رده‌بندی
2024رده‌بندی
Score leg
1 سوئد ۹۰٫۱۶
سوئد
رده‌بندی جهانی
3/ 180
۸۸٫۳۲
سیاسی
4
۹۱٫۰۳
اقتصادی
2
۸۵٫۵
حقوقی
1
۹۰٫۱۶
اجتماعی
20
۸۲٫۷۸
ایمنی
22
۹۲٫۱۲
2 نروژ ۸۹٫۵
نروژ
رده‌بندی جهانی
1/ 180
۹۱٫۸۹
سیاسی
1
۹۴٫۸۷
اقتصادی
1
۸۹٫۸۴
حقوقی
2
۸۹٫۵
اجتماعی
1
۹۰٫۴۸
ایمنی
7
۹۴٫۷۴
3 دانمارک ۸۸٫۸۲
دانمارک
رده‌بندی جهانی
2/ 180
۸۹٫۶
سیاسی
2
۹۴٫۱۱
اقتصادی
4
۸۳٫۰۷
حقوقی
3
۸۸٫۸۲
اجتماعی
5
۸۶٫۹
ایمنی
5
۹۵٫۰۹
4 هلند ۸۷٫۵۹
هلند
رده‌بندی جهانی
4/ 180
۸۷٫۷۳
سیاسی
7
۸۸٫۴۱
اقتصادی
3
۸۴٫۰۹
حقوقی
4
۸۷٫۵۹
اجتماعی
4
۸۷٫۳۴
ایمنی
28
۹۱٫۲۳
5 جمهوری دومینیکن ۸۶٫۹۲
جمهوری دومینیکن
رده‌بندی جهانی
35/ 180
۷۳٫۸۹
سیاسی
26
۷۲٫۶۱
اقتصادی
51
۵۳٫۵۴
حقوقی
5
۸۶٫۹۲
اجتماعی
24
۸۲٫۱۴
ایمنی
95
۷۴٫۲۴
6 فنلاند ۸۶٫۱۶
فنلاند
رده‌بندی جهانی
5/ 180
۸۶٫۵۵
سیاسی
6
۸۹٫۰۵
اقتصادی
5
۸۰٫۹
حقوقی
6
۸۶٫۱۶
اجتماعی
14
۸۴٫۵۲
ایمنی
21
۹۲٫۱۳
7 لیختن اشتاین ۸۴٫۸۴
لیختن اشتاین
رده‌بندی جهانی
15/ 180
۸۱٫۵۲
سیاسی
12
۸۵٫۵۵
اقتصادی
31
۶۲٫۳۵
حقوقی
7
۸۴٫۸۴
اجتماعی
32
۷۸٫۷۲
ایمنی
2
۹۶٫۱۶
8 آلمان ۸۴٫۶۹
آلمان
رده‌بندی جهانی
10/ 180
۸۳٫۸۴
سیاسی
14
۸۵٫۲۲
اقتصادی
6
۷۷٫۶۳
حقوقی
8
۸۴٫۶۹
اجتماعی
22
۸۲٫۳۸
ایمنی
40
۸۹٫۲۹
9 کاستاریکا ۸۳٫۹۷
کاستاریکا
رده‌بندی جهانی
26/ 180
۷۶٫۱۳
سیاسی
58
۵۷٫۴۱
اقتصادی
28
۶۳٫۸۹
حقوقی
9
۸۳٫۹۷
اجتماعی
19
۸۲٫۸
ایمنی
18
۹۲٫۵۹
10 پرتغال ۸۳٫۷۹
پرتغال
رده‌بندی جهانی
7/ 180
۸۵٫۹
سیاسی
3
۹۱٫۵۱
اقتصادی
10
۷۲٫۹۲
حقوقی
10
۸۳٫۷۹
اجتماعی
3
۸۸٫۲۷
ایمنی
15
۹۳٫۰۳
11 کانادا ۸۳٫۷۵
کانادا
رده‌بندی جهانی
14/ 180
۸۱٫۷
سیاسی
11
۸۶٫۲۳
اقتصادی
21
۶۶٫۳۵
حقوقی
11
۸۳٫۷۵
اجتماعی
22
۸۲٫۳۸
ایمنی
36
۸۹٫۷۶
12 استونی ۸۳٫۶۵
استونی
رده‌بندی جهانی
6/ 180
۸۶٫۴۴
سیاسی
10
۸۶٫۸۸
اقتصادی
8
۷۶٫۷۷
حقوقی
12
۸۳٫۶۵
اجتماعی
2
۹۰
ایمنی
6
۹۴٫۸۸
13 جمهوری مقدونیه شمالی ۸۳٫۱۷
جمهوری مقدونیه شمالی
رده‌بندی جهانی
36/ 180
۷۳٫۷۸
سیاسی
38
۶۶٫۹۸
اقتصادی
49
۵۴٫۱۷
حقوقی
13
۸۳٫۱۷
اجتماعی
42
۷۵٫۱۵
ایمنی
39
۸۹٫۴۳
14 اسپانیا ۸۱٫۷۳
اسپانیا
رده‌بندی جهانی
30/ 180
۷۶٫۰۱
سیاسی
31
۶۸٫۹۶
اقتصادی
36
۵۹٫۷۲
حقوقی
14
۸۱٫۷۳
اجتماعی
30
۷۹٫۵۶
ایمنی
33
۹۰٫۰۸
15 لیتوانی ۸۱٫۴۱
لیتوانی
رده‌بندی جهانی
13/ 180
۸۱٫۷۳
سیاسی
17
۸۰٫۸۴
اقتصادی
15
۷۰٫۷۲
حقوقی
15
۸۱٫۴۱
اجتماعی
15
۸۳٫۶
ایمنی
23
۹۲٫۱
16 اسلوانی ۸۱٫۰۳
اسلوانی
رده‌بندی جهانی
42/ 180
۷۲٫۶
سیاسی
34
۶۷٫۸۵
اقتصادی
59
۴۹٫۸۱
حقوقی
16
۸۱٫۰۳
اجتماعی
47
۷۳٫۷
ایمنی
29
۹۰٫۵۸
17 اسلواکی ۸۰٫۵۳
اسلواکی
رده‌بندی جهانی
29/ 180
۷۶٫۰۳
سیاسی
44
۶۵٫۵۲
اقتصادی
25
۶۴٫۸۴
حقوقی
17
۸۰٫۵۳
اجتماعی
27
۸۰٫۸۵
ایمنی
48
۸۸٫۳۹
18 ایرلند ۸۰٫۴۵
ایرلند
رده‌بندی جهانی
8/ 180
۸۵٫۵۹
سیاسی
5
۸۹٫۸۶
اقتصادی
7
۷۷
حقوقی
18
۸۰٫۴۵
اجتماعی
6
۸۶٫۶۱
ایمنی
9
۹۴٫۰۵
19 لتوانی ۸۰٫۲۹
لتوانی
رده‌بندی جهانی
12/ 180
۸۲٫۹
سیاسی
15
۸۴٫۴۲
اقتصادی
9
۷۴٫۶۹
حقوقی
19
۸۰٫۲۹
اجتماعی
17
۸۳٫۲۱
ایمنی
26
۹۱٫۹
19 آفریقای جنوبی ۸۰٫۲۹
آفریقای جنوبی
رده‌بندی جهانی
38/ 180
۷۳٫۷۳
سیاسی
27
۷۲٫۵۷
اقتصادی
38
۵۸٫۷۸
حقوقی
19
۸۰٫۲۹
اجتماعی
25
۸۲٫۰۶
ایمنی
94
۷۴٫۹۵
21 چک ۸۰٫۱۸
چک
رده‌بندی جهانی
17/ 180
۸۰٫۱۴
سیاسی
18
۸۰٫۲۱
اقتصادی
30
۶۲٫۵۸
حقوقی
21
۸۰٫۱۸
اجتماعی
12
۸۵٫۱۶
ایمنی
19
۹۲٫۵۸
22 مولداوی ۸۰٫۱۳
مولداوی
رده‌بندی جهانی
31/ 180
۷۴٫۸۶
سیاسی
42
۶۶٫۵۱
اقتصادی
42
۵۶٫۴۸
حقوقی
22
۸۰٫۱۳
اجتماعی
21
۸۲٫۶۷
ایمنی
46
۸۸٫۴۹
23 تایوان ۸۰٫۰۵
تایوان
رده‌بندی جهانی
27/ 180
۷۶٫۱۳
سیاسی
24
۷۴٫۷
اقتصادی
41
۵۶٫۷۷
حقوقی
23
۸۰٫۰۵
اجتماعی
38
۷۶٫۳۹
ایمنی
16
۹۲٫۷۶
24 بلژیک ۷۹٫۴۹
بلژیک
رده‌بندی جهانی
16/ 180
۸۱٫۴۹
سیاسی
16
۸۱٫۹۶
اقتصادی
14
۷۱٫۴۱
حقوقی
24
۷۹٫۴۹
اجتماعی
7
۸۶٫۵۱
ایمنی
52
۸۸٫۱
25 ایسلند ۷۹٫۱۱
ایسلند
رده‌بندی جهانی
18/ 180
۸۰٫۱۳
سیاسی
20
۷۹٫۹۴
اقتصادی
24
۶۵٫۱
حقوقی
25
۷۹٫۱۱
اجتماعی
16
۸۳٫۲۸
ایمنی
12
۹۳٫۲۴
26 موریتانی ۷۹٫۰۶
موریتانی
رده‌بندی جهانی
33/ 180
۷۴٫۲
سیاسی
35
۶۷٫۲۳
اقتصادی
50
۵۴٫۰۵
حقوقی
26
۷۹٫۰۶
اجتماعی
36
۷۶٫۹۸
ایمنی
10
۹۳٫۶۵
27 سويیس ۷۸٫۸۵
سويیس
رده‌بندی جهانی
9/ 180
۸۴٫۰۱
سیاسی
8
۸۷٫۷۸
اقتصادی
11
۷۲٫۳۲
حقوقی
27
۷۸٫۸۵
اجتماعی
11
۸۵٫۲
ایمنی
4
۹۵٫۹۲
28 اوکراين ۷۸٫۶۱
اوکراين
رده‌بندی جهانی
61/ 180
۶۵
سیاسی
36
۶۷٫۱۵
اقتصادی
32
۶۲٫۲۴
حقوقی
28
۷۸٫۶۱
اجتماعی
39
۷۵٫۸۹
ایمنی
