رده‌بندی
2024رده‌بندی
Score saf
1 لوکزامبورگ ۹۶٫۸۳
لوکزامبورگ
رده‌بندی جهانی
11/ 180
۸۳٫۸
سیاسی
9
۸۷٫۷۴
اقتصادی
13
۷۱٫۵۳
حقوقی
34
۷۷٫۵۶
اجتماعی
10
۸۵٫۳۲
ایمنی
1
۹۶٫۸۳
2 لیختن اشتاین ۹۶٫۱۶
لیختن اشتاین
رده‌بندی جهانی
15/ 180
۸۱٫۵۲
سیاسی
12
۸۵٫۵۵
اقتصادی
31
۶۲٫۳۵
حقوقی
7
۸۴٫۸۴
اجتماعی
32
۷۸٫۷۲
ایمنی
2
۹۶٫۱۶
3 ساموآ ۹۶٫۰۳
ساموآ
رده‌بندی جهانی
22/ 180
۷۸٫۴۱
سیاسی
23
۷۴٫۹
اقتصادی
19
۶۸٫۹۸
حقوقی
62
۶۹٫۱۱
اجتماعی
18
۸۳٫۰۳
ایمنی
3
۹۶٫۰۳
4 سويیس ۹۵٫۹۲
سويیس
رده‌بندی جهانی
9/ 180
۸۴٫۰۱
سیاسی
8
۸۷٫۷۸
اقتصادی
11
۷۲٫۳۲
حقوقی
27
۷۸٫۸۵
اجتماعی
11
۸۵٫۲
ایمنی
4
۹۵٫۹۲
5 دانمارک ۹۵٫۰۹
دانمارک
رده‌بندی جهانی
2/ 180
۸۹٫۶
سیاسی
2
۹۴٫۱۱
اقتصادی
4
۸۳٫۰۷
حقوقی
3
۸۸٫۸۲
اجتماعی
5
۸۶٫۹
ایمنی
5
۹۵٫۰۹
6 استونی ۹۴٫۸۸
استونی
رده‌بندی جهانی
6/ 180
۸۶٫۴۴
سیاسی
10
۸۶٫۸۸
اقتصادی
8
۷۶٫۷۷
حقوقی
12
۸۳٫۶۵
اجتماعی
2
۹۰
ایمنی
6
۹۴٫۸۸
7 نروژ ۹۴٫۷۴
نروژ
رده‌بندی جهانی
1/ 180
۹۱٫۸۹
سیاسی
1
۹۴٫۸۷
اقتصادی
1
۸۹٫۸۴
حقوقی
2
۸۹٫۵
اجتماعی
1
۹۰٫۴۸
ایمنی
7
۹۴٫۷۴
8 تیمور شرقی ۹۴٫۳۵
تیمور شرقی
رده‌بندی جهانی
20/ 180
۷۸٫۹۲
سیاسی
22
۷۶٫۰۹
اقتصادی
23
۶۵٫۳۶
حقوقی
45
۷۳٫۰۸
اجتماعی
9
۸۵٫۷۱
ایمنی
8
۹۴٫۳۵
9 ایرلند ۹۴٫۰۵
ایرلند
رده‌بندی جهانی
8/ 180
۸۵٫۵۹
سیاسی
5
۸۹٫۸۶
اقتصادی
7
۷۷
حقوقی
18
۸۰٫۴۵
اجتماعی
6
۸۶٫۶۱
ایمنی
9
۹۴٫۰۵
10 موریتانی ۹۳٫۶۵
موریتانی
رده‌بندی جهانی
33/ 180
۷۴٫۲
سیاسی
35
۶۷٫۲۳
اقتصادی
50
۵۴٫۰۵
حقوقی
26
۷۹٫۰۶
اجتماعی
36
۷۶٫۹۸
ایمنی
10
۹۳٫۶۵
11 تونگا ۹۳٫۳۳
تونگا
رده‌بندی جهانی
45/ 180
۷۰٫۱۱
سیاسی
41
۶۶٫۵۲
اقتصادی
40
۵۷٫۹۲
حقوقی
90
۶۱٫۳۵
اجتماعی
55
۷۱٫۴۳
ایمنی
11
۹۳٫۳۳
12 ایسلند ۹۳٫۲۴
ایسلند
رده‌بندی جهانی
18/ 180
۸۰٫۱۳
سیاسی
20
۷۹٫۹۴
اقتصادی
24
۶۵٫۱
حقوقی
25
۷۹٫۱۱
اجتماعی
16
۸۳٫۲۸
ایمنی
12
۹۳٫۲۴
13 آندورا ۹۳٫۱۵
آندورا
رده‌بندی جهانی
72/ 180
۶۱٫۴۴
سیاسی
63
۵۵٫۰۷
اقتصادی
130
۳۶٫۴۶
حقوقی
74
۶۵٫۳۸
اجتماعی
105
۵۷٫۱۴
ایمنی
13
۹۳٫۱۵
14 بلیز ۹۳٫۰۶
بلیز
رده‌بندی جهانی
54/ 180
۶۶٫۸۵
سیاسی
76
۵۱٫۵۷
اقتصادی
62
۴۹٫۴۸
حقوقی
86
۶۲٫۱۸
اجتماعی
34
۷۷٫۹۸
ایمنی
14
۹۳٫۰۶
15 پرتغال ۹۳٫۰۳
پرتغال
رده‌بندی جهانی
7/ 180
۸۵٫۹
سیاسی
3
۹۱٫۵۱
اقتصادی
10
۷۲٫۹۲
حقوقی
10
۸۳٫۷۹
اجتماعی
3
۸۸٫۲۷
ایمنی
15
۹۳٫۰۳
16 تایوان ۹۲٫۷۶
تایوان
رده‌بندی جهانی
27/ 180
۷۶٫۱۳
سیاسی
24
۷۴٫۷
اقتصادی
41
۵۶٫۷۷
حقوقی
23
۸۰٫۰۵
اجتماعی
38
۷۶٫۳۹
ایمنی
16
۹۲٫۷۶
17 سی‌شل ۹۲٫۶۲
سی‌شل
رده‌بندی جهانی
37/ 180
۷۳٫۷۵
سیاسی
37
۶۷٫۱
اقتصادی
35
۵۹٫۷۹
حقوقی
43
۷۴٫۲۳
اجتماعی
43
۷۵
ایمنی
17
۹۲٫۶۲
18 کاستاریکا ۹۲٫۵۹
کاستاریکا
رده‌بندی جهانی
26/ 180
۷۶٫۱۳
سیاسی
58
۵۷٫۴۱
اقتصادی
28
۶۳٫۸۹
حقوقی
9
۸۳٫۹۷
اجتماعی
19
۸۲٫۸
ایمنی
18
۹۲٫۵۹
19 چک ۹۲٫۵۸
چک
رده‌بندی جهانی
17/ 180
۸۰٫۱۴
سیاسی
18
۸۰٫۲۱
اقتصادی
30
۶۲٫۵۸
حقوقی
21
۸۰٫۱۸
اجتماعی
12
۸۵٫۱۶
ایمنی
19
۹۲٫۵۸
20 جامائیکا ۹۲٫۲۵
جامائیکا
رده‌بندی جهانی
24/ 180
۷۷٫۳
سیاسی
43
۶۶٫۳۹
اقتصادی
17
۷۰٫۳۱
حقوقی
49
۷۲٫۶
اجتماعی
13
۸۴٫۹۷
ایمنی
20
۹۲٫۲۵
21 فنلاند ۹۲٫۱۳
فنلاند
رده‌بندی جهانی
5/ 180
۸۶٫۵۵
سیاسی
6
۸۹٫۰۵
اقتصادی
5
۸۰٫۹
حقوقی
6
۸۶٫۱۶
اجتماعی
14
۸۴٫۵۲
ایمنی
21
۹۲٫۱۳
22 سوئد ۹۲٫۱۲
سوئد
رده‌بندی جهانی
3/ 180
۸۸٫۳۲
سیاسی
4
۹۱٫۰۳
اقتصادی
2
۸۵٫۵
حقوقی
1
۹۰٫۱۶
اجتماعی
20
۸۲٫۷۸
ایمنی
22
۹۲٫۱۲
23 لیتوانی ۹۲٫۱
لیتوانی
رده‌بندی جهانی
13/ 180
۸۱٫۷۳
سیاسی
17
۸۰٫۸۴
اقتصادی
15
۷۰٫۷۲
حقوقی
15
۸۱٫۴۱
اجتماعی
15
۸۳٫۶
ایمنی
23
۹۲٫۱
24 ترنتی و توبوگو ۹۲٫۰۶
ترنتی و توبوگو
رده‌بندی جهانی
25/ 180
۷۶٫۶۹
سیاسی
39
۶۶٫۹۷
اقتصادی
20
۶۶٫۷۶
حقوقی
53
۷۱٫۲۶
اجتماعی
8
۸۶٫۴۱
ایمنی
24
۹۲٫۰۶
25 کیپورد ۹۲٫۰۳
کیپورد
رده‌بندی جهانی
41/ 180
۷۲٫۷۷
سیاسی
28
۶۹٫۵۱
اقتصادی
48
۵۴٫۲۵
حقوقی
39
۷۴٫۷
اجتماعی
50
۷۳٫۳۵
ایمنی
25
۹۲٫۰۳
26 لتوانی ۹۱٫۹
لتوانی
رده‌بندی جهانی
12/ 180
۸۲٫۹
سیاسی
15
۸۴٫۴۲
اقتصادی
9
۷۴٫۶۹
حقوقی
19
۸۰٫۲۹
اجتماعی
17
۸۳٫۲۱
ایمنی
26
۹۱٫۹
27 سورینام ۹۱٫۸۷
سورینام
رده‌بندی جهانی
28/ 180
۷۶٫۱۱
سیاسی
40
۶۶٫۶۷
اقتصادی
16
۷۰٫۶۶
حقوقی
51
۷۱٫۷۹
اجتماعی
30
۷۹٫۵۶
ایمنی
27
۹۱٫۸۷
28 هلند ۹۱٫۲۳
هلند
رده‌بندی جهانی
4/ 180
۸۷٫۷۳
سیاسی
7
۸۸٫۴۱
اقتصادی
3
۸۴٫۰۹
حقوقی
4
۸۷٫۵۹
اجتماعی
4
۸۷٫۳۴
ایمنی
28
۹۱٫۲۳
29 اسلوانی ۹۰٫۵۸
اسلوانی
