی
89/ 180
۵۹٫۳
سیاسی
102
۵۲٫۴۲
اقتصادی
74
۴۶٫۴۳
حقوقی
32
۸۰٫۷۹
اجتماعی
67
۷۵٫۵
ایمنی
135
۴۱٫۳۴
103 زامبیا ۵۲٫۳۵
زامبیا
رده‌بندی جهانی
109/ 180
۵۵٫۴
سیاسی
103
۵۲٫۳۵
اقتصادی
114
۳۷٫۷۶
حقوقی
115
۵۸٫۳۳
اجتماعی
107
۶۴
ایمنی
94
۶۴٫۵۵
104 مراکش / صحرای غربی ۵۱٫۶۷
مراکش / صحرای غربی
رده‌بندی جهانی
135/ 180
۴۵٫۴۲
سیاسی
104
۵۱٫۶۷
اقتصادی
157
۲۸٫۸۳
حقوقی
124
۵۵٫۸۱
اجتماعی
128
۵۶
ایمنی
146
۳۴٫۸۲
105 برزیل ۵۱٫۶۲
برزیل
رده‌بندی جهانی
110/ 180
۵۵٫۳۶
سیاسی
105
۵۱٫۶۲
اقتصادی
115
۳۷٫۵۹
حقوقی
69
۶۹٫۷۴
اجتماعی
83
۷۰
ایمنی
124
۴۷٫۸۶
106 جمهوری دموکراتیک کنگو ۵۱٫۳۳
جمهوری دموکراتیک کنگو
رده‌بندی جهانی
125/ 180
۴۷٫۶۶
سیاسی
106
۵۱٫۳۳
اقتصادی
95
۴۱٫۴۳
حقوقی
108
۶۰٫۸۸
اجتماعی
119
۶۰٫۳
ایمنی
161
۲۴٫۳۴
107 جمهوری آفریقای مرکزی ۵۱٫۲۱
جمهوری آفریقای مرکزی
رده‌بندی جهانی
101/ 180
۵۶٫۹۶
سیاسی
107
۵۱٫۲۱
اقتصادی
99
۴۱٫۰۷
حقوقی
103
۶۲٫۰۶
اجتماعی
92
۶۸٫۲۵
ایمنی
102
۶۲٫۱۹
108 گینه بیسائو ۵۱٫۱۵
گینه بیسائو
رده‌بندی جهانی
92/ 180
۵۸٫۷۹
سیاسی
108
۵۱٫۱۵
اقتصادی
52
۵۰٫۸۲
حقوقی
77
۶۸٫۴۲
اجتماعی
113
۶۲٫۴
ایمنی
104
۶۱٫۱۸
109 سومالی ۵۱٫۰۳
سومالی
رده‌بندی جهانی
140/ 180
۴۴٫۰۱
سیاسی
109
۵۱٫۰۳
اقتصادی
98
۴۱٫۲۲
حقوقی
141
۴۷٫۷۲
اجتماعی
116
۶۱٫۸
ایمنی
167
۱۸٫۲۷
110 لهستان ۵۰٫۹۵
لهستان
رده‌بندی جهانی
66/ 180
۶۵٫۶۴
سیاسی
110
۵۰٫۹۵
اقتصادی
40
۵۷٫۴۱
حقوقی
72
۶۸٫۹۵
اجتماعی
36
۸۲٫۵۳
ایمنی
86
۶۸٫۳۳
111 لبنان ۵۰٫۹۱
لبنان
رده‌بندی جهانی
130/ 180
۴۶٫۵۸
سیاسی
111
۵۰٫۹۱
اقتصادی
111
۳۸٫۲۷
حقوقی
137
۵۰٫۲۲
اجتماعی
117
۶۰٫۵
ایمنی
148
۳۳٫۰۲
112 اتیوپی ۵۰٫۶۵
اتیوپی
رده‌بندی جهانی
114/ 180
۵۰٫۵۳
سیاسی
112
۵۰٫۶۵
اقتصادی
76
۴۵٫۷۷
حقوقی
99
۶۳٫۶۶
اجتماعی
126
۵۷٫۲۹
ایمنی
144
۳۵٫۲۹
113 آلبانی ۵۰٫۵۵
آلبانی
رده‌بندی جهانی
103/ 180
۵۶٫۴۱
سیاسی
113
۵۰٫۵۵
اقتصادی
154
۲۹٫۳۹
حقوقی
75
۶۸٫۷۷
اجتماعی
98
۶۶٫۶
ایمنی
90
۶۶٫۷۵
114 بروندی ۵۰٫۰۳
بروندی
رده‌بندی جهانی
107/ 180
۵۵٫۷۴
سیاسی
114
۵۰٫۰۳
اقتصادی
80
۴۴٫۶۷
حقوقی
113
۵۹٫۵۵
اجتماعی
139
۵۲٫۷۸
ایمنی
77
۷۱٫۶۶
115 گابون ۴۸٫۳۸
گابون
