رده‌بندی
2022رده‌بندی
Score leg
1 نروژ ۹۲٫۲۳
نروژ
رده‌بندی جهانی
1/ 180
۹۲٫۶۵
سیاسی
1
۹۴٫۸۹
اقتصادی
1
۹۰٫۳۸
حقوقی
1
۹۲٫۲۳
اجتماعی
2
۹۳٫۷۱
ایمنی
11
۹۲٫۰۳
2 آرژانتین ۹۰٫۶۸
آرژانتین
رده‌بندی جهانی
29/ 180
۷۷٫۲۸
سیاسی
28
۷۶٫۳۶
اقتصادی
50
۵۱٫۵۳
حقوقی
2
۹۰٫۶۸
اجتماعی
29
۸۵٫۷۵
ایمنی
39
۸۲٫۰۶
3 سوئد ۹۰٫۲۷
سوئد
رده‌بندی جهانی
3/ 180
۸۸٫۸۴
سیاسی
3
۹۱٫۹۶
اقتصادی
2
۸۷٫۶۶
حقوقی
3
۹۰٫۲۷
اجتماعی
12
۹۰٫۱۸
ایمنی
32
۸۴٫۱۴
4 دانمارک ۸۹٫۱۸
دانمارک
رده‌بندی جهانی
2/ 180
۹۰٫۲۷
سیاسی
2
۹۴٫۳۴
اقتصادی
3
۸۳٫۶۷
حقوقی
4
۸۹٫۱۸
اجتماعی
9
۹۱٫۱۷
ایمنی
7
۹۲٫۹۷
5 استونی ۸۷٫۸۷
استونی
رده‌بندی جهانی
4/ 180
۸۸٫۸۳
سیاسی
5
۹۱٫۱۱
اقتصادی
6
۸۱٫۹۷
حقوقی
5
۸۷٫۸۷
اجتماعی
13
۹۰
ایمنی
6
۹۳٫۲
6 کاستاریکا ۸۷٫۷۲
کاستاریکا
رده‌بندی جهانی
8/ 180
۸۵٫۹۲
سیاسی
17
۸۱٫۶۲
اقتصادی
11
۷۲٫۹۶
حقوقی
6
۸۷٫۷۲
اجتماعی
4
۹۲٫۵
ایمنی
3
۹۴٫۷۸
7 هلند ۸۷٫۲۸
هلند
رده‌بندی جهانی
28/ 180
۷۷٫۹۳
سیاسی
12
۸۶٫۳
اقتصادی
4
۸۲٫۸۶
حقوقی
7
۸۷٫۲۸
اجتماعی
27
۸۶٫۱
ایمنی
125
۴۷٫۰۹
8 آلمان ۸۷٫۰۸
آلمان
رده‌بندی جهانی
16/ 180
۸۲٫۰۴
سیاسی
10
۸۷٫۰۳
اقتصادی
7
۸۰٫۰۷
حقوقی
8
۸۷٫۰۸
اجتماعی
17
۸۹٫۴۷
ایمنی
91
۶۶٫۵۸
9 فنلاند ۸۶٫۶۴
فنلاند
رده‌بندی جهانی
5/ 180
۸۸٫۴۲
سیاسی
6
۹۰٫۴
اقتصادی
5
۸۲٫۰۳
حقوقی
9
۸۶٫۶۴
اجتماعی
10
۹۰٫۷۷
ایمنی
10
۹۲٫۲۶
10 فرانسه ۸۶٫۵۱
فرانسه
رده‌بندی جهانی
26/ 180
۷۸٫۵۳
سیاسی
21
۷۹٫۸۵
اقتصادی
23
۶۷٫۸۶
حقوقی
10
۸۶٫۵۱
اجتماعی
18
۸۹٫۳۸
ایمنی
85
۶۹٫۰۵
11 جمهوری دومینیکن ۸۵٫۹۶
جمهوری دومینیکن
رده‌بندی جهانی
30/ 180
۷۶٫۹
سیاسی
40
۷۱٫۵۲
اقتصادی
34
۶۲٫۲۴
حقوقی
11
۸۵٫۹۶
اجتماعی
6
۹۲
ایمنی
71
۷۲٫۷۹
11 تیمور شرقی ۸۵٫۹۶
تیمور شرقی
رده‌بندی جهانی
17/ 180
۸۱٫۸۹
سیاسی
14
۸۵٫۴۵
اقتصادی
20
۶۸٫۷۱
حقوقی
11
۸۵٫۹۶
اجتماعی
65
۷۵٫۶۷
ایمنی
5
۹۳٫۶۵
13 سی‌شل ۸۵٫۳۱
سی‌شل
رده‌بندی جهانی
13/ 180
۸۳٫۳۳
سیاسی
19
۸۰٫۴۵
اقتصادی
18
۶۹٫۱۳
حقوقی
13
۸۵٫۳۱
اجتماعی
11
۹۰٫۲۵
ایمنی
13
۹۱٫۵
14 ایرلند ۸۵٫۰۹
ایرلند
رده‌بندی جهانی
6/ 180
۸۸٫۳
سیاسی
9
۸۹٫۲۴
اقتصادی
8
۷۹٫۰۸
حقوقی
14
۸۵٫۰۹
اجتماعی
4
۹۲٫۵
ایمنی
2
۹۵٫۵۸
15 لیختن اشتاین ۸۴٫۷۴
لیختن اشتاین
رده‌بندی جهانی
10/ 180
۸۴٫۰۳
سیاسی
20
۸۰٫۳۶
اقتصادی
19
۶۸٫۷۸
حقوقی
15
۸۴٫۷۴
اجتماعی
14
۸۹٫۸
ایمنی
1
۹۶٫۴۶
16 لیتوانی ۸۴٫۴۶
لیتوانی
رده‌بندی جهانی
9/ 180
۸۴٫۱۴
سیاسی
11
۸۷٫۰۱
اقتصادی
13
۷۲٫۱۶
حقوقی
16
۸۴٫۴۶
اجتماعی
16
۸۹٫۷۱
ایمنی
23
۸۷٫۳۷
17 آفریقای جنوبی ۸۴٫۳۶
آفریقای جنوبی
رده‌بندی جهانی
35/ 180
۷۵٫۵۶
سیاسی
29
۷۵٫۹۶
اقتصادی
33
۶۲٫۵۹
حقوقی
17
۸۴٫۳۶
اجتماعی
37
۸۲٫۵
ایمنی
74
۷۲٫۳۹
18 جمهوری چک ۸۴٫۲۱
جمهوری چک
رده‌بندی جهانی
20/ 180
۸۰٫۵۴
سیاسی
22
۷۹٫۶۶
اقتصادی
36
۶۱٫۵۶
حقوقی
18
۸۴٫۲۱
اجتماعی
20
۸۸٫۴۴
ایمنی
17
۸۸٫۸۱
18 پرتغال ۸۴٫۲۱
پرتغال
رده‌بندی جهانی
7/ 180
۸۷٫۰۷
سیاسی
4
۹۱٫۸۶
اقتصادی
9
۷۷٫۴۱
حقوقی
18
۸۴٫۲۱
اجتماعی
3
۹۳٫۱۴
ایمنی
18
۸۸٫۷۳
20 اروگويه ۸۳٫۶۳
اروگويه
رده‌بندی جهانی
44/ 180
۷۲٫۰۳
سیاسی
44
۷۰٫۳
اقتصادی
58
۴۹٫۳۲
حقوقی
20
۸۳٫۶۳
اجتماعی
78
۷۲٫۳۳
ایمنی
30
۸۴٫۵۸
21 مولداوی ۸۳
مولداوی
رده‌بندی جهانی
40/ 180
۷۳٫۴۷
سیاسی
45
۷۰٫۱۵
اقتصادی
63
۴۷٫۸۳
حقوقی
21
۸۳
اجتماعی
28
۸۵٫۸۸
ایمنی
44
۸۰٫۴۸
22 نامیبیا ۸۲٫۹۸
نامیبیا
رده‌بندی جهانی
18/ 180
۸۱٫۸۴
سیاسی
37
۷۲٫۹۷
اقتصادی
17
۶۹٫۸
حقوقی
22
۸۲٫۹۸
اجتماعی
8
۹۱٫۶
ایمنی
12
۹۱٫۸۴
23 ایسلند ۸۲٫۶۸
ایسلند
رده‌بندی جهانی
15/ 180
۸۲٫۶۹
سیاسی
13
۸۶٫۲۱
اقتصادی
28
۶۵٫۵۶
حقوقی
23
۸۲٫۶۸
اجتماعی
23
۸۷٫۵
ایمنی
13
۹۱٫۵
24 جامائیکا ۸۲٫۴۶
جامائیکا
رده‌بندی جهانی
12/ 180
۸۳٫۳۵
سیاسی
32
۷۴٫۸۵
اقتصادی
14
۷۱٫۹۴
حقوقی
24
۸۲٫۴۶
اجتماعی
1
۹۵
ایمنی
8
۹۲٫۵۲
25 اسپانیا ۸۲٫۱۶
اسپانیا
رده‌بندی جهانی
32/ 180
۷۶٫۷۱
سیاسی
38
۷۲٫۷۳
اقتصادی
31
۶۳٫۳۸
حقوقی
25
۸۲٫۱۶
اجتماعی
39
۸۱٫۸۹
ایمنی
35
۸۳٫۴
26 اسلواکی ۸۲٫۰۲
اسلواکی
رده‌بندی جهانی
27/ 180
۷۸٫۳۷
سیاسی
41
۷۱٫۴۴
اقتصادی
22
۶۷٫۹۸
حقوقی
26
۸۲٫۰۲
اجتماعی
26
۸۶٫۳۸
ایمنی
34
۸۴٫۰۱
27 غنا ۸۱٫۴۲
غنا
رده‌بندی جهانی
60/ 180
۶۷٫۴۳
سیاسی
54
۶۶٫۶۱
اقتصادی
69
۴۷٫۲۲