142
۴۱٫۱۱
29 اتریش ۷۸٫۴۵
اتریش
رده‌بندی جهانی
32/ 180
۷۴٫۶۹
سیاسی
30
۶۸٫۹۹
اقتصادی
34
۶۰٫۲
حقوقی
29
۷۸٫۴۵
اجتماعی
41
۷۵٫۳
ایمنی
30
۹۰٫۵۳
30 ارمنستان ۷۸٫۲۵
ارمنستان
رده‌بندی جهانی
43/ 180
۷۱٫۶
سیاسی
47
۶۳٫۱۳
اقتصادی
70
۴۸٫۱۸
حقوقی
30
۷۸٫۲۵
اجتماعی
33
۷۸٫۵۷
ایمنی
34
۸۹٫۸۸
31 فرانسه ۷۸٫۱۸
فرانسه
رده‌بندی جهانی
21/ 180
۷۸٫۶۵
سیاسی
21
۷۸٫۹۳
اقتصادی
22
۶۶٫۲۷
حقوقی
31
۷۸٫۱۸
اجتماعی
26
۸۱٫۵
ایمنی
49
۸۸٫۳۸
32 مونته‌نگرو ۷۸٫۱۵
مونته‌نگرو
رده‌بندی جهانی
40/ 180
۷۳٫۲۱
سیاسی
33
۶۸٫۳۱
اقتصادی
43
۵۶٫۰۶
حقوقی
32
۷۸٫۱۵
اجتماعی
52
۷۳٫۰۵
ایمنی
31
۹۰٫۴۸
33 کرواسی ۷۸٫۱
کرواسی
رده‌بندی جهانی
48/ 180
۶۸٫۷۹
سیاسی
56
۵۷٫۸۱
اقتصادی
63
۴۹٫۴۲
حقوقی
33
۷۸٫۱
اجتماعی
64
۶۸٫۹۲
ایمنی
37
۸۹٫۶۸
34 لوکزامبورگ ۷۷٫۵۶
لوکزامبورگ
رده‌بندی جهانی
11/ 180
۸۳٫۸
سیاسی
9
۸۷٫۷۴
اقتصادی
13
۷۱٫۵۳
حقوقی
34
۷۷٫۵۶
اجتماعی
10
۸۵٫۳۲
ایمنی
1
۹۶٫۸۳
35 نامیبیا ۷۷٫۰۸
نامیبیا
رده‌بندی جهانی
34/ 180
۷۴٫۱۶
سیاسی
45
۶۵٫۴۶
اقتصادی
29
۶۳٫۳۷
حقوقی
35
۷۷٫۰۸
اجتماعی
43
۷۵
ایمنی
34
۸۹٫۸۸
36 اروگويه ۷۶٫۶۵
اروگويه
رده‌بندی جهانی
51/ 180
۶۷٫۷
سیاسی
71
۵۳٫۶۲
اقتصادی
67
۴۸٫۳۶
حقوقی
36
۷۶٫۶۵
اجتماعی
58
۷۰٫۵۸
ایمنی
40
۸۹٫۲۹
37 آرژانتین ۷۶٫۱۲
آرژانتین
رده‌بندی جهانی
66/ 180
۶۳٫۱۳
سیاسی
65
۵۴٫۸۳
اقتصادی
119
۳۸٫۴۵
حقوقی
37
۷۶٫۱۲
اجتماعی
80
۶۳٫۸۹
ایمنی
75
۸۲٫۳۴
38 غنا ۷۴٫۷۹
غنا
رده‌بندی جهانی
50/ 180
۶۷٫۷۱
سیاسی
51
۵۹٫۵
اقتصادی
72
۴۷٫۹۲
حقوقی
38
۷۴٫۷۹
اجتماعی
48
۷۳٫۴۱
ایمنی
72
۸۲٫۹۴
39 کیپورد ۷۴٫۷
کیپورد
رده‌بندی جهانی
41/ 180
۷۲٫۷۷
سیاسی
28
۶۹٫۵۱
اقتصادی
48
۵۴٫۲۵
حقوقی
39
۷۴٫۷
اجتماعی
50
۷۳٫۳۵
ایمنی
25
۹۲٫۰۳
40 ساحل عاج ۷۴٫۶۳
ساحل عاج
رده‌بندی جهانی
53/ 180
۶۶٫۸۹
سیاسی
49
۶۱٫۴۳
اقتصادی
45
۵۵٫۰۵
حقوقی
40
۷۴٫۶۳
اجتماعی
51
۷۳٫۰۸
ایمنی
99
۷۰٫۲۸
41 ایالات متحده امریکا ۷۴٫۴۹
ایالات متحده امریکا
رده‌بندی جهانی
55/ 180
۶۶٫۵۹
سیاسی
29
۶۹٫۰۳
اقتصادی
33
۶۱٫۰۷
حقوقی
41
۷۴٫۴۹
اجتماعی
54
۷۲٫۰۶
ایمنی
118
۵۶٫۳۱
42 انگلستان ۷۴٫۳۵
انگلستان
رده‌بندی جهانی
23/ 180
۷۷٫۵۱
سیاسی
19
۸۰٫۱۲
اقتصادی
18
۶۹٫۴۲
حقوقی
42
۷۴٫۳۵
اجتماعی
40
۷۵٫۳۸
ایمنی
50
۸۸٫۲۹
43 سی‌شل ۷۴٫۲۳
سی‌شل
رده‌بندی جهانی
37/ 180
۷۳٫۷۵
سیاسی
37
۶۷٫۱
اقتصادی
35
۵۹٫۷۹
حقوقی
43
۷۴٫۲۳
اجتماعی
43
۷۵
ایمنی
17
۹۲٫۶۲
44 کوسووو ۷۳٫۹۲
کوسووو
رده‌بندی جهانی
75/ 180
۶۰٫۱۹
سیاسی
59
۵۶٫۶۱
اقتصادی
71
۴۸٫۰۵
حقوقی
44
۷۳٫۹۲
اجتماعی
67
۶۷٫۵۶
ایمنی
121
۵۴٫۸۱
45 لیبریا ۷۳٫۰۸
لیبریا
رده‌بندی جهانی
60/ 180
۶۵٫۱۳
سیاسی
64
۵۴٫۸۷
اقتصادی
80
۴۵٫۹۸
حقوقی
45
۷۳٫۰۸
اجتماعی
55
۷۱٫۴۳
ایمنی
78
۸۰٫۲۷
45 تیمور شرقی ۷۳٫۰۸
تیمور شرقی
رده‌بندی جهانی
20/ 180
۷۸٫۹۲
سیاسی
22
۷۶٫۰۹
اقتصادی
23
۶۵٫۳۶
حقوقی
45
۷۳٫۰۸
اجتماعی
9
۸۵٫۷۱
ایمنی
8
۹۴٫۳۵
47 ایتالیا ۷۲٫۹۴
ایتالیا
رده‌بندی جهانی
46/ 180
۶۹٫۸
سیاسی
46
۶۴٫۴۴
اقتصادی
53
۵۲٫۷۵
حقوقی
47
۷۲٫۹۴
اجتماعی
60
۶۹٫۹۸
ایمنی
44
۸۸٫۸۶
48 کلمبیا ۷۲٫۷۱
کلمبیا
رده‌بندی جهانی
119/ 180
۴۹٫۶۳
سیاسی
90
۴۸٫۰۵
اقتصادی
124
۳۷٫۵۸
حقوقی
48
۷۲٫۷۱
اجتماعی
132
۴۸٫۰۸
ایمنی
139
۴۱٫۷۵
49 جامائیکا ۷۲٫۶
جامائیکا
رده‌بندی جهانی
24/ 180
۷۷٫۳
سیاسی
43
۶۶٫۳۹
اقتصادی
17
۷۰٫۳۱
حقوقی
49
۷۲٫۶
اجتماعی
13
۸۴٫۹۷
ایمنی
20
۹۲٫۲۵
50 بلغارستان ۷۲٫۲۴
بلغارستان
رده‌بندی جهانی
59/ 180
۶۵٫۳۲
سیاسی
50
۶۰٫۶۳
اقتصادی
105
۴۱٫۶
حقوقی
50
۷۲٫۲۴
اجتماعی
70
۶۷٫۰۶
ایمنی
61
۸۵٫۰۸
51 سورینام ۷۱٫۷۹
سورینام
رده‌بندی جهانی
28/ 180
۷۶٫۱۱
سیاسی
40
۶۶٫۶۷
اقتصادی
16
۷۰٫۶۶
حقوقی
51
۷۱٫۷۹
اجتماعی
30
۷۹٫۵۶
ایمنی
27
۹۱٫۸۷
52 نپال ۷۱٫۴۱
نپال
رده‌بندی جهانی
74/ 180
۶۰٫۵۲
سیاسی
62
۵۵٫۴۶
اقتصادی
52
۵۲٫۹۲
حقوقی
52
۷۱٫۴۱
اجتماعی
90
۶۱٫۴۳
ایمنی
109
۶۱٫۴۱
53 ترنتی و توبوگو ۷۱٫۲۶
ترنتی و توبوگو
رده‌بندی جهانی
25/ 180
۷۶٫۶۹
سیاسی
39
۶۶٫۹۷
اقتصادی
20
۶۶٫۷۶
حقوقی
53
۷۱٫۲۶
اجتماعی
8
۸۶٫۴۱
ایمنی
24
۹۲٫۰۶
54 زلاند نو ۷۱٫۱۵
زلاند نو
رده‌بندی جهانی
19/ 180
۷۹٫۷۲
سیاسی
13
۸۵٫۳۶
اقتصادی
12
۷۲٫۰۸
حقوقی
54
۷۱٫۱۵
اجتماعی
29
۷۹٫۷۶
ایمنی
32
۹۰٫۲۴
55 رومانی ۷۰٫۵۴
رومانی
رده‌بندی جهانی
49/ 180
۶۸٫۴۵
سیاسی
48
۶۱٫۹۲
اقتصادی
69
۴۸٫۲
حقوقی
55
۷۰٫۵۴
اجتماعی
49
۷۳٫۳۸
ایمنی
51
۸۸٫۲
56 صربستان ۷۰٫۳۲
صربستان
رده‌بندی جهانی
98/ 180
۵۴٫۴۸
سیاسی