رده‌بندی جهانی
105/ 180
۵۶
سیاسی
115
۴۸٫۳۸
اقتصادی
106
۳۹٫۴۶
حقوقی
123
۵۶٫۱۴
اجتماعی
102
۶۵٫۵
ایمنی
80
۷۰٫۵۲
116 کامرون ۴۸٫۰۵
کامرون
رده‌بندی جهانی
118/ 180
۴۹٫۱
سیاسی
116
۴۸٫۰۵
اقتصادی
123
۳۵٫۷۱
حقوقی
121
۵۶٫۸۹
اجتماعی
94
۶۷٫۵۷
ایمنی
140
۳۷٫۲۵
117 بنین ۴۷٫۷۳
بنین
رده‌بندی جهانی
121/ 180
۴۸٫۳۹
سیاسی
117
۴۷٫۷۳
اقتصادی
158
۲۸٫۱۹
حقوقی
118
۵۷٫۴۶
اجتماعی
132
۵۵٫۵
ایمنی
119
۵۳٫۱
118 صربستان ۴۷٫۴۷
صربستان
رده‌بندی جهانی
79/ 180
۶۱٫۵۱
سیاسی
118
۴۷٫۴۷
اقتصادی
129
۳۴٫۹۲
حقوقی
34
۷۹٫۹۲
اجتماعی
71
۷۴٫۲۲
ایمنی
78
۷۱٫۰۳
119 مجارستان ۴۷٫۰۷
مجارستان
رده‌بندی جهانی
85/ 180
۵۹٫۸
سیاسی
119
۴۷٫۰۷
اقتصادی
141
۳۲٫۳۱
حقوقی
83
۶۷٫۲۵
اجتماعی
95
۶۷٫۳۳
ایمنی
29
۸۵٫۰۳
120 سودان ۴۷٫۰۵
سودان
رده‌بندی جهانی
151/ 180
۴۰٫۹۶
سیاسی
120
۴۷٫۰۵
اقتصادی
151
۲۹٫۹۷
حقوقی
153
۴۱٫۴۵
اجتماعی
142
۵۱
ایمنی
143
۳۵٫۳۵
121 مالت ۴۶٫۸۲
مالت
رده‌بندی جهانی
78/ 180
۶۱٫۵۵
سیاسی
121
۴۶٫۸۲
اقتصادی
96
۴۱٫۳۳
حقوقی
79
۶۷٫۹۸
اجتماعی
69
۷۴٫۷۵
ایمنی
55
۷۶٫۸۷
122 مالزی ۴۶٫۵۲
مالزی
رده‌بندی جهانی
113/ 180
۵۱٫۵۵
سیاسی
122
۴۶٫۵۲
اقتصادی
88
۴۲٫۶
حقوقی
155
۴۰٫۱۳
اجتماعی
128
۵۶
ایمنی
73
۷۲٫۴۸
123 گواتمالا ۴۶٫۰۶
گواتمالا
رده‌بندی جهانی
124/ 180
۴۷٫۹۴
سیاسی
123
۴۶٫۰۶
اقتصادی
132
۳۳٫۶۷
حقوقی
73
۶۸٫۸۶
اجتماعی
123
۵۹
ایمنی
150
۳۲٫۱۲
123 موزامبیک ۴۶٫۰۶
موزامبیک
رده‌بندی جهانی
116/ 180
۴۹٫۸۹
سیاسی
123
۴۶٫۰۶
اقتصادی
100
۴۰٫۳۱
حقوقی
105
۶۱٫۶۲
اجتماعی
153
۴۷٫۲۵
ایمنی
118
۵۴٫۲۱
125 اندونزی ۴۵٫۹۱
اندونزی
رده‌بندی جهانی
117/ 180
۴۹٫۲۷
سیاسی
125
۴۵٫۹۱
اقتصادی
96
۴۱٫۳۳
حقوقی
125
۵۵٫۷
اجتماعی
99
۶۶
ایمنی
139
۳۷٫۴۲
126 امارات متحده عربی ۴۵٫۴۵
امارات متحده عربی
رده‌بندی جهانی
138/ 180
۴۴٫۴۶
سیاسی
126
۴۵٫۴۵
اقتصادی
118
۳۶٫۷۳
حقوقی
165
۳۲٫۰۲
اجتماعی
144
۵۰٫۵
ایمنی
111
۵۷٫۵۹
127 نیجریه ۴۵٫۱۵
نیجریه
رده‌بندی جهانی
129/ 180
۴۶٫۷۹
سیاسی
127
۴۵٫۱۵
اقتصادی
120
۳۶٫۳۹
حقوقی
129
۵۳٫۸
اجتماعی
84
۶۹٫۸۳
ایمنی
154
۲۸٫۷۵
128 جزایر فیجی ۴۴٫۸۵
جزایر فیجی
رده‌بندی جهانی
102/ 180
۵۶٫۹۱
سیاسی
128
۴۴٫۸۵
