رده‌بندی
2022رده‌بندی
Score saf
1 لیختن اشتاین ۹۶٫۴۶
لیختن اشتاین
رده‌بندی جهانی
10/ 180
۸۴٫۰۳
سیاسی
20
۸۰٫۳۶
اقتصادی
19
۶۸٫۷۸
حقوقی
15
۸۴٫۷۴
اجتماعی
14
۸۹٫۸
ایمنی
1
۹۶٫۴۶
2 ایرلند ۹۵٫۵۸
ایرلند
رده‌بندی جهانی
6/ 180
۸۸٫۳
سیاسی
9
۸۹٫۲۴
اقتصادی
8
۷۹٫۰۸
حقوقی
14
۸۵٫۰۹
اجتماعی
4
۹۲٫۵
ایمنی
2
۹۵٫۵۸
3 کاستاریکا ۹۴٫۷۸
کاستاریکا
رده‌بندی جهانی
8/ 180
۸۵٫۹۲
سیاسی
17
۸۱٫۶۲
اقتصادی
11
۷۲٫۹۶
حقوقی
6
۸۷٫۷۲
اجتماعی
4
۹۲٫۵
ایمنی
3
۹۴٫۷۸
4 بوتان ۹۳٫۸۸
بوتان
رده‌بندی جهانی
33/ 180
۷۶٫۴۶
سیاسی
25
۷۸٫۷۹
اقتصادی
34
۶۲٫۲۴
حقوقی
67
۷۰٫۳۹
اجتماعی
60
۷۷
ایمنی
4
۹۳٫۸۸
5 تیمور شرقی ۹۳٫۶۵
تیمور شرقی
رده‌بندی جهانی
17/ 180
۸۱٫۸۹
سیاسی
14
۸۵٫۴۵
اقتصادی
20
۶۸٫۷۱
حقوقی
11
۸۵٫۹۶
اجتماعی
65
۷۵٫۶۷
ایمنی
5
۹۳٫۶۵
6 استونی ۹۳٫۲
استونی
رده‌بندی جهانی
4/ 180
۸۸٫۸۳
سیاسی
5
۹۱٫۱۱
اقتصادی
6
۸۱٫۹۷
حقوقی
5
۸۷٫۸۷
اجتماعی
13
۹۰
ایمنی
6
۹۳٫۲
7 دانمارک ۹۲٫۹۷
دانمارک
رده‌بندی جهانی
2/ 180
۹۰٫۲۷
سیاسی
2
۹۴٫۳۴
اقتصادی
3
۸۳٫۶۷
حقوقی
4
۸۹٫۱۸
اجتماعی
9
۹۱٫۱۷
ایمنی
7
۹۲٫۹۷
8 جامائیکا ۹۲٫۵۲
جامائیکا
رده‌بندی جهانی
12/ 180
۸۳٫۳۵
سیاسی
32
۷۴٫۸۵
اقتصادی
14
۷۱٫۹۴
حقوقی
24
۸۲٫۴۶
اجتماعی
1
۹۵
ایمنی
8
۹۲٫۵۲
8 ترنتی و توبوگو ۹۲٫۵۲
ترنتی و توبوگو
رده‌بندی جهانی
25/ 180
۷۸٫۶۸
سیاسی
34
۷۳٫۹۴
اقتصادی
23
۶۷٫۸۶
حقوقی
56
۷۴٫۵۶
اجتماعی
31
۸۴٫۵
ایمنی
8
۹۲٫۵۲
10 فنلاند ۹۲٫۲۶
فنلاند
رده‌بندی جهانی
5/ 180
۸۸٫۴۲
سیاسی
6
۹۰٫۴
اقتصادی
5
۸۲٫۰۳
حقوقی
9
۸۶٫۶۴
اجتماعی
10
۹۰٫۷۷
ایمنی
10
۹۲٫۲۶
11 نروژ ۹۲٫۰۳
نروژ
رده‌بندی جهانی
1/ 180
۹۲٫۶۵
سیاسی
1
۹۴٫۸۹
اقتصادی
1
۹۰٫۳۸
حقوقی
1
۹۲٫۲۳
اجتماعی
2
۹۳٫۷۱
ایمنی
11
۹۲٫۰۳
12 نامیبیا ۹۱٫۸۴
نامیبیا
رده‌بندی جهانی
18/ 180
۸۱٫۸۴
سیاسی
37
۷۲٫۹۷
اقتصادی
17
۶۹٫۸
حقوقی
22
۸۲٫۹۸
اجتماعی
8
۹۱٫۶
ایمنی
12
۹۱٫۸۴
13 ایسلند ۹۱٫۵
ایسلند
رده‌بندی جهانی
15/ 180
۸۲٫۶۹
سیاسی
13
۸۶٫۲۱
اقتصادی
28
۶۵٫۵۶
حقوقی
23
۸۲٫۶۸
اجتماعی
23
۸۷٫۵
ایمنی
13
۹۱٫۵
13 سی‌شل ۹۱٫۵
سی‌شل
رده‌بندی جهانی
13/ 180
۸۳٫۳۳
سیاسی
19
۸۰٫۴۵
اقتصادی
18
۶۹٫۱۳
حقوقی
13
۸۵٫۳۱
اجتماعی
11
۹۰٫۲۵
ایمنی
13
۹۱٫۵
15 تونگا ۸۹٫۸
تونگا
رده‌بندی جهانی
49/ 180
۶۹٫۷۴
سیاسی
48
۶۹٫۷
اقتصادی
47
۵۳٫۰۶
حقوقی
86
۶۶٫۶۷
اجتماعی
87
۶۹٫۵
ایمنی
15
۸۹٫۸
16 ساموآ ۸۹٫۱۲
ساموآ
رده‌بندی جهانی
45/ 180
۷۱٫۳۹
سیاسی
67
۶۱٫۸۲
اقتصادی
41
۵۶٫۱۲
حقوقی
92
۶۴٫۹۱
اجتماعی
30
۸۵
ایمنی
16
۸۹٫۱۲
17 جمهوری چک ۸۸٫۸۱
جمهوری چک
رده‌بندی جهانی
20/ 180
۸۰٫۵۴
سیاسی
22
۷۹٫۶۶
اقتصادی