رده‌بندی جهانی
42/ 180
۷۲٫۶
سیاسی
34
۶۷٫۸۵
اقتصادی
59
۴۹٫۸۱
حقوقی
16
۸۱٫۰۳
اجتماعی
47
۷۳٫۷
ایمنی
29
۹۰٫۵۸
30 اتریش ۹۰٫۵۳
اتریش
رده‌بندی جهانی
32/ 180
۷۴٫۶۹
سیاسی
30
۶۸٫۹۹
اقتصادی
34
۶۰٫۲
حقوقی
29
۷۸٫۴۵
اجتماعی
41
۷۵٫۳
ایمنی
30
۹۰٫۵۳
31 مونته‌نگرو ۹۰٫۴۸
مونته‌نگرو
رده‌بندی جهانی
40/ 180
۷۳٫۲۱
سیاسی
33
۶۸٫۳۱
اقتصادی
43
۵۶٫۰۶
حقوقی
32
۷۸٫۱۵
اجتماعی
52
۷۳٫۰۵
ایمنی
31
۹۰٫۴۸
32 زلاند نو ۹۰٫۲۴
زلاند نو
رده‌بندی جهانی
19/ 180
۷۹٫۷۲
سیاسی
13
۸۵٫۳۶
اقتصادی
12
۷۲٫۰۸
حقوقی
54
۷۱٫۱۵
اجتماعی
29
۷۹٫۷۶
ایمنی
32
۹۰٫۲۴
33 اسپانیا ۹۰٫۰۸
اسپانیا
رده‌بندی جهانی
30/ 180
۷۶٫۰۱
سیاسی
31
۶۸٫۹۶
اقتصادی
36
۵۹٫۷۲
حقوقی
14
۸۱٫۷۳
اجتماعی
30
۷۹٫۵۶
ایمنی
33
۹۰٫۰۸
34 ارمنستان ۸۹٫۸۸
ارمنستان
رده‌بندی جهانی
43/ 180
۷۱٫۶
سیاسی
47
۶۳٫۱۳
اقتصادی
70
۴۸٫۱۸
حقوقی
30
۷۸٫۲۵
اجتماعی
33
۷۸٫۵۷
ایمنی
34
۸۹٫۸۸
34 نامیبیا ۸۹٫۸۸
نامیبیا
رده‌بندی جهانی
34/ 180
۷۴٫۱۶
سیاسی
45
۶۵٫۴۶
اقتصادی
29
۶۳٫۳۷
حقوقی
35
۷۷٫۰۸
اجتماعی
43
۷۵
ایمنی
34
۸۹٫۸۸
36 کانادا ۸۹٫۷۶
کانادا
رده‌بندی جهانی
14/ 180
۸۱٫۷
سیاسی
11
۸۶٫۲۳
اقتصادی
21
۶۶٫۳۵
حقوقی
11
۸۳٫۷۵
اجتماعی
22
۸۲٫۳۸
ایمنی
36
۸۹٫۷۶
37 کرواسی ۸۹٫۶۸
کرواسی
رده‌بندی جهانی
48/ 180
۶۸٫۷۹
سیاسی
56
۵۷٫۸۱
اقتصادی
63
۴۹٫۴۲
حقوقی
33
۷۸٫۱
اجتماعی
64
۶۸٫۹۲
ایمنی
37
۸۹٫۶۸
38 سوازیلند ۸۹٫۵۸
سوازیلند
رده‌بندی جهانی
85/ 180
۵۸٫۳۱
سیاسی
84
۴۹٫۱۳
اقتصادی
106
۴۱٫۲۵
حقوقی
131
۴۷٫۳۱
اجتماعی
78
۶۴٫۲۹
ایمنی
38
۸۹٫۵۸
39 جمهوری مقدونیه شمالی ۸۹٫۴۳
جمهوری مقدونیه شمالی
رده‌بندی جهانی
36/ 180
۷۳٫۷۸
سیاسی
38
۶۶٫۹۸
اقتصادی
49
۵۴٫۱۷
حقوقی
13
۸۳٫۱۷
اجتماعی
42
۷۵٫۱۵
ایمنی
39
۸۹٫۴۳
40 آلمان ۸۹٫۲۹
آلمان
رده‌بندی جهانی
10/ 180
۸۳٫۸۴
سیاسی
14
۸۵٫۲۲
اقتصادی
6
۷۷٫۶۳
حقوقی
8
۸۴٫۶۹
اجتماعی
22
۸۲٫۳۸
ایمنی
40
۸۹٫۲۹
40 اروگويه ۸۹٫۲۹
اروگويه
رده‌بندی جهانی
51/ 180
۶۷٫۷
سیاسی
71
۵۳٫۶۲
اقتصادی
67
۴۸٫۳۶
حقوقی
36
۷۶٫۶۵
اجتماعی
58
۷۰٫۵۸
ایمنی
40
۸۹٫۲۹
42 قبرس ۸۹٫۱۹
قبرس
رده‌بندی جهانی
65/ 180
۶۳٫۱۴
سیاسی
61
۵۵٫۸
اقتصادی
73
۴۷٫۴۴
حقوقی
66
۶۷٫۹
اجتماعی
111
۵۵٫۴
ایمنی
42
۸۹٫۱۹
43 جزایر فیجی ۸۸٫۸۶
جزایر فیجی
رده‌بندی جهانی
44/ 180
۷۱٫۲۳
سیاسی
52
۵۹٫۲۶
اقتصادی
26
۶۴٫۶۶
حقوقی
63
۶۹٫۰۴
اجتماعی
45
۷۴٫۳۵
ایمنی
43
۸۸٫۸۶
44 ایتالیا ۸۸٫۸۶
ایتالیا
رده‌بندی جهانی
46/ 180
۶۹٫۸
سیاسی
46
۶۴٫۴۴
اقتصادی
53
۵۲٫۷۵
حقوقی
47
۷۲٫۹۴
اجتماعی
60
۶۹٫۹۸
ایمنی
44
۸۸٫۸۶
45 قطر ۸۸٫۶۶
قطر
رده‌بندی جهانی
84/ 180
۵۸٫۴۸
سیاسی
78
۵۰٫۵۶
اقتصادی
55
۵۱٫۳۹
حقوقی
140
۴۱٫۹
اجتماعی
95
۵۹٫۹
ایمنی
45
۸۸٫۶۶
46 مولداوی ۸۸٫۴۹
مولداوی
رده‌بندی جهانی
31/ 180
۷۴٫۸۶
سیاسی
42
۶۶٫۵۱
اقتصادی
42
۵۶٫۴۸
حقوقی
22
۸۰٫۱۳
اجتماعی
21
۸۲٫۶۷
ایمنی
46
۸۸٫۴۹
47 استرالیا ۸۸٫۴۴
استرالیا
رده‌بندی جهانی
39/ 180
۷۳٫۴۲
سیاسی
25
۷۴٫۴۳
اقتصادی
27
۶۴٫۵۸
حقوقی
60
۶۹٫۲۳
اجتماعی
59
۷۰٫۴۱
ایمنی
47
۸۸٫۴۴
48 اسلواکی ۸۸٫۳۹
اسلواکی
رده‌بندی جهانی
29/ 180
۷۶٫۰۳
سیاسی
44
۶۵٫۵۲
اقتصادی
25
۶۴٫۸۴
حقوقی
17
۸۰٫۵۳
اجتماعی
27
۸۰٫۸۵
ایمنی
48
۸۸٫۳۹
49 فرانسه ۸۸٫۳۸
فرانسه
رده‌بندی جهانی
21/ 180
۷۸٫۶۵
سیاسی
21
۷۸٫۹۳
اقتصادی
22
۶۶٫۲۷
حقوقی
31
۷۸٫۱۸
اجتماعی
26
۸۱٫۵
ایمنی
49
۸۸٫۳۸
50 انگلستان ۸۸٫۲۹
انگلستان
رده‌بندی جهانی
23/ 180
۷۷٫۵۱
سیاسی
19
۸۰٫۱۲
اقتصادی
18
۶۹٫۴۲
حقوقی
42
۷۴٫۳۵
اجتماعی
40
۷۵٫۳۸
ایمنی
50
۸۸٫۲۹
51 رومانی ۸۸٫۲
رومانی
رده‌بندی جهانی
49/ 180
۶۸٫۴۵
سیاسی
48
۶۱٫۹۲
اقتصادی
69
۴۸٫۲
حقوقی
55
۷۰٫۵۴
اجتماعی
49
۷۳٫۳۸
ایمنی
51
۸۸٫۲
52 بلژیک ۸۸٫۱
بلژیک
رده‌بندی جهانی
16/ 180
۸۱٫۴۹
سیاسی
16
۸۱٫۹۶
اقتصادی
14
۷۱٫۴۱
حقوقی
24
۷۹٫۴۹
اجتماعی
7
۸۶٫۵۱
ایمنی
52
۸۸٫۱
53 مالت ۸۷٫۹
مالت
رده‌بندی جهانی
73/ 180
۶۰٫۹۶
سیاسی
99
۴۵٫۳۵
اقتصادی
61
۴۹٫۵۷
حقوقی
95
۶۰٫۱
اجتماعی
88
۶۱٫۹
ایمنی
53
۸۷٫۹
54 لهستان ۸۷٫۲
لهستان
رده‌بندی جهانی
47/ 180
۶۹٫۱۷
سیاسی
75
۵۱٫۶۳
اقتصادی
37
۵۹٫۴۶
حقوقی
57
۷۰٫۱۹
اجتماعی
35
۷۷٫۳۸
ایمنی
54
۸۷٫۲
55 کره جنوبی ۸۷٫۰۴
کره جنوبی
رده‌بندی جهانی
62/ 180
۶۴٫۸۷
سیاسی
77
۵۱٫۱۱
اقتصادی
46
۵۴٫۹
حقوقی
59
۶۹٫۵۱
اجتماعی
89
۶۱٫۷۷
ایمنی
55
۸۷٫۰۴
56 موریس ۸۶٫۹
موریس
رده‌بندی جهانی
57/ 180
۶۵٫۵۵
سیاسی
79
۵۰٫۴۳
اقتصادی
74
۴۷٫۴
حقوقی
83
۶۲٫۸۸
اجتماعی
28
۸۰٫۱۲
ایمنی
56
۸۶٫۹