اقتصادی
104
۳۹٫۸
حقوقی
115
۵۸٫۳۳
اجتماعی
107
۶۴
ایمنی
54
۷۷٫۵۵
129 اوزبکستان ۴۴٫۷۵
اوزبکستان
رده‌بندی جهانی
133/ 180
۴۵٫۷۴
سیاسی
129
۴۴٫۷۵
اقتصادی
123
۳۵٫۷۱
حقوقی
136
۵۰٫۸۸
اجتماعی
138
۵۳٫۳۳
ایمنی
129
۴۴٫۰۳
130 کلمبیا ۴۴٫۷
کلمبیا
رده‌بندی جهانی
145/ 180
۴۲٫۴۳
سیاسی
130
۴۴٫۷
اقتصادی
142
۳۲٫۲۷
حقوقی
109
۶۰٫۴۲
اجتماعی
146
۵۰٫۳۸
ایمنی
160
۲۴٫۴
130 اوگاندا ۴۴٫۷
اوگاندا
رده‌بندی جهانی
132/ 180
۴۶٫۳۵
سیاسی
130
۴۴٫۷
اقتصادی
117
۳۶٫۹۹
حقوقی
107
۶۰٫۹۶
اجتماعی
128
۵۶
ایمنی
147
۳۳٫۰۹
132 افغانستان ۴۴٫۶۵
افغانستان
رده‌بندی جهانی
156/ 180
۳۸٫۲۷
سیاسی
132
۴۴٫۶۵
اقتصادی
82
۴۳٫۸۸
حقوقی
152
۴۲٫۵۴
اجتماعی
161
۴۳٫۳۳
ایمنی
171
۱۶٫۹۶
133 بلیوی ۴۴٫۵۵
بلیوی
رده‌بندی جهانی
126/ 180
۴۷٫۵۸
سیاسی
133
۴۴٫۵۵
اقتصادی
132
۳۳٫۶۷
حقوقی
114
۵۸٫۷۷
اجتماعی
155
۴۵
ایمنی
112
۵۵٫۸۹
134 فلیپین ۴۴٫۴۴
فلیپین
رده‌بندی جهانی
147/ 180
۴۱٫۸۴
سیاسی
134
۴۴٫۴۴
اقتصادی
169
۲۳٫۱۳
حقوقی
126
۵۴٫۹۷
اجتماعی
115
۶۱٫۸۳
ایمنی
159
۲۴٫۸۳
135 تانزانیا ۴۳٫۸۸
تانزانیا
رده‌بندی جهانی
123/ 180
۴۸٫۲۸
سیاسی
135
۴۳٫۸۸
اقتصادی
136
۳۲٫۶۵
حقوقی
143
۴۵٫۰۹
اجتماعی
122
۵۹٫۲
ایمنی
105
۶۰٫۵۶
136 قزاقستان ۴۳٫۵۲
قزاقستان
رده‌بندی جهانی
122/ 180
۴۸٫۲۸
سیاسی
136
۴۳٫۵۲
اقتصادی
153
۲۹٫۸
حقوقی
135
۵۱٫۹۳
اجتماعی
140
۵۲٫۳
ایمنی
98
۶۳٫۸۵
137 ال‌سالوادور ۴۲٫۹۴
ال‌سالوادور
رده‌بندی جهانی
112/ 180
۵۴٫۰۹
سیاسی
137
۴۲٫۹۴
اقتصادی
107
۳۹٫۰۷
حقوقی
101
۶۳٫۲۲
اجتماعی
111
۶۲٫۸۶
ایمنی
100
۶۲٫۳۷
138 گینه اکوادور ۴۲٫۷۳
گینه اکوادور
رده‌بندی جهانی
141/ 180
۴۳٫۹۶
سیاسی
138
۴۲٫۷۳
اقتصادی
165
۲۴٫۴۹
حقوقی
147
۴۴٫۳
اجتماعی
158
۴۴٫۲۵
ایمنی
95
۶۴٫۰۴
139 کامبوج ۴۲٫۴۲
کامبوج
رده‌بندی جهانی
142/ 180
۴۳٫۴۸
سیاسی
139
۴۲٫۴۲
اقتصادی
159
۲۷٫۹۶
حقوقی
138
۴۹٫۶۵
اجتماعی
113
۶۲٫۴
ایمنی
145
۳۴٫۹۶
140 بنگلادش ۴۲٫۱۲
بنگلادش
رده‌بندی جهانی
162/ 180
۳۶٫۶۳
سیاسی
140
۴۲٫۱۲
اقتصادی
138
۳۲٫۴۸
حقوقی
148
۴۴٫۱۵
اجتماعی
149
۴۸٫۵
ایمنی
172
۱۵٫۸۸
140 روندا ۴۲٫۱۲
روندا
رده‌بندی جهانی
136/ 180
۴۵٫۱۸
سیاسی
140
۴۲٫۱۲
اقتصادی
144
۳۱٫۸۹
حقوقی