36
۶۱٫۵۶
حقوقی
18
۸۴٫۲۱
اجتماعی
20
۸۸٫۴۴
ایمنی
17
۸۸٫۸۱
18 پرتغال ۸۸٫۷۳
پرتغال
رده‌بندی جهانی
7/ 180
۸۷٫۰۷
سیاسی
4
۹۱٫۸۶
اقتصادی
9
۷۷٫۴۱
حقوقی
18
۸۴٫۲۱
اجتماعی
3
۹۳٫۱۴
ایمنی
18
۸۸٫۷۳
19 کیپورد ۸۸٫۱۶
کیپورد
رده‌بندی جهانی
36/ 180
۷۵٫۳۷
سیاسی
39
۷۲٫۵۵
اقتصادی
32
۶۲٫۷۶
حقوقی
44
۷۷٫۹۸
اجتماعی
68
۷۵٫۴
ایمنی
19
۸۸٫۱۶
20 لوکزامبورگ ۸۸٫۱۴
لوکزامبورگ
رده‌بندی جهانی
21/ 180
۷۹٫۸۱
سیاسی
15
۸۲٫۹۴
اقتصادی
27
۶۶٫۳۳
حقوقی
60
۷۲٫۹۳
اجتماعی
19
۸۸٫۷۱
ایمنی
20
۸۸٫۱۴
21 زلاند نو ۸۷٫۷۶
زلاند نو
رده‌بندی جهانی
11/ 180
۸۳٫۵۴
سیاسی
7
۹۰٫۱۵
اقتصادی
10
۷۵٫۲۶
حقوقی
54
۷۴٫۷۸
اجتماعی
15
۸۹٫۷۵
ایمنی
21
۸۷٫۷۶
22 آندورا ۸۷٫۴۸
آندورا
رده‌بندی جهانی
53/ 180
۶۸٫۷۹
سیاسی
50
۶۸٫۱۲
اقتصادی
54
۵۰٫۴۱
حقوقی
71
۶۹٫۱۲
اجتماعی
91
۶۸٫۸
ایمنی
22
۸۷٫۴۸
23 لیتوانی ۸۷٫۳۷
لیتوانی
رده‌بندی جهانی
9/ 180
۸۴٫۱۴
سیاسی
11
۸۷٫۰۱
اقتصادی
13
۷۲٫۱۶
حقوقی
16
۸۴٫۴۶
اجتماعی
16
۸۹٫۷۱
ایمنی
23
۸۷٫۳۷
24 گیانا ۸۷٫۲۱
گیانا
رده‌بندی جهانی
34/ 180
۷۶٫۴۱
سیاسی
46
۷۰٫۰۶
اقتصادی
25
۶۷٫۷۶
حقوقی
51
۷۵٫۶۱
اجتماعی
43
۸۱٫۴
ایمنی
24
۸۷٫۲۱
25 تایوان ۸۷٫۰۲
تایوان
رده‌بندی جهانی
38/ 180
۷۴٫۰۸
سیاسی
33
۷۴٫۷۸
اقتصادی
49
۵۱٫۸۸
حقوقی
40
۷۹٫۰۱
اجتماعی
57
۷۷٫۶۹
ایمنی
25
۸۷٫۰۲
26 قبرس ۸۶٫۲۵
قبرس
رده‌بندی جهانی
65/ 180
۶۵٫۹۷
سیاسی
70
۶۱٫۲۱
اقتصادی
91
۴۲٫۰۹
حقوقی
56
۷۴٫۵۶
اجتماعی
101
۶۵٫۷۵
ایمنی
26
۸۶٫۲۵
27 سويیس ۸۵٫۹۲
سويیس
رده‌بندی جهانی
14/ 180
۸۲٫۷۲
سیاسی
8
۹۰
اقتصادی
21
۶۸٫۳۷
حقوقی
29
۸۰٫۹۹
اجتماعی
21
۸۸٫۳۳
ایمنی
27
۸۵٫۹۲
28 بلیز ۸۵٫۷۱
بلیز
رده‌بندی جهانی
47/ 180
۷۰٫۶۷
سیاسی
47
۷۰
اقتصادی
48
۵۲٫۰۴
حقوقی
100
۶۳٫۶
اجتماعی
38
۸۲
ایمنی
28
۸۵٫۷۱
29 مجارستان ۸۵٫۰۳
مجارستان
رده‌بندی جهانی
85/ 180
۵۹٫۸
سیاسی
119
۴۷٫۰۷
اقتصادی
141
۳۲٫۳۱
حقوقی
83
۶۷٫۲۵
اجتماعی
95
۶۷٫۳۳
ایمنی
29
۸۵٫۰۳
30 اروگويه ۸۴٫۵۸
اروگويه
رده‌بندی جهانی
44/ 180
۷۲٫۰۳
سیاسی
44
۷۰٫۳
اقتصادی
58
۴۹٫۳۲
حقوقی
20
۸۳٫۶۳
اجتماعی
78
۷۲٫۳۳
ایمنی
30
۸۴٫۵۸
31 اتریش ۸۴٫۲۹
اتریش
رده‌بندی جهانی
31/ 180
۷۶٫۷۴
سیاسی
26
۷۷٫۸۲
اقتصادی
37
۶۱٫۴۳
حقوقی
41
۷۸٫۹۵
اجتماعی
46
۸۱٫۲
ایمنی
31
۸۴٫۲۹
32 سوئد ۸۴٫۱۴
سوئد
رده‌بندی جهانی
3/ 180
۸۸٫۸۴
سیاسی
3
۹۱٫۹۶
اقتصادی
2
۸۷٫۶۶
حقوقی
3
۹۰٫۲۷
اجتماعی
12
۹۰٫۱۸
ایمنی
32
۸۴٫۱۴
33 لتوانی ۸۴٫۰۶
لتوانی
رده‌بندی جهانی
22/ 180
۷۹٫۱۷
سیاسی
24
۷۸٫۹۶
اقتصادی
29
۶۴٫۵۸
حقوقی
30
۸۰٫۸۹
اجتماعی
25
۸۷٫۳۶
ایمنی
33
۸۴٫۰۶
34 اسلواکی ۸۴٫۰۱
اسلواکی
رده‌بندی جهانی