140
۳۳٫۰۷
اقتصادی
130
۳۶٫۴۶
حقوقی
56
۷۰٫۳۲
اجتماعی
115
۵۳٫۵۷
ایمنی
85
۷۸٫۹۷
57 گابون ۷۰٫۱۹
گابون
رده‌بندی جهانی
56/ 180
۶۵٫۸۳
سیاسی
54
۵۸٫۵۱
اقتصادی
60
۴۹٫۷۴
حقوقی
57
۷۰٫۱۹
اجتماعی
57
۷۱٫۰۹
ایمنی
82
۷۹٫۵۹
57 لهستان ۷۰٫۱۹
لهستان
رده‌بندی جهانی
47/ 180
۶۹٫۱۷
سیاسی
75
۵۱٫۶۳
اقتصادی
37
۵۹٫۴۶
حقوقی
57
۷۰٫۱۹
اجتماعی
35
۷۷٫۳۸
ایمنی
54
۸۷٫۲
59 کره جنوبی ۶۹٫۵۱
کره جنوبی
رده‌بندی جهانی
62/ 180
۶۴٫۸۷
سیاسی
77
۵۱٫۱۱
اقتصادی
46
۵۴٫۹
حقوقی
59
۶۹٫۵۱
اجتماعی
89
۶۱٫۷۷
ایمنی
55
۸۷٫۰۴
60 استرالیا ۶۹٫۲۳
استرالیا
رده‌بندی جهانی
39/ 180
۷۳٫۴۲
سیاسی
25
۷۴٫۴۳
اقتصادی
27
۶۴٫۵۸
حقوقی
60
۶۹٫۲۳
اجتماعی
59
۷۰٫۴۱
ایمنی
47
۸۸٫۴۴
60 سیرالئون ۶۹٫۲۳
سیرالئون
رده‌بندی جهانی
64/ 180
۶۴٫۲۷
سیاسی
67
۵۴٫۵۵
اقتصادی
92
۴۳٫۵۶
حقوقی
60
۶۹٫۲۳
اجتماعی
53
۷۲٫۶۲
ایمنی
77
۸۱٫۳۹
62 ساموآ ۶۹٫۱۱
ساموآ
رده‌بندی جهانی
22/ 180
۷۸٫۴۱
سیاسی
23
۷۴٫۹
اقتصادی
19
۶۸٫۹۸
حقوقی
62
۶۹٫۱۱
اجتماعی
18
۸۳٫۰۳
ایمنی
3
۹۶٫۰۳
63 جزایر فیجی ۶۹٫۰۴
جزایر فیجی
رده‌بندی جهانی
44/ 180
۷۱٫۲۳
سیاسی
52
۵۹٫۲۶
اقتصادی
26
۶۴٫۶۶
حقوقی
63
۶۹٫۰۴
اجتماعی
45
۷۴٫۳۵
ایمنی
43
۸۸٫۸۶
64 شیلی ۶۸٫۷۵
شیلی
رده‌بندی جهانی
52/ 180
۶۷٫۳۲
سیاسی
32
۶۸٫۸۴
اقتصادی
76
۴۶٫۹۸
حقوقی
64
۶۸٫۷۵
اجتماعی
65
۶۸٫۴۵
ایمنی
68
۸۳٫۵۷
65 مکزیک ۶۷٫۹۹
مکزیک
رده‌بندی جهانی
121/ 180
۴۹٫۰۱
سیاسی
81
۴۹٫۶۹
اقتصادی
102
۴۲٫۱۱
حقوقی
65
۶۷٫۹۹
اجتماعی
104
۵۷٫۹۹
ایمنی
165
۲۷٫۲۸
66 قبرس ۶۷٫۹
قبرس
رده‌بندی جهانی
65/ 180
۶۳٫۱۴
سیاسی
61
۵۵٫۸
اقتصادی
73
۴۷٫۴۴
حقوقی
66
۶۷٫۹
اجتماعی
111
۵۵٫۴
ایمنی
42
۸۹٫۱۹
67 مجارستان ۶۷٫۸۸
مجارستان
رده‌بندی جهانی
67/ 180
۶۲٫۹۸
سیاسی
124
۳۸٫۵۵
اقتصادی
68
۴۸٫۲۳
حقوقی
67
۶۷٫۸۸
اجتماعی
46
۷۴٫۲۹
ایمنی
58
۸۵٫۹۷
68 نیجر ۶۷٫۶۹
نیجر
رده‌بندی جهانی
80/ 180
۵۹٫۷۱
سیاسی
68
۵۴٫۳۵
اقتصادی
87
۴۴٫۵۸
حقوقی
68
۶۷٫۶۹
اجتماعی
68
۶۷٫۵
ایمنی
107
۶۴٫۴۲
69 آلبانی ۶۷٫۴۷
آلبانی
رده‌بندی جهانی
99/ 180
۵۴٫۱
سیاسی
110
۴۲٫۲۷
اقتصادی
142
۳۴٫۶۴
حقوقی
69
۶۷٫۴۷
اجتماعی
71
۶۶٫۹۶
ایمنی
112
۵۹٫۱۶
69 هايیتی ۶۷٫۴۷
هايیتی
رده‌بندی جهانی
93/ 180
۵۵٫۹۲
سیاسی
72
۵۳٫۳۸
اقتصادی
88
۴۴٫۴۴
حقوقی
69
۶۷٫۴۷
اجتماعی
62
۶۹٫۰۵
ایمنی
131
۴۵٫۲۶
71 بوسنی هرزوگوین ۶۷٫۴
بوسنی هرزوگوین
رده‌بندی جهانی
81/ 180
۵۸٫۸۵
سیاسی
104
۴۴٫۵۳
اقتصادی
112
۴۰٫۳۴
حقوقی
71
۶۷٫۴
اجتماعی
100
۵۸٫۸۷
ایمنی
70
۸۳٫۱۲
72 گرجستان ۶۷٫۳۱
گرجستان
رده‌بندی جهانی
103/ 180
۵۳٫۰۵
سیاسی
127
۳۶٫۲۳
اقتصادی
114
۳۹٫۹۳
حقوقی
72
۶۷٫۳۱
اجتماعی
93
۶۰٫۴۵
ایمنی
110
۶۱٫۳۵
73 برزیل ۶۶٫۸۸
برزیل
رده‌بندی جهانی
82/ 180
۵۸٫۵۹
سیاسی
55
۵۷٫۸۹
اقتصادی
86
۴۴٫۶۸
حقوقی
73
۶۶٫۸۸
اجتماعی
105
۵۷٫۱۴
ایمنی
104
۶۶٫۳۷
74 آندورا ۶۵٫۳۸
آندورا
رده‌بندی جهانی
72/ 180
۶۱٫۴۴
سیاسی
63
۵۵٫۰۷
اقتصادی
130
۳۶٫۴۶
حقوقی
74
۶۵٫۳۸
اجتماعی
105
۵۷٫۱۴
ایمنی
13
۹۳٫۱۵
75 مالاوی ۶۴٫۹۶
مالاوی
رده‌بندی جهانی
63/ 180
۶۴٫۴۶
سیاسی
53
۵۸٫۷۸
اقتصادی
79
۴۶٫۰۶
حقوقی
75
۶۴٫۹۶
اجتماعی
66
۶۸٫۱۲
ایمنی
64
۸۴٫۳۹
76 یونان ۶۴٫۶۸
یونان
رده‌بندی جهانی
88/ 180
۵۷٫۱۵
سیاسی
101
۴۵٫۲۵
اقتصادی
123
۳۷٫۶۱
حقوقی
76
۶۴٫۶۸
اجتماعی
120
۵۲٫۴۴
ایمنی
59
۸۵٫۷۸
77 گینه ۶۴٫۵۸
گینه
رده‌بندی جهانی
78/ 180
۵۹٫۹۷
سیاسی
83
۴۹٫۲۸
اقتصادی
57
۵۰
حقوقی
77
۶۴٫۵۸
اجتماعی
62
۶۹٫۰۵
ایمنی
103
۶۶٫۹۵
78 جمهوری آفریقای مرکزی ۶۴٫۴۲
جمهوری آفریقای مرکزی
رده‌بندی جهانی
76/ 180
۶۰٫۱۲
سیاسی
87
۴۸٫۵۵
اقتصادی
84
۴۴٫۹۷
حقوقی
78
۶۴٫۴۲
اجتماعی
86
۶۲٫۹
ایمنی
80
۷۹٫۷۶
78 پاراگوئه ۶۴٫۴۲
پاراگوئه
رده‌بندی جهانی
115/ 180
۵۰٫۴۸
سیاسی
114
۴۰٫۹
اقتصادی
139
۳۴٫۹۵
حقوقی
78
۶۴٫۴۲
اجتماعی
108
۵۶٫۸۸
ایمنی
119
۵۵٫۲۷
80 ژاپن ۶۴٫۳۵
ژاپن
رده‌بندی جهانی
70/ 180
۶۲٫۱۲
سیاسی
73
۵۳٫۰۷
اقتصادی
44
۵۵٫۸۳
حقوقی
80
۶۴٫۳۵
اجتماعی
113
۵۴٫۳۸
ایمنی
71
۸۲٫۹۵
81 موزامبیک ۶۴٫۱۸
موزامبیک
رده‌بندی جهانی
105/ 180
۵۲٫۴۲
سیاسی
116
۴۰٫۷۶
اقتصادی
78
۴۶٫۱۸
حقوقی
81
۶۴٫۱۸
اجتماعی
87
۶۲٫۳
ایمنی
129
۴۸٫۶۸
82 کنگو - برازاویل ۶۳٫۲۷
کنگو - برازاویل
رده‌بندی جهانی
69/ 180
۶۲٫۵۷
سیاسی
70
۵۴٫۲۸
اقتصادی
95
۴۲٫۹۲
حقوقی
82
۶۳٫۲۷
اجتماعی
69
۶۷٫۱۴
ایمنی
60
۸۵٫۲۴
83 موریس ۶۲٫۸۸
موریس
رده‌بندی جهانی
57/ 180
۶۵٫۵۵
سیاسی
79
۵۰٫۴۳
اقتصادی
74
۴۷٫۴
حقوقی
83
۶۲٫۸۸
اجتماعی
28
۸۰٫۱۲