117
۵۷٫۸۹
اجتماعی
133
۵۵٫۲۵
ایمنی
137
۳۸٫۷۶
142 سوازیلند ۴۱٫۳۱
سوازیلند
رده‌بندی جهانی
131/ 180
۴۶٫۴۲
سیاسی
142
۴۱٫۳۱
اقتصادی
127
۳۵٫۰۳
حقوقی
149
۴۳٫۸۶
اجتماعی
144
۵۰٫۵
ایمنی
103
۶۱٫۴
143 الجزایر ۴۱٫۲۱
الجزایر
رده‌بندی جهانی
134/ 180
۴۵٫۵۳
سیاسی
143
۴۱٫۲۱
اقتصادی
139
۳۲٫۴
حقوقی
127
۵۴٫۱۷
اجتماعی
131
۵۵٫۸۸
ایمنی
130
۴۴٫۰۲
144 سریلانکا ۴۰٫۹۱
سریلانکا
رده‌بندی جهانی
146/ 180
۴۲٫۱۳
سیاسی
144
۴۰٫۹۱
اقتصادی
163
۲۷٫۰۴
حقوقی
132
۵۳٫۰۷
اجتماعی
150
۴۸٫۲۵
ایمنی
134
۴۱٫۳۷
145 هند ۴۰٫۷۶
هند
رده‌بندی جهانی
150/ 180
۴۱
سیاسی
145
۴۰٫۷۶
اقتصادی
149
۳۰٫۳۶
حقوقی
120
۵۷٫۰۲
اجتماعی
127
۵۶٫۲۵
ایمنی
163
۲۰٫۶۱
146 برونئی ۴۰٫۶۱
برونئی
رده‌بندی جهانی
144/ 180
۴۲٫۵۳
سیاسی
146
۴۰٫۶۱
اقتصادی
148
۳۰٫۶۱
حقوقی
171
۲۸٫۵۱
اجتماعی
171
۳۴
ایمنی
50
۷۸٫۹۱
147 هنگ کنگ ۴۰٫۵
هنگ کنگ
رده‌بندی جهانی
148/ 180
۴۱٫۶۴
سیاسی
147
۴۰٫۵
اقتصادی
122
۳۵٫۹
حقوقی
151
۴۲٫۵۸
اجتماعی
125
۵۷٫۴۵
ایمنی
151
۳۱٫۷۸
148 سودان جنوبی ۴۰٫۴۸
سودان جنوبی
رده‌بندی جهانی
128/ 180
۴۷٫۰۶
سیاسی
148
۴۰٫۴۸
اقتصادی
118
۳۶٫۷۳
حقوقی
134
۵۲٫۱۱
اجتماعی
143
۵۰٫۶
ایمنی
114
۵۵٫۳۷
149 برمه ۴۰٫۴
برمه
رده‌بندی جهانی
176/ 180
۲۵٫۰۳
سیاسی
149
۴۰٫۴
اقتصادی
155
۲۹٫۲۵
حقوقی
178
۲۰٫۱۸
اجتماعی
174
۳۰٫۶۷
ایمنی
180
۴٫۶۳
150 زیمبابوه ۴۰٫۳
زیمبابوه
رده‌بندی جهانی
137/ 180
۴۴٫۹۴
سیاسی
150
۴۰٫۳
اقتصادی
139
۳۲٫۴
حقوقی
127
۵۴٫۱۷
اجتماعی
136
۵۴٫۵
ایمنی
131
۴۳٫۳۴
151 اردن ۴۰
اردن
رده‌بندی جهانی
120/ 180
۴۸٫۶۶
سیاسی
151
۴۰
اقتصادی
136
۳۲٫۶۵
حقوقی
154
۴۱٫۲۳
اجتماعی
99
۶۶
ایمنی
99
۶۳٫۴
152 پاکستان ۳۹٫۵۷
پاکستان
رده‌بندی جهانی
157/ 180
۳۷٫۹۹
سیاسی
152
۳۹٫۵۷
اقتصادی
143
۳۱٫۹۲
حقوقی
131
۵۳٫۲۶
اجتماعی
152
۴۷٫۴۳
ایمنی
168
۱۷٫۷۵
153 سنگاپور ۳۹٫۰۹
سنگاپور
رده‌بندی جهانی
139/ 180
۴۴٫۲۳
سیاسی
153
۳۹٫۰۹
اقتصادی
156
۲۹٫۲۱
حقوقی
163
۳۴٫۲۱
اجتماعی
148
۴۹٫۲۵
ایمنی
84
۶۹٫۳۹
154 ترکیه ۳۸٫۳۸
ترکیه
رده‌بندی جهانی
149/ 180
۴۱٫۲۵
سیاسی
154
۳۸٫۳۸
اقتصادی
161
۲۷٫۵۵
حقوقی
133
۵۲٫۹۲
اجتماعی
134
۵۵
ایمنی
149
۳۲٫۳۷
155 آذربایجان ۳۷٫۶۶