57 سازمان کشورهای شرق کارارئیب ۸۶٫۸۲
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
رده‌بندی جهانی
68/ 180
۶۲٫۸۳
سیاسی
66
۵۴٫۶۳
اقتصادی
56
۵۰٫۴
حقوقی
105
۵۷٫۰۱
اجتماعی
75
۶۵٫۲۸
ایمنی
57
۸۶٫۸۲
58 مجارستان ۸۵٫۹۷
مجارستان
رده‌بندی جهانی
67/ 180
۶۲٫۹۸
سیاسی
124
۳۸٫۵۵
اقتصادی
68
۴۸٫۲۳
حقوقی
67
۶۷٫۸۸
اجتماعی
46
۷۴٫۲۹
ایمنی
58
۸۵٫۹۷
59 یونان ۸۵٫۷۸
یونان
رده‌بندی جهانی
88/ 180
۵۷٫۱۵
سیاسی
101
۴۵٫۲۵
اقتصادی
123
۳۷٫۶۱
حقوقی
76
۶۴٫۶۸
اجتماعی
120
۵۲٫۴۴
ایمنی
59
۸۵٫۷۸
60 کنگو - برازاویل ۸۵٫۲۴
کنگو - برازاویل
رده‌بندی جهانی
69/ 180
۶۲٫۵۷
سیاسی
70
۵۴٫۲۸
اقتصادی
95
۴۲٫۹۲
حقوقی
82
۶۳٫۲۷
اجتماعی
69
۶۷٫۱۴
ایمنی
60
۸۵٫۲۴
61 بلغارستان ۸۵٫۰۸
بلغارستان
رده‌بندی جهانی
59/ 180
۶۵٫۳۲
سیاسی
50
۶۰٫۶۳
اقتصادی
105
۴۱٫۶
حقوقی
50
۷۲٫۲۴
اجتماعی
70
۶۷٫۰۶
ایمنی
61
۸۵٫۰۸
62 سنگاپور ۸۴٫۷۶
سنگاپور
رده‌بندی جهانی
126/ 180
۴۷٫۱۹
سیاسی
133
۳۵٫۲۹
اقتصادی
134
۳۵٫۹۴
حقوقی
162
۳۰٫۵۸
اجتماعی
127
۴۹٫۴
ایمنی
62
۸۴٫۷۶
63 قبرس شمالی ۸۴٫۷۴
قبرس شمالی
رده‌بندی جهانی
90/ 180
۵۶٫۷۲
سیاسی
96
۴۶٫۹
اقتصادی
96
۴۲٫۶۱
حقوقی
108
۵۶٫۱۲
اجتماعی
116
۵۳٫۲۵
ایمنی
63
۸۴٫۷۴
64 مالاوی ۸۴٫۳۹
مالاوی
رده‌بندی جهانی
63/ 180
۶۴٫۴۶
سیاسی
53
۵۸٫۷۸
اقتصادی
79
۴۶٫۰۶
حقوقی
75
۶۴٫۹۶
اجتماعی
66
۶۸٫۱۲
ایمنی
64
۸۴٫۳۹
65 گامبیا ۸۴٫۰۱
گامبیا
رده‌بندی جهانی
58/ 180
۶۵٫۵۳
سیاسی
57
۵۷٫۵۶
اقتصادی
66
۴۸٫۵۱
حقوقی
93
۶۰٫۷۱
اجتماعی
37
۷۶٫۸۷
ایمنی
65
۸۴٫۰۱
66 زامبیا ۸۳٫۹۳
زامبیا
رده‌بندی جهانی
95/ 180
۵۵٫۳۸
سیاسی
108
۴۳٫۶۶
اقتصادی
137
۳۵٫۴۲
حقوقی
99
۵۷٫۹۳
اجتماعی
110
۵۵٫۹۵
ایمنی
66
۸۳٫۹۳
67 مالزی ۸۳٫۷۲
مالزی
رده‌بندی جهانی
107/ 180
۵۲٫۰۷
سیاسی
106
۴۴٫۳۵
اقتصادی
82
۴۵٫۶۳
حقوقی
156
۳۴٫۰۴
اجتماعی
119
۵۲٫۶۲
ایمنی
67
۸۳٫۷۲
68 شیلی ۸۳٫۵۷
شیلی
رده‌بندی جهانی
52/ 180
۶۷٫۳۲
سیاسی
32
۶۸٫۸۴
اقتصادی
76
۴۶٫۹۸
حقوقی
64
۶۸٫۷۵
اجتماعی
65
۶۸٫۴۵
ایمنی
68
۸۳٫۵۷
69 گیانا ۸۳٫۳۳
گیانا
رده‌بندی جهانی
77/ 180
۶۰٫۱
سیاسی
103
۴۴٫۹۳
اقتصادی
77
۴۶٫۶۱
حقوقی
94
۶۰٫۴۶
اجتماعی
76
۶۵٫۱۸
ایمنی
69
۸۳٫۳۳
70 بوسنی هرزوگوین ۸۳٫۱۲
بوسنی هرزوگوین
رده‌بندی جهانی
81/ 180
۵۸٫۸۵
سیاسی
104
۴۴٫۵۳
اقتصادی
112
۴۰٫۳۴
حقوقی
71
۶۷٫۴
اجتماعی
100
۵۸٫۸۷
ایمنی
70
۸۳٫۱۲
71 ژاپن ۸۲٫۹۵
ژاپن
رده‌بندی جهانی
70/ 180
۶۲٫۱۲
سیاسی
73
۵۳٫۰۷
اقتصادی
44
۵۵٫۸۳
حقوقی
80
۶۴٫۳۵
اجتماعی
113
۵۴٫۳۸
ایمنی
71
۸۲٫۹۵
72 غنا ۸۲٫۹۴
غنا
رده‌بندی جهانی
50/ 180
۶۷٫۷۱
سیاسی
51
۵۹٫۵
اقتصادی
72
۴۷٫۹۲
حقوقی
38
۷۴٫۷۹
اجتماعی
48
۷۳٫۴۱
ایمنی
72
۸۲٫۹۴
73 پاپوآ گینه نو ۸۲٫۸۶
پاپوآ گینه نو
رده‌بندی جهانی
91/ 180
۵۶٫۰۲
سیاسی
111
۴۲٫۱۷
اقتصادی
75
۴۷٫۰۸
حقوقی
117
۵۱٫۵۴
اجتماعی
109
۵۶٫۴۳
ایمنی
73
۸۲٫۸۶
74 تایلند ۸۲٫۶۲
تایلند
رده‌بندی جهانی
87/ 180
۵۸٫۱۲
سیاسی
68
۵۴٫۳۵
اقتصادی
65
۴۸٫۵۴
حقوقی
121
۵۰٫۵۸
اجتماعی
112
۵۴٫۵۲
ایمنی
74
۸۲٫۶۲
75 آرژانتین ۸۲٫۳۴
آرژانتین
رده‌بندی جهانی
66/ 180
۶۳٫۱۳
سیاسی
65
۵۴٫۸۳
اقتصادی
119
۳۸٫۴۵
حقوقی
37
۷۶٫۱۲
اجتماعی
80
۶۳٫۸۹
ایمنی
75
۸۲٫۳۴
76 پاناما ۸۱٫۹۴
پاناما
رده‌بندی جهانی
83/ 180
۵۸٫۵۵
سیاسی
113
۴۱٫۱۸
اقتصادی
58
۴۹٫۸۳
حقوقی
110
۵۵٫۱۳
اجتماعی
77
۶۴٫۶۸
ایمنی
76
۸۱٫۹۴
77 سیرالئون ۸۱٫۳۹
سیرالئون
رده‌بندی جهانی
64/ 180
۶۴٫۲۷
سیاسی
67
۵۴٫۵۵
اقتصادی
92
۴۳٫۵۶
حقوقی
60
۶۹٫۲۳
اجتماعی
53
۷۲٫۶۲
ایمنی
77
۸۱٫۳۹
78 لیبریا ۸۰٫۲۷
لیبریا
رده‌بندی جهانی
60/ 180
۶۵٫۱۳
سیاسی
64
۵۴٫۸۷
اقتصادی
80
۴۵٫۹۸
حقوقی
45
۷۳٫۰۸
اجتماعی
55
۷۱٫۴۳
ایمنی
78
۸۰٫۲۷
79 کویت ۷۹٫۹۶
کویت
رده‌بندی جهانی
131/ 180
۴۴٫۶۶
سیاسی
125
۳۷٫۴۲
اقتصادی
155
۳۲٫۱۳
حقوقی
132
۴۵٫۹۶
اجتماعی
170
۲۷٫۸۵
ایمنی
79
۷۹٫۹۶
80 جمهوری آفریقای مرکزی ۷۹٫۷۶
جمهوری آفریقای مرکزی
رده‌بندی جهانی
76/ 180
۶۰٫۱۲
سیاسی
87
۴۸٫۵۵
اقتصادی
84
۴۴٫۹۷
حقوقی
78
۶۴٫۴۲
اجتماعی
86
۶۲٫۹
ایمنی
80
۷۹٫۷۶
80 مالدیو ۷۹٫۷۶
مالدیو
رده‌بندی جهانی
106/ 180
۵۲٫۳۶
سیاسی
109
۴۳٫۴۸
اقتصادی
133
۳۶٫۰۴
حقوقی
111
۵۴٫۴۲
اجتماعی
131
۴۸٫۱
ایمنی
80
۷۹٫۷۶
82 بوستاوانا ۷۹٫۵۹
بوستاوانا
رده‌بندی جهانی
79/ 180
۵۹٫۷۸
سیاسی
80
۴۹٫۹
اقتصادی
97
۴۲٫۵۶
حقوقی
103
۵۷٫۲۸
اجتماعی
61
۶۹٫۵۶
ایمنی
82
۷۹٫۵۹
82 گابون ۷۹٫۵۹
گابون
رده‌بندی جهانی
56/ 180
۶۵٫۸۳
سیاسی
54
۵۸٫۵۱
اقتصادی
60
۴۹٫۷۴