حقوقی
27
۸۱٫۴۲
اجتماعی
53
۷۹٫۶۴
ایمنی
101
۶۲٫۲۵
28 جمهوری مقدونیه شمالی ۸۱٫۲۹
جمهوری مقدونیه شمالی
رده‌بندی جهانی
57/ 180
۶۸٫۴۴
سیاسی
56
۶۶٫۱۶
اقتصادی
83
۴۳٫۷۱
حقوقی
28
۸۱٫۲۹
اجتماعی
74
۷۳٫۱۷
ایمنی
53
۷۷٫۸۵
29 سويیس ۸۰٫۹۹
سويیس
رده‌بندی جهانی
14/ 180
۸۲٫۷۲
سیاسی
8
۹۰
اقتصادی
21
۶۸٫۳۷
حقوقی
29
۸۰٫۹۹
اجتماعی
21
۸۸٫۳۳
ایمنی
27
۸۵٫۹۲
30 لتوانی ۸۰٫۸۹
لتوانی
رده‌بندی جهانی
22/ 180
۷۹٫۱۷
سیاسی
24
۷۸٫۹۶
اقتصادی
29
۶۴٫۵۸
حقوقی
30
۸۰٫۸۹
اجتماعی
25
۸۷٫۳۶
ایمنی
33
۸۴٫۰۶
31 کوسووو ۸۰٫۸۵
کوسووو
رده‌بندی جهانی
61/ 180
۶۷
سیاسی
60
۶۴٫۳۴
اقتصادی
77
۴۵٫۲۴
حقوقی
31
۸۰٫۸۵
اجتماعی
70
۷۴٫۳۳
ایمنی
81
۷۰٫۲۶
32 گرجستان ۸۰٫۷۹
گرجستان
رده‌بندی جهانی
89/ 180
۵۹٫۳
سیاسی
102
۵۲٫۴۲
اقتصادی
74
۴۶٫۴۳
حقوقی
32
۸۰٫۷۹
اجتماعی
67
۷۵٫۵
ایمنی
135
۴۱٫۳۴
33 کانادا ۸۰٫۲۶
کانادا
رده‌بندی جهانی
19/ 180
۸۱٫۷۴
سیاسی
16
۸۲٫۲۷
اقتصادی
16
۷۱٫۱۷
حقوقی
33
۸۰٫۲۶
اجتماعی
6
۹۲
ایمنی
37
۸۲٫۹۹
34 صربستان ۷۹٫۹۲
صربستان
رده‌بندی جهانی
79/ 180
۶۱٫۵۱
سیاسی
118
۴۷٫۴۷
اقتصادی
129
۳۴٫۹۲
حقوقی
34
۷۹٫۹۲
اجتماعی
71
۷۴٫۲۲
ایمنی
78
۷۱٫۰۳
35 بوسنی هرزوگوین ۷۹٫۵۷
بوسنی هرزوگوین
رده‌بندی جهانی
67/ 180
۶۵٫۶۴
سیاسی
69
۶۱٫۵۶
اقتصادی
101
۴۰٫۲۳
حقوقی
35
۷۹٫۵۷
اجتماعی
79
۷۱٫۸۶
ایمنی
61
۷۴٫۹۵
36 اوکراين ۷۹٫۴۵
اوکراين
رده‌بندی جهانی
106/ 180
۵۵٫۷۶
سیاسی
70
۶۱٫۲۱
اقتصادی
86
۴۲٫۸۶
حقوقی
36
۷۹٫۴۵
اجتماعی
62
۷۶٫۴۳
ایمنی
165
۱۸٫۸۴
37 بلژیک ۷۹٫۳
بلژیک
رده‌بندی جهانی
23/ 180
۷۸٫۸۶
سیاسی
30
۷۵٫۰۳
اقتصادی
15
۷۱٫۲۲
حقوقی
37
۷۹٫۳
اجتماعی
24
۸۷٫۴
ایمنی
43
۸۱٫۳۵
38 کرواسی ۷۹٫۱۹
کرواسی
رده‌بندی جهانی
48/ 180
۷۰٫۴۲
سیاسی
49
۶۸٫۲۶
اقتصادی
53
۵۰٫۴۶
حقوقی
38
۷۹٫۱۹
اجتماعی
64
۷۶٫۰۹
ایمنی
52
۷۸٫۰۸
39 اسلوانی ۷۹٫۱۱
اسلوانی
رده‌بندی جهانی
54/ 180
۶۸٫۵۴
سیاسی
78
۵۹٫۳۲
اقتصادی
65
۴۷٫۷
حقوقی
39
۷۹٫۱۱
اجتماعی
50
۷۹٫۹۴
ایمنی
56
۷۶٫۶۱
40 تایوان ۷۹٫۰۱
تایوان
رده‌بندی جهانی
38/ 180
۷۴٫۰۸
سیاسی
33
۷۴٫۷۸
اقتصادی
49
۵۱٫۸۸
حقوقی
40
۷۹٫۰۱
اجتماعی
57
۷۷٫۶۹
ایمنی
25
۸۷٫۰۲
41 اتریش ۷۸٫۹۵
اتریش
رده‌بندی جهانی
31/ 180
۷۶٫۷۴
سیاسی
26
۷۷٫۸۲
اقتصادی
37
۶۱٫۴۳
حقوقی
41
۷۸٫۹۵
اجتماعی
46
۸۱٫۲
ایمنی
31
۸۴٫۲۹
42 سیرالئون ۷۸٫۴
سیرالئون
رده‌بندی جهانی
46/ 180
۷۱٫۰۳
سیاسی
35
۷۳٫۷۱
اقتصادی
55
۵۰٫۳۸
حقوقی
42
۷۸٫۴
اجتماعی
58
۷۷٫۵
ایمنی
58
۷۵٫۱۴
43 مالاوی ۷۸٫۰۷
مالاوی
رده‌بندی جهانی
80/ 180
۶۱٫۴
سیاسی
90
۵۵٫۷۶
اقتصادی
110
۳۸٫۴۴
حقوقی
43
۷۸٫۰۷
اجتماعی
93
۶۷٫۶۷
ایمنی
89
۶۷٫۰۸
44 کیپورد ۷۷٫۹۸
کیپورد
رده‌بندی جهانی
36/ 180
۷۵٫۳۷
سیاسی
39
۷۲٫۵۵
اقتصادی
32
۶۲٫۷۶
حقوقی
44
۷۷٫۹۸
اجتماعی
68
۷۵٫۴
ایمنی
19
۸۸٫۱۶
45 ارمنستان ۷۷٫۸۸
ارمنستان
رده‌بندی جهانی
51/ 180
۶۸٫۹۷
سیاسی
55
۶۶٫۲۶
اقتصادی
81
۴۴٫۴۴
حقوقی
45
۷۷٫۸۸
اجتماعی
63
۷۶٫۳۳
ایمنی
47
۷۹٫۹۱
46 ایالات متحده امریکا ۷۷٫۳۲
ایالات متحده امریکا
رده‌بندی جهانی
42/ 180
۷۲٫۷۴
سیاسی
36
۷۲٫۹۹
اقتصادی
38
۵۹٫۳۳
حقوقی
46
۷۷٫۳۲
اجتماعی
41
۸۱٫۴۳
ایمنی
72
۷۲٫۶۳
47 مونته‌نگرو ۷۷٫۱۹
مونته‌نگرو
رده‌بندی جهانی
63/ 180
۶۶٫۵۴
سیاسی
62
۶۲٫۵۱
اقتصادی
66
۴۷٫۶۷
حقوقی
47
۷۷٫۱۹
اجتماعی
80
۷۱
ایمنی
65
۷۴٫۳۳
48 انگلستان ۷۶٫۶۳
انگلستان
رده‌بندی جهانی
24/ 180
۷۸٫۷۱
سیاسی
18
۸۰٫۵۷
اقتصادی
12
۷۲٫۷۵
حقوقی
48
۷۶٫۶۳
اجتماعی
32
۸۴٫۲۹
ایمنی
49
۷۹٫۳۳
49 رومانی ۷۶٫۴۶
رومانی
رده‌بندی جهانی
56/ 180
۶۸٫۴۶
سیاسی
53
۶۶٫۷۷
اقتصادی
72
۴۶٫۷۷
حقوقی
49
۷۶٫۴۶
اجتماعی
40
۸۱٫۶۷
ایمنی
79
۷۰٫۶۳
50 ساحل عاج ۷۵٫۹۴
ساحل عاج
رده‌بندی جهانی
37/ 180
۷۴٫۴۶
سیاسی
31
۷۴٫۸۹
اقتصادی
39
۵۸٫۴۵
حقوقی
50
۷۵٫۹۴
اجتماعی
41
۸۱٫۴۳
ایمنی
41
۸۱٫۶
51 گیانا ۷۵٫۶۱
گیانا
رده‌بندی جهانی
34/ 180
۷۶٫۴۱
سیاسی
46
۷۰٫۰۶
اقتصادی
25
۶۷٫۷۶
حقوقی
51
۷۵٫۶۱
اجتماعی
43
۸۱٫۴
ایمنی
24
۸۷٫۲۱
52 بورکینافاسو ۷۵٫۵۸
بورکینافاسو
رده‌بندی جهانی
41/ 180
۷۳٫۱۲
سیاسی
23
۷۸٫۹۹
اقتصادی
26
۶۷٫۶۹
حقوقی
52
۷۵٫۵۸
اجتماعی
22
۸۷٫۸۳
ایمنی
113
۵۵٫۵۲
53 پاراگوئه ۷۵٫۴۴
پاراگوئه
رده‌بندی جهانی
96/ 180
۵۸٫۳۶
سیاسی
98
۵۴٫۲۴
اقتصادی
147
۳۱٫۱۲