آذربایجان
رده‌بندی جهانی
154/ 180
۳۹٫۴
سیاسی
155
۳۷٫۶۶
اقتصادی
167
۲۳٫۷۶
حقوقی
140
۴۸٫۲۵
اجتماعی
124
۵۸٫۸۶
ایمنی
155
۲۸٫۴۸
156 نیکاراگوئه ۳۷٫۴۵
نیکاراگوئه
رده‌بندی جهانی
160/ 180
۳۷٫۰۹
سیاسی
156
۳۷٫۴۵
اقتصادی
108
۳۸٫۷۸
حقوقی
166
۳۱٫۷۵
اجتماعی
147
۴۹٫۸
ایمنی
156
۲۷٫۶۸
157 عربستان سعودی ۳۷٫۲۷
عربستان سعودی
رده‌بندی جهانی
166/ 180
۳۳٫۷۱
سیاسی
157
۳۷٫۲۷
اقتصادی
132
۳۳٫۶۷
حقوقی
177
۲۲٫۳۷
اجتماعی
167
۳۶٫۵
ایمنی
138
۳۸٫۷۵
158 روسیه ۳۶٫۳۶
روسیه
رده‌بندی جهانی
155/ 180
۳۸٫۸۲
سیاسی
158
۳۶٫۳۶
اقتصادی
131
۳۴٫۸۴
حقوقی
146
۴۴٫۶۱
اجتماعی
141
۵۱٫۲۹
ایمنی
157
۲۷
159 لائوس ۳۶٫۰۶
لائوس
رده‌بندی جهانی
161/ 180
۳۶٫۶۴
سیاسی
159
۳۶٫۰۶
اقتصادی
172
۲۰٫۹۲
حقوقی
167
۳۱٫۵۸
اجتماعی
160
۴۴
ایمنی
123
۵۰٫۶۴
160 فلسطین ۳۵٫۴۵
فلسطین
رده‌بندی جهانی
170/ 180
۲۸٫۹۸
سیاسی
160
۳۵٫۴۵
اقتصادی
178
۱۵٫۸۲
حقوقی
161
۳۶٫۴
اجتماعی
167
۳۶٫۵
ایمنی
162
۲۰٫۷۴
161 بحرین ۳۵٫۱۵
بحرین
رده‌بندی جهانی
167/ 180
۳۰٫۹۷
سیاسی
161
۳۵٫۱۵
اقتصادی
170
۲۱٫۴۳
حقوقی
170
۲۸٫۹۵
اجتماعی
164
۳۹٫۶۷
ایمنی
153
۲۹٫۶۵
161 مالی ۳۵٫۱۵
مالی
رده‌بندی جهانی
111/ 180
۵۴٫۴۸
سیاسی
161
۳۵٫۱۵
اقتصادی
88
۴۲٫۶
حقوقی
58
۷۴٫۳۴
اجتماعی
54
۷۸٫۵
ایمنی
133
۴۱٫۸۱
163 عراق ۳۴٫۱۴
عراق
رده‌بندی جهانی
172/ 180
۲۸٫۵۹
سیاسی
163
۳۴٫۱۴
اقتصادی
173
۲۰٫۰۷
حقوقی
168
۲۹٫۸۲
اجتماعی
163
۴۰٫۶۷
ایمنی
166
۱۸٫۲۷
164 تاجیکستان ۳۳٫۷۹
تاجیکستان
رده‌بندی جهانی
152/ 180
۴۰٫۲۶
سیاسی
164
۳۳٫۷۹
اقتصادی
152
۲۹٫۸۵
حقوقی
139
۴۸٫۶۸
اجتماعی
154
۴۶
ایمنی
132
۴۲٫۹۶
165 ونزوئلا ۳۳٫۷
ونزوئلا
رده‌بندی جهانی
159/ 180
۳۷٫۷۸
سیاسی
165
۳۳٫۷
اقتصادی
145
۳۱٫۷۳
حقوقی
145
۴۴٫۷۴
اجتماعی
151
۴۷٫۵
ایمنی
152
۳۱٫۲۲
166 سوریه ۳۳٫۵۱
سوریه
رده‌بندی جهانی
171/ 180
۲۸٫۹۴
سیاسی
166
۳۳٫۵۱
اقتصادی
160
۲۷٫۶۲
حقوقی
164
۳۳٫۵۸
اجتماعی
166
۳۶٫۵۷
ایمنی
175
۱۳٫۳۹
167 هندوراس ۳۳٫۳۳
هندوراس
رده‌بندی جهانی
165/ 180
۳۴٫۶۱
سیاسی
167
۳۳٫۳۳
اقتصادی
146
۳۱٫۶۳
حقوقی
159
۳۶٫۸۴
اجتماعی
173
۳۱
ایمنی
136
۴۰٫۲۲
168 یمن ۳۳٫۰۳
یمن
رده‌بندی جهانی
169/ 180
۲۹٫۱۴