حقوقی
57
۷۰٫۱۹
اجتماعی
57
۷۱٫۰۹
ایمنی
82
۷۹٫۵۹
84 اردن ۷۹٫۳۷
اردن
رده‌بندی جهانی
132/ 180
۴۴٫۳
سیاسی
143
۳۱٫۷
اقتصادی
135
۳۵٫۶۸
حقوقی
153
۳۶٫۰۶
اجتماعی
143
۳۸٫۶۹
ایمنی
84
۷۹٫۳۷
85 صربستان ۷۸٫۹۷
صربستان
رده‌بندی جهانی
98/ 180
۵۴٫۴۸
سیاسی
140
۳۳٫۰۷
اقتصادی
130
۳۶٫۴۶
حقوقی
56
۷۰٫۳۲
اجتماعی
115
۵۳٫۵۷
ایمنی
85
۷۸٫۹۷
86 کومور ۷۸٫۵۷
کومور
رده‌بندی جهانی
71/ 180
۶۱٫۴۷
سیاسی
85
۴۸٫۸۴
اقتصادی
54
۵۲٫۱۹
حقوقی
87
۶۲٫۰۲
اجتماعی
74
۶۵٫۷۱
ایمنی
86
۷۸٫۵۷
87 اندونزی ۷۷٫۹۸
اندونزی
رده‌بندی جهانی
111/ 180
۵۱٫۱۵
سیاسی
123
۳۸٫۹۵
اقتصادی
150
۳۳٫۴۶
حقوقی
101
۵۷٫۵۷
اجتماعی
133
۴۷٫۷۷
ایمنی
87
۷۷٫۹۸
88 گینه اکوادور ۷۷٫۳۸
گینه اکوادور
رده‌بندی جهانی
127/ 180
۴۶٫۴۹
سیاسی
137
۳۳٫۶۲
اقتصادی
161
۳۱٫۴۶
حقوقی
142
۴۰٫۹۶
اجتماعی
129
۴۹٫۰۵
ایمنی
88
۷۷٫۳۸
89 برونئی ۷۶٫۹۹
برونئی
رده‌بندی جهانی
117/ 180
۵۰٫۰۹
سیاسی
82
۴۹٫۴۲
اقتصادی
83
۴۵٫۱۶
حقوقی
141
۴۱٫۰۸
اجتماعی
146
۳۷٫۸۳
ایمنی
89
۷۶٫۹۹
90 ماداگاسکار ۷۶٫۹۸
ماداگاسکار
رده‌بندی جهانی
100/ 180
۵۴٫۰۷
سیاسی
112
۴۱٫۹۱
اقتصادی
145
۳۴٫۰۳
حقوقی
106
۵۶٫۷۳
اجتماعی
92
۶۰٫۷۱
ایمنی
90
۷۶٫۹۸
91 عمان ۷۶٫۵۱
عمان
رده‌بندی جهانی
137/ 180
۴۲٫۵۲
سیاسی
130
۳۵٫۸۸
اقتصادی
122
۳۷٫۷۴
حقوقی
168
۲۶٫۷۸
اجتماعی
154
۳۵٫۷
ایمنی
91
۷۶٫۵۱
92 گینه بیسائو ۷۶٫۱۳
گینه بیسائو
رده‌بندی جهانی
92/ 180
۵۵٫۹۵
سیاسی
88
۴۸٫۲۶
اقتصادی
116
۳۹٫۳۸
حقوقی
88
۶۱٫۹۲
اجتماعی
114
۵۴٫۰۵
ایمنی
92
۷۶٫۱۳
93 بنین ۷۵٫۸۳
بنین
رده‌بندی جهانی
89/ 180
۵۶٫۷۳
سیاسی
93
۴۷٫۶۸
اقتصادی
115
۳۹٫۴۸
حقوقی
102
۵۷٫۳۱
اجتماعی
83
۶۳٫۳۳
ایمنی
93
۷۵٫۸۳
94 آفریقای جنوبی ۷۴٫۹۵
آفریقای جنوبی
رده‌بندی جهانی
38/ 180
۷۳٫۷۳
سیاسی
27
۷۲٫۵۷
اقتصادی
38
۵۸٫۷۸
حقوقی
19
۸۰٫۲۹
اجتماعی
25
۸۲٫۰۶
ایمنی
94
۷۴٫۹۵
95 جمهوری دومینیکن ۷۴٫۲۴
جمهوری دومینیکن
رده‌بندی جهانی
35/ 180
۷۳٫۸۹
سیاسی
26
۷۲٫۶۱
اقتصادی
51
۵۳٫۵۴
حقوقی
5
۸۶٫۹۲
اجتماعی
24
۸۲٫۱۴
ایمنی
95
۷۴٫۲۴
96 کنیا ۷۲٫۰۹
کنیا
رده‌بندی جهانی
102/ 180
۵۳٫۲۲
سیاسی
122
۳۸٫۹۷
اقتصادی
127
۳۷٫۰۴
حقوقی
96
۵۹٫۴
اجتماعی
101
۵۸٫۶
ایمنی
96
۷۲٫۰۹
97 بوتان ۷۱٫۴۳
بوتان
رده‌بندی جهانی
147/ 180
۳۷٫۲۹
سیاسی
154
۲۵٫۸
اقتصادی
162
۳۱٫۰۴
حقوقی
165
۲۹٫۶۲
اجتماعی
169
۲۸٫۵۷
ایمنی
97
۷۱٫۴۳
98 تانزانیا ۷۱٫۴۲
تانزانیا
رده‌بندی جهانی
97/ 180
۵۴٫۸
سیاسی
94
۴۷٫۴۱
اقتصادی
108
۴۱٫۰۷
حقوقی
120
۵۰٫۶۹
اجتماعی
82
۶۳٫۴۴
ایمنی
98
۷۱٫۴۲
99 ساحل عاج ۷۰٫۲۸
ساحل عاج
رده‌بندی جهانی
53/ 180
۶۶٫۸۹
سیاسی
49
۶۱٫۴۳
اقتصادی
45
۵۵٫۰۵
حقوقی
40
۷۴٫۶۳
اجتماعی
51
۷۳٫۰۸
ایمنی
99
۷۰٫۲۸
100 آنگولا ۷۰٫۲۵
آنگولا
رده‌بندی جهانی
104/ 180
۵۲٫۴۴
سیاسی
115
۴۰٫۸۲
اقتصادی
128
۳۶٫۸۱
حقوقی
109
۵۵٫۹۸
اجتماعی
102
۵۸٫۳۳
ایمنی
100
۷۰٫۲۵
101 زیمبابوه ۶۸٫۵
زیمبابوه
رده‌بندی جهانی
116/ 180
۵۰٫۳۱
سیاسی
126
۳۶٫۹۶
اقتصادی
110
۴۰٫۶۳
حقوقی
114
۵۲٫۷۶
اجتماعی
118
۵۲٫۶۸
ایمنی
101
۶۸٫۵
102 قرقیزستان ۶۷٫۵۹
قرقیزستان
رده‌بندی جهانی
120/ 180
۴۹٫۱۱
سیاسی
149
۳۰٫۱۹
اقتصادی
64
۴۸٫۷۳
حقوقی
129
۴۸٫۴
اجتماعی
124
۵۰٫۶۶
ایمنی
102
۶۷٫۵۹
103 گینه ۶۶٫۹۵
گینه
رده‌بندی جهانی
78/ 180
۵۹٫۹۷
سیاسی
83
۴۹٫۲۸
اقتصادی
57
۵۰
حقوقی
77
۶۴٫۵۸
اجتماعی
62
۶۹٫۰۵
ایمنی
103
۶۶٫۹۵
104 برزیل ۶۶٫۳۷
برزیل
رده‌بندی جهانی
82/ 180
۵۸٫۵۹
سیاسی
55
۵۷٫۸۹
اقتصادی
86
۴۴٫۶۸
حقوقی
73
۶۶٫۸۸
اجتماعی
105
۵۷٫۱۴
ایمنی
104
۶۶٫۳۷
105 مغولستان ۶۵٫۹۶
مغولستان
رده‌بندی جهانی
109/ 180
۵۱٫۳۴
سیاسی
118
۴۰٫۳۵
اقتصادی
151
۳۲٫۷۵
حقوقی
107
۵۶٫۳۱
اجتماعی
91
۶۱٫۳۱
ایمنی
105
۶۵٫۹۶
106 اکواتور ۶۵٫۴۸
اکواتور
رده‌بندی جهانی
110/ 180
۵۱٫۳
سیاسی
120
۳۹٫۵۷
اقتصادی
94
۴۳٫۳۳
حقوقی
92
۶۰٫۷۷
اجتماعی
136
۴۷٫۳۸
ایمنی
106
۶۵٫۴۸
107 نیجر ۶۴٫۴۲
نیجر
رده‌بندی جهانی
80/ 180
۵۹٫۷۱
سیاسی
68
۵۴٫۳۵
اقتصادی
87
۴۴٫۵۸
حقوقی
68
۶۷٫۶۹
اجتماعی
68
۶۷٫۵
ایمنی
107
۶۴٫۴۲
108 بورکینافاسو ۶۱٫۶۴
بورکینافاسو
رده‌بندی جهانی
86/ 180
۵۸٫۲۴
سیاسی
92
۴۷٫۹۴
اقتصادی
47
۵۴٫۸۹
حقوقی
84
۶۲٫۸
اجتماعی
79
۶۳٫۹۲
ایمنی
108
۶۱٫۶۴
109 نپال ۶۱٫۴۱
نپال
رده‌بندی جهانی
74/ 180
۶۰٫۵۲
سیاسی
62
۵۵٫۴۶
اقتصادی
52
۵۲٫۹۲
حقوقی
52
۷۱٫۴۱
اجتماعی
90
۶۱٫۴۳
ایمنی
109
۶۱٫۴۱
110 گرجستان ۶۱٫۳۵
گرجستان
رده‌بندی جهانی
103/ 180
۵۳٫۰۵
سیاسی
127
۳۶٫۲۳
اقتصادی
114