ایمنی
56
۸۶٫۹
84 بورکینافاسو ۶۲٫۸
بورکینافاسو
رده‌بندی جهانی
86/ 180
۵۸٫۲۴
سیاسی
92
۴۷٫۹۴
اقتصادی
47
۵۴٫۸۹
حقوقی
84
۶۲٫۸
اجتماعی
79
۶۳٫۹۲
ایمنی
108
۶۱٫۶۴
85 سنگال ۶۲٫۵
سنگال
رده‌بندی جهانی
94/ 180
۵۵٫۴۴
سیاسی
74
۵۲٫۹
اقتصادی
90
۴۴٫۲۱
حقوقی
85
۶۲٫۵
اجتماعی
72
۶۵٫۸۷
ایمنی
124
۵۱٫۷۱
86 بلیز ۶۲٫۱۸
بلیز
رده‌بندی جهانی
54/ 180
۶۶٫۸۵
سیاسی
76
۵۱٫۵۷
اقتصادی
62
۴۹٫۴۸
حقوقی
86
۶۲٫۱۸
اجتماعی
34
۷۷٫۹۸
ایمنی
14
۹۳٫۰۶
87 کومور ۶۲٫۰۲
کومور
رده‌بندی جهانی
71/ 180
۶۱٫۴۷
سیاسی
85
۴۸٫۸۴
اقتصادی
54
۵۲٫۱۹
حقوقی
87
۶۲٫۰۲
اجتماعی
74
۶۵٫۷۱
ایمنی
86
۷۸٫۵۷
88 گینه بیسائو ۶۱٫۹۲
گینه بیسائو
رده‌بندی جهانی
92/ 180
۵۵٫۹۵
سیاسی
88
۴۸٫۲۶
اقتصادی
116
۳۹٫۳۸
حقوقی
88
۶۱٫۹۲
اجتماعی
114
۵۴٫۰۵
ایمنی
92
۷۶٫۱۳
89 نیجریه ۶۱٫۶۵
نیجریه
رده‌بندی جهانی
112/ 180
۵۱٫۰۳
سیاسی
95
۴۷٫۲۶
اقتصادی
104
۴۱٫۹
حقوقی
89
۶۱٫۶۵
اجتماعی
85
۶۲٫۹۶
ایمنی
141
۴۱٫۴
90 تونگا ۶۱٫۳۵
تونگا
رده‌بندی جهانی
45/ 180
۷۰٫۱۱
سیاسی
41
۶۶٫۵۲
اقتصادی
40
۵۷٫۹۲
حقوقی
90
۶۱٫۳۵
اجتماعی
55
۷۱٫۴۳
ایمنی
11
۹۳٫۳۳
91 چاد ۶۱٫۰۶
چاد
رده‌بندی جهانی
96/ 180
۵۴٫۸۱
سیاسی
86
۴۸٫۷۳
اقتصادی
93
۴۳٫۴۹
حقوقی
91
۶۱٫۰۶
اجتماعی
84
۶۳٫۱
ایمنی
114
۵۷٫۶۷
92 اکواتور ۶۰٫۷۷
اکواتور
رده‌بندی جهانی
110/ 180
۵۱٫۳
سیاسی
120
۳۹٫۵۷
اقتصادی
94
۴۳٫۳۳
حقوقی
92
۶۰٫۷۷
اجتماعی
136
۴۷٫۳۸
ایمنی
106
۶۵٫۴۸
93 گامبیا ۶۰٫۷۱
گامبیا
رده‌بندی جهانی
58/ 180
۶۵٫۵۳
سیاسی
57
۵۷٫۵۶
اقتصادی
66
۴۸٫۵۱
حقوقی
93
۶۰٫۷۱
اجتماعی
37
۷۶٫۸۷
ایمنی
65
۸۴٫۰۱
94 گیانا ۶۰٫۴۶
گیانا
رده‌بندی جهانی
77/ 180
۶۰٫۱
سیاسی
103
۴۴٫۹۳
اقتصادی
77
۴۶٫۶۱
حقوقی
94
۶۰٫۴۶
اجتماعی
76
۶۵٫۱۸
ایمنی
69
۸۳٫۳۳
95 مالت ۶۰٫۱
مالت
رده‌بندی جهانی
73/ 180
۶۰٫۹۶
سیاسی
99
۴۵٫۳۵
اقتصادی
61
۴۹٫۵۷
حقوقی
95
۶۰٫۱
اجتماعی
88
۶۱٫۹
ایمنی
53
۸۷٫۹
96 کنیا ۵۹٫۴
کنیا
رده‌بندی جهانی
102/ 180
۵۳٫۲۲
سیاسی
122
۳۸٫۹۷
اقتصادی
127
۳۷٫۰۴
حقوقی
96
۵۹٫۴
اجتماعی
101
۵۸٫۶
ایمنی
96
۷۲٫۰۹
97 مالی ۵۹٫۲۷
مالی
رده‌بندی جهانی
114/ 180
۵۰٫۵۶
سیاسی
89
۴۸٫۱۲
اقتصادی
89
۴۴٫۴۱
حقوقی
97
۵۹٫۲۷
اجتماعی
81
۶۳٫۵۳
ایمنی
149
۳۷٫۴۷
98 پرو ۵۸٫۱
پرو
رده‌بندی جهانی
125/ 180
۴۷٫۷۶
سیاسی
121
۳۹٫۴۴
اقتصادی
118
۳۹٫۲۹
حقوقی
98
۵۸٫۱
اجتماعی
117
۵۳٫۲۳
ایمنی
128
۴۸٫۷۳
99 زامبیا ۵۷٫۹۳
زامبیا
رده‌بندی جهانی
95/ 180
۵۵٫۳۸
سیاسی
108
۴۳٫۶۶
اقتصادی
137
۳۵٫۴۲
حقوقی
99
۵۷٫۹۳
اجتماعی
110
۵۵٫۹۵
ایمنی
66
۸۳٫۹۳
100 بلیوی ۵۷٫۵۹
بلیوی
رده‌بندی جهانی
124/ 180
۴۸٫۸۸
سیاسی
145
۳۱٫۲۴
اقتصادی
121
۳۸٫۰۸
حقوقی
100
۵۷٫۵۹
اجتماعی
97
۵۹٫۷۹
ایمنی
113
۵۷٫۷
101 اندونزی ۵۷٫۵۷
اندونزی
رده‌بندی جهانی
111/ 180
۵۱٫۱۵
سیاسی
123
۳۸٫۹۵
اقتصادی
150
۳۳٫۴۶
حقوقی
101
۵۷٫۵۷
اجتماعی
133
۴۷٫۷۷
ایمنی
87
۷۷٫۹۸
102 بنین ۵۷٫۳۱
بنین
رده‌بندی جهانی
89/ 180
۵۶٫۷۳
سیاسی
93
۴۷٫۶۸
اقتصادی
115
۳۹٫۴۸
حقوقی
102
۵۷٫۳۱
اجتماعی
83
۶۳٫۳۳
ایمنی
93
۷۵٫۸۳
103 بوستاوانا ۵۷٫۲۸
بوستاوانا
رده‌بندی جهانی
79/ 180
۵۹٫۷۸
سیاسی
80
۴۹٫۹
اقتصادی
97
۴۲٫۵۶
حقوقی
103
۵۷٫۲۸
اجتماعی
61
۶۹٫۵۶
ایمنی
82
۷۹٫۵۹
104 گواتمالا ۵۷٫۲۴
گواتمالا
رده‌بندی جهانی
138/ 180
۴۲٫۲۸
سیاسی
138
۳۳٫۵۷
اقتصادی
120
۳۸٫۱۳
حقوقی
104
۵۷٫۲۴
اجتماعی
137
۴۶٫۶۷
ایمنی
151
۳۵٫۷۸
105 سازمان کشورهای شرق کارارئیب ۵۷٫۰۱
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
رده‌بندی جهانی
68/ 180
۶۲٫۸۳
سیاسی
66
۵۴٫۶۳
اقتصادی
56
۵۰٫۴
حقوقی
105
۵۷٫۰۱
اجتماعی
75
۶۵٫۲۸
ایمنی
57
۸۶٫۸۲
106 ماداگاسکار ۵۶٫۷۳
ماداگاسکار
رده‌بندی جهانی
100/ 180
۵۴٫۰۷
سیاسی
112
۴۱٫۹۱
اقتصادی
145
۳۴٫۰۳
حقوقی
106
۵۶٫۷۳
اجتماعی
92
۶۰٫۷۱
ایمنی
90
۷۶٫۹۸
107 مغولستان ۵۶٫۳۱
مغولستان
رده‌بندی جهانی
109/ 180
۵۱٫۳۴
سیاسی
118
۴۰٫۳۵
اقتصادی
151
۳۲٫۷۵
حقوقی
107
۵۶٫۳۱
اجتماعی
91
۶۱٫۳۱
ایمنی
105
۶۵٫۹۶
108 قبرس شمالی ۵۶٫۱۲
قبرس شمالی
رده‌بندی جهانی
90/ 180
۵۶٫۷۲
سیاسی
96
۴۶٫۹
اقتصادی
96
۴۲٫۶۱
حقوقی
108
۵۶٫۱۲
اجتماعی
116
۵۳٫۲۵
ایمنی
63
۸۴٫۷۴
109 آنگولا ۵۵٫۹۸
آنگولا
رده‌بندی جهانی
104/ 180
۵۲٫۴۴
سیاسی
115
۴۰٫۸۲
اقتصادی
128
۳۶٫۸۱
حقوقی
109
۵۵٫۹۸
اجتماعی
102
۵۸٫۳۳
ایمنی
100
۷۰٫۲۵
110 پاناما ۵۵٫۱۳
پاناما
رده‌بندی جهانی
83/ 180
۵۸٫۵۵
سیاسی
113
۴۱٫۱۸
اقتصادی
58
۴۹٫۸۳
حقوقی
110
۵۵٫۱۳
اجتماعی
77
۶۴٫۶۸
ایمنی