سیاسی
168
۳۳٫۰۳
اقتصادی
161
۲۷٫۵۵
حقوقی
156
۳۸٫۶
اجتماعی
169
۳۵
ایمنی
177
۱۱٫۵۴
169 روسیه سفید ۳۲٫۹۳
روسیه سفید
رده‌بندی جهانی
153/ 180
۳۹٫۶۲
سیاسی
169
۳۲٫۹۳
اقتصادی
59
۴۸٫۷۵
حقوقی
158
۳۷٫۲۳
اجتماعی
118
۶۰٫۳۳
ایمنی
164
۱۸٫۸۵
170 جیبوتی ۳۲٫۷۳
جیبوتی
رده‌بندی جهانی
164/ 180
۳۵٫۷۵
سیاسی
170
۳۲٫۷۳
اقتصادی
177
۱۶٫۱۲
حقوقی
157
۳۷٫۷۲
اجتماعی
165
۳۷٫۶
ایمنی
117
۵۴٫۵۶
170 کویت ۳۲٫۷۳
کویت
رده‌بندی جهانی
158/ 180
۳۷٫۸۷
سیاسی
170
۳۲٫۷۳
اقتصادی
175
۱۹٫۳۹
حقوقی
159
۳۶٫۸۴
اجتماعی
176
۲۷
ایمنی
70
۷۳٫۴۱
170 عمان ۳۲٫۷۳
عمان
رده‌بندی جهانی
163/ 180
۳۵٫۹۹
سیاسی
170
۳۲٫۷۳
اقتصادی
166
۲۳٫۹۸
حقوقی
179
۱۸٫۴۲
اجتماعی
155
۴۵
ایمنی
107
۵۹٫۸۲
173 ویتنام ۳۲٫۳۲
ویتنام
رده‌بندی جهانی
174/ 180
۲۶٫۱۱
سیاسی
173
۳۲٫۳۲
اقتصادی
176
۱۸٫۷۱
حقوقی
172
۲۷٫۴۹
اجتماعی
170
۳۴٫۶۷
ایمنی
170
۱۷٫۳۷
174 مصر ۳۰٫۹۱
مصر
رده‌بندی جهانی
168/ 180
۳۰٫۲۳
سیاسی
174
۳۰٫۹۱
اقتصادی
168
۲۳٫۴۷
حقوقی
162
۳۴٫۸۷
اجتماعی
158
۴۴٫۲۵
ایمنی
169
۱۷٫۶۴
175 ایران ۳۰٫۷۱
ایران
رده‌بندی جهانی
178/ 180
۲۳٫۲۲
سیاسی
175
۳۰٫۷۱
اقتصادی
171
۲۱٫۳۲
حقوقی
173
۲۶٫۷۱
اجتماعی
177
۲۳٫۷۸
ایمنی
174
۱۳٫۶۱
176 چین ۲۷٫۴۵
چین
رده‌بندی جهانی
175/ 180
۲۵٫۱۷
سیاسی
176
۲۷٫۴۵
اقتصادی
164
۲۶٫۰۲
حقوقی
175
۲۳٫۲۵
اجتماعی
172
۳۳٫۳
ایمنی
173
۱۵٫۸۴
177 کوبا ۲۷٫۲۷
کوبا
رده‌بندی جهانی
173/ 180
۲۷٫۳۲
سیاسی
177
۲۷٫۲۷
اقتصادی
104
۳۹٫۸
حقوقی
180
۱۵٫۷۹
اجتماعی
175
۲۷٫۵
ایمنی
158
۲۶٫۲۴
178 ترکمنستان ۲۵
ترکمنستان
رده‌بندی جهانی
177/ 180
۲۵٫۰۱
سیاسی
178
۲۵
اقتصادی
179
۱۱٫۷۳
حقوقی
169
۲۹٫۶۱
اجتماعی
178
۲۳
ایمنی
142
۳۵٫۶۹
179 کره شمالی ۲۲٫۴۲
کره شمالی
رده‌بندی جهانی
180/ 180
۱۳٫۹۲
سیاسی
179
۲۲٫۴۲
اقتصادی
180
۰
حقوقی
176
۲۲٫۸۱
اجتماعی
180
۱۲
ایمنی
176
۱۲٫۳۸
180 اریتره ۲۲٫۲۲
اریتره
رده‌بندی جهانی
179/ 180
۱۹٫۶۲
سیاسی
180
۲۲٫۲۲
اقتصادی
174
۱۹٫۷۳
حقوقی
174
۲۵٫۱۵
اجتماعی
179
۱۹٫۶۷
ایمنی
178
۱۱٫۳۶

شاخص سیاسی میزان حمایت و احترام به استقلال رسانه‌ها را در مقابل فشار سیاسی از طرف حکومت یا سایر کنشگران سیاسی ارزیابی می‌کند.