حقوقی
53
۷۵٫۴۴
اجتماعی
104
۶۵
ایمنی
93
۶۵٫۹۹
54 زلاند نو ۷۴٫۷۸
زلاند نو
رده‌بندی جهانی
11/ 180
۸۳٫۵۴
سیاسی
7
۹۰٫۱۵
اقتصادی
10
۷۵٫۲۶
حقوقی
54
۷۴٫۷۸
اجتماعی
15
۸۹٫۷۵
ایمنی
21
۸۷٫۷۶
55 لیبریا ۷۴٫۶۹
لیبریا
رده‌بندی جهانی
75/ 180
۶۲٫۷۷
سیاسی
92
۵۵٫۵
اقتصادی
135
۳۲٫۸
حقوقی
55
۷۴٫۶۹
اجتماعی
35
۸۲٫۵۷
ایمنی
87
۶۸٫۳
56 قبرس ۷۴٫۵۶
قبرس
رده‌بندی جهانی
65/ 180
۶۵٫۹۷
سیاسی
70
۶۱٫۲۱
اقتصادی
91
۴۲٫۰۹
حقوقی
56
۷۴٫۵۶
اجتماعی
101
۶۵٫۷۵
ایمنی
26
۸۶٫۲۵
56 ترنتی و توبوگو ۷۴٫۵۶
ترنتی و توبوگو
رده‌بندی جهانی
25/ 180
۷۸٫۶۸
سیاسی
34
۷۳٫۹۴
اقتصادی
23
۶۷٫۸۶
حقوقی
56
۷۴٫۵۶
اجتماعی
31
۸۴٫۵
ایمنی
8
۹۲٫۵۲
58 مالی ۷۴٫۳۴
مالی
رده‌بندی جهانی
111/ 180
۵۴٫۴۸
سیاسی
161
۳۵٫۱۵
اقتصادی
88
۴۲٫۶
حقوقی
58
۷۴٫۳۴
اجتماعی
54
۷۸٫۵
ایمنی
133
۴۱٫۸۱
59 ایتالیا ۷۳٫۹۳
ایتالیا
رده‌بندی جهانی
58/ 180
۶۸٫۱۶
سیاسی
57
۶۵٫۸۹
اقتصادی
67
۴۷٫۵۲
حقوقی
59
۷۳٫۹۳
اجتماعی
49
۸۰
ایمنی
68
۷۳٫۴۸
60 لوکزامبورگ ۷۲٫۹۳
لوکزامبورگ
رده‌بندی جهانی
21/ 180
۷۹٫۸۱
سیاسی
15
۸۲٫۹۴
اقتصادی
27
۶۶٫۳۳
حقوقی
60
۷۲٫۹۳
اجتماعی
19
۸۸٫۷۱
ایمنی
20
۸۸٫۱۴
61 کره جنوبی ۷۲٫۸۱
کره جنوبی
رده‌بندی جهانی
43/ 180
۷۲٫۱۱
سیاسی
42
۷۱٫۱۵
اقتصادی
43
۵۵٫۳۱
حقوقی
61
۷۲٫۸۱
اجتماعی
51
۷۹٫۸
ایمنی
42
۸۱٫۵
62 کنیا ۷۲٫۲۸
کنیا
رده‌بندی جهانی
69/ 180
۶۴٫۵۹
سیاسی
63
۶۲٫۴۲
اقتصادی
75
۴۶٫۳۳
حقوقی
62
۷۲٫۲۸
اجتماعی
55
۷۸
ایمنی
96
۶۳٫۹۲
63 هايیتی ۷۲٫۲۲
هايیتی
رده‌بندی جهانی
70/ 180
۶۴٫۵۵
سیاسی
77
۵۹٫۶
اقتصادی
56
۵۰٫۳۴
حقوقی
63
۷۲٫۲۲
اجتماعی
47
۸۰٫۶۷
ایمنی
106
۵۹٫۹۱
64 نیجر ۷۱٫۷۵
نیجر
رده‌بندی جهانی
59/ 180
۶۷٫۸
سیاسی
65
۶۲٫۳
اقتصادی
73
۴۶٫۷۳
حقوقی
64
۷۱٫۷۵
اجتماعی
61
۷۶٫۵
ایمنی
40
۸۱٫۶۹
65 گینه ۷۱٫۱۵
گینه
رده‌بندی جهانی
84/ 180
۵۹٫۸۲
سیاسی
80
۵۹٫۲۶
اقتصادی
70
۴۷٫۰۵
حقوقی
65
۷۱٫۱۵
اجتماعی
81
۷۰٫۶۷
ایمنی
122
۵۰٫۹۶
66 پرو ۷۰٫۶۱
پرو
رده‌بندی جهانی
77/ 180
۶۱٫۷۵
سیاسی
52
۶۶٫۹۷
اقتصادی
92
۴۱٫۸۴
حقوقی
66
۷۰٫۶۱
اجتماعی
110
۶۳
ایمنی
92
۶۶٫۳۵
67 بوتان ۷۰٫۳۹
بوتان
رده‌بندی جهانی
33/ 180
۷۶٫۴۶
سیاسی
25
۷۸٫۷۹
اقتصادی
34
۶۲٫۲۴
حقوقی
67
۷۰٫۳۹
اجتماعی
60
۷۷
ایمنی
4
۹۳٫۸۸
68 قبرس شمالی ۶۹٫۸۲
قبرس شمالی
رده‌بندی جهانی
81/ 180
۶۱٫۰۸
سیاسی
87
۵۶٫۴۸
اقتصادی
108
۳۸٫۷۸
حقوقی
68
۶۹٫۸۲
اجتماعی
120
۶۰٫۲
ایمنی
46
۸۰٫۱۴
69 برزیل ۶۹٫۷۴
برزیل
رده‌بندی جهانی
110/ 180
۵۵٫۳۶
سیاسی
105
۵۱٫۶۲
اقتصادی
115
۳۷٫۵۹
حقوقی
69
۶۹٫۷۴
اجتماعی
83
۷۰
ایمنی
124
۴۷٫۸۶
70 یونان ۶۹٫۵۴
یونان
رده‌بندی جهانی
108/ 180
۵۵٫۵۲
سیاسی
72
۶۰٫۵
اقتصادی
113
۳۸٫۱۳
حقوقی
70
۶۹٫۵۴
اجتماعی
103
۶۵٫۳۶
ایمنی
128
۴۴٫۱
71 آندورا ۶۹٫۱۲
آندورا
رده‌بندی جهانی
53/ 180
۶۸٫۷۹
سیاسی
50
۶۸٫۱۲
اقتصادی
54
۵۰٫۴۱
حقوقی
71
۶۹٫۱۲
اجتماعی
91
۶۸٫۸
ایمنی
22
۸۷٫۴۸
72 لهستان ۶۸٫۹۵
لهستان
رده‌بندی جهانی
66/ 180
۶۵٫۶۴
سیاسی
110
۵۰٫۹۵
اقتصادی
40
۵۷٫۴۱
حقوقی
72
۶۸٫۹۵
اجتماعی
36
۸۲٫۵۳
ایمنی
86
۶۸٫۳۳
73 گواتمالا ۶۸٫۸۶
گواتمالا
رده‌بندی جهانی
124/ 180
۴۷٫۹۴
سیاسی
123
۴۶٫۰۶
اقتصادی
132
۳۳٫۶۷
حقوقی
73
۶۸٫۸۶
اجتماعی
123
۵۹
ایمنی
150
۳۲٫۱۲
73 قرقیزستان ۶۸٫۸۶
قرقیزستان
رده‌بندی جهانی
72/ 180
۶۴٫۲۵
سیاسی
74
۵۹٫۹
اقتصادی
60
۴۸٫۶۴
حقوقی
73
۶۸٫۸۶
اجتماعی
90
۶۹
ایمنی
63
۷۴٫۸۳
75 آلبانی ۶۸٫۷۷
آلبانی
رده‌بندی جهانی
103/ 180
۵۶٫۴۱
سیاسی
113
۵۰٫۵۵
اقتصادی
154
۲۹٫۳۹
حقوقی
75
۶۸٫۷۷
اجتماعی
98
۶۶٫۶
ایمنی
90
۶۶٫۷۵
76 بلغارستان ۶۸٫۷۱
بلغارستان
رده‌بندی جهانی
91/ 180
۵۹٫۱۲
سیاسی
95
۵۴٫۹۵
اقتصادی
150
۳۰٫۱
حقوقی
76
۶۸٫۷۱
اجتماعی
97
۶۶٫۸۳
ایمنی
60
۷۵٫۰۲
77 گینه بیسائو ۶۸٫۴۲
گینه بیسائو
رده‌بندی جهانی
92/ 180
۵۸٫۷۹
سیاسی
108
۵۱٫۱۵
اقتصادی
52
۵۰٫۸۲
حقوقی
77
۶۸٫۴۲
اجتماعی
113
۶۲٫۴
ایمنی
104
۶۱٫۱۸
78 سازمان کشورهای شرق کارارئیب ۶۸٫۲۵
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
رده‌بندی جهانی
55/ 180
۶۸٫۴۹
سیاسی
61
۶۲٫۹۱
اقتصادی
62
۴۸٫۳۷
حقوقی
78
۶۸٫۲۵
اجتماعی
51
۷۹٫۸
ایمنی
36
۸۳٫۱۳
79 اکواتور ۶۷٫۹۸
اکواتور
رده‌بندی جهانی
68/ 180
۶۴٫۶۱
سیاسی
73
۶۰٫۱
اقتصادی
42
۵۵٫۴۴