۳۹٫۹۳
حقوقی
72
۶۷٫۳۱
اجتماعی
93
۶۰٫۴۵
ایمنی
110
۶۱٫۳۵
111 لسو‌تو ۶۰٫۱۶
لسو‌تو
رده‌بندی جهانی
122/ 180
۴۸٫۹۲
سیاسی
98
۴۵٫۵۱
اقتصادی
129
۳۶٫۶۷
حقوقی
135
۴۵٫۳۸
اجتماعی
107
۵۶٫۹
ایمنی
111
۶۰٫۱۶
112 آلبانی ۵۹٫۱۶
آلبانی
رده‌بندی جهانی
99/ 180
۵۴٫۱
سیاسی
110
۴۲٫۲۷
اقتصادی
142
۳۴٫۶۴
حقوقی
69
۶۷٫۴۷
اجتماعی
71
۶۶٫۹۶
ایمنی
112
۵۹٫۱۶
113 بلیوی ۵۷٫۷
بلیوی
رده‌بندی جهانی
124/ 180
۴۸٫۸۸
سیاسی
145
۳۱٫۲۴
اقتصادی
121
۳۸٫۰۸
حقوقی
100
۵۷٫۵۹
اجتماعی
97
۵۹٫۷۹
ایمنی
113
۵۷٫۷
114 چاد ۵۷٫۶۷
چاد
رده‌بندی جهانی
96/ 180
۵۴٫۸۱
سیاسی
86
۴۸٫۷۳
اقتصادی
93
۴۳٫۴۹
حقوقی
91
۶۱٫۰۶
اجتماعی
84
۶۳٫۱
ایمنی
114
۵۷٫۶۷
115 بروندی ۵۷٫۳۷
بروندی
رده‌بندی جهانی
108/ 180
۵۱٫۷۸
سیاسی
100
۴۵٫۳۲
اقتصادی
85
۴۴٫۸۹
حقوقی
113
۵۳٫۳۲
اجتماعی
103
۵۸٫۰۱
ایمنی
115
۵۷٫۳۷
116 توگو ۵۶٫۷۶
توگو
رده‌بندی جهانی
113/ 180
۵۰٫۸۹
سیاسی
105
۴۴٫۳۸
اقتصادی
100
۴۲٫۲۷
حقوقی
119
۵۱٫۲
اجتماعی
96
۵۹٫۸۲
ایمنی
116
۵۶٫۷۶
117 الجزایر ۵۶٫۷۵
الجزایر
رده‌بندی جهانی
139/ 180
۴۱٫۹۸
سیاسی
142
۳۲٫۱۶
اقتصادی
153
۳۲٫۵۵
حقوقی
134
۴۵٫۴۳
اجتماعی
140
۴۳٫۰۱
ایمنی
117
۵۶٫۷۵
118 ایالات متحده امریکا ۵۶٫۳۱
ایالات متحده امریکا
رده‌بندی جهانی
55/ 180
۶۶٫۵۹
سیاسی
29
۶۹٫۰۳
اقتصادی
33
۶۱٫۰۷
حقوقی
41
۷۴٫۴۹
اجتماعی
54
۷۲٫۰۶
ایمنی
118
۵۶٫۳۱
119 پاراگوئه ۵۵٫۲۷
پاراگوئه
رده‌بندی جهانی
115/ 180
۵۰٫۴۸
سیاسی
114
۴۰٫۹
اقتصادی
139
۳۴٫۹۵
حقوقی
78
۶۴٫۴۲
اجتماعی
108
۵۶٫۸۸
ایمنی
119
۵۵٫۲۷
120 اوگاندا ۵۵
اوگاندا
رده‌بندی جهانی
128/ 180
۴۶
سیاسی
139
۳۳٫۴۸
اقتصادی
116
۳۹٫۳۸
حقوقی
125
۵۰
اجتماعی
121
۵۲٫۱۴
ایمنی
120
۵۵
121 کوسووو ۵۴٫۸۱
کوسووو
رده‌بندی جهانی
75/ 180
۶۰٫۱۹
سیاسی
59
۵۶٫۶۱
اقتصادی
71
۴۸٫۰۵
حقوقی
44
۷۳٫۹۲
اجتماعی
67
۶۷٫۵۶
ایمنی
121
۵۴٫۸۱
122 کامبوج ۵۴٫۸
کامبوج
رده‌بندی جهانی
151/ 180
۳۴٫۲۸
سیاسی
163
۲۰٫۲۱
اقتصادی
168
۲۷٫۵۵
حقوقی
152
۳۶٫۳۲
اجتماعی
158
۳۲٫۵۴
ایمنی
122
۵۴٫۸
123 مراکش / صحرای غربی ۵۴٫۶۳
مراکش / صحرای غربی
رده‌بندی جهانی
129/ 180
۴۵٫۹۷
سیاسی
119
۴۰٫۳۱
اقتصادی
135
۳۵٫۶۸
حقوقی
128
۴۸٫۹۲
اجتماعی
125
۵۰٫۳
ایمنی
123
۵۴٫۶۳
124 سنگال ۵۱٫۷۱
سنگال
رده‌بندی جهانی
94/ 180
۵۵٫۴۴
سیاسی
74
۵۲٫۹
اقتصادی
90
۴۴٫۲۱
حقوقی
85
۶۲٫۵
اجتماعی
72
۶۵٫۸۷
ایمنی
124
۵۱٫۷۱
125 قزاقستان ۵۱٫۰۲
قزاقستان
رده‌بندی جهانی
142/ 180
۴۱٫۱۱
سیاسی
148
۳۰٫۳۳
اقتصادی
137
۳۵٫۴۲
حقوقی
148
۳۷٫۹۱
اجتماعی
123
۵۰٫۸۵
ایمنی
125
۵۱٫۰۲
126 تونس ۵۰٫۹۲
تونس
رده‌بندی جهانی
118/ 180
۴۹٫۹۷
سیاسی
91
۴۸٫۰۴
اقتصادی
109
۴۰٫۹۴
حقوقی
123
۵۰٫۱۹
اجتماعی
98
۵۹٫۷۶
ایمنی
126
۵۰٫۹۲
127 ال‌سالوادور ۴۹٫۰۴
ال‌سالوادور
رده‌بندی جهانی
133/ 180
۴۴٫۰۱
سیاسی
150
۲۹٫۲۱
اقتصادی
101
۴۲٫۲۳
حقوقی
122
۵۰٫۳
اجتماعی
128
۴۹٫۲۷
ایمنی
127
۴۹٫۰۴
128 پرو ۴۸٫۷۳
پرو
رده‌بندی جهانی
125/ 180
۴۷٫۷۶
سیاسی
121
۳۹٫۴۴
اقتصادی
118
۳۹٫۲۹
حقوقی
98
۵۸٫۱
اجتماعی
117
۵۳٫۲۳
ایمنی
128
۴۸٫۷۳
129 موزامبیک ۴۸٫۶۸
موزامبیک
رده‌بندی جهانی
105/ 180
۵۲٫۴۲
سیاسی
116
۴۰٫۷۶
اقتصادی
78
۴۶٫۱۸
حقوقی
81
۶۴٫۱۸
اجتماعی
87
۶۲٫۳
ایمنی
129
۴۸٫۶۸
130 هنگ کنگ ۴۷٫۶۷
هنگ کنگ
رده‌بندی جهانی
135/ 180
۴۳٫۰۶
سیاسی
134
۳۴٫۶۸
اقتصادی
81
۴۵٫۸۸
حقوقی
145
۳۹٫۳۳
اجتماعی
134
۴۷٫۷۳
ایمنی
130
۴۷٫۶۷
131 هايیتی ۴۵٫۲۶
هايیتی
رده‌بندی جهانی
93/ 180
۵۵٫۹۲
سیاسی
72
۵۳٫۳۸
اقتصادی
88
۴۴٫۴۴
حقوقی
69
۶۷٫۴۷
اجتماعی
62
۶۹٫۰۵
ایمنی
131
۴۵٫۲۶
132 فلیپین ۴۴٫۴۴
فلیپین
رده‌بندی جهانی
134/ 180
۴۳٫۳۶
سیاسی
128
۳۶٫۱۴
اقتصادی
126
۳۷٫۱۱
حقوقی
130
۴۷٫۴۸
اجتماعی
122
۵۱٫۶۴
ایمنی
132
۴۴٫۴۴
133 لیبی ۴۴٫۱۶
لیبی
رده‌بندی جهانی
143/ 180
۴۰٫۵۹
سیاسی
117
۴۰٫۵
اقتصادی
125
۳۷٫۲۷
حقوقی
136
۴۴٫۲۳
اجتماعی
151
۳۶٫۷۷
ایمنی
133
۴۴٫۱۶
134 کوبا ۴۳٫۰۵
کوبا
رده‌بندی جهانی
168/ 180
۲۵٫۶۳
سیاسی
176
۱۴٫۸۶
اقتصادی
171
۲۴٫۴۸
حقوقی
180
۱۵٫۶۳
اجتماعی
162
۳۰٫۱۶
ایمنی
134
۴۳٫۰۵
135 لائوس ۴۲٫۳۳
لائوس
رده‌بندی جهانی
153/ 180
۳۳٫۷۶
سیاسی
155
۲۵
اقتصادی
113
۴۰٫۱
حقوقی
159
۳۱٫۰۱
اجتماعی
160
۳۰٫۳۶
ایمنی
135
۴۲٫۳۳
136 اوزبکستان ۴۲٫۲۸
اوزبکستان
رده‌بندی جهانی
148/ 180
۳۷٫۲۷
سیاسی
152
۲۸٫۰۲
اقتصادی
143
۳۴٫۴۹
حقوقی
137
۴۳٫۵۹
اجتماعی
145
۳۷٫۹۶
ایمنی
136
۴۲٫۲۸
137 اسرائیل ۴۲٫۰۲
اسرائیل
رده‌بندی جهانی
101/ 180
۵۳٫۲۳