040557085100
رتبه کشورها polامتیاز
1
نروژ
۹۴٫۸۹
2
دانمارک
۹۴٫۳۴
3
سوئد
۹۱٫۹۶
4
پرتغال
۹۱٫۸۶
5
استونی
۹۱٫۱۱
6
فنلاند
۹۰٫۴
7
زلاند نو
۹۰٫۱۵
8
سويیس
۹۰
9
ایرلند
۸۹٫۲۴
10
آلمان
۸۷٫۰۳
11
لیتوانی
۸۷٫۰۱
12
هلند
۸۶٫۳
13
ایسلند
۸۶٫۲۱
14
تیمور شرقی
۸۵٫۴۵
15
لوکزامبورگ
۸۲٫۹۴
16
کانادا
۸۲٫۲۷
17
کاستاریکا
۸۱٫۶۲
18
انگلستان
۸۰٫۵۷
19
سی‌شل
۸۰٫۴۵
20
لیختن اشتاین
۸۰٫۳۶
21
فرانسه
۷۹٫۸۵
22
چک
۷۹٫۶۶
23
بورکینافاسو
۷۸٫۹۹
24
لتوانی
۷۸٫۹۶
25
بوتان
۷۸٫۷۹
26
اتریش
۷۷٫۸۲
27
استرالیا
۷۷٫۱۷
28
آرژانتین
۷۶٫۳۶
29
آفریقای جنوبی
۷۵٫۹۶
30
بلژیک
۷۵٫۰۳
31
ساحل عاج
۷۴٫۸۹
32
جامائیکا
۷۴٫۸۵
33
تایوان
۷۴٫۷۸
34
ترنتی و توبوگو
۷۳٫۹۴
35
سیرالئون
۷۳٫۷۱
36
ایالات متحده امریکا
۷۲٫۹۹
37
نامیبیا
۷۲٫۹۷
38
اسپانیا
۷۲٫۷۳
39
کیپورد
۷۲٫۵۵
40
جمهوری دومینیکن
۷۱٫۵۲
41
اسلواکی
۷۱٫۴۴
42
کره جنوبی
۷۱٫۱۵
43
گامبیا
۷۱٫۱۱
44
اروگويه
۷۰٫۳
45
مولداوی
۷۰٫۱۵
46
گیانا
۷۰٫۰۶
47
بلیز
۷۰
48
تونگا
۶۹٫۷
49
کرواسی
۶۸٫۲۶
50
آندورا
۶۸٫۱۲
51
سورینام
۶۷٫۸۸
52
پرو
۶۶٫۹۷
53
رومانی
۶۶٫۷۷
54
غنا
۶۶٫۶۱
55
ارمنستان
۶۶٫۲۶
56
جمهوری مقدونیه شمالی
۶۶٫۱۶
57
ایتالیا
۶۵٫۸۹
58
اسرائیل
۶۵٫۱۵
59
شیلی
۶۵٫۰۳
60
کوسووو
۶۴٫۳۴
61
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
۶۲٫۹۱
62
مونته‌نگرو
۶۲٫۵۱
63
کنیا
۶۲٫۴۲
63
پاپوآ گینه نو
۶۲٫۴۲
65
نیجر
۶۲٫۳
66
مالدیو
۶۲٫۲۷
67
تونس
۶۱٫۸۲
67
ساموآ
۶۱٫۸۲
69
بوسنی هرزوگوین
۶۱٫۵۶
70
قبرس
۶۱٫۲۱
70
اوکراين
۶۱٫۲۱
72
یونان
۶۰٫۵
73
اکواتور
۶۰٫۱
74
قرقیزستان
۵۹٫۹
75
نپال
۵۹٫۸
76
قطر
۵۹٫۷
77
هايیتی
۵۹٫۶
78
اسلوانی
۵۹٫۳۲
79
سنگال
۵۹٫۳۱
80
گینه
۵۹٫۲۶
81
تایلند
۵۸٫۹۹
82
مکزیک
۵۸٫۱۸
83
کنگو - برازاویل
۵۸٫۰۶
84
توگو
۵۷٫۵۲
85
لسو‌تو
۵۷٫۳۷
86
بوستاوانا
۵۶٫۹۷
87
قبرس شمالی
۵۶٫۴۸
88
کومور
۵۶٫۳۶
89
چاد
۵۵٫۸۸
90
مالاوی
۵۵٫۷۶
91
موریس