حقوقی
79
۶۷٫۹۸
اجتماعی
87
۶۹٫۵
ایمنی
82
۷۰٫۰۳
79 مالت ۶۷٫۹۸
مالت
رده‌بندی جهانی
78/ 180
۶۱٫۵۵
سیاسی
121
۴۶٫۸۲
اقتصادی
96
۴۱٫۳۳
حقوقی
79
۶۷٫۹۸
اجتماعی
69
۷۴٫۷۵
ایمنی
55
۷۶٫۸۷
81 گامبیا ۶۷٫۶۹
گامبیا
رده‌بندی جهانی
50/ 180
۶۹٫۲۵
سیاسی
43
۷۱٫۱۱
اقتصادی
51
۵۱٫۳۶
حقوقی
81
۶۷٫۶۹
اجتماعی
44
۸۱٫۳۳
ایمنی
64
۷۴٫۷۴
82 شیلی ۶۷٫۶۳
شیلی
رده‌بندی جهانی
82/ 180
۶۰٫۶۱
سیاسی
59
۶۵٫۰۳
اقتصادی
86
۴۲٫۸۶
حقوقی
82
۶۷٫۶۳
اجتماعی
77
۷۲٫۴
ایمنی
115
۵۵٫۱۵
83 مجارستان ۶۷٫۲۵
مجارستان
رده‌بندی جهانی
85/ 180
۵۹٫۸
سیاسی
119
۴۷٫۰۷
اقتصادی
141
۳۲٫۳۱
حقوقی
83
۶۷٫۲۵
اجتماعی
95
۶۷٫۳۳
ایمنی
29
۸۵٫۰۳
84 تونس ۶۷٫۱۹
تونس
رده‌بندی جهانی
94/ 180
۵۸٫۴۹
سیاسی
67
۶۱٫۸۲
اقتصادی
92
۴۱٫۸۴
حقوقی
84
۶۷٫۱۹
اجتماعی
82
۷۰٫۲
ایمنی
121
۵۱٫۴۲
85 مالدیو ۶۷٫۱۱
مالدیو
رده‌بندی جهانی
87/ 180
۵۹٫۵۵
سیاسی
66
۶۲٫۲۷
اقتصادی
111
۳۸٫۲۷
حقوقی
85
۶۷٫۱۱
اجتماعی
134
۵۵
ایمنی
59
۷۵٫۱۲
86 سنگال ۶۶٫۶۷
سنگال
رده‌بندی جهانی
73/ 180
۶۳٫۰۷
سیاسی
79
۵۹٫۳۱
اقتصادی
90
۴۲٫۱۳
حقوقی
86
۶۶٫۶۷
اجتماعی
76
۷۲٫۴۳
ایمنی
62
۷۴٫۸۴
86 تونگا ۶۶٫۶۷
تونگا
رده‌بندی جهانی
49/ 180
۶۹٫۷۴
سیاسی
48
۶۹٫۷
اقتصادی
47
۵۳٫۰۶
حقوقی
86
۶۶٫۶۷
اجتماعی
87
۶۹٫۵
ایمنی
15
۸۹٫۸
88 ژاپن ۶۶٫۲۳
ژاپن
رده‌بندی جهانی
71/ 180
۶۴٫۳۷
سیاسی
96
۵۴٫۶۶
اقتصادی
46
۵۳٫۷
حقوقی
88
۶۶٫۲۳
اجتماعی
96
۶۷٫۰۶
ایمنی
45
۸۰٫۱۹
89 نپال ۶۶٫۰۸
نپال
رده‌بندی جهانی
76/ 180
۶۲٫۶۷
سیاسی
75
۵۹٫۸
اقتصادی
102
۴۰٫۱۴
حقوقی
89
۶۶٫۰۸
اجتماعی
59
۷۷٫۳۳
ایمنی
83
۶۹٫۹۹
89 پاپوآ گینه نو ۶۶٫۰۸
پاپوآ گینه نو
رده‌بندی جهانی
62/ 180
۶۶٫۶۶
سیاسی
63
۶۲٫۴۲
اقتصادی
77
۴۵٫۲۴
حقوقی
89
۶۶٫۰۸
اجتماعی
44
۸۱٫۳۳
ایمنی
51
۷۸٫۲۳
91 مکزیک ۶۵٫۷۹
مکزیک
رده‌بندی جهانی
127/ 180
۴۷٫۵۷
سیاسی
82
۵۸٫۱۸
اقتصادی
84
۴۳٫۳۷
حقوقی
91
۶۵٫۷۹
اجتماعی
121
۵۹٫۵
ایمنی
179
۱۱٫۰۲
92 ساموآ ۶۴٫۹۱
ساموآ
رده‌بندی جهانی
45/ 180
۷۱٫۳۹
سیاسی
67
۶۱٫۸۲
اقتصادی
41
۵۶٫۱۲
حقوقی
92
۶۴٫۹۱
اجتماعی
30
۸۵
ایمنی
16
۸۹٫۱۲
93 ماداگاسکار ۶۴٫۴۷
ماداگاسکار
رده‌بندی جهانی
98/ 180
۵۸٫۰۲
سیاسی
101
۵۲٫۵۸
اقتصادی
126
۳۵٫۰۸
حقوقی
93
۶۴٫۴۷
اجتماعی
105
۶۴٫۵
ایمنی
69
۷۳٫۴۷
94 موریتانی ۶۴٫۲۹
موریتانی
رده‌بندی جهانی
97/ 180
۵۸٫۱
سیاسی
94
۵۵٫۱۵
اقتصادی
125
۳۵٫۱۳
حقوقی
94
۶۴٫۲۹
اجتماعی
106
۶۴٫۲۹
ایمنی
76
۷۱٫۶۷
95 کنگو - برازاویل ۶۴٫۲۱
کنگو - برازاویل
رده‌بندی جهانی
93/ 180
۵۸٫۶۴
سیاسی
83
۵۸٫۰۶
اقتصادی
61
۴۸٫۵۷
حقوقی
95
۶۴٫۲۱
اجتماعی
112
۶۲٫۶
ایمنی
108
۵۹٫۷۶
96 استرالیا ۶۴٫۱۸
استرالیا
رده‌بندی جهانی
39/ 180
۷۳٫۷۷
سیاسی
27
۷۷٫۱۷
اقتصادی
30
۶۳٫۴۴
حقوقی
96
۶۴٫۱۸
اجتماعی
33
۸۴٫۱۷
ایمنی
48
۷۹٫۸۸
97 موریس ۶۴٫۱۶
موریس
رده‌بندی جهانی
64/ 180
۶۶٫۰۷
سیاسی
91
۵۵٫۵۸
اقتصادی
64
۴۷٫۸۱
حقوقی
97
۶۴٫۱۶
اجتماعی
48
۸۰٫۲۹
ایمنی
38
۸۲٫۵
98 پاناما ۶۴٫۰۴
پاناما
رده‌بندی جهانی
74/ 180
۶۲٫۷۸
سیاسی
98
۵۴٫۲۴
اقتصادی
68
۴۷٫۴۵
حقوقی
98
۶۴٫۰۴
اجتماعی
72
۷۴
ایمنی
67
۷۴٫۱۵
99 اتیوپی ۶۳٫۶۶
اتیوپی
رده‌بندی جهانی
114/ 180
۵۰٫۵۳
سیاسی
112
۵۰٫۶۵
اقتصادی
76
۴۵٫۷۷
حقوقی
99
۶۳٫۶۶
اجتماعی
126
۵۷٫۲۹
ایمنی
144
۳۵٫۲۹
100 بلیز ۶۳٫۶
بلیز
رده‌بندی جهانی
47/ 180
۷۰٫۶۷
سیاسی
47
۷۰
اقتصادی
48
۵۲٫۰۴
حقوقی
100
۶۳٫۶
اجتماعی
38
۸۲
ایمنی
28
۸۵٫۷۱
101 ال‌سالوادور ۶۳٫۲۲
ال‌سالوادور
رده‌بندی جهانی
112/ 180
۵۴٫۰۹
سیاسی
137
۴۲٫۹۴
اقتصادی
107
۳۹٫۰۷
حقوقی
101
۶۳٫۲۲
اجتماعی
111
۶۲٫۸۶
ایمنی
100
۶۲٫۳۷
102 سورینام ۶۲٫۲۸
سورینام
رده‌بندی جهانی
52/ 180
۶۸٫۹۵
سیاسی
51
۶۷٫۸۸
اقتصادی
44
۵۵٫۱
حقوقی
102
۶۲٫۲۸
اجتماعی
34
۸۴
ایمنی
57
۷۵٫۵۱
103 جمهوری آفریقای مرکزی ۶۲٫۰۶
جمهوری آفریقای مرکزی
رده‌بندی جهانی
101/ 180
۵۶٫۹۶
سیاسی
107
۵۱٫۲۱
اقتصادی
99
۴۱٫۰۷
حقوقی
103
۶۲٫۰۶
اجتماعی
92
۶۸٫۲۵
ایمنی
102
۶۲٫۱۹
104 توگو ۶۱٫۹۳
توگو
رده‌بندی جهانی
100/ 180
۵۷٫۱۷
سیاسی
84
۵۷٫۵۲
اقتصادی
94
۴۱٫۷۳
حقوقی
104
۶۱٫۹۳
اجتماعی
87
۶۹٫۵
ایمنی
116
۵۵٫۱۵
105 موزامبیک ۶۱٫۶۲
موزامبیک
رده‌بندی جهانی
116/ 180
۴۹٫۸۹
سیاسی
123
۴۶٫۰۶
اقتصادی
100
۴۰٫۳۱
حقوقی
105
۶۱٫۶۲
اجتماعی