76
۸۱٫۹۴
111 مالدیو ۵۴٫۴۲
مالدیو
رده‌بندی جهانی
106/ 180
۵۲٫۳۶
سیاسی
109
۴۳٫۴۸
اقتصادی
133
۳۶٫۰۴
حقوقی
111
۵۴٫۴۲
اجتماعی
131
۴۸٫۱
ایمنی
80
۷۹٫۷۶
111 روندا ۵۴٫۴۲
روندا
رده‌بندی جهانی
144/ 180
۴۰٫۵۴
سیاسی
131
۳۵٫۶۵
اقتصادی
156
۳۲٫۰۸
حقوقی
111
۵۴٫۴۲
اجتماعی
126
۵۰
ایمنی
160
۳۰٫۵۶
113 بروندی ۵۳٫۳۲
بروندی
رده‌بندی جهانی
108/ 180
۵۱٫۷۸
سیاسی
100
۴۵٫۳۲
اقتصادی
85
۴۴٫۸۹
حقوقی
113
۵۳٫۳۲
اجتماعی
103
۵۸٫۰۱
ایمنی
115
۵۷٫۳۷
114 زیمبابوه ۵۲٫۷۶
زیمبابوه
رده‌بندی جهانی
116/ 180
۵۰٫۳۱
سیاسی
126
۳۶٫۹۶
اقتصادی
110
۴۰٫۶۳
حقوقی
114
۵۲٫۷۶
اجتماعی
118
۵۲٫۶۸
ایمنی
101
۶۸٫۵
115 کامرون ۵۲٫۷۱
کامرون
رده‌بندی جهانی
130/ 180
۴۴٫۹۵
سیاسی
107
۴۳٫۶۸
اقتصادی
144
۳۴٫۰۹
حقوقی
115
۵۲٫۷۱
اجتماعی
99
۵۹٫۳۱
ایمنی
153
۳۴٫۹۷
116 سودان جنوبی ۵۲٫۰۴
سودان جنوبی
رده‌بندی جهانی
136/ 180
۴۲٫۵۷
سیاسی
144
۳۱٫۳۴
اقتصادی
91
۴۳٫۷۵
حقوقی
116
۵۲٫۰۴
اجتماعی
130
۴۸٫۲۱
ایمنی
148
۳۷٫۵۲
117 جمهوری دموکراتیک کنگو ۵۱٫۵۴
جمهوری دموکراتیک کنگو
رده‌بندی جهانی
123/ 180
۴۸٫۹۱
سیاسی
97
۴۶٫۵۲
اقتصادی
99
۴۲٫۲۹
حقوقی
117
۵۱٫۵۴
اجتماعی
73
۶۵٫۸۳
ایمنی
147
۳۸٫۳۴
117 پاپوآ گینه نو ۵۱٫۵۴
پاپوآ گینه نو
رده‌بندی جهانی
91/ 180
۵۶٫۰۲
سیاسی
111
۴۲٫۱۷
اقتصادی
75
۴۷٫۰۸
حقوقی
117
۵۱٫۵۴
اجتماعی
109
۵۶٫۴۳
ایمنی
73
۸۲٫۸۶
119 توگو ۵۱٫۲
توگو
رده‌بندی جهانی
113/ 180
۵۰٫۸۹
سیاسی
105
۴۴٫۳۸
اقتصادی
100
۴۲٫۲۷
حقوقی
119
۵۱٫۲
اجتماعی
96
۵۹٫۸۲
ایمنی
116
۵۶٫۷۶
120 تانزانیا ۵۰٫۶۹
تانزانیا
رده‌بندی جهانی
97/ 180
۵۴٫۸
سیاسی
94
۴۷٫۴۱
اقتصادی
108
۴۱٫۰۷
حقوقی
120
۵۰٫۶۹
اجتماعی
82
۶۳٫۴۴
ایمنی
98
۷۱٫۴۲
121 تایلند ۵۰٫۵۸
تایلند
رده‌بندی جهانی
87/ 180
۵۸٫۱۲
سیاسی
68
۵۴٫۳۵
اقتصادی
65
۴۸٫۵۴
حقوقی
121
۵۰٫۵۸
اجتماعی
112
۵۴٫۵۲
ایمنی
74
۸۲٫۶۲
122 ال‌سالوادور ۵۰٫۳
ال‌سالوادور
رده‌بندی جهانی
133/ 180
۴۴٫۰۱
سیاسی
150
۲۹٫۲۱
اقتصادی
101
۴۲٫۲۳
حقوقی
122
۵۰٫۳
اجتماعی
128
۴۹٫۲۷
ایمنی
127
۴۹٫۰۴
123 تونس ۵۰٫۱۹
تونس
رده‌بندی جهانی
118/ 180
۴۹٫۹۷
سیاسی
91
۴۸٫۰۴
اقتصادی
109
۴۰٫۹۴
حقوقی
123
۵۰٫۱۹
اجتماعی
98
۵۹٫۷۶
ایمنی
126
۵۰٫۹۲
124 اتیوپی ۵۰
اتیوپی
رده‌بندی جهانی
141/ 180
۴۱٫۳۷
سیاسی
136
۳۳٫۹
اقتصادی
107
۴۱٫۲
حقوقی
124
۵۰
اجتماعی
135
۴۷٫۶۲
ایمنی
156
۳۴٫۱۳
125 اوگاندا ۵۰
اوگاندا
رده‌بندی جهانی
128/ 180
۴۶
سیاسی
139
۳۳٫۴۸
اقتصادی
116
۳۹٫۳۸
حقوقی
125
۵۰
اجتماعی
121
۵۲٫۱۴
ایمنی
120
۵۵
126 هندوراس ۴۹٫۱۷
هندوراس
رده‌بندی جهانی
146/ 180
۳۸٫۱۸
سیاسی
132
۳۵٫۳۶
اقتصادی
140
۳۴٫۸۹
حقوقی
126
۴۹٫۱۷
اجتماعی
153
۳۵٫۹۵
ایمنی
152
۳۵٫۵۱
127 اسرائیل ۴۹٫۰۴
اسرائیل
رده‌بندی جهانی
101/ 180
۵۳٫۲۳
سیاسی
60
۵۶٫۳۴
اقتصادی
39
۵۸٫۳۳
حقوقی
127
۴۹٫۰۴
اجتماعی
94
۶۰٫۴۲
ایمنی
137
۴۲٫۰۲
128 مراکش / صحرای غربی ۴۸٫۹۲
مراکش / صحرای غربی
رده‌بندی جهانی
129/ 180
۴۵٫۹۷
سیاسی
119
۴۰٫۳۱
اقتصادی
135
۳۵٫۶۸
حقوقی
128
۴۸٫۹۲
اجتماعی
125
۵۰٫۳
ایمنی
123
۵۴٫۶۳
129 قرقیزستان ۴۸٫۴
قرقیزستان
رده‌بندی جهانی
120/ 180
۴۹٫۱۱
سیاسی
149
۳۰٫۱۹
اقتصادی
64
۴۸٫۷۳
حقوقی
129
۴۸٫۴
اجتماعی
124
۵۰٫۶۶
ایمنی
102
۶۷٫۵۹
130 فلیپین ۴۷٫۴۸
فلیپین
رده‌بندی جهانی
134/ 180
۴۳٫۳۶
سیاسی
128
۳۶٫۱۴
اقتصادی
126
۳۷٫۱۱
حقوقی
130
۴۷٫۴۸
اجتماعی
122
۵۱٫۶۴
ایمنی
132
۴۴٫۴۴
131 سوازیلند ۴۷٫۳۱
سوازیلند
رده‌بندی جهانی
85/ 180
۵۸٫۳۱
سیاسی
84
۴۹٫۱۳
اقتصادی
106
۴۱٫۲۵
حقوقی
131
۴۷٫۳۱
اجتماعی
78
۶۴٫۲۹
ایمنی
38
۸۹٫۵۸
132 کویت ۴۵٫۹۶
کویت
رده‌بندی جهانی
131/ 180
۴۴٫۶۶
سیاسی
125
۳۷٫۴۲
اقتصادی
155
۳۲٫۱۳
حقوقی
132
۴۵٫۹۶
اجتماعی
170
۲۷٫۸۵
ایمنی
79
۷۹٫۹۶
133 لبنان ۴۵٫۶
لبنان
رده‌بندی جهانی
140/ 180
۴۱٫۹۱
سیاسی
102
۴۵٫۰۳
اقتصادی
141
۳۴٫۸۲
حقوقی
133
۴۵٫۶
اجتماعی
141
۴۲٫۱۸
ایمنی
138
۴۱٫۹۲
134 الجزایر ۴۵٫۴۳
الجزایر
رده‌بندی جهانی
139/ 180
۴۱٫۹۸
سیاسی
142
۳۲٫۱۶
اقتصادی
153
۳۲٫۵۵
حقوقی
134
۴۵٫۴۳
اجتماعی
140
۴۳٫۰۱
ایمنی
117
۵۶٫۷۵
135 لسو‌تو ۴۵٫۳۸
لسو‌تو
رده‌بندی جهانی
122/ 180
۴۸٫۹۲
سیاسی
98
۴۵٫۵۱
اقتصادی
129
۳۶٫۶۷
حقوقی
135
۴۵٫۳۸
اجتماعی
107
۵۶٫۹
ایمنی
111
۶۰٫۱۶
136 لیبی ۴۴٫۲۳
لیبی
رده‌بندی جهانی
143/ 180
۴۰٫۵۹
سیاسی
117
۴۰٫۵
اقتصادی
125
۳۷٫۲۷
حقوقی
136
۴۴٫۲۳
اجتماعی
151
۳۶٫۷۷
ایمنی
133
۴۴٫۱۶
137 اوزبکستان ۴۳٫۵۹
اوزبکستان
رده‌بندی جهانی
148/ 180