27/ 180
۷۸٫۳۷
سیاسی
41
۷۱٫۴۴
اقتصادی
22
۶۷٫۹۸
حقوقی
26
۸۲٫۰۲
اجتماعی
26
۸۶٫۳۸
ایمنی
34
۸۴٫۰۱
35 اسپانیا ۸۳٫۴
اسپانیا
رده‌بندی جهانی
32/ 180
۷۶٫۷۱
سیاسی
38
۷۲٫۷۳
اقتصادی
31
۶۳٫۳۸
حقوقی
25
۸۲٫۱۶
اجتماعی
39
۸۱٫۸۹
ایمنی
35
۸۳٫۴
36 سازمان کشورهای شرق کارارئیب ۸۳٫۱۳
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
رده‌بندی جهانی
55/ 180
۶۸٫۴۹
سیاسی
61
۶۲٫۹۱
اقتصادی
62
۴۸٫۳۷
حقوقی
78
۶۸٫۲۵
اجتماعی
51
۷۹٫۸
ایمنی
36
۸۳٫۱۳
37 کانادا ۸۲٫۹۹
کانادا
رده‌بندی جهانی
19/ 180
۸۱٫۷۴
سیاسی
16
۸۲٫۲۷
اقتصادی
16
۷۱٫۱۷
حقوقی
33
۸۰٫۲۶
اجتماعی
6
۹۲
ایمنی
37
۸۲٫۹۹
38 موریس ۸۲٫۵
موریس
رده‌بندی جهانی
64/ 180
۶۶٫۰۷
سیاسی
91
۵۵٫۵۸
اقتصادی
64
۴۷٫۸۱
حقوقی
97
۶۴٫۱۶
اجتماعی
48
۸۰٫۲۹
ایمنی
38
۸۲٫۵
39 آرژانتین ۸۲٫۰۶
آرژانتین
رده‌بندی جهانی
29/ 180
۷۷٫۲۸
سیاسی
28
۷۶٫۳۶
اقتصادی
50
۵۱٫۵۳
حقوقی
2
۹۰٫۶۸
اجتماعی
29
۸۵٫۷۵
ایمنی
39
۸۲٫۰۶
40 نیجر ۸۱٫۶۹
نیجر
رده‌بندی جهانی
59/ 180
۶۷٫۸
سیاسی
65
۶۲٫۳
اقتصادی
73
۴۶٫۷۳
حقوقی
64
۷۱٫۷۵
اجتماعی
61
۷۶٫۵
ایمنی
40
۸۱٫۶۹
41 ساحل عاج ۸۱٫۶
ساحل عاج
رده‌بندی جهانی
37/ 180
۷۴٫۴۶
سیاسی
31
۷۴٫۸۹
اقتصادی
39
۵۸٫۴۵
حقوقی
50
۷۵٫۹۴
اجتماعی
41
۸۱٫۴۳
ایمنی
41
۸۱٫۶
42 کره جنوبی ۸۱٫۵
کره جنوبی
رده‌بندی جهانی
43/ 180
۷۲٫۱۱
سیاسی
42
۷۱٫۱۵
اقتصادی
43
۵۵٫۳۱
حقوقی
61
۷۲٫۸۱
اجتماعی
51
۷۹٫۸
ایمنی
42
۸۱٫۵
43 بلژیک ۸۱٫۳۵
بلژیک
رده‌بندی جهانی
23/ 180
۷۸٫۸۶
سیاسی
30
۷۵٫۰۳
اقتصادی
15
۷۱٫۲۲
حقوقی
37
۷۹٫۳
اجتماعی
24
۸۷٫۴
ایمنی
43
۸۱٫۳۵
44 مولداوی ۸۰٫۴۸
مولداوی
رده‌بندی جهانی
40/ 180
۷۳٫۴۷
سیاسی
45
۷۰٫۱۵
اقتصادی
63
۴۷٫۸۳
حقوقی
21
۸۳
اجتماعی
28
۸۵٫۸۸
ایمنی
44
۸۰٫۴۸
45 ژاپن ۸۰٫۱۹
ژاپن
رده‌بندی جهانی
71/ 180
۶۴٫۳۷
سیاسی
96
۵۴٫۶۶
اقتصادی
46
۵۳٫۷
حقوقی
88
۶۶٫۲۳
اجتماعی
96
۶۷٫۰۶
ایمنی
45
۸۰٫۱۹
46 قبرس شمالی ۸۰٫۱۴
قبرس شمالی
رده‌بندی جهانی
81/ 180
۶۱٫۰۸
سیاسی
87
۵۶٫۴۸
اقتصادی
108
۳۸٫۷۸
حقوقی
68
۶۹٫۸۲
اجتماعی
120
۶۰٫۲
ایمنی
46
۸۰٫۱۴
47 ارمنستان ۷۹٫۹۱
ارمنستان
رده‌بندی جهانی
51/ 180
۶۸٫۹۷
سیاسی
55
۶۶٫۲۶
اقتصادی
81
۴۴٫۴۴
حقوقی
45
۷۷٫۸۸
اجتماعی
63
۷۶٫۳۳
ایمنی
47
۷۹٫۹۱
48 استرالیا ۷۹٫۸۸
استرالیا
رده‌بندی جهانی
39/ 180
۷۳٫۷۷
سیاسی
27
۷۷٫۱۷
اقتصادی
30
۶۳٫۴۴
حقوقی
96
۶۴٫۱۸
اجتماعی
33
۸۴٫۱۷
ایمنی
48
۷۹٫۸۸
49 انگلستان ۷۹٫۳۳
انگلستان
رده‌بندی جهانی
24/ 180
۷۸٫۷۱
سیاسی
18
۸۰٫۵۷
اقتصادی
12
۷۲٫۷۵
حقوقی
48
۷۶٫۶۳
اجتماعی
32
۸۴٫۲۹
ایمنی
49
۷۹٫۳۳
50 برونئی ۷۸٫۹۱
برونئی
رده‌بندی جهانی