153
۴۷٫۲۵
ایمنی
118
۵۴٫۲۱
106 آنگولا ۶۱٫۱۱
آنگولا
رده‌بندی جهانی
99/ 180
۵۷٫۱۷
سیاسی
100
۵۲٫۸۳
اقتصادی
127
۳۵٫۰۳
حقوقی
106
۶۱٫۱۱
اجتماعی
75
۷۳
ایمنی
97
۶۳٫۸۷
107 اوگاندا ۶۰٫۹۶
اوگاندا
رده‌بندی جهانی
132/ 180
۴۶٫۳۵
سیاسی
130
۴۴٫۷
اقتصادی
117
۳۶٫۹۹
حقوقی
107
۶۰٫۹۶
اجتماعی
128
۵۶
ایمنی
147
۳۳٫۰۹
108 جمهوری دموکراتیک کنگو ۶۰٫۸۸
جمهوری دموکراتیک کنگو
رده‌بندی جهانی
125/ 180
۴۷٫۶۶
سیاسی
106
۵۱٫۳۳
اقتصادی
95
۴۱٫۴۳
حقوقی
108
۶۰٫۸۸
اجتماعی
119
۶۰٫۳
ایمنی
161
۲۴٫۳۴
109 کلمبیا ۶۰٫۴۲
کلمبیا
رده‌بندی جهانی
145/ 180
۴۲٫۴۳
سیاسی
130
۴۴٫۷
اقتصادی
142
۳۲٫۲۷
حقوقی
109
۶۰٫۴۲
اجتماعی
146
۵۰٫۳۸
ایمنی
160
۲۴٫۴
110 مغولستان ۶۰٫۳۷
مغولستان
رده‌بندی جهانی
90/ 180
۵۹٫۱۷
سیاسی
93
۵۵٫۴۸
اقتصادی
121
۳۶٫۱۸
حقوقی
110
۶۰٫۳۷
اجتماعی
86
۶۹٫۵۵
ایمنی
66
۷۴٫۲۷
111 چاد ۶۰٫۳۵
چاد
رده‌بندی جهانی
104/ 180
۵۶٫۱۸
سیاسی
89
۵۵٫۸۸
اقتصادی
85
۴۳٫۲۷
حقوقی
111
۶۰٫۳۵
اجتماعی
109
۶۳٫۲
ایمنی
110
۵۸٫۲۱
112 کومور ۵۹٫۹۸
کومور
رده‌بندی جهانی
83/ 180
۶۰٫۱۶
سیاسی
88
۵۶٫۳۶
اقتصادی
57
۵۰٫۲۶
حقوقی
112
۵۹٫۹۸
اجتماعی
66
۷۵٫۶۳
ایمنی
109
۵۸٫۵۶
113 بروندی ۵۹٫۵۵
بروندی
رده‌بندی جهانی
107/ 180
۵۵٫۷۴
سیاسی
114
۵۰٫۰۳
اقتصادی
80
۴۴٫۶۷
حقوقی
113
۵۹٫۵۵
اجتماعی
139
۵۲٫۷۸
ایمنی
77
۷۱٫۶۶
114 بلیوی ۵۸٫۷۷
بلیوی
رده‌بندی جهانی
126/ 180
۴۷٫۵۸
سیاسی
133
۴۴٫۵۵
اقتصادی
132
۳۳٫۶۷
حقوقی
114
۵۸٫۷۷
اجتماعی
155
۴۵
ایمنی
112
۵۵٫۸۹
115 جزایر فیجی ۵۸٫۳۳
جزایر فیجی
رده‌بندی جهانی
102/ 180
۵۶٫۹۱
سیاسی
128
۴۴٫۸۵
اقتصادی
104
۳۹٫۸
حقوقی
115
۵۸٫۳۳
اجتماعی
107
۶۴
ایمنی
54
۷۷٫۵۵
115 زامبیا ۵۸٫۳۳
زامبیا
رده‌بندی جهانی
109/ 180
۵۵٫۴
سیاسی
103
۵۲٫۳۵
اقتصادی
114
۳۷٫۷۶
حقوقی
115
۵۸٫۳۳
اجتماعی
107
۶۴
ایمنی
94
۶۴٫۵۵
117 روندا ۵۷٫۸۹
روندا
رده‌بندی جهانی
136/ 180
۴۵٫۱۸
سیاسی
140
۴۲٫۱۲
اقتصادی
144
۳۱٫۸۹
حقوقی
117
۵۷٫۸۹
اجتماعی
133
۵۵٫۲۵
ایمنی
137
۳۸٫۷۶
118 بنین ۵۷٫۴۶
بنین
رده‌بندی جهانی
121/ 180
۴۸٫۳۹
سیاسی
117
۴۷٫۷۳
اقتصادی
158
۲۸٫۱۹
حقوقی
118
۵۷٫۴۶
اجتماعی
132
۵۵٫۵
ایمنی
119
۵۳٫۱
119 لسو‌تو ۵۷٫۳۱
لسو‌تو
رده‌بندی جهانی
88/ 180
۵۹٫۳۹
سیاسی
85
۵۷٫۳۷
اقتصادی
102
۴۰٫۱۴
حقوقی
119
۵۷٫۳۱
اجتماعی
72
۷۴
ایمنی
88
۶۸٫۱۱
120 هند ۵۷٫۰۲
هند
رده‌بندی جهانی
150/ 180
۴۱
سیاسی
145
۴۰٫۷۶
اقتصادی
149
۳۰٫۳۶
حقوقی
120
۵۷٫۰۲
اجتماعی
127
۵۶٫۲۵
ایمنی
163
۲۰٫۶۱
121 کامرون ۵۶٫۸۹
کامرون
رده‌بندی جهانی
118/ 180
۴۹٫۱
سیاسی
116
۴۸٫۰۵
اقتصادی
123
۳۵٫۷۱
حقوقی
121
۵۶٫۸۹
اجتماعی
94
۶۷٫۵۷
ایمنی
140
۳۷٫۲۵
122 بوستاوانا ۵۶٫۳۶
بوستاوانا
رده‌بندی جهانی
95/ 180
۵۸٫۴۹
سیاسی
86
۵۶٫۹۷
اقتصادی
116
۳۷٫۲۴
حقوقی
122
۵۶٫۳۶
اجتماعی
85
۶۹٫۷۵
ایمنی
75
۷۲٫۱۱
123 گابون ۵۶٫۱۴
گابون
رده‌بندی جهانی
105/ 180
۵۶
سیاسی
115
۴۸٫۳۸
اقتصادی
106
۳۹٫۴۶
حقوقی
123
۵۶٫۱۴
اجتماعی
102
۶۵٫۵
ایمنی
80
۷۰٫۵۲
124 مراکش / صحرای غربی ۵۵٫۸۱
مراکش / صحرای غربی
رده‌بندی جهانی
135/ 180
۴۵٫۴۲
سیاسی
104
۵۱٫۶۷
اقتصادی
157
۲۸٫۸۳
حقوقی
124
۵۵٫۸۱
اجتماعی
128
۵۶
ایمنی
146
۳۴٫۸۲
125 اندونزی ۵۵٫۷
اندونزی
رده‌بندی جهانی
117/ 180
۴۹٫۲۷
سیاسی
125
۴۵٫۹۱
اقتصادی
96
۴۱٫۳۳
حقوقی
125
۵۵٫۷
اجتماعی
99
۶۶
ایمنی
139
۳۷٫۴۲
126 فلیپین ۵۴٫۹۷
فلیپین
رده‌بندی جهانی
147/ 180
۴۱٫۸۴
سیاسی
134
۴۴٫۴۴
اقتصادی
169
۲۳٫۱۳
حقوقی
126
۵۴٫۹۷
اجتماعی
115
۶۱٫۸۳
ایمنی
159
۲۴٫۸۳
127 الجزایر ۵۴٫۱۷
الجزایر
رده‌بندی جهانی
134/ 180
۴۵٫۵۳
سیاسی
143
۴۱٫۲۱
اقتصادی
139
۳۲٫۴
حقوقی
127
۵۴٫۱۷
اجتماعی
131
۵۵٫۸۸
ایمنی
130
۴۴٫۰۲
127 زیمبابوه ۵۴٫۱۷
زیمبابوه
رده‌بندی جهانی
137/ 180
۴۴٫۹۴
سیاسی
150
۴۰٫۳
اقتصادی
139
۳۲٫۴
حقوقی
127
۵۴٫۱۷
اجتماعی
136
۵۴٫۵
ایمنی
131
۴۳٫۳۴
129 نیجریه ۵۳٫۸
نیجریه
رده‌بندی جهانی
129/ 180
۴۶٫۷۹
سیاسی
127
۴۵٫۱۵
اقتصادی
120
۳۶٫۳۹
حقوقی
129
۵۳٫۸
اجتماعی
84
۶۹٫۸۳
ایمنی
154
۲۸٫۷۵
130 اسرائیل ۵۳٫۵۱
اسرائیل
رده‌بندی جهانی
86/ 180
۵۹٫۶۲
سیاسی
58
۶۵٫۱۵
اقتصادی
44
۵۵٫۱
حقوقی
130
۵۳٫۵۱
اجتماعی
56
۷۷٫۷۵
ایمنی
126
۴۶٫۶۱
131 پاکستان ۵۳٫۲۶
پاکستان
رده‌بندی جهانی