۳۷٫۲۷
سیاسی
152
۲۸٫۰۲
اقتصادی
143
۳۴٫۴۹
حقوقی
137
۴۳٫۵۹
اجتماعی
145
۳۷٫۹۶
ایمنی
136
۴۲٫۲۸
138 پاکستان ۴۲٫۹۷
پاکستان
رده‌بندی جهانی
152/ 180
۳۳٫۹
سیاسی
151
۲۹٫۱۷
اقتصادی
147
۳۳٫۷۳
حقوقی
138
۴۲٫۹۷
اجتماعی
148
۳۷٫۷۳
ایمنی
169
۲۵٫۸۸
139 سریلانکا ۴۲٫۱۹
سریلانکا
رده‌بندی جهانی
150/ 180
۳۵٫۲۱
سیاسی
147
۳۰٫۴۳
اقتصادی
154
۳۲٫۱۶
حقوقی
139
۴۲٫۱۹
اجتماعی
165
۲۹٫۶۱
ایمنی
140
۴۱٫۶۸
140 قطر ۴۱٫۹
قطر
رده‌بندی جهانی
84/ 180
۵۸٫۴۸
سیاسی
78
۵۰٫۵۶
اقتصادی
55
۵۱٫۳۹
حقوقی
140
۴۱٫۹
اجتماعی
95
۵۹٫۹
ایمنی
45
۸۸٫۶۶
141 برونئی ۴۱٫۰۸
برونئی
رده‌بندی جهانی
117/ 180
۵۰٫۰۹
سیاسی
82
۴۹٫۴۲
اقتصادی
83
۴۵٫۱۶
حقوقی
141
۴۱٫۰۸
اجتماعی
146
۳۷٫۸۳
ایمنی
89
۷۶٫۹۹
142 گینه اکوادور ۴۰٫۹۶
گینه اکوادور
رده‌بندی جهانی
127/ 180
۴۶٫۴۹
سیاسی
137
۳۳٫۶۲
اقتصادی
161
۳۱٫۴۶
حقوقی
142
۴۰٫۹۶
اجتماعی
129
۴۹٫۰۵
ایمنی
88
۷۷٫۳۸
143 هند ۴۰٫۸۷
هند
رده‌بندی جهانی
159/ 180
۳۱٫۲۸
سیاسی
159
۲۱٫۵۸
اقتصادی
157
۳۱٫۶۷
حقوقی
143
۴۰٫۸۷
اجتماعی
156
۳۳٫۳۳
ایمنی
162
۲۸٫۹۷
144 یمن ۴۰
یمن
رده‌بندی جهانی
154/ 180
۳۳٫۶۷
سیاسی
135
۳۳٫۹۱
اقتصادی
166
۲۸٫۳۳
حقوقی
144
۴۰
اجتماعی
159
۳۱٫۴۳
ایمنی
154
۳۴٫۶۷
145 هنگ کنگ ۳۹٫۳۳
هنگ کنگ
رده‌بندی جهانی
135/ 180
۴۳٫۰۶
سیاسی
134
۳۴٫۶۸
اقتصادی
81
۴۵٫۸۸
حقوقی
145
۳۹٫۳۳
اجتماعی
134
۴۷٫۷۳
ایمنی
130
۴۷٫۶۷
146 فلسطین ۳۹٫۱
فلسطین
رده‌بندی جهانی
157/ 180
۳۱٫۹۲
سیاسی
146
۳۱٫۰۴
اقتصادی
149
۳۳٫۵۱
حقوقی
146
۳۹٫۱
اجتماعی
155
۳۵٫۵۲
ایمنی
175
۲۰٫۴۴
147 تاجیکستان ۳۸٫۳۴
تاجیکستان
رده‌بندی جهانی
155/ 180
۳۳٫۳۱
سیاسی
153
۲۷٫۲۶
اقتصادی
159
۳۱٫۶۴
حقوقی
147
۳۸٫۳۴
اجتماعی
161
۳۰٫۲۱
ایمنی
145
۳۹٫۱
148 قزاقستان ۳۷٫۹۱
قزاقستان
رده‌بندی جهانی
142/ 180
۴۱٫۱۱
سیاسی
148
۳۰٫۳۳
اقتصادی
137
۳۵٫۴۲
حقوقی
148
۳۷٫۹۱
اجتماعی
123
۵۰٫۸۵
ایمنی
125
۵۱٫۰۲
149 سودان ۳۷٫۶۴
سودان
رده‌بندی جهانی
149/ 180
۳۵٫۷۳
سیاسی
141
۳۲٫۸۷
اقتصادی
152
۳۲٫۶۶
حقوقی
149
۳۷٫۶۴
اجتماعی
138
۴۶٫۰۹
ایمنی
161
۲۹٫۳۹
150 ترکیه ۳۷٫۳۸
ترکیه
رده‌بندی جهانی
158/ 180
۳۱٫۶
سیاسی
165
۲۰٫۰۲
اقتصادی
165
۲۸٫۹۱
حقوقی
150
۳۷٫۳۸
اجتماعی
150
۳۷٫۰۵
ایمنی
155
۳۴٫۶۳
151 ونزوئلا ۳۷٫۳۳
ونزوئلا
رده‌بندی جهانی
156/ 180
۳۳٫۰۶
سیاسی
170
۱۷٫۶۸
اقتصادی
160
۳۱٫۶۳
حقوقی
151
۳۷٫۳۳
اجتماعی
142
۳۸٫۷۴
ایمنی
144
۳۹٫۹۱
152 کامبوج ۳۶٫۳۲
کامبوج
رده‌بندی جهانی
151/ 180
۳۴٫۲۸
سیاسی
163
۲۰٫۲۱
اقتصادی
168
۲۷٫۵۵
حقوقی
152
۳۶٫۳۲
اجتماعی
158
۳۲٫۵۴
ایمنی
122
۵۴٫۸
153 اردن ۳۶٫۰۶
اردن
رده‌بندی جهانی
132/ 180
۴۴٫۳
سیاسی
143
۳۱٫۷
اقتصادی
135
۳۵٫۶۸
حقوقی
153
۳۶٫۰۶
اجتماعی
143
۳۸٫۶۹
ایمنی
84
۷۹٫۳۷
154 آذربایجان ۳۵٫۸۵
آذربایجان
رده‌بندی جهانی
164/ 180
۲۷٫۹۹
سیاسی
173
۱۷٫۰۸
اقتصادی
179
۱۸٫۰۱
حقوقی
154
۳۵٫۸۵
اجتماعی
147
۳۷٫۷۶
ایمنی
159
۳۱٫۲۷
155 سومالی ۳۵٫۵۸
سومالی
رده‌بندی جهانی
145/ 180
۳۹٫۴
سیاسی
129
۳۵٫۹۹
اقتصادی
103
۴۲٫۰۱
حقوقی
155
۳۵٫۵۸
اجتماعی
139
۴۴٫۸۴
ایمنی
146
۳۸٫۵۶
156 مالزی ۳۴٫۰۴
مالزی
رده‌بندی جهانی
107/ 180
۵۲٫۰۷
سیاسی
106
۴۴٫۳۵
اقتصادی
82
۴۵٫۶۳
حقوقی
156
۳۴٫۰۴
اجتماعی
119
۵۲٫۶۲
ایمنی
67
۸۳٫۷۲
157 روسیه ۳۱٫۴۳
روسیه
رده‌بندی جهانی
162/ 180
۲۹٫۸۶
سیاسی
166
۱۹٫۸۸
اقتصادی
148
۳۳٫۷۲
حقوقی
157
۳۱٫۴۳
اجتماعی
149
۳۷٫۲۸
ایمنی
168
۲۷
158 بنگلادش ۳۱٫۳۲
بنگلادش
رده‌بندی جهانی
165/ 180
۲۷٫۶۴
سیاسی
167
۱۹٫۳۶
اقتصادی
167
۲۷٫۸۳
حقوقی
158
۳۱٫۳۲
اجتماعی
157
۳۲٫۶۵
ایمنی
167
۲۷٫۰۳
159 لائوس ۳۱٫۰۱
لائوس
رده‌بندی جهانی
153/ 180
۳۳٫۷۶
سیاسی
155
۲۵
اقتصادی
113
۴۰٫۱
حقوقی
159
۳۱٫۰۱
اجتماعی
160
۳۰٫۳۶
ایمنی
135
۴۲٫۳۳
160 ترکمنستان ۳۰٫۹۳
ترکمنستان
رده‌بندی جهانی
175/ 180
۲۲٫۰۱
سیاسی
178
۱۳٫۲۲
اقتصادی
180
۱۷٫۸۸
حقوقی
160
۳۰٫۹۳
اجتماعی
180
۱۵٫۶۷
ایمنی
158
۳۲٫۳۲
161 جیبوتی ۳۰٫۶۳
جیبوتی
رده‌بندی جهانی
161/ 180
۳۰٫۱۴
سیاسی
156
۲۴٫۱۲
اقتصادی
169
۲۶٫۷۴
حقوقی
161
۳۰٫۶۳
اجتماعی
168
۲۹٫۰۸
ایمنی
143
۴۰٫۱۳
162 سنگاپور ۳۰٫۵۸
سنگاپور
رده‌بندی جهانی
126/ 180
۴۷٫۱۹
سیاسی
133
۳۵٫۲۹
اقتصادی
134
۳۵٫۹۴
حقوقی
162
۳۰٫۵۸
اجتماعی
127
۴۹٫۴
ایمنی
62
۸۴٫۷۶
163 نیکاراگوئه ۳۰٫۳۴
نیکاراگوئه
رده‌بندی جهانی
163/ 180
۲۹٫۲
سیاسی
172
۱۷٫۲۳
اقتصادی
145
۳۴٫۰۳
حقوقی
163
۳۰٫۳۴
اجتماعی
152
۳۶٫۶۴
ایمنی
164
۲۷٫۷۷
164 مصر ۲۹٫۸۱