144/ 180
۴۲٫۵۳
سیاسی
146
۴۰٫۶۱
اقتصادی
148
۳۰٫۶۱
حقوقی
171
۲۸٫۵۱
اجتماعی
171
۳۴
ایمنی
50
۷۸٫۹۱
51 پاپوآ گینه نو ۷۸٫۲۳
پاپوآ گینه نو
رده‌بندی جهانی
62/ 180
۶۶٫۶۶
سیاسی
63
۶۲٫۴۲
اقتصادی
77
۴۵٫۲۴
حقوقی
89
۶۶٫۰۸
اجتماعی
44
۸۱٫۳۳
ایمنی
51
۷۸٫۲۳
52 کرواسی ۷۸٫۰۸
کرواسی
رده‌بندی جهانی
48/ 180
۷۰٫۴۲
سیاسی
49
۶۸٫۲۶
اقتصادی
53
۵۰٫۴۶
حقوقی
38
۷۹٫۱۹
اجتماعی
64
۷۶٫۰۹
ایمنی
52
۷۸٫۰۸
53 جمهوری مقدونیه شمالی ۷۷٫۸۵
جمهوری مقدونیه شمالی
رده‌بندی جهانی
57/ 180
۶۸٫۴۴
سیاسی
56
۶۶٫۱۶
اقتصادی
83
۴۳٫۷۱
حقوقی
28
۸۱٫۲۹
اجتماعی
74
۷۳٫۱۷
ایمنی
53
۷۷٫۸۵
54 جزایر فیجی ۷۷٫۵۵
جزایر فیجی
رده‌بندی جهانی
102/ 180
۵۶٫۹۱
سیاسی
128
۴۴٫۸۵
اقتصادی
104
۳۹٫۸
حقوقی
115
۵۸٫۳۳
اجتماعی
107
۶۴
ایمنی
54
۷۷٫۵۵
55 مالت ۷۶٫۸۷
مالت
رده‌بندی جهانی
78/ 180
۶۱٫۵۵
سیاسی
121
۴۶٫۸۲
اقتصادی
96
۴۱٫۳۳
حقوقی
79
۶۷٫۹۸
اجتماعی
69
۷۴٫۷۵
ایمنی
55
۷۶٫۸۷
56 اسلوانی ۷۶٫۶۱
اسلوانی
رده‌بندی جهانی
54/ 180
۶۸٫۵۴
سیاسی
78
۵۹٫۳۲
اقتصادی
65
۴۷٫۷
حقوقی
39
۷۹٫۱۱
اجتماعی
50
۷۹٫۹۴
ایمنی
56
۷۶٫۶۱
57 سورینام ۷۵٫۵۱
سورینام
رده‌بندی جهانی
52/ 180
۶۸٫۹۵
سیاسی
51
۶۷٫۸۸
اقتصادی
44
۵۵٫۱
حقوقی
102
۶۲٫۲۸
اجتماعی
34
۸۴
ایمنی
57
۷۵٫۵۱
58 سیرالئون ۷۵٫۱۴
سیرالئون
رده‌بندی جهانی
46/ 180
۷۱٫۰۳
سیاسی
35
۷۳٫۷۱
اقتصادی
55
۵۰٫۳۸
حقوقی
42
۷۸٫۴
اجتماعی
58
۷۷٫۵
ایمنی
58
۷۵٫۱۴
59 مالدیو ۷۵٫۱۲
مالدیو
رده‌بندی جهانی
87/ 180
۵۹٫۵۵
سیاسی
66
۶۲٫۲۷
اقتصادی
111
۳۸٫۲۷
حقوقی
85
۶۷٫۱۱
اجتماعی
134
۵۵
ایمنی
59
۷۵٫۱۲
60 بلغارستان ۷۵٫۰۲
بلغارستان
رده‌بندی جهانی
91/ 180
۵۹٫۱۲
سیاسی
95
۵۴٫۹۵
اقتصادی
150
۳۰٫۱
حقوقی
76
۶۸٫۷۱
اجتماعی
97
۶۶٫۸۳
ایمنی
60
۷۵٫۰۲
61 بوسنی هرزوگوین ۷۴٫۹۵
بوسنی هرزوگوین
رده‌بندی جهانی
67/ 180
۶۵٫۶۴
سیاسی
69
۶۱٫۵۶
اقتصادی
101
۴۰٫۲۳
حقوقی
35
۷۹٫۵۷
اجتماعی
79
۷۱٫۸۶
ایمنی
61
۷۴٫۹۵
62 سنگال ۷۴٫۸۴
سنگال
رده‌بندی جهانی
73/ 180
۶۳٫۰۷
سیاسی
79
۵۹٫۳۱
اقتصادی
90
۴۲٫۱۳
حقوقی
86
۶۶٫۶۷
اجتماعی
76
۷۲٫۴۳
ایمنی
62
۷۴٫۸۴
63 قرقیزستان ۷۴٫۸۳
قرقیزستان
رده‌بندی جهانی
72/ 180
۶۴٫۲۵
سیاسی
74
۵۹٫۹
اقتصادی
60
۴۸٫۶۴
حقوقی
73
۶۸٫۸۶
اجتماعی
90
۶۹
ایمنی
63
۷۴٫۸۳
64 گامبیا ۷۴٫۷۴
گامبیا
رده‌بندی جهانی
50/ 180
۶۹٫۲۵
سیاسی
43
۷۱٫۱۱
اقتصادی
51
۵۱٫۳۶
حقوقی
81
۶۷٫۶۹
اجتماعی
44
۸۱٫۳۳
ایمنی
64
۷۴٫۷۴
65 مونته‌نگرو ۷۴٫۳۳
مونته‌نگرو
رده‌بندی جهانی
63/ 180
۶۶٫۵۴
سیاسی
62
۶۲٫۵۱
اقتصادی
66
۴۷٫۶۷
حقوقی
47
۷۷٫۱۹
اجتماعی
80
۷۱
ایمنی
65
۷۴٫۳۳
66 مغولستان ۷۴٫۲۷
مغولستان