157/ 180
۳۷٫۹۹
سیاسی
152
۳۹٫۵۷
اقتصادی
143
۳۱٫۹۲
حقوقی
131
۵۳٫۲۶
اجتماعی
152
۴۷٫۴۳
ایمنی
168
۱۷٫۷۵
132 سریلانکا ۵۳٫۰۷
سریلانکا
رده‌بندی جهانی
146/ 180
۴۲٫۱۳
سیاسی
144
۴۰٫۹۱
اقتصادی
163
۲۷٫۰۴
حقوقی
132
۵۳٫۰۷
اجتماعی
150
۴۸٫۲۵
ایمنی
134
۴۱٫۳۷
133 ترکیه ۵۲٫۹۲
ترکیه
رده‌بندی جهانی
149/ 180
۴۱٫۲۵
سیاسی
154
۳۸٫۳۸
اقتصادی
161
۲۷٫۵۵
حقوقی
133
۵۲٫۹۲
اجتماعی
134
۵۵
ایمنی
149
۳۲٫۳۷
134 سودان جنوبی ۵۲٫۱۱
سودان جنوبی
رده‌بندی جهانی
128/ 180
۴۷٫۰۶
سیاسی
148
۴۰٫۴۸
اقتصادی
118
۳۶٫۷۳
حقوقی
134
۵۲٫۱۱
اجتماعی
143
۵۰٫۶
ایمنی
114
۵۵٫۳۷
135 قزاقستان ۵۱٫۹۳
قزاقستان
رده‌بندی جهانی
122/ 180
۴۸٫۲۸
سیاسی
136
۴۳٫۵۲
اقتصادی
153
۲۹٫۸
حقوقی
135
۵۱٫۹۳
اجتماعی
140
۵۲٫۳
ایمنی
98
۶۳٫۸۵
136 اوزبکستان ۵۰٫۸۸
اوزبکستان
رده‌بندی جهانی
133/ 180
۴۵٫۷۴
سیاسی
129
۴۴٫۷۵
اقتصادی
123
۳۵٫۷۱
حقوقی
136
۵۰٫۸۸
اجتماعی
138
۵۳٫۳۳
ایمنی
129
۴۴٫۰۳
137 لبنان ۵۰٫۲۲
لبنان
رده‌بندی جهانی
130/ 180
۴۶٫۵۸
سیاسی
111
۵۰٫۹۱
اقتصادی
111
۳۸٫۲۷
حقوقی
137
۵۰٫۲۲
اجتماعی
117
۶۰٫۵
ایمنی
148
۳۳٫۰۲
138 کامبوج ۴۹٫۶۵
کامبوج
رده‌بندی جهانی
142/ 180
۴۳٫۴۸
سیاسی
139
۴۲٫۴۲
اقتصادی
159
۲۷٫۹۶
حقوقی
138
۴۹٫۶۵
اجتماعی
113
۶۲٫۴
ایمنی
145
۳۴٫۹۶
139 تاجیکستان ۴۸٫۶۸
تاجیکستان
رده‌بندی جهانی
152/ 180
۴۰٫۲۶
سیاسی
164
۳۳٫۷۹
اقتصادی
152
۲۹٫۸۵
حقوقی
139
۴۸٫۶۸
اجتماعی
154
۴۶
ایمنی
132
۴۲٫۹۶
140 آذربایجان ۴۸٫۲۵
آذربایجان
رده‌بندی جهانی
154/ 180
۳۹٫۴
سیاسی
155
۳۷٫۶۶
اقتصادی
167
۲۳٫۷۶
حقوقی
140
۴۸٫۲۵
اجتماعی
124
۵۸٫۸۶
ایمنی
155
۲۸٫۴۸
141 سومالی ۴۷٫۷۲
سومالی
رده‌بندی جهانی
140/ 180
۴۴٫۰۱
سیاسی
109
۵۱٫۰۳
اقتصادی
98
۴۱٫۲۲
حقوقی
141
۴۷٫۷۲
اجتماعی
116
۶۱٫۸
ایمنی
167
۱۸٫۲۷
142 تایلند ۴۷٫۳۷
تایلند
رده‌بندی جهانی
115/ 180
۵۰٫۱۵
سیاسی
81
۵۸٫۹۹
اقتصادی
77
۴۵٫۲۴
حقوقی
142
۴۷٫۳۷
اجتماعی
137
۵۳٫۶۷
ایمنی
127
۴۵٫۵
143 تانزانیا ۴۵٫۰۹
تانزانیا
رده‌بندی جهانی
123/ 180
۴۸٫۲۸
سیاسی
135
۴۳٫۸۸
اقتصادی
136
۳۲٫۶۵
حقوقی
143
۴۵٫۰۹
اجتماعی
122
۵۹٫۲
ایمنی
105
۶۰٫۵۶
144 لیبی ۴۴٫۹۱
لیبی
رده‌بندی جهانی
143/ 180
۴۳٫۱۶
سیاسی
97
۵۴٫۴۲
اقتصادی
130
۳۴٫۹
حقوقی
144
۴۴٫۹۱
اجتماعی
155
۴۵
ایمنی
141
۳۶٫۵۸
145 ونزوئلا ۴۴٫۷۴
ونزوئلا
رده‌بندی جهانی
159/ 180
۳۷٫۷۸
سیاسی
165
۳۳٫۷
اقتصادی
145
۳۱٫۷۳
حقوقی
145
۴۴٫۷۴
اجتماعی
151
۴۷٫۵
ایمنی
152
۳۱٫۲۲
146 روسیه ۴۴٫۶۱
روسیه
رده‌بندی جهانی
155/ 180
۳۸٫۸۲
سیاسی
158
۳۶٫۳۶
اقتصادی
131
۳۴٫۸۴
حقوقی
146
۴۴٫۶۱
اجتماعی
141
۵۱٫۲۹
ایمنی
157
۲۷
147 گینه اکوادور ۴۴٫۳
گینه اکوادور
رده‌بندی جهانی
141/ 180
۴۳٫۹۶
سیاسی
138
۴۲٫۷۳
اقتصادی
165
۲۴٫۴۹
حقوقی
147
۴۴٫۳
اجتماعی
158
۴۴٫۲۵
ایمنی
95
۶۴٫۰۴
148 بنگلادش ۴۴٫۱۵
بنگلادش
رده‌بندی جهانی
162/ 180
۳۶٫۶۳
سیاسی
140
۴۲٫۱۲
اقتصادی
138
۳۲٫۴۸
حقوقی
148
۴۴٫۱۵
اجتماعی
149
۴۸٫۵
ایمنی
172
۱۵٫۸۸
149 قطر ۴۳٫۸۶
قطر
رده‌بندی جهانی
119/ 180
۴۹٫۰۳
سیاسی
76
۵۹٫۷
اقتصادی
71
۴۶٫۹۴
حقوقی
149
۴۳٫۸۶
اجتماعی
162
۴۲٫۵
ایمنی
120
۵۲٫۱۷
149 سوازیلند ۴۳٫۸۶
سوازیلند
رده‌بندی جهانی
131/ 180
۴۶٫۴۲
سیاسی
142
۴۱٫۳۱
اقتصادی
127
۳۵٫۰۳
حقوقی
149
۴۳٫۸۶
اجتماعی
144
۵۰٫۵
ایمنی
103
۶۱٫۴
151 هنگ کنگ ۴۲٫۵۸
هنگ کنگ
رده‌بندی جهانی
148/ 180
۴۱٫۶۴
سیاسی
147
۴۰٫۵
اقتصادی
122
۳۵٫۹
حقوقی
151
۴۲٫۵۸
اجتماعی
125
۵۷٫۴۵
ایمنی
151
۳۱٫۷۸
152 افغانستان ۴۲٫۵۴
افغانستان
رده‌بندی جهانی
156/ 180
۳۸٫۲۷
سیاسی
132
۴۴٫۶۵
اقتصادی
82
۴۳٫۸۸
حقوقی
152
۴۲٫۵۴
اجتماعی
161
۴۳٫۳۳
ایمنی
171
۱۶٫۹۶
153 سودان ۴۱٫۴۵
سودان
رده‌بندی جهانی
151/ 180
۴۰٫۹۶
سیاسی
120
۴۷٫۰۵
اقتصادی
151
۲۹٫۹۷
حقوقی
153
۴۱٫۴۵
اجتماعی
142
۵۱
ایمنی
143
۳۵٫۳۵
154 اردن ۴۱٫۲۳
اردن
رده‌بندی جهانی
120/ 180
۴۸٫۶۶
سیاسی
151
۴۰
اقتصادی
136
۳۲٫۶۵
حقوقی
154
۴۱٫۲۳
اجتماعی
99
۶۶
ایمنی
99
۶۳٫۴
155 مالزی ۴۰٫۱۳
مالزی
رده‌بندی جهانی
113/ 180
۵۱٫۵۵
سیاسی
122
۴۶٫۵۲
اقتصادی
88
۴۲٫۶
حقوقی
155
۴۰٫۱۳
اجتماعی
128
۵۶
ایمنی
73
۷۲٫۴۸
156 یمن ۳۸٫۶
یمن
رده‌بندی جهانی
169/ 180
۲۹٫۱۴
سیاسی
168
۳۳٫۰۳
اقتصادی
161
۲۷٫۵۵
حقوقی
156
۳۸٫۶
اجتماعی