مصر
رده‌بندی جهانی
170/ 180
۲۵٫۱
سیاسی
174
۱۶٫۱
اقتصادی
170
۲۴٫۶۹
حقوقی
164
۲۹٫۸۱
اجتماعی
171
۲۷٫۶۲
ایمنی
166
۲۷٫۲۷
165 بوتان ۲۹٫۶۲
بوتان
رده‌بندی جهانی
147/ 180
۳۷٫۲۹
سیاسی
154
۲۵٫۸
اقتصادی
162
۳۱٫۰۴
حقوقی
165
۲۹٫۶۲
اجتماعی
169
۲۸٫۵۷
ایمنی
97
۷۱٫۴۳
166 ویتنام ۲۸٫۳۷
ویتنام
رده‌بندی جهانی
174/ 180
۲۲٫۳۱
سیاسی
178
۱۳٫۲۲
اقتصادی
176
۲۰٫۵۷
حقوقی
166
۲۸٫۳۷
اجتماعی
172
۲۳٫۵۱
ایمنی
170
۲۵٫۸۶
167 کره شمالی ۲۶٫۸۲
کره شمالی
رده‌بندی جهانی
177/ 180
۲۰٫۶۶
سیاسی
169
۱۸٫۰۴
اقتصادی
175
۲۰٫۵۹
حقوقی
167
۲۶٫۸۲
اجتماعی
178
۱۷٫۲۷
ایمنی
174
۲۰٫۵۷
168 عمان ۲۶٫۷۸
عمان
رده‌بندی جهانی
137/ 180
۴۲٫۵۲
سیاسی
130
۳۵٫۸۸
اقتصادی
122
۳۷٫۷۴
حقوقی
168
۲۶٫۷۸
اجتماعی
154
۳۵٫۷
ایمنی
91
۷۶٫۵۱
169 امارات متحده عربی ۲۶٫۵۴
امارات متحده عربی
رده‌بندی جهانی
160/ 180
۳۰٫۶۲
سیاسی
160
۲۱٫۱۶
اقتصادی
98
۴۲٫۵
حقوقی
169
۲۶٫۵۴
اجتماعی
166
۲۹٫۵۲
ایمنی
157
۳۳٫۳۹
170 عراق ۲۶٫۴۴
عراق
رده‌بندی جهانی
169/ 180
۲۵٫۴۸
سیاسی
162
۲۰٫۶۵
اقتصادی
173
۲۲٫۱۴
حقوقی
170
۲۶٫۴۴
اجتماعی
167
۲۹٫۴۶
ایمنی
163
۲۸٫۶۹
171 سوریه ۲۳٫۷۵
سوریه
رده‌بندی جهانی
179/ 180
۱۷٫۴۱
سیاسی
177
۱۴٫۳۵
اقتصادی
177
۱۹٫۶۹
حقوقی
171
۲۳٫۷۵
اجتماعی
177
۱۷٫۷۲
ایمنی
180
۱۱٫۵۵
172 چین ۲۲٫۲۸
چین
رده‌بندی جهانی
172/ 180
۲۳٫۳۶
سیاسی
168
۱۹٫۱۴
اقتصادی
163
۲۹٫۶۵
حقوقی
172
۲۲٫۲۸
اجتماعی
173
۲۱٫۷۹
ایمنی
172
۲۳٫۹۳
173 عربستان سعودی ۲۰٫۴۳
عربستان سعودی
رده‌بندی جهانی
166/ 180
۲۷٫۱۴
سیاسی
161
۲۱٫۰۱
اقتصادی
111
۴۰٫۳۶
حقوقی
173
۲۰٫۴۳
اجتماعی
163
۳۰٫۰۶
ایمنی
173
۲۳٫۸۴
174 ایران ۲۰٫۰۳
ایران
رده‌بندی جهانی
176/ 180
۲۱٫۳
سیاسی
157
۲۳٫۱۹
اقتصادی
172
۲۳٫۴۴
حقوقی
174
۲۰٫۰۳
اجتماعی
176
۱۹٫۸۴
ایمنی
176
۲۰٫۰۲
175 بحرین ۱۹٫۸۱
بحرین
رده‌بندی جهانی
173/ 180
۲۳٫۲۱
سیاسی
171
۱۷٫۴۶
اقتصادی
174
۲۰٫۹۲
حقوقی
175
۱۹٫۸۱
اجتماعی
175
۲۰٫۷
ایمنی
150
۳۷٫۱۵
176 روسیه سفید ۱۸٫۸
روسیه سفید
رده‌بندی جهانی
167/ 180
۲۶٫۸
سیاسی
175
۱۵٫۹۴
اقتصادی
132
۳۶٫۳۴
حقوقی
176
۱۸٫۸
اجتماعی
143
۳۸٫۶۹
ایمنی
171
۲۴٫۲۱
177 برمه ۱۸٫۷۵
برمه
رده‌بندی جهانی
171/ 180
۲۴٫۴۱
سیاسی
158
۲۲٫۱۷
اقتصادی
157
۳۱٫۶۷
حقوقی
177
۱۸٫۷۵
اجتماعی
164
۳۰
ایمنی
177
۱۹٫۴۸
178 اریتره ۱۶٫۹۲
اریتره
رده‌بندی جهانی
180/ 180
۱۶٫۶۴
سیاسی
180
۱۲٫۷۵
اقتصادی
178
۱۸٫۵۴
حقوقی
178
۱۶٫۹۲
اجتماعی
174
۲۰٫۷۱
ایمنی
178
۱۴٫۲۶
179 افغانستان ۱۶٫۳۵
افغانستان
رده‌بندی جهانی
178/ 180
۱۹٫۰۹
سیاسی
164
۲۰٫۰۷
اقتصادی
164
۲۹٫۰۶
حقوقی
179
۱۶٫۳۵
اجتماعی
179
۱۶٫۰۷
ایمنی
179
۱۳٫۹
180 کوبا ۱۵٫۶۳
کوبا
رده‌بندی جهانی
168/ 180
۲۵٫۶۳
سیاسی
176
۱۴٫۸۶
اقتصادی
171
۲۴٫۴۸
حقوقی
180
۱۵٫۶۳
اجتماعی
162
۳۰٫۱۶
ایمنی
134
۴۳٫۰۵

شاخص حقوقی بستر قضایی و قانونی را برای روزنامه‌نگاران ارزیابی می‌کند که شامل میزان سانسور، امکان حفاظت از منابع خود، و میزان مصونیت برای مرتکبان خشونت علیه روزنامه‌نگاران است.

040557085100
رتبه کشورها legامتیاز 2023 legامتیاز ؟نوع 2023تفاوت امتیاز با
1
سوئد
۹۰٫۱۶
۸۸٫۷۴
3
2
نروژ
۸۹٫۵
۹۴٫۹۲
-1
3
دانمارک
۸۸٫۸۲
۸۷٫۵
2
4
هلند
۸۷٫۵۹
۹۰٫۳
-1
5
جمهوری دومینیکن
۸۶٫۹۲
۷۶٫۵۳
41
6
فنلاند
۸۶٫۱۶
۸۴٫۸۶
5
7
لیختن اشتاین
۸۴٫۸۴
۸۱٫۴۵
17
8
آلمان
۸۴٫۶۹
۸۵٫۸۵
1
9
کاستاریکا
۸۳٫۹۷
۸۵٫۹۳
-1
10
پرتغال
۸۳٫۷۹
۸۴٫۳۸
3
11
کانادا
۸۳٫۷۵
۸۶٫۴۸
-4
12
استونی
۸۳٫۶۵
۸۲٫۸۸
6
13
جمهوری مقدونیه شمالی
۸۳٫۱۷
۸۴٫۹۹
-3
14
اسپانیا
۸۱٫۷۳
۷۸٫۷۴
19
15
لیتوانی
۸۱٫۴۱
۸۴٫۵۳
-3
16
اسلوانی
۸۱٫۰۳
۷۹٫۶۴
14
17
اسلواکی
۸۰٫۵۳
۸۲٫۹۶
0
18
ایرلند
۸۰٫۴۵
۸۲٫۵۵
1
19
لتوانی
۸۰٫۲۹
۷۹٫۴۵
13
19
آفریقای جنوبی
۸۰٫۲۹
۸۳٫۰۲
-4
21
چک
۸۰٫۱۸
۸۶٫۶۴
-15
22
مولداوی
۸۰٫۱۳
۸۳٫۱۲
-8
23
تایوان
۸۰٫۰۵
۸۰٫۷۵
2
24
بلژیک
۷۹٫۴۹
۷۸٫۳
12
25
ایسلند
۷۹٫۱۱
۸۲٫۳۵
-5
26
موریتانی
۷۹٫۰۶
۵۷٫۵۵
79
27
سويیس
۷۸٫۸۵
۷۷٫۹۵
10
28
اوکراين
۷۸٫۶۱
۸۰٫۶۶
-2
29
اتریش
۷۸٫۴۵
۷۷٫۳۲
10
30
ارمنستان
۷۸٫۲۵
۷۳٫۸۲
18
31
فرانسه
۷۸٫۱۸
۸۱٫۵۶
-9
32
مونته‌نگرو
۷۸٫۱۵
۸۱٫۵۱
-9
33
کرواسی
۷۸٫۱
۸۱٫۸۲
-12
34
لوکزامبورگ
۷۷٫۵۶
۷۶٫۷۷
11
35
نامیبیا
۷۷٫۰۸
۷۹٫۸۱
-6
36
اروگويه
۷۶٫۶۵
۷۸٫۷۳
-2
37
آرژانتین
۷۶٫۱۲
۹۰٫۶۶
-35
38
غنا
۷۴٫۷۹
۷۹٫۶۲
-7
39
کیپورد
۷۴٫۷
۷۳٫۷۶
10
40
ساحل عاج
۷۴٫۶۳
۷۱٫۰۷
14
41
ایالات متحده امریکا
۷۴٫۴۹
۷۷٫۳۱
-1
42
انگلستان
۷۴٫۳۵
۷۳٫۴۹