رده‌بندی جهانی
90/ 180
۵۹٫۱۷
سیاسی
93
۵۵٫۴۸
اقتصادی
121
۳۶٫۱۸
حقوقی
110
۶۰٫۳۷
اجتماعی
86
۶۹٫۵۵
ایمنی
66
۷۴٫۲۷
67 پاناما ۷۴٫۱۵
پاناما
رده‌بندی جهانی
74/ 180
۶۲٫۷۸
سیاسی
98
۵۴٫۲۴
اقتصادی
68
۴۷٫۴۵
حقوقی
98
۶۴٫۰۴
اجتماعی
72
۷۴
ایمنی
67
۷۴٫۱۵
68 ایتالیا ۷۳٫۴۸
ایتالیا
رده‌بندی جهانی
58/ 180
۶۸٫۱۶
سیاسی
57
۶۵٫۸۹
اقتصادی
67
۴۷٫۵۲
حقوقی
59
۷۳٫۹۳
اجتماعی
49
۸۰
ایمنی
68
۷۳٫۴۸
69 ماداگاسکار ۷۳٫۴۷
ماداگاسکار
رده‌بندی جهانی
98/ 180
۵۸٫۰۲
سیاسی
101
۵۲٫۵۸
اقتصادی
126
۳۵٫۰۸
حقوقی
93
۶۴٫۴۷
اجتماعی
105
۶۴٫۵
ایمنی
69
۷۳٫۴۷
70 کویت ۷۳٫۴۱
کویت
رده‌بندی جهانی
158/ 180
۳۷٫۸۷
سیاسی
170
۳۲٫۷۳
اقتصادی
175
۱۹٫۳۹
حقوقی
159
۳۶٫۸۴
اجتماعی
176
۲۷
ایمنی
70
۷۳٫۴۱
71 جمهوری دومینیکن ۷۲٫۷۹
جمهوری دومینیکن
رده‌بندی جهانی
30/ 180
۷۶٫۹
سیاسی
40
۷۱٫۵۲
اقتصادی
34
۶۲٫۲۴
حقوقی
11
۸۵٫۹۶
اجتماعی
6
۹۲
ایمنی
71
۷۲٫۷۹
72 ایالات متحده امریکا ۷۲٫۶۳
ایالات متحده امریکا
رده‌بندی جهانی
42/ 180
۷۲٫۷۴
سیاسی
36
۷۲٫۹۹
اقتصادی
38
۵۹٫۳۳
حقوقی
46
۷۷٫۳۲
اجتماعی
41
۸۱٫۴۳
ایمنی
72
۷۲٫۶۳
73 مالزی ۷۲٫۴۸
مالزی
رده‌بندی جهانی
113/ 180
۵۱٫۵۵
سیاسی
122
۴۶٫۵۲
اقتصادی
88
۴۲٫۶
حقوقی
155
۴۰٫۱۳
اجتماعی
128
۵۶
ایمنی
73
۷۲٫۴۸
74 آفریقای جنوبی ۷۲٫۳۹
آفریقای جنوبی
رده‌بندی جهانی
35/ 180
۷۵٫۵۶
سیاسی
29
۷۵٫۹۶
اقتصادی
33
۶۲٫۵۹
حقوقی
17
۸۴٫۳۶
اجتماعی
37
۸۲٫۵
ایمنی
74
۷۲٫۳۹
75 بوستاوانا ۷۲٫۱۱
بوستاوانا
رده‌بندی جهانی
95/ 180
۵۸٫۴۹
سیاسی
86
۵۶٫۹۷
اقتصادی
116
۳۷٫۲۴
حقوقی
122
۵۶٫۳۶
اجتماعی
85
۶۹٫۷۵
ایمنی
75
۷۲٫۱۱
76 موریتانی ۷۱٫۶۷
موریتانی
رده‌بندی جهانی
97/ 180
۵۸٫۱
سیاسی
94
۵۵٫۱۵
اقتصادی
125
۳۵٫۱۳
حقوقی
94
۶۴٫۲۹
اجتماعی
106
۶۴٫۲۹
ایمنی
76
۷۱٫۶۷
77 بروندی ۷۱٫۶۶
بروندی
رده‌بندی جهانی
107/ 180
۵۵٫۷۴
سیاسی
114
۵۰٫۰۳
اقتصادی
80
۴۴٫۶۷
حقوقی
113
۵۹٫۵۵
اجتماعی
139
۵۲٫۷۸
ایمنی
77
۷۱٫۶۶
78 صربستان ۷۱٫۰۳
صربستان
رده‌بندی جهانی
79/ 180
۶۱٫۵۱
سیاسی
118
۴۷٫۴۷
اقتصادی
129
۳۴٫۹۲
حقوقی
34
۷۹٫۹۲
اجتماعی
71
۷۴٫۲۲
ایمنی
78
۷۱٫۰۳
79 رومانی ۷۰٫۶۳
رومانی
رده‌بندی جهانی
56/ 180
۶۸٫۴۶
سیاسی
53
۶۶٫۷۷
اقتصادی
72
۴۶٫۷۷
حقوقی
49
۷۶٫۴۶
اجتماعی
40
۸۱٫۶۷
ایمنی
79
۷۰٫۶۳
80 گابون ۷۰٫۵۲
گابون
رده‌بندی جهانی
105/ 180
۵۶
سیاسی
115
۴۸٫۳۸
اقتصادی
106
۳۹٫۴۶
حقوقی
123
۵۶٫۱۴
اجتماعی
102
۶۵٫۵
ایمنی
80
۷۰٫۵۲
81 کوسووو ۷۰٫۲۶
کوسووو
رده‌بندی جهانی
61/ 180
۶۷
سیاسی
60
۶۴٫۳۴
اقتصادی
77
۴۵٫۲۴
حقوقی
31
۸۰٫۸۵
اجتماعی
70
۷۴٫۳۳
ایمنی
81
۷۰٫۲۶
82 اکواتور ۷۰٫۰۳
اکواتور