سیاسی
60
۵۶٫۳۴
اقتصادی
39
۵۸٫۳۳
حقوقی
127
۴۹٫۰۴
اجتماعی
94
۶۰٫۴۲
ایمنی
137
۴۲٫۰۲
138 لبنان ۴۱٫۹۲
لبنان
رده‌بندی جهانی
140/ 180
۴۱٫۹۱
سیاسی
102
۴۵٫۰۳
اقتصادی
141
۳۴٫۸۲
حقوقی
133
۴۵٫۶
اجتماعی
141
۴۲٫۱۸
ایمنی
138
۴۱٫۹۲
139 کلمبیا ۴۱٫۷۵
کلمبیا
رده‌بندی جهانی
119/ 180
۴۹٫۶۳
سیاسی
90
۴۸٫۰۵
اقتصادی
124
۳۷٫۵۸
حقوقی
48
۷۲٫۷۱
اجتماعی
132
۴۸٫۰۸
ایمنی
139
۴۱٫۷۵
140 سریلانکا ۴۱٫۶۸
سریلانکا
رده‌بندی جهانی
150/ 180
۳۵٫۲۱
سیاسی
147
۳۰٫۴۳
اقتصادی
154
۳۲٫۱۶
حقوقی
139
۴۲٫۱۹
اجتماعی
165
۲۹٫۶۱
ایمنی
140
۴۱٫۶۸
141 نیجریه ۴۱٫۴
نیجریه
رده‌بندی جهانی
112/ 180
۵۱٫۰۳
سیاسی
95
۴۷٫۲۶
اقتصادی
104
۴۱٫۹
حقوقی
89
۶۱٫۶۵
اجتماعی
85
۶۲٫۹۶
ایمنی
141
۴۱٫۴
142 اوکراين ۴۱٫۱۱
اوکراين
رده‌بندی جهانی
61/ 180
۶۵
سیاسی
36
۶۷٫۱۵
اقتصادی
32
۶۲٫۲۴
حقوقی
28
۷۸٫۶۱
اجتماعی
39
۷۵٫۸۹
ایمنی
142
۴۱٫۱۱
143 جیبوتی ۴۰٫۱۳
جیبوتی
رده‌بندی جهانی
161/ 180
۳۰٫۱۴
سیاسی
156
۲۴٫۱۲
اقتصادی
169
۲۶٫۷۴
حقوقی
161
۳۰٫۶۳
اجتماعی
168
۲۹٫۰۸
ایمنی
143
۴۰٫۱۳
144 ونزوئلا ۳۹٫۹۱
ونزوئلا
رده‌بندی جهانی
156/ 180
۳۳٫۰۶
سیاسی
170
۱۷٫۶۸
اقتصادی
160
۳۱٫۶۳
حقوقی
151
۳۷٫۳۳
اجتماعی
142
۳۸٫۷۴
ایمنی
144
۳۹٫۹۱
145 تاجیکستان ۳۹٫۱
تاجیکستان
رده‌بندی جهانی
155/ 180
۳۳٫۳۱
سیاسی
153
۲۷٫۲۶
اقتصادی
159
۳۱٫۶۴
حقوقی
147
۳۸٫۳۴
اجتماعی
161
۳۰٫۲۱
ایمنی
145
۳۹٫۱
146 سومالی ۳۸٫۵۶
سومالی
رده‌بندی جهانی
145/ 180
۳۹٫۴
سیاسی
129
۳۵٫۹۹
اقتصادی
103
۴۲٫۰۱
حقوقی
155
۳۵٫۵۸
اجتماعی
139
۴۴٫۸۴
ایمنی
146
۳۸٫۵۶
147 جمهوری دموکراتیک کنگو ۳۸٫۳۴
جمهوری دموکراتیک کنگو
رده‌بندی جهانی
123/ 180
۴۸٫۹۱
سیاسی
97
۴۶٫۵۲
اقتصادی
99
۴۲٫۲۹
حقوقی
117
۵۱٫۵۴
اجتماعی
73
۶۵٫۸۳
ایمنی
147
۳۸٫۳۴
148 سودان جنوبی ۳۷٫۵۲
سودان جنوبی
رده‌بندی جهانی
136/ 180
۴۲٫۵۷
سیاسی
144
۳۱٫۳۴
اقتصادی
91
۴۳٫۷۵
حقوقی
116
۵۲٫۰۴
اجتماعی
130
۴۸٫۲۱
ایمنی
148
۳۷٫۵۲
149 مالی ۳۷٫۴۷
مالی
رده‌بندی جهانی
114/ 180
۵۰٫۵۶
سیاسی
89
۴۸٫۱۲
اقتصادی
89
۴۴٫۴۱
حقوقی
97
۵۹٫۲۷
اجتماعی
81
۶۳٫۵۳
ایمنی
149
۳۷٫۴۷
150 بحرین ۳۷٫۱۵
بحرین
رده‌بندی جهانی
173/ 180
۲۳٫۲۱
سیاسی
171
۱۷٫۴۶
اقتصادی
174
۲۰٫۹۲
حقوقی
175
۱۹٫۸۱
اجتماعی
175
۲۰٫۷
ایمنی
150
۳۷٫۱۵
151 گواتمالا ۳۵٫۷۸
گواتمالا
رده‌بندی جهانی
138/ 180
۴۲٫۲۸
سیاسی
138
۳۳٫۵۷
اقتصادی
120
۳۸٫۱۳
حقوقی
104
۵۷٫۲۴
اجتماعی
137
۴۶٫۶۷
ایمنی
151
۳۵٫۷۸
152 هندوراس ۳۵٫۵۱
هندوراس
رده‌بندی جهانی
146/ 180
۳۸٫۱۸
سیاسی
132
۳۵٫۳۶
اقتصادی
140
۳۴٫۸۹
حقوقی
126
۴۹٫۱۷
اجتماعی
153
۳۵٫۹۵
ایمنی
152
۳۵٫۵۱
153 کامرون ۳۴٫۹۷
کامرون
رده‌بندی جهانی
130/ 180
۴۴٫۹۵
سیاسی
107
۴۳٫۶۸
اقتصادی
144
۳۴٫۰۹
حقوقی
115
۵۲٫۷۱
اجتماعی
99
۵۹٫۳۱
ایمنی
153
۳۴٫۹۷
154 یمن ۳۴٫۶۷
یمن
رده‌بندی جهانی
154/ 180
۳۳٫۶۷
سیاسی
135
۳۳٫۹۱
اقتصادی
166
۲۸٫۳۳
حقوقی
144
۴۰
اجتماعی
159
۳۱٫۴۳
ایمنی
154
۳۴٫۶۷
155 ترکیه ۳۴٫۶۳
ترکیه
رده‌بندی جهانی
158/ 180
۳۱٫۶
سیاسی
165
۲۰٫۰۲
اقتصادی
165
۲۸٫۹۱
حقوقی
150
۳۷٫۳۸
اجتماعی
150
۳۷٫۰۵
ایمنی
155
۳۴٫۶۳
156 اتیوپی ۳۴٫۱۳
اتیوپی
رده‌بندی جهانی
141/ 180
۴۱٫۳۷
سیاسی
136
۳۳٫۹
اقتصادی
107
۴۱٫۲
حقوقی
124
۵۰
اجتماعی
135
۴۷٫۶۲
ایمنی
156
۳۴٫۱۳
157 امارات متحده عربی ۳۳٫۳۹
امارات متحده عربی
رده‌بندی جهانی
160/ 180
۳۰٫۶۲
سیاسی
160
۲۱٫۱۶
اقتصادی
98
۴۲٫۵
حقوقی
169
۲۶٫۵۴
اجتماعی
166
۲۹٫۵۲
ایمنی
157
۳۳٫۳۹
158 ترکمنستان ۳۲٫۳۲
ترکمنستان
رده‌بندی جهانی
175/ 180
۲۲٫۰۱
سیاسی
178
۱۳٫۲۲
اقتصادی
180
۱۷٫۸۸
حقوقی
160
۳۰٫۹۳
اجتماعی
180
۱۵٫۶۷
ایمنی
158
۳۲٫۳۲
159 آذربایجان ۳۱٫۲۷
آذربایجان
رده‌بندی جهانی
164/ 180
۲۷٫۹۹
سیاسی
173
۱۷٫۰۸
اقتصادی
179
۱۸٫۰۱
حقوقی
154
۳۵٫۸۵
اجتماعی
147
۳۷٫۷۶
ایمنی
159
۳۱٫۲۷
160 روندا ۳۰٫۵۶
روندا
رده‌بندی جهانی
144/ 180
۴۰٫۵۴
سیاسی
131
۳۵٫۶۵
اقتصادی
156
۳۲٫۰۸
حقوقی
111
۵۴٫۴۲
اجتماعی
126
۵۰
ایمنی
160
۳۰٫۵۶
161 سودان ۲۹٫۳۹
سودان
رده‌بندی جهانی
149/ 180
۳۵٫۷۳
سیاسی
141
۳۲٫۸۷
اقتصادی
152
۳۲٫۶۶
حقوقی
149
۳۷٫۶۴
اجتماعی
138
۴۶٫۰۹
ایمنی
161
۲۹٫۳۹
162 هند ۲۸٫۹۷
هند
رده‌بندی جهانی
159/ 180
۳۱٫۲۸
سیاسی
159
۲۱٫۵۸
اقتصادی
157
۳۱٫۶۷
حقوقی
143
۴۰٫۸۷
اجتماعی
156
۳۳٫۳۳
ایمنی
162
۲۸٫۹۷
163 عراق ۲۸٫۶۹
عراق
رده‌بندی جهانی
169/ 180
۲۵٫۴۸
سیاسی
162
۲۰٫۶۵
اقتصادی
173
۲۲٫۱۴
حقوقی
170
۲۶٫۴۴
اجتماعی
167
۲۹٫۴۶