8
43
سی‌شل
۷۴٫۲۳
۷۶٫۹۸
0
44
کوسووو
۷۳٫۹۲
۸۰٫۲۶
-16
45
لیبریا
۷۳٫۰۸
۷۶٫۹۸
-2
45
تیمور شرقی
۷۳٫۰۸
۸۳٫۰۲
-30
47
ایتالیا
۷۲٫۹۴
۸۰٫۳۲
-20
48
کلمبیا
۷۲٫۷۱
۶۴٫۱
35
49
جامائیکا
۷۲٫۶
۶۸٫۴۹
16
50
بلغارستان
۷۲٫۲۴
۷۰٫۲۵
7
51
سورینام
۷۱٫۷۹
۴۷٫۱۷
81
52
نپال
۷۱٫۴۱
۶۶٫۲۷
24
53
ترنتی و توبوگو
۷۱٫۲۶
۶۴٫۱۵
28
54
زلاند نو
۷۱٫۱۵
۷۸٫۶۲
-19
55
رومانی
۷۰٫۵۴
۷۱٫۸۶
-2
56
صربستان
۷۰٫۳۲
۷۷٫۱۸
-15
57
گابون
۷۰٫۱۹
۵۷٫۳۹
49
57
لهستان
۷۰٫۱۹
۶۹٫۰۳
7
59
کره جنوبی
۶۹٫۵۱
۷۰٫۰۳
1
60
استرالیا
۶۹٫۲۳
۶۹٫۴۱
3
60
سیرالئون
۶۹٫۲۳
۶۵٫۹
17
62
ساموآ
۶۹٫۱۱
۶۷٫۹۲
5
63
جزایر فیجی
۶۹٫۰۴
۵۵٫۹۷
49
64
شیلی
۶۸٫۷۵
۶۵٫۰۹
15
65
مکزیک
۶۷٫۹۹
۶۶٫۳۲
10
66
قبرس
۶۷٫۹
۷۱٫۸۹
-14
67
مجارستان
۶۷٫۸۸
۷۰٫۹۴
-12
68
نیجر
۶۷٫۶۹
۶۹٫۵۴
-6
69
آلبانی
۶۷٫۴۷
۶۷٫۶۱
-1
69
هايیتی
۶۷٫۴۷
۶۹٫۹۵
-8
71
بوسنی هرزوگوین
۶۷٫۴
۷۷٫۵۴
-33
72
گرجستان
۶۷٫۳۱
۷۶
-25
73
برزیل
۶۶٫۸۸
۷۲٫۴۴
-22
74
آندورا
۶۵٫۳۸
۷۷٫۱۲
-32
75
مالاوی
۶۴٫۹۶
۶۶٫۵۶
-3
76
یونان
۶۴٫۶۸
۶۱٫۳۶
16
77
گینه
۶۴٫۵۸
۶۲٫۸۵
11
78
جمهوری آفریقای مرکزی
۶۴٫۴۲
۶۳٫۸۸
8
78
پاراگوئه
۶۴٫۴۲
۷۰٫۸۵
-22
80
ژاپن
۶۴٫۳۵
۶۶٫۳۹
-7
81
موزامبیک
۶۴٫۱۸
۶۶٫۹۸
-11
82
کنگو - برازاویل
۶۳٫۲۷
۶۲٫۱۵
8
83
موریس
۶۲٫۸۸
۶۱٫۹۸
8
84
بورکینافاسو
۶۲٫۸
۶۷٫۴۵
-15
85
سنگال
۶۲٫۵
۵۵٫۶۶
30
86
بلیز
۶۲٫۱۸
۶۸٫۱۱
-20
87
کومور
۶۲٫۰۲
۶۵٫۳۶
-9
88
گینه بیسائو
۶۱٫۹۲
۷۰٫۰۵
-29
89
نیجریه
۶۱٫۶۵
۵۰٫۵۴
37
90
تونگا
۶۱٫۳۵
۶۰٫۳۸
5
91
چاد
۶۱٫۰۶
۵۸٫۶۳
11
92
اکواتور
۶۰٫۷۷
۷۰٫۱۳
-34
93
گامبیا
۶۰٫۷۱
۶۰٫۷۵
0
94
گیانا
۶۰٫۴۶
۵۹٫۴۳
6
95
مالت
۶۰٫۱
۵۷٫۲۳
13
96
کنیا
۵۹٫۴
۶۶٫۸۲
-25
97
مالی
۵۹٫۲۷
۵۵٫۰۹
20
98
پرو
۵۸٫۱
۶۳٫۹۴
-14
99
زامبیا
۵۷٫۹۳
۵۶٫۷۶
10
100
بلیوی
۵۷٫۵۹
۶۰٫۱۲
-3
101
اندونزی
۵۷٫۵۷
۶۳٫۹۲
-16
102
بنین
۵۷٫۳۱
۵۶٫۰۱
9
103
بوستاوانا
۵۷٫۲۸
۵۸٫۰۷
0
104
گواتمالا
۵۷٫۲۴
۶۴٫۱۵
-23
105
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
۵۷٫۰۱
۵۴٫۰۱
14
106
ماداگاسکار
۵۶٫۷۳
۶۰٫۶۹
-12
107
مغولستان
۵۶٫۳۱
۵۹٫۶۱
-8
108
قبرس شمالی
۵۶٫۱۲
۶۳٫۱
-21
109
آنگولا
۵۵٫۹۸
۵۱٫۲۱
16
110
پاناما
۵۵٫۱۳
۶۴٫۴۷
-30
111
مالدیو
۵۴٫۴۲
۵۹٫۹۱
-13
111
روندا
۵۴٫۴۲
۵۸٫۸۷
-10
113
بروندی
۵۳٫۳۲
۵۵٫۴۱
3
114
زیمبابوه
۵۲٫۷۶
۵۷٫۳۹
-8
115
کامرون
۵۲٫۷۱
۴۴٫۰۷
26
116
سودان جنوبی
۵۲٫۰۴
۵۶٫۰۶
-6
117
جمهوری دموکراتیک کنگو
۵۱٫۵۴
۵۲
5
117
پاپوآ گینه نو
۵۱٫۵۴
۶۶٫۳۵
-43
119
توگو
۵۱٫۲
۶۰٫۱۹
-23
120
تانزانیا
۵۰٫۶۹
۳۱٫۶
39
121
تایلند
۵۰٫۵۸
۵۱٫۴۲
3
122
ال‌سالوادور
۵۰٫۳
۵۵٫۸۵
-8
123
تونس
۵۰٫۱۹
۴۹٫۰۶
5
124
اتیوپی
۵۰
۶۲٫۶۴
-35
125
اوگاندا
۵۰
۵۴٫۳۴
-7
126
هندوراس
۴۹٫۱۷
۳۹٫۹۴
22
127
اسرائیل
۴۹٫۰۴
۴۷٫۱۷
5
128
مراکش / صحرای غربی
۴۸٫۹۲
۴۸٫۹۷
1
129
قرقیزستان
۴۸٫۴
۵۰٫۱۹
-2
130
فلیپین
۴۷٫۴۸
۵۲٫۲
-10
131
سوازیلند
۴۷٫۳۱
۴۵٫۲۸
6
132
کویت
۴۵٫۹۶
۳۰٫۱۹
31
133
لبنان
۴۵٫۶
۴۸٫۱۱
-3
134
الجزایر
۴۵٫۴۳
۴۶٫۰۹
2
135
لسو‌تو
۴۵٫۳۸
۵۵٫۹۷
-23
136
لیبی
۴۴٫۲۳
۳۰٫۱۹
27
137
اوزبکستان
۴۳٫۵۹
۵۲٫۲
-17
138
پاکستان
۴۲٫۹۷
۴۸٫۱۱
-8
139
سریلانکا
۴۲٫۱۹
۴۳٫۴
4
140
قطر
۴۱٫۹
۳۸٫۲۱
11
141
برونئی
۴۱٫۰۸
۳۰٫۶۶
21
142
گینه اکوادور
۴۰٫۹۶
۵۷٫۹۲
-38
143
هند
۴۰٫۸۷
۴۲٫۹۲
1
144
یمن
۴۰
۴۰٫۵۷
3
145
هنگ کنگ
۳۹٫۳۳
۳۸٫۳۲
5
146
فلسطین
۳۹٫۱
۴۴٫۳۴
-7
147
تاجیکستان
۳۸٫۳۴
۵۱٫۵۷
-24
148
قزاقستان
۳۷٫۹۱
۴۴٫۳۴
-9
149
سودان
۳۷٫۶۴
۳۱٫۴۵
11
150
ترکیه
۳۷٫۳۸
۴۱٫۱۶
-4
151
ونزوئلا
۳۷٫۳۳
۳۴٫۸۲
4
152
کامبوج
۳۶٫۳۲
۴۶٫۴۲
-17
153
اردن
۳۶٫۰۶
۳۷٫۷۴
-1
154
آذربایجان
۳۵٫۸۵
۳۸٫۹۵
-5
155
سومالی
۳۵٫۵۸
۴۳٫۶۳
-13
156
مالزی
۳۴٫۰۴
۴۴٫۵۸
-18
157
روسیه
۳۱٫۴۳
۳۴٫۵۱
1
158
بنگلادش
۳۱٫۳۲
۳۵٫۲۲
-4
159
لائوس
۳۱٫۰۱
۲۵٫۴۷
10
160
ترکمنستان
۳۰٫۹۳
۲۹٫۶۲
5
161
جیبوتی
۳۰٫۶۳
۳۴٫۵۳
-4
162
سنگاپور
۳۰٫۵۸
۲۷٫۳۶
6
163
نیکاراگوئه
۳۰٫۳۴
۲۸٫۲۱
3
164
مصر
۲۹٫۸۱
۳۴٫۷۲
-8
165
بوتان
۲۹٫۶۲
۴۶٫۵۴
-31
166
ویتنام
۲۸٫۳۷
۱۸٫۴
11
167
کره شمالی
۲۶٫۸۲
۲۲٫۶۴
5
168
عمان
۲۶٫۷۸
۱۵٫۰۹
11
169
امارات متحده عربی
۲۶٫۵۴
۳۶٫۷۹
-16
170
عراق
۲۶٫۴۴
۳۱٫۱۳
-9
171
سوریه
۲۳٫۷۵
۲۴٫۳۴
-1
172
چین
۲۲٫۲۸
۱۷٫۳۶
6
173
عربستان سعودی
۲۰٫۴۳
۲۱٫۷
1
174
ایران
۲۰٫۰۳
۲۰٫۱۷
2
175
بحرین
۱۹٫۸۱
۲۱٫۹۳
-2
176
روسیه سفید
۱۸٫۸
۲۸٫۰۷
-9
177
برمه
۱۸٫۷۵
۲۰٫۱۹
-2
178
اریتره
۱۶٫۹۲
۲۳٫۴۳
-7
179
افغانستان
۱۶٫۳۵
۴۲٫۷۷
-34
180
کوبا
۱۵٫۶۳
۱۴٫۳۶
0