رده‌بندی جهانی
68/ 180
۶۴٫۶۱
سیاسی
73
۶۰٫۱
اقتصادی
42
۵۵٫۴۴
حقوقی
79
۶۷٫۹۸
اجتماعی
87
۶۹٫۵
ایمنی
82
۷۰٫۰۳
83 نپال ۶۹٫۹۹
نپال
رده‌بندی جهانی
76/ 180
۶۲٫۶۷
سیاسی
75
۵۹٫۸
اقتصادی
102
۴۰٫۱۴
حقوقی
89
۶۶٫۰۸
اجتماعی
59
۷۷٫۳۳
ایمنی
83
۶۹٫۹۹
84 سنگاپور ۶۹٫۳۹
سنگاپور
رده‌بندی جهانی
139/ 180
۴۴٫۲۳
سیاسی
153
۳۹٫۰۹
اقتصادی
156
۲۹٫۲۱
حقوقی
163
۳۴٫۲۱
اجتماعی
148
۴۹٫۲۵
ایمنی
84
۶۹٫۳۹
85 فرانسه ۶۹٫۰۵
فرانسه
رده‌بندی جهانی
26/ 180
۷۸٫۵۳
سیاسی
21
۷۹٫۸۵
اقتصادی
23
۶۷٫۸۶
حقوقی
10
۸۶٫۵۱
اجتماعی
18
۸۹٫۳۸
ایمنی
85
۶۹٫۰۵
86 لهستان ۶۸٫۳۳
لهستان
رده‌بندی جهانی
66/ 180
۶۵٫۶۴
سیاسی
110
۵۰٫۹۵
اقتصادی
40
۵۷٫۴۱
حقوقی
72
۶۸٫۹۵
اجتماعی
36
۸۲٫۵۳
ایمنی
86
۶۸٫۳۳
87 لیبریا ۶۸٫۳
لیبریا
رده‌بندی جهانی
75/ 180
۶۲٫۷۷
سیاسی
92
۵۵٫۵
اقتصادی
135
۳۲٫۸
حقوقی
55
۷۴٫۶۹
اجتماعی
35
۸۲٫۵۷
ایمنی
87
۶۸٫۳
88 لسو‌تو ۶۸٫۱۱
لسو‌تو
رده‌بندی جهانی
88/ 180
۵۹٫۳۹
سیاسی
85
۵۷٫۳۷
اقتصادی
102
۴۰٫۱۴
حقوقی
119
۵۷٫۳۱
اجتماعی
72
۷۴
ایمنی
88
۶۸٫۱۱
89 مالاوی ۶۷٫۰۸
مالاوی
رده‌بندی جهانی
80/ 180
۶۱٫۴
سیاسی
90
۵۵٫۷۶
اقتصادی
110
۳۸٫۴۴
حقوقی
43
۷۸٫۰۷
اجتماعی
93
۶۷٫۶۷
ایمنی
89
۶۷٫۰۸
90 آلبانی ۶۶٫۷۵
آلبانی
رده‌بندی جهانی
103/ 180
۵۶٫۴۱
سیاسی
113
۵۰٫۵۵
اقتصادی
154
۲۹٫۳۹
حقوقی
75
۶۸٫۷۷
اجتماعی
98
۶۶٫۶
ایمنی
90
۶۶٫۷۵
91 آلمان ۶۶٫۵۸
آلمان
رده‌بندی جهانی
16/ 180
۸۲٫۰۴
سیاسی
10
۸۷٫۰۳
اقتصادی
7
۸۰٫۰۷
حقوقی
8
۸۷٫۰۸
اجتماعی
17
۸۹٫۴۷
ایمنی
91
۶۶٫۵۸
92 پرو ۶۶٫۳۵
پرو
رده‌بندی جهانی
77/ 180
۶۱٫۷۵
سیاسی
52
۶۶٫۹۷
اقتصادی
92
۴۱٫۸۴
حقوقی
66
۷۰٫۶۱
اجتماعی
110
۶۳
ایمنی
92
۶۶٫۳۵
93 پاراگوئه ۶۵٫۹۹
پاراگوئه
رده‌بندی جهانی
96/ 180
۵۸٫۳۶
سیاسی
98
۵۴٫۲۴
اقتصادی
147
۳۱٫۱۲
حقوقی
53
۷۵٫۴۴
اجتماعی
104
۶۵
ایمنی
93
۶۵٫۹۹
94 زامبیا ۶۴٫۵۵
زامبیا
رده‌بندی جهانی
109/ 180
۵۵٫۴
سیاسی
103
۵۲٫۳۵
اقتصادی
114
۳۷٫۷۶
حقوقی
115
۵۸٫۳۳
اجتماعی
107
۶۴
ایمنی
94
۶۴٫۵۵
95 گینه اکوادور ۶۴٫۰۴
گینه اکوادور
رده‌بندی جهانی
141/ 180
۴۳٫۹۶
سیاسی
138
۴۲٫۷۳
اقتصادی
165
۲۴٫۴۹
حقوقی
147
۴۴٫۳
اجتماعی
158
۴۴٫۲۵
ایمنی
95
۶۴٫۰۴
96 کنیا ۶۳٫۹۲
کنیا
رده‌بندی جهانی
69/ 180
۶۴٫۵۹
سیاسی
63
۶۲٫۴۲
اقتصادی
75
۴۶٫۳۳
حقوقی
62
۷۲٫۲۸
اجتماعی
55
۷۸
ایمنی
96
۶۳٫۹۲
97 آنگولا ۶۳٫۸۷
آنگولا
رده‌بندی جهانی
99/ 180
۵۷٫۱۷
سیاسی
100
۵۲٫۸۳
اقتصادی
127
۳۵٫۰۳
حقوقی
106
۶۱٫۱۱
اجتماعی
75
۷۳
ایمنی
97
۶۳٫۸۷
98 قزاقستان ۶۳٫۸۵
قزاقستان
رده‌بندی جهانی
122/ 180
۴۸٫۲۸
سیاسی
136
۴۳٫۵۲
اقتصادی
153
۲۹٫۸
حقوقی
135