ایمنی
163
۲۸٫۶۹
164 نیکاراگوئه ۲۷٫۷۷
نیکاراگوئه
رده‌بندی جهانی
163/ 180
۲۹٫۲
سیاسی
172
۱۷٫۲۳
اقتصادی
145
۳۴٫۰۳
حقوقی
163
۳۰٫۳۴
اجتماعی
152
۳۶٫۶۴
ایمنی
164
۲۷٫۷۷
165 مکزیک ۲۷٫۲۸
مکزیک
رده‌بندی جهانی
121/ 180
۴۹٫۰۱
سیاسی
81
۴۹٫۶۹
اقتصادی
102
۴۲٫۱۱
حقوقی
65
۶۷٫۹۹
اجتماعی
104
۵۷٫۹۹
ایمنی
165
۲۷٫۲۸
166 مصر ۲۷٫۲۷
مصر
رده‌بندی جهانی
170/ 180
۲۵٫۱
سیاسی
174
۱۶٫۱
اقتصادی
170
۲۴٫۶۹
حقوقی
164
۲۹٫۸۱
اجتماعی
171
۲۷٫۶۲
ایمنی
166
۲۷٫۲۷
167 بنگلادش ۲۷٫۰۳
بنگلادش
رده‌بندی جهانی
165/ 180
۲۷٫۶۴
سیاسی
167
۱۹٫۳۶
اقتصادی
167
۲۷٫۸۳
حقوقی
158
۳۱٫۳۲
اجتماعی
157
۳۲٫۶۵
ایمنی
167
۲۷٫۰۳
168 روسیه ۲۷
روسیه
رده‌بندی جهانی
162/ 180
۲۹٫۸۶
سیاسی
166
۱۹٫۸۸
اقتصادی
148
۳۳٫۷۲
حقوقی
157
۳۱٫۴۳
اجتماعی
149
۳۷٫۲۸
ایمنی
168
۲۷
169 پاکستان ۲۵٫۸۸
پاکستان
رده‌بندی جهانی
152/ 180
۳۳٫۹
سیاسی
151
۲۹٫۱۷
اقتصادی
147
۳۳٫۷۳
حقوقی
138
۴۲٫۹۷
اجتماعی
148
۳۷٫۷۳
ایمنی
169
۲۵٫۸۸
170 ویتنام ۲۵٫۸۶
ویتنام
رده‌بندی جهانی
174/ 180
۲۲٫۳۱
سیاسی
178
۱۳٫۲۲
اقتصادی
176
۲۰٫۵۷
حقوقی
166
۲۸٫۳۷
اجتماعی
172
۲۳٫۵۱
ایمنی
170
۲۵٫۸۶
171 روسیه سفید ۲۴٫۲۱
روسیه سفید
رده‌بندی جهانی
167/ 180
۲۶٫۸
سیاسی
175
۱۵٫۹۴
اقتصادی
132
۳۶٫۳۴
حقوقی
176
۱۸٫۸
اجتماعی
143
۳۸٫۶۹
ایمنی
171
۲۴٫۲۱
172 چین ۲۳٫۹۳
چین
رده‌بندی جهانی
172/ 180
۲۳٫۳۶
سیاسی
168
۱۹٫۱۴
اقتصادی
163
۲۹٫۶۵
حقوقی
172
۲۲٫۲۸
اجتماعی
173
۲۱٫۷۹
ایمنی
172
۲۳٫۹۳
173 عربستان سعودی ۲۳٫۸۴
عربستان سعودی
رده‌بندی جهانی
166/ 180
۲۷٫۱۴
سیاسی
161
۲۱٫۰۱
اقتصادی
111
۴۰٫۳۶
حقوقی
173
۲۰٫۴۳
اجتماعی
163
۳۰٫۰۶
ایمنی
173
۲۳٫۸۴
174 کره شمالی ۲۰٫۵۷
کره شمالی
رده‌بندی جهانی
177/ 180
۲۰٫۶۶
سیاسی
169
۱۸٫۰۴
اقتصادی
175
۲۰٫۵۹
حقوقی
167
۲۶٫۸۲
اجتماعی
178
۱۷٫۲۷
ایمنی
174
۲۰٫۵۷
175 فلسطین ۲۰٫۴۴
فلسطین
رده‌بندی جهانی
157/ 180
۳۱٫۹۲
سیاسی
146
۳۱٫۰۴
اقتصادی
149
۳۳٫۵۱
حقوقی
146
۳۹٫۱
اجتماعی
155
۳۵٫۵۲
ایمنی
175
۲۰٫۴۴
176 ایران ۲۰٫۰۲
ایران
رده‌بندی جهانی
176/ 180
۲۱٫۳
سیاسی
157
۲۳٫۱۹
اقتصادی
172
۲۳٫۴۴
حقوقی
174
۲۰٫۰۳
اجتماعی
176
۱۹٫۸۴
ایمنی
176
۲۰٫۰۲
177 برمه ۱۹٫۴۸
برمه
رده‌بندی جهانی
171/ 180
۲۴٫۴۱
سیاسی
158
۲۲٫۱۷
اقتصادی
157
۳۱٫۶۷
حقوقی
177
۱۸٫۷۵
اجتماعی
164
۳۰
ایمنی
177
۱۹٫۴۸
178 اریتره ۱۴٫۲۶
اریتره
رده‌بندی جهانی
180/ 180
۱۶٫۶۴
سیاسی
180
۱۲٫۷۵
اقتصادی
178
۱۸٫۵۴
حقوقی
178
۱۶٫۹۲
اجتماعی
174
۲۰٫۷۱
ایمنی
178
۱۴٫۲۶
179 افغانستان ۱۳٫۹
افغانستان
رده‌بندی جهانی
178/ 180
۱۹٫۰۹
سیاسی
164
۲۰٫۰۷
اقتصادی
164
۲۹٫۰۶
حقوقی
179
۱۶٫۳۵
اجتماعی
179
۱۶٫۰۷
ایمنی
179
۱۳٫۹
180 سوریه ۱۱٫۵۵
سوریه
رده‌بندی جهانی
179/ 180
۱۷٫۴۱
سیاسی
177
۱۴٫۳۵
اقتصادی
177
۱۹٫۶۹
حقوقی
171
۲۳٫۷۵
اجتماعی
177
۱۷٫۷۲
ایمنی
180
۱۱٫۵۵

شاخص امنیت امکان یافتن، گردآوری و انتشار اخبار و اطلاعات روزنامه‌نگاری را بدون هراس از خطر جسمی، روانی یا حرفه‌ای ارزیابی می‌کند.

040557085100
رتبه کشورها safامتیاز 2023 safامتیاز ؟نوع 2023تفاوت امتیاز با
1
لوکزامبورگ
۹۶٫۸۳
۹۱٫۶۷
13
2
لیختن اشتاین
۹۶٫۱۶
۹۴٫۴۴
4
3
ساموآ
۹۶٫۰۳
۹۹٫۰۹
-2
4
سويیس
۹۵٫۹۲
۹۱٫۵۲
11
5
دانمارک
۹۵٫۰۹
۹۵
0
6
استونی
۹۴٫۸۸
۹۰٫۷۹
14
7
نروژ
۹۴٫۷۴
۹۵٫۹۸
-4
8
تیمور شرقی
۹۴٫۳۵
۹۵٫۹۳
-4
9
ایرلند
۹۴٫۰۵
۹۶٫۹۴
-7
10
موریتانی
۹۳٫۶۵
۷۷٫۷۸
68
11
تونگا
۹۳٫۳۳
۹۳٫۸۹
-2
12
ایسلند
۹۳٫۲۴
۹۲٫۲۲
0
13
آندورا
۹۳٫۱۵
۹۲٫۷۸
-3
14
بلیز
۹۳٫۰۶
۸۸٫۸۹
13
15
پرتغال
۹۳٫۰۳
۹۱٫۴۸
1
16
تایوان
۹۲٫۷۶
۹۲٫۰۶
-3
17
سی‌شل
۹۲٫۶۲
۸۷٫۵۶
15
18
کاستاریکا
۹۲٫۵۹
۹۰٫۵۶
3
19
چک
۹۲٫۵۸
۹۲٫۲۷
-8
20
جامائیکا
۹۲٫۲۵
۸۵٫۲۴
19
21
فنلاند
۹۲٫۱۳
۹۰٫۳۵
2
22
سوئد
۹۲٫۱۲
۸۴٫۷۲
18
23
لیتوانی
۹۲٫۱
۹۴٫۳۳
-15
24
ترنتی و توبوگو
۹۲٫۰۶
۹۴٫۴۴
-18
25
کیپورد
۹۲٫۰۳
۹۰٫۰۱
0
26
لتوانی
۹۱٫۹
۹۱٫۲۶
-8
27
سورینام
۹۱٫۸۷
۹۱٫۱۱
-8
28
هلند
۹۱٫۲۳
۸۰٫۱۸
39
29
اسلوانی
۹۰٫۵۸
۸۴٫۷۲
11
30
اتریش
۹۰٫۵۳
۸۹٫۲
-4
31
مونته‌نگرو
۹۰٫۴۸
۸۳٫۲۵
19
32
زلاند نو
۹۰٫۲۴
۹۱٫۳
-15
33
اسپانیا
۹۰٫۰۸
۸۲٫۵۱
22
34
ارمنستان
۸۹٫۸۸
۸۳٫۹۸
12
34
نامیبیا
۸۹٫۸۸
۹۰٫۴۸
-12
36
کانادا
۸۹٫۷۶
۸۲٫۵۶
18
37
کرواسی
۸۹٫۶۸
۸۴٫۷۱
6
38
سوازیلند
۸۹٫۵۸
۷۱٫۴۴
53
39
جمهوری مقدونیه شمالی
۸۹٫۴۳
۸۱٫۲۷
25
40
آلمان
۸۹٫۲۹
۶۶٫۸۸
56
40
اروگويه
۸۹٫۲۹
۸۰٫۲
26
42
قبرس
۸۹٫۱۹
۸۸٫۴۴
-13
43
جزایر فیجی
۸۸٫۸۶
۷۹٫۲۶
29
44