169
۳۵
ایمنی
177
۱۱٫۵۴
157 جیبوتی ۳۷٫۷۲
جیبوتی
رده‌بندی جهانی
164/ 180
۳۵٫۷۵
سیاسی
170
۳۲٫۷۳
اقتصادی
177
۱۶٫۱۲
حقوقی
157
۳۷٫۷۲
اجتماعی
165
۳۷٫۶
ایمنی
117
۵۴٫۵۶
158 روسیه سفید ۳۷٫۲۳
روسیه سفید
رده‌بندی جهانی
153/ 180
۳۹٫۶۲
سیاسی
169
۳۲٫۹۳
اقتصادی
59
۴۸٫۷۵
حقوقی
158
۳۷٫۲۳
اجتماعی
118
۶۰٫۳۳
ایمنی
164
۱۸٫۸۵
159 هندوراس ۳۶٫۸۴
هندوراس
رده‌بندی جهانی
165/ 180
۳۴٫۶۱
سیاسی
167
۳۳٫۳۳
اقتصادی
146
۳۱٫۶۳
حقوقی
159
۳۶٫۸۴
اجتماعی
173
۳۱
ایمنی
136
۴۰٫۲۲
159 کویت ۳۶٫۸۴
کویت
رده‌بندی جهانی
158/ 180
۳۷٫۸۷
سیاسی
170
۳۲٫۷۳
اقتصادی
175
۱۹٫۳۹
حقوقی
159
۳۶٫۸۴
اجتماعی
176
۲۷
ایمنی
70
۷۳٫۴۱
161 فلسطین ۳۶٫۴
فلسطین
رده‌بندی جهانی
170/ 180
۲۸٫۹۸
سیاسی
160
۳۵٫۴۵
اقتصادی
178
۱۵٫۸۲
حقوقی
161
۳۶٫۴
اجتماعی
167
۳۶٫۵
ایمنی
162
۲۰٫۷۴
162 مصر ۳۴٫۸۷
مصر
رده‌بندی جهانی
168/ 180
۳۰٫۲۳
سیاسی
174
۳۰٫۹۱
اقتصادی
168
۲۳٫۴۷
حقوقی
162
۳۴٫۸۷
اجتماعی
158
۴۴٫۲۵
ایمنی
169
۱۷٫۶۴
163 سنگاپور ۳۴٫۲۱
سنگاپور
رده‌بندی جهانی
139/ 180
۴۴٫۲۳
سیاسی
153
۳۹٫۰۹
اقتصادی
156
۲۹٫۲۱
حقوقی
163
۳۴٫۲۱
اجتماعی
148
۴۹٫۲۵
ایمنی
84
۶۹٫۳۹
164 سوریه ۳۳٫۵۸
سوریه
رده‌بندی جهانی
171/ 180
۲۸٫۹۴
سیاسی
166
۳۳٫۵۱
اقتصادی
160
۲۷٫۶۲
حقوقی
164
۳۳٫۵۸
اجتماعی
166
۳۶٫۵۷
ایمنی
175
۱۳٫۳۹
165 امارات متحده عربی ۳۲٫۰۲
امارات متحده عربی
رده‌بندی جهانی
138/ 180
۴۴٫۴۶
سیاسی
126
۴۵٫۴۵
اقتصادی
118
۳۶٫۷۳
حقوقی
165
۳۲٫۰۲
اجتماعی
144
۵۰٫۵
ایمنی
111
۵۷٫۵۹
166 نیکاراگوئه ۳۱٫۷۵
نیکاراگوئه
رده‌بندی جهانی
160/ 180
۳۷٫۰۹
سیاسی
156
۳۷٫۴۵
اقتصادی
108
۳۸٫۷۸
حقوقی
166
۳۱٫۷۵
اجتماعی
147
۴۹٫۸
ایمنی
156
۲۷٫۶۸
167 لائوس ۳۱٫۵۸
لائوس
رده‌بندی جهانی
161/ 180
۳۶٫۶۴
سیاسی
159
۳۶٫۰۶
اقتصادی
172
۲۰٫۹۲
حقوقی
167
۳۱٫۵۸
اجتماعی
160
۴۴
ایمنی
123
۵۰٫۶۴
168 عراق ۲۹٫۸۲
عراق
رده‌بندی جهانی
172/ 180
۲۸٫۵۹
سیاسی
163
۳۴٫۱۴
اقتصادی
173
۲۰٫۰۷
حقوقی
168
۲۹٫۸۲
اجتماعی
163
۴۰٫۶۷
ایمنی
166
۱۸٫۲۷
169 ترکمنستان ۲۹٫۶۱
ترکمنستان
رده‌بندی جهانی
177/ 180
۲۵٫۰۱
سیاسی
178
۲۵
اقتصادی
179
۱۱٫۷۳
حقوقی
169
۲۹٫۶۱
اجتماعی
178
۲۳
ایمنی
142
۳۵٫۶۹
170 بحرین ۲۸٫۹۵
بحرین
رده‌بندی جهانی
167/ 180
۳۰٫۹۷
سیاسی
161
۳۵٫۱۵
اقتصادی
170
۲۱٫۴۳
حقوقی
170
۲۸٫۹۵
اجتماعی
164
۳۹٫۶۷
ایمنی
153
۲۹٫۶۵
171 برونئی ۲۸٫۵۱
برونئی
رده‌بندی جهانی
144/ 180
۴۲٫۵۳
سیاسی
146
۴۰٫۶۱
اقتصادی
148
۳۰٫۶۱
حقوقی
171
۲۸٫۵۱
اجتماعی
171
۳۴
ایمنی
50
۷۸٫۹۱
172 ویتنام ۲۷٫۴۹
ویتنام
رده‌بندی جهانی
174/ 180
۲۶٫۱۱
سیاسی
173
۳۲٫۳۲
اقتصادی
176
۱۸٫۷۱
حقوقی
172
۲۷٫۴۹
اجتماعی
170
۳۴٫۶۷
ایمنی
170
۱۷٫۳۷
173 ایران ۲۶٫۷۱
ایران
رده‌بندی جهانی
178/ 180
۲۳٫۲۲
سیاسی
175
۳۰٫۷۱
اقتصادی
171
۲۱٫۳۲
حقوقی
173
۲۶٫۷۱
اجتماعی
177
۲۳٫۷۸
ایمنی
174
۱۳٫۶۱
174 اریتره ۲۵٫۱۵
اریتره
رده‌بندی جهانی
179/ 180
۱۹٫۶۲
سیاسی
180
۲۲٫۲۲
اقتصادی
174
۱۹٫۷۳
حقوقی
174
۲۵٫۱۵
اجتماعی
179
۱۹٫۶۷
ایمنی
178
۱۱٫۳۶
175 چین ۲۳٫۲۵
چین
رده‌بندی جهانی
175/ 180
۲۵٫۱۷
سیاسی
176
۲۷٫۴۵
اقتصادی
164
۲۶٫۰۲
حقوقی
175
۲۳٫۲۵
اجتماعی
172
۳۳٫۳
ایمنی
173
۱۵٫۸۴
176 کره شمالی ۲۲٫۸۱
کره شمالی
رده‌بندی جهانی
180/ 180
۱۳٫۹۲
سیاسی
179
۲۲٫۴۲
اقتصادی
180
۰
حقوقی
176
۲۲٫۸۱
اجتماعی
180
۱۲
ایمنی
176
۱۲٫۳۸
177 عربستان سعودی ۲۲٫۳۷
عربستان سعودی
رده‌بندی جهانی
166/ 180
۳۳٫۷۱
سیاسی
157
۳۷٫۲۷
اقتصادی
132
۳۳٫۶۷
حقوقی
177
۲۲٫۳۷
اجتماعی
167
۳۶٫۵
ایمنی
138
۳۸٫۷۵
178 برمه ۲۰٫۱۸
برمه
رده‌بندی جهانی
176/ 180
۲۵٫۰۳
سیاسی
149
۴۰٫۴
اقتصادی
155
۲۹٫۲۵
حقوقی
178
۲۰٫۱۸
اجتماعی
174
۳۰٫۶۷
ایمنی
180
۴٫۶۳
179 عمان ۱۸٫۴۲
عمان
رده‌بندی جهانی
163/ 180
۳۵٫۹۹
سیاسی
170
۳۲٫۷۳
اقتصادی
166
۲۳٫۹۸
حقوقی
179
۱۸٫۴۲
اجتماعی
155
۴۵
ایمنی
107
۵۹٫۸۲
180 کوبا ۱۵٫۷۹
کوبا
رده‌بندی جهانی
173/ 180
۲۷٫۳۲
سیاسی
177
۲۷٫۲۷
اقتصادی
104
۳۹٫۸
حقوقی
180
۱۵٫۷۹
اجتماعی
175
۲۷٫۵
ایمنی
158
۲۶٫۲۴

شاخص حقوقی بستر قضایی و قانونی را برای روزنامه‌نگاران ارزیابی می‌کند که شامل میزان سانسور، امکان حفاظت از منابع خود، و میزان مصونیت برای مرتکبان خشونت علیه روزنامه‌نگاران است.