۵۱٫۹۳
اجتماعی
140
۵۲٫۳
ایمنی
98
۶۳٫۸۵
99 اردن ۶۳٫۴
اردن
رده‌بندی جهانی
120/ 180
۴۸٫۶۶
سیاسی
151
۴۰
اقتصادی
136
۳۲٫۶۵
حقوقی
154
۴۱٫۲۳
اجتماعی
99
۶۶
ایمنی
99
۶۳٫۴
100 ال‌سالوادور ۶۲٫۳۷
ال‌سالوادور
رده‌بندی جهانی
112/ 180
۵۴٫۰۹
سیاسی
137
۴۲٫۹۴
اقتصادی
107
۳۹٫۰۷
حقوقی
101
۶۳٫۲۲
اجتماعی
111
۶۲٫۸۶
ایمنی
100
۶۲٫۳۷
101 غنا ۶۲٫۲۵
غنا
رده‌بندی جهانی
60/ 180
۶۷٫۴۳
سیاسی
54
۶۶٫۶۱
اقتصادی
69
۴۷٫۲۲
حقوقی
27
۸۱٫۴۲
اجتماعی
53
۷۹٫۶۴
ایمنی
101
۶۲٫۲۵
102 جمهوری آفریقای مرکزی ۶۲٫۱۹
جمهوری آفریقای مرکزی
رده‌بندی جهانی
101/ 180
۵۶٫۹۶
سیاسی
107
۵۱٫۲۱
اقتصادی
99
۴۱٫۰۷
حقوقی
103
۶۲٫۰۶
اجتماعی
92
۶۸٫۲۵
ایمنی
102
۶۲٫۱۹
103 سوازیلند ۶۱٫۴
سوازیلند
رده‌بندی جهانی
131/ 180
۴۶٫۴۲
سیاسی
142
۴۱٫۳۱
اقتصادی
127
۳۵٫۰۳
حقوقی
149
۴۳٫۸۶
اجتماعی
144
۵۰٫۵
ایمنی
103
۶۱٫۴
104 گینه بیسائو ۶۱٫۱۸
گینه بیسائو
رده‌بندی جهانی
92/ 180
۵۸٫۷۹
سیاسی
108
۵۱٫۱۵
اقتصادی
52
۵۰٫۸۲
حقوقی
77
۶۸٫۴۲
اجتماعی
113
۶۲٫۴
ایمنی
104
۶۱٫۱۸
105 تانزانیا ۶۰٫۵۶
تانزانیا
رده‌بندی جهانی
123/ 180
۴۸٫۲۸
سیاسی
135
۴۳٫۸۸
اقتصادی
136
۳۲٫۶۵
حقوقی
143
۴۵٫۰۹
اجتماعی
122
۵۹٫۲
ایمنی
105
۶۰٫۵۶
106 هايیتی ۵۹٫۹۱
هايیتی
رده‌بندی جهانی
70/ 180
۶۴٫۵۵
سیاسی
77
۵۹٫۶
اقتصادی
56
۵۰٫۳۴
حقوقی
63
۷۲٫۲۲
اجتماعی
47
۸۰٫۶۷
ایمنی
106
۵۹٫۹۱
107 عمان ۵۹٫۸۲
عمان
رده‌بندی جهانی
163/ 180
۳۵٫۹۹
سیاسی
170
۳۲٫۷۳
اقتصادی
166
۲۳٫۹۸
حقوقی
179
۱۸٫۴۲
اجتماعی
155
۴۵
ایمنی
107
۵۹٫۸۲
108 کنگو - برازاویل ۵۹٫۷۶
کنگو - برازاویل
رده‌بندی جهانی
93/ 180
۵۸٫۶۴
سیاسی
83
۵۸٫۰۶
اقتصادی
61
۴۸٫۵۷
حقوقی
95
۶۴٫۲۱
اجتماعی
112
۶۲٫۶
ایمنی
108
۵۹٫۷۶
109 کومور ۵۸٫۵۶
کومور
رده‌بندی جهانی
83/ 180
۶۰٫۱۶
سیاسی
88
۵۶٫۳۶
اقتصادی
57
۵۰٫۲۶
حقوقی
112
۵۹٫۹۸
اجتماعی
66
۷۵٫۶۳
ایمنی
109
۵۸٫۵۶
110 چاد ۵۸٫۲۱
چاد
رده‌بندی جهانی
104/ 180
۵۶٫۱۸
سیاسی
89
۵۵٫۸۸
اقتصادی
85
۴۳٫۲۷
حقوقی
111
۶۰٫۳۵
اجتماعی
109
۶۳٫۲
ایمنی
110
۵۸٫۲۱
111 امارات متحده عربی ۵۷٫۵۹
امارات متحده عربی
رده‌بندی جهانی
138/ 180
۴۴٫۴۶
سیاسی
126
۴۵٫۴۵
اقتصادی
118
۳۶٫۷۳
حقوقی
165
۳۲٫۰۲
اجتماعی
144
۵۰٫۵
ایمنی
111
۵۷٫۵۹
112 بلیوی ۵۵٫۸۹
بلیوی
رده‌بندی جهانی
126/ 180
۴۷٫۵۸
سیاسی
133
۴۴٫۵۵
اقتصادی
132
۳۳٫۶۷
حقوقی
114
۵۸٫۷۷
اجتماعی
155
۴۵
ایمنی
112
۵۵٫۸۹
113 بورکینافاسو ۵۵٫۵۲
بورکینافاسو
رده‌بندی جهانی
41/ 180
۷۳٫۱۲
سیاسی
23
۷۸٫۹۹
اقتصادی
26
۶۷٫۶۹
حقوقی
52
۷۵٫۵۸
اجتماعی
22
۸۷٫۸۳
ایمنی
113
۵۵٫۵۲
114 سودان جنوبی ۵۵٫۳۷
سودان جنوبی