ایتالیا
۸۸٫۸۶
۸۶٫۸۳
-9
45
قطر
۸۸٫۶۶
۸۳٫۹۳
2
46
مولداوی
۸۸٫۴۹
۸۱٫۹۱
15
47
استرالیا
۸۸٫۴۴
۸۷٫۴۶
-14
48
اسلواکی
۸۸٫۳۹
۹۰٫۰۷
-24
49
فرانسه
۸۸٫۳۸
۷۶٫۶۴
32
50
انگلستان
۸۸٫۲۹
۸۲٫۱۲
9
51
رومانی
۸۸٫۲
۸۳٫۰۳
0
52
بلژیک
۸۸٫۱
۸۰٫۵۳
13
53
مالت
۸۷٫۹
۸۴٫۳۱
-8
54
لهستان
۸۷٫۲
۸۵٫۸۲
-17
55
کره جنوبی
۸۷٫۰۴
۸۷٫۲۶
-21
56
موریس
۸۶٫۹
۸۲٫۱۳
2
57
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
۸۶٫۸۲
۷۷٫۰۴
23
58
مجارستان
۸۵٫۹۷
۸۱٫۶۶
4
59
یونان
۸۵٫۷۸
۷۱٫۴۴
32
60
کنگو - برازاویل
۸۵٫۲۴
۷۸٫۱۷
17
61
بلغارستان
۸۵٫۰۸
۸۲٫۹۴
-8
62
سنگاپور
۸۴٫۷۶
۷۸٫۸۹
12
63
قبرس شمالی
۸۴٫۷۴
۸۳٫۰۱
-11
64
مالاوی
۸۴٫۳۹
۷۴٫۷۳
20
65
گامبیا
۸۴٫۰۱
۸۳٫۴۶
-16
66
زامبیا
۸۳٫۹۳
۸۱٫۴۶
-3
67
مالزی
۸۳٫۷۲
۸۵٫۴۶
-29
68
شیلی
۸۳٫۵۷
۵۱٫۴۹
56
69
گیانا
۸۳٫۳۳
۸۴٫۷۲
-29
70
بوسنی هرزوگوین
۸۳٫۱۲
۷۸٫۲۴
6
71
ژاپن
۸۲٫۹۵
۸۱٫۹۹
-11
72
غنا
۸۲٫۹۴
۶۱٫۲۵
31
73
پاپوآ گینه نو
۸۲٫۸۶
۸۸٫۸۹
-46
74
تایلند
۸۲٫۶۲
۵۷٫۵۴
35
75
آرژانتین
۸۲٫۳۴
۷۴٫۲۷
11
76
پاناما
۸۱٫۹۴
۸۰
-6
77
سیرالئون
۸۱٫۳۹
۶۱٫۲۷
25
78
لیبریا
۸۰٫۲۷
۶۹٫۶۲
16
79
کویت
۷۹٫۹۶
۷۷٫۷۸
-1
80
جمهوری آفریقای مرکزی
۷۹٫۷۶
۵۴٫۹۷
32
80
مالدیو
۷۹٫۷۶
۸۲٫۴۸
-23
82
بوستاوانا
۷۹٫۵۹
۸۰٫۱۴
-13
82
گابون
۷۹٫۵۹
۸۰٫۱۷
-14
84
اردن
۷۹٫۳۷
۶۱٫۶۸
17
85
صربستان
۷۸٫۹۷
۷۴٫۳۱
0
86
کومور
۷۸٫۵۷
۷۹٫۲۱
-13
87
اندونزی
۷۷٫۹۸
۵۴٫۴۹
28
88
گینه اکوادور
۷۷٫۳۸
۷۳٫۴۷
-1
89
برونئی
۷۶٫۹۹
۷۵٫۸۳
-7
90
ماداگاسکار
۷۶٫۹۸
۷۸٫۳۹
-15
91
عمان
۷۶٫۵۱
۶۶٫۱۱
6
92
گینه بیسائو
۷۶٫۱۳
۶۴٫۹۵
6
93
بنین
۷۵٫۸۳
۵۳٫۹
24
94
آفریقای جنوبی
۷۴٫۹۵
۸۳٫۹
-46
95
جمهوری دومینیکن
۷۴٫۲۴
۸۲٫۵
-39
96
کنیا
۷۲٫۰۹
۴۲٫۹۹
40
97
بوتان
۷۱٫۴۳
۸۷٫۶۲
-66
98
تانزانیا
۷۱٫۴۲
۵۸٫۷۸
9
99
ساحل عاج
۷۰٫۲۸
۷۱٫۷۹
-9
100
آنگولا
۷۰٫۲۵
۶۰٫۲
4
101
زیمبابوه
۶۸٫۵
۴۲٫۹۸
36
102
قرقیزستان
۶۷٫۵۹
۵۴٫۹۱
11
103
گینه
۶۶٫۹۵
۶۸٫۵۵
-8
104
برزیل
۶۶٫۳۷
۳۶٫۳
45
105
مغولستان
۶۵٫۹۶
۷۹٫۴۹
-34
106
اکواتور
۶۵٫۴۸
۴۸٫۷۶
22
107
نیجر
۶۴٫۴۲
۸۶٫۳۵
-71
108
بورکینافاسو
۶۱٫۶۴
۷۵٫۵۵
-25
109
نپال
۶۱٫۴۱
۵۹٫۰۴
-3
110
گرجستان
۶۱٫۳۵
۶۱٫۹
-10
111
لسو‌تو
۶۰٫۱۶
۸۷٫۷۸
-81
112
آلبانی
۵۹٫۱۶
۷۰٫۴۵
-19
113
بلیوی
۵۷٫۷
۴۶٫۶۸
17
114
چاد
۵۷٫۶۷
۳۴٫۶۲
40
115
بروندی
۵۷٫۳۷
۵۲٫۸۴
3
116
توگو
۵۶٫۷۶
۸۴٫۴۵
-72
117
الجزایر
۵۶٫۷۵
۵۱٫۷۲
5
118
ایالات متحده امریکا
۵۶٫۳۱
۵۲٫۴۹
2
119
پاراگوئه
۵۵٫۲۷
۴۸٫۵۱
10
120
اوگاندا
۵۵
۳۰٫۵۲
44
121
کوسووو
۵۴٫۸۱
۷۲٫۹۵
-33
122
کامبوج
۵۴٫۸
۴۰٫۰۵
22
123
مراکش / صحرای غربی
۵۴٫۶۳
۴۲٫۰۷
16
124
سنگال
۵۱٫۷۱
۵۵٫۵۱
-13
125
قزاقستان
۵۱٫۰۲
۴۵٫۵۴
8
126
تونس
۵۰٫۹۲
۵۴٫۶
-12
127
ال‌سالوادور
۴۹٫۰۴
۷۲٫۰۳
-38
128
پرو
۴۸٫۷۳
۴۲
12
129
موزامبیک
۴۸٫۶۸
۵۲٫۷۳
-10
130
هنگ کنگ
۴۷٫۶۷
۴۳٫۱۵
5
131
هايیتی
۴۵٫۲۶
۳۶٫۰۲
21
132
فلیپین
۴۴٫۴۴
۳۷٫۳
16
133
لیبی
۴۴٫۱۶
۴۲٫۳۶
5
134
کوبا
۴۳٫۰۵
۳۲٫۱۴
24
135
لائوس
۴۲٫۳۳
۵۰٫۱۹
-10
136
اوزبکستان
۴۲٫۲۸
۴۸٫۹۸
-9
137
اسرائیل
۴۲٫۰۲
۴۴٫۳
-3
138
لبنان
۴۱٫۹۲
۵۸
-30
139
کلمبیا
۴۱٫۷۵
۳۴٫۰۱
16
140
سریلانکا
۴۱٫۶۸
۵۴٫۳۲
-24
141
نیجریه
۴۱٫۴
۳۷٫۳۸
6
142
اوکراين
۴۱٫۱۱
۲۰٫۷۸
37
143
جیبوتی
۴۰٫۱۳
۵۱٫۹
-22
144
ونزوئلا
۳۹٫۹۱
۴۰٫۹۶
-2
145
تاجیکستان
۳۹٫۱
۳۶٫۳
4
146
سومالی
۳۸٫۵۶
۲۸٫۵
23
147
جمهوری دموکراتیک کنگو
۳۸٫۳۴
۳۵٫۴۲
6
148
سودان جنوبی
۳۷٫۵۲
۵۱٫۵۴
-25
149
مالی
۳۷٫۴۷
۵۹٫۸۸
-44
150
بحرین
۳۷٫۱۵
۴۱٫۶۴
-9
151
گواتمالا
۳۵٫۷۸
۳۶٫۱۵
0
152
هندوراس
۳۵٫۵۱
۲۷٫۶۱
19
153
کامرون
۳۴٫۹۷
۴۶٫۵۸
-22
154
یمن
۳۴٫۶۷
۲۱٫۳۷
24
155
ترکیه
۳۴٫۶۳
۳۲٫۵۸
2
156
اتیوپی
۳۴٫۱۳
۳۸٫۸۲
-10
157
امارات متحده عربی
۳۳٫۳۹
۵۶٫۷۷
-47
158
ترکمنستان
۳۲٫۳۲
۴۶٫۵۳
-26
159
آذربایجان
۳۱٫۲۷
۴۹٫۳۵
-33
160
روندا
۳۰٫۵۶
۴۰٫۹۱
-17
161
سودان
۲۹٫۳۹
۶۲٫۰۵
-62
162
هند
۲۸٫۹۷
۲۷٫۱۲
10
163
عراق
۲۸٫۶۹
۲۹٫۹
2
164
نیکاراگوئه
۲۷٫۷۷
۳۱٫۶۵
-4
165
مکزیک
۲۷٫۲۸
۲۳٫۶۸
9
166
مصر
۲۷٫۲۷
۳۱٫۰۲
-4
167
بنگلادش
۲۷٫۰۳
۲۹٫۶
0
168
روسیه
۲۷
۳۱٫۸۲
-9
169
پاکستان
۲۵٫۸۸
۲۳٫۵۷
7
170
ویتنام
۲۵٫۸۶
۳۰٫۶۶
-7
171
روسیه سفید
۲۴٫۲۱
۲۹٫۴۵
-3
172
چین
۲۳٫۹۳
۲۴٫۸۷
1
173
عربستان سعودی
۲۳٫۸۴
۳۹٫۸
-28
174
کره شمالی
۲۰٫۵۷
۳۳٫۲۵
-18
175
فلسطین
۲۰٫۴۴
۲۷٫۹۵
-5
176
ایران
۲۰٫۰۲
۲۳٫۶۲
-1
177
برمه
۱۹٫۴۸
۱۹٫۶
3
178
اریتره
۱۴٫۲۶
۲۹٫۶۱
-12
179
افغانستان
۱۳٫۹
۳۱٫۴۱
-18
180
سوریه
۱۱٫۵۵
۲۳٫۰۷
-3