040557085100
رتبه کشورها legامتیاز
1
نروژ
۹۲٫۲۳
2
آرژانتین
۹۰٫۶۸
3
سوئد
۹۰٫۲۷
4
دانمارک
۸۹٫۱۸
5
استونی
۸۷٫۸۷
6
کاستاریکا
۸۷٫۷۲
7
هلند
۸۷٫۲۸
8
آلمان
۸۷٫۰۸
9
فنلاند
۸۶٫۶۴
10
فرانسه
۸۶٫۵۱
11
جمهوری دومینیکن
۸۵٫۹۶
11
تیمور شرقی
۸۵٫۹۶
13
سی‌شل
۸۵٫۳۱
14
ایرلند
۸۵٫۰۹
15
لیختن اشتاین
۸۴٫۷۴
16
لیتوانی
۸۴٫۴۶
17
آفریقای جنوبی
۸۴٫۳۶
18
جمهوری چک
۸۴٫۲۱
18
پرتغال
۸۴٫۲۱
20
اروگويه
۸۳٫۶۳
21
مولداوی
۸۳
22
نامیبیا
۸۲٫۹۸
23
ایسلند
۸۲٫۶۸
24
جامائیکا
۸۲٫۴۶
25
اسپانیا
۸۲٫۱۶
26
اسلواکی
۸۲٫۰۲
27
غنا
۸۱٫۴۲
28
جمهوری مقدونیه شمالی
۸۱٫۲۹
29
سويیس
۸۰٫۹۹
30
لتوانی
۸۰٫۸۹
31
کوسووو
۸۰٫۸۵
32
گرجستان
۸۰٫۷۹
33
کانادا
۸۰٫۲۶
34
صربستان
۷۹٫۹۲
35
بوسنی هرزوگوین
۷۹٫۵۷
36
اوکراين
۷۹٫۴۵
37
بلژیک
۷۹٫۳
38
کرواسی
۷۹٫۱۹
39
اسلوانی
۷۹٫۱۱
40
تایوان
۷۹٫۰۱
41
اتریش
۷۸٫۹۵
42
سیرالئون
۷۸٫۴
43
مالاوی
۷۸٫۰۷
44
کیپورد
۷۷٫۹۸
45
ارمنستان
۷۷٫۸۸
46
ایالات متحده امریکا
۷۷٫۳۲
47
مونته‌نگرو
۷۷٫۱۹
48
انگلستان
۷۶٫۶۳
49
رومانی
۷۶٫۴۶
50
ساحل عاج
۷۵٫۹۴
51
گیانا
۷۵٫۶۱
52
بورکینافاسو
۷۵٫۵۸
53
پاراگوئه
۷۵٫۴۴
54
زلاند نو
۷۴٫۷۸
55
لیبریا
۷۴٫۶۹
56
قبرس
۷۴٫۵۶
56
ترنتی و توبوگو
۷۴٫۵۶
58
مالی
۷۴٫۳۴
59
ایتالیا
۷۳٫۹۳
60
لوکزامبورگ
۷۲٫۹۳
61
کره جنوبی
۷۲٫۸۱
62
کنیا
۷۲٫۲۸
63
هايیتی
۷۲٫۲۲
64
نیجر
۷۱٫۷۵
65
گینه
۷۱٫۱۵
66
پرو
۷۰٫۶۱
67
بوتان
۷۰٫۳۹
68
قبرس شمالی
۶۹٫۸۲
69
برزیل
۶۹٫۷۴
70
یونان
۶۹٫۵۴
71
آندورا
۶۹٫۱۲
72
لهستان
۶۸٫۹۵
73
گواتمالا
۶۸٫۸۶
73
قرقیزستان
۶۸٫۸۶
75
آلبانی
۶۸٫۷۷
76
بلغارستان
۶۸٫۷۱
77
گینه بیسائو
۶۸٫۴۲
78
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
۶۸٫۲۵
79
اکواتور
۶۷٫۹۸
79
مالت
۶۷٫۹۸
81
گامبیا
۶۷٫۶۹
82
شیلی
۶۷٫۶۳
83
مجارستان
۶۷٫۲۵
84
تونس
۶۷٫۱۹
85
مالدیو
۶۷٫۱۱
86
سنگال
۶۶٫۶۷
86
تونگا
۶۶٫۶۷
88
ژاپن
۶۶٫۲۳
89
نپال
۶۶٫۰۸
89
پاپوآ گینه نو
۶۶٫۰۸
91
مکزیک
۶۵٫۷۹
92
ساموآ
۶۴٫۹۱
93
ماداگاسکار
۶۴٫۴۷
94
موریتانی
۶۴٫۲۹
95
کنگو - برازاویل
۶۴٫۲۱
96
استرالیا
۶۴٫۱۸
97
موریس
۶۴٫۱۶
98
پاناما
۶۴٫۰۴
99
اتیوپی
۶۳٫۶۶
100
بلیز
۶۳٫۶
101
ال‌سالوادور
۶۳٫۲۲
102
سورینام
۶۲٫۲۸
103
جمهوری آفریقای مرکزی
۶۲٫۰۶
104
توگو
۶۱٫۹۳
105
موزامبیک
۶۱٫۶۲
106
آنگولا
۶۱٫۱۱
107
اوگاندا
۶۰٫۹۶
108
جمهوری دموکراتیک کنگو
۶۰٫۸۸
109
کلمبیا
۶۰٫۴۲
110
مغولستان
۶۰٫۳۷
111
چاد
۶۰٫۳۵
112
کومور
۵۹٫۹۸
113
بروندی
۵۹٫۵۵
114
بلیوی
۵۸٫۷۷
115
جزایر فیجی
۵۸٫۳۳
115
زامبیا
۵۸٫۳۳
117
روندا
۵۷٫۸۹
118
بنین
۵۷٫۴۶
119
لسو‌تو
۵۷٫۳۱
120
هند
۵۷٫۰۲
121
کامرون
۵۶٫۸۹
122
بوستاوانا
۵۶٫۳۶
123
گابون
۵۶٫۱۴
124
مراکش / صحرای غربی
۵۵٫۸۱
125
اندونزی
۵۵٫۷
126
فلیپین
۵۴٫۹۷
127
الجزایر
۵۴٫۱۷
127
زیمبابوه
۵۴٫۱۷
129
نیجریه
۵۳٫۸
130
اسرائیل
۵۳٫۵۱
131
پاکستان
۵۳٫۲۶
132
سریلانکا
۵۳٫۰۷
133
ترکیه
۵۲٫۹۲
134
سودان جنوبی
۵۲٫۱۱
135
قزاقستان
۵۱٫۹۳
136
اوزبکستان
۵۰٫۸۸
137
لبنان
۵۰٫۲۲
138
کامبوج
۴۹٫۶۵
139
تاجیکستان
۴۸٫۶۸
140
آذربایجان
۴۸٫۲۵
141
سومالی
۴۷٫۷۲
142
تایلند
۴۷٫۳۷
143
تانزانیا
۴۵٫۰۹
144
لیبی
۴۴٫۹۱
145
ونزوئلا
۴۴٫۷۴
146
روسیه
۴۴٫۶۱
147
گینه اکوادور
۴۴٫۳
148
بنگلادش
۴۴٫۱۵
149
قطر
۴۳٫۸۶
149
سوازیلند
۴۳٫۸۶
151
هنگ کنگ
۴۲٫۵۸
152
افغانستان
۴۲٫۵۴
153
سودان
۴۱٫۴۵
154
اردن
۴۱٫۲۳
155
مالزی
۴۰٫۱۳
156
یمن
۳۸٫۶
157
جیبوتی
۳۷٫۷۲
158
روسیه سفید
۳۷٫۲۳
159
هندوراس
۳۶٫۸۴
159
کویت
۳۶٫۸۴
161
فلسطین
۳۶٫۴
162
مصر
۳۴٫۸۷
163
سنگاپور
۳۴٫۲۱
164
سوریه
۳۳٫۵۸
165
امارات متحده عربی
۳۲٫۰۲
166
نیکاراگوئه
۳۱٫۷۵
167
لائوس
۳۱٫۵۸
168
عراق
۲۹٫۸۲
169
ترکمنستان
۲۹٫۶۱
170
بحرین
۲۸٫۹۵
171
برونئی
۲۸٫۵۱
172
ویتنام
۲۷٫۴۹
173
ایران
۲۶٫۷۱
174
اریتره
۲۵٫۱۵
175
چین
۲۳٫۲۵
176
کره شمالی
۲۲٫۸۱
177
عربستان سعودی
۲۲٫۳۷
178
برمه
۲۰٫۱۸
179
عمان
۱۸٫۴۲
180
کوبا
۱۵٫۷۹