۵۵٫۵۸
92
لیبریا
۵۵٫۵
93
مغولستان
۵۵٫۴۸
94
موریتانی
۵۵٫۱۵
95
بلغارستان
۵۴٫۹۵
96
ژاپن
۵۴٫۶۶
97
لیبی
۵۴٫۴۲
98
پاناما
۵۴٫۲۴
98
پاراگوئه
۵۴٫۲۴
100
آنگولا
۵۲٫۸۳
101
ماداگاسکار
۵۲٫۵۸
102
گرجستان
۵۲٫۴۲
103
زامبیا
۵۲٫۳۵
104
مراکش / صحرای غربی
۵۱٫۶۷
105
برزیل
۵۱٫۶۲
106
جمهوری دموکراتیک کنگو
۵۱٫۳۳
107
جمهوری آفریقای مرکزی
۵۱٫۲۱
108
گینه بیسائو
۵۱٫۱۵
109
سومالی
۵۱٫۰۳
110
لهستان
۵۰٫۹۵
111
لبنان
۵۰٫۹۱
112
اتیوپی
۵۰٫۶۵
113
آلبانی
۵۰٫۵۵
114
بروندی
۵۰٫۰۳
115
گابون
۴۸٫۳۸
116
کامرون
۴۸٫۰۵
117
بنین
۴۷٫۷۳
118
صربستان
۴۷٫۴۷
119
مجارستان
۴۷٫۰۷
120
سودان
۴۷٫۰۵
121
مالت
۴۶٫۸۲
122
مالزی
۴۶٫۵۲
123
گواتمالا
۴۶٫۰۶
123
موزامبیک
۴۶٫۰۶
125
اندونزی
۴۵٫۹۱
126
امارات متحده عربی
۴۵٫۴۵
127
نیجریه
۴۵٫۱۵
128
جزایر فیجی
۴۴٫۸۵
129
اوزبکستان
۴۴٫۷۵
130
کلمبیا
۴۴٫۷
130
اوگاندا
۴۴٫۷
132
افغانستان
۴۴٫۶۵
133
بلیوی
۴۴٫۵۵
134
فلیپین
۴۴٫۴۴
135
تانزانیا
۴۳٫۸۸
136
قزاقستان
۴۳٫۵۲
137
ال‌سالوادور
۴۲٫۹۴
138
گینه اکوادور
۴۲٫۷۳
139
کامبوج
۴۲٫۴۲
140
بنگلادش
۴۲٫۱۲
140
روندا
۴۲٫۱۲
142
سوازیلند
۴۱٫۳۱
143
الجزایر
۴۱٫۲۱
144
سریلانکا
۴۰٫۹۱
145
هند
۴۰٫۷۶
146
برونئی
۴۰٫۶۱
147
هنگ کنگ
۴۰٫۵
148
سودان جنوبی
۴۰٫۴۸
149
برمه
۴۰٫۴
150
زیمبابوه
۴۰٫۳
151
اردن
۴۰
152
پاکستان
۳۹٫۵۷
153
سنگاپور
۳۹٫۰۹
154
ترکیه
۳۸٫۳۸
155
آذربایجان
۳۷٫۶۶
156
نیکاراگوئه
۳۷٫۴۵
157
عربستان سعودی
۳۷٫۲۷
158
روسیه
۳۶٫۳۶
159
لائوس
۳۶٫۰۶
160
فلسطین
۳۵٫۴۵
161
بحرین
۳۵٫۱۵
161
مالی
۳۵٫۱۵
163
عراق
۳۴٫۱۴
164
تاجیکستان
۳۳٫۷۹
165
ونزوئلا
۳۳٫۷
166
سوریه
۳۳٫۵۱
167
هندوراس
۳۳٫۳۳
168
یمن
۳۳٫۰۳
169
روسیه سفید
۳۲٫۹۳
170
جیبوتی
۳۲٫۷۳
170
کویت
۳۲٫۷۳
170
عمان
۳۲٫۷۳
173
ویتنام
۳۲٫۳۲
174
مصر
۳۰٫۹۱
175
ایران
۳۰٫۷۱
176
چین
۲۷٫۴۵
177
کوبا
۲۷٫۲۷
178
ترکمنستان
۲۵
179
کره شمالی
۲۲٫۴۲
180
اریتره
۲۲٫۲۲