رده‌بندی جهانی
128/ 180
۴۷٫۰۶
سیاسی
148
۴۰٫۴۸
اقتصادی
118
۳۶٫۷۳
حقوقی
134
۵۲٫۱۱
اجتماعی
143
۵۰٫۶
ایمنی
114
۵۵٫۳۷
115 شیلی ۵۵٫۱۵
شیلی
رده‌بندی جهانی
82/ 180
۶۰٫۶۱
سیاسی
59
۶۵٫۰۳
اقتصادی
86
۴۲٫۸۶
حقوقی
82
۶۷٫۶۳
اجتماعی
77
۷۲٫۴
ایمنی
115
۵۵٫۱۵
116 توگو ۵۵٫۱۵
توگو
رده‌بندی جهانی
100/ 180
۵۷٫۱۷
سیاسی
84
۵۷٫۵۲
اقتصادی
94
۴۱٫۷۳
حقوقی
104
۶۱٫۹۳
اجتماعی
87
۶۹٫۵
ایمنی
116
۵۵٫۱۵
117 جیبوتی ۵۴٫۵۶
جیبوتی
رده‌بندی جهانی
164/ 180
۳۵٫۷۵
سیاسی
170
۳۲٫۷۳
اقتصادی
177
۱۶٫۱۲
حقوقی
157
۳۷٫۷۲
اجتماعی
165
۳۷٫۶
ایمنی
117
۵۴٫۵۶
118 موزامبیک ۵۴٫۲۱
موزامبیک
رده‌بندی جهانی
116/ 180
۴۹٫۸۹
سیاسی
123
۴۶٫۰۶
اقتصادی
100
۴۰٫۳۱
حقوقی
105
۶۱٫۶۲
اجتماعی
153
۴۷٫۲۵
ایمنی
118
۵۴٫۲۱
119 بنین ۵۳٫۱
بنین
رده‌بندی جهانی
121/ 180
۴۸٫۳۹
سیاسی
117
۴۷٫۷۳
اقتصادی
158
۲۸٫۱۹
حقوقی
118
۵۷٫۴۶
اجتماعی
132
۵۵٫۵
ایمنی
119
۵۳٫۱
120 قطر ۵۲٫۱۷
قطر
رده‌بندی جهانی
119/ 180
۴۹٫۰۳
سیاسی
76
۵۹٫۷
اقتصادی
71
۴۶٫۹۴
حقوقی
149
۴۳٫۸۶
اجتماعی
162
۴۲٫۵
ایمنی
120
۵۲٫۱۷
121 تونس ۵۱٫۴۲
تونس
رده‌بندی جهانی
94/ 180
۵۸٫۴۹
سیاسی
67
۶۱٫۸۲
اقتصادی
92
۴۱٫۸۴
حقوقی
84
۶۷٫۱۹
اجتماعی
82
۷۰٫۲
ایمنی
121
۵۱٫۴۲
122 گینه ۵۰٫۹۶
گینه
رده‌بندی جهانی
84/ 180
۵۹٫۸۲
سیاسی
80
۵۹٫۲۶
اقتصادی
70
۴۷٫۰۵
حقوقی
65
۷۱٫۱۵
اجتماعی
81
۷۰٫۶۷
ایمنی
122
۵۰٫۹۶
123 لائوس ۵۰٫۶۴
لائوس
رده‌بندی جهانی
161/ 180
۳۶٫۶۴
سیاسی
159
۳۶٫۰۶
اقتصادی
172
۲۰٫۹۲
حقوقی
167
۳۱٫۵۸
اجتماعی
160
۴۴
ایمنی
123
۵۰٫۶۴
124 برزیل ۴۷٫۸۶
برزیل
رده‌بندی جهانی
110/ 180
۵۵٫۳۶
سیاسی
105
۵۱٫۶۲
اقتصادی
115
۳۷٫۵۹
حقوقی
69
۶۹٫۷۴
اجتماعی
83
۷۰
ایمنی
124
۴۷٫۸۶
125 هلند ۴۷٫۰۹
هلند
رده‌بندی جهانی
28/ 180
۷۷٫۹۳
سیاسی
12
۸۶٫۳
اقتصادی
4
۸۲٫۸۶
حقوقی
7
۸۷٫۲۸
اجتماعی
27
۸۶٫۱
ایمنی
125
۴۷٫۰۹
126 اسرائیل ۴۶٫۶۱
اسرائیل
رده‌بندی جهانی
86/ 180
۵۹٫۶۲
سیاسی
58
۶۵٫۱۵
اقتصادی
44
۵۵٫۱
حقوقی
130
۵۳٫۵۱
اجتماعی
56
۷۷٫۷۵
ایمنی
126
۴۶٫۶۱
127 تایلند ۴۵٫۵
تایلند
رده‌بندی جهانی
115/ 180
۵۰٫۱۵
سیاسی
81
۵۸٫۹۹
اقتصادی
77
۴۵٫۲۴
حقوقی
142
۴۷٫۳۷
اجتماعی
137
۵۳٫۶۷
ایمنی
127
۴۵٫۵
128 یونان ۴۴٫۱
یونان
رده‌بندی جهانی
108/ 180
۵۵٫۵۲
سیاسی
72
۶۰٫۵
اقتصادی
113
۳۸٫۱۳
حقوقی
70
۶۹٫۵۴
اجتماعی
103
۶۵٫۳۶
ایمنی
128
۴۴٫۱
129 اوزبکستان ۴۴٫۰۳
اوزبکستان
رده‌بندی جهانی
133/ 180
۴۵٫۷۴
سیاسی
129
۴۴٫۷۵
اقتصادی
123
۳۵٫۷۱
حقوقی
136
۵۰٫۸۸
اجتماعی
138
۵۳٫۳۳
ایمنی
129
۴۴٫۰۳
130 الجزایر ۴۴٫۰۲
الجزایر
رده‌بندی جهانی
134/ 180
۴۵٫۵۳
سیاسی
143
۴۱٫۲۱
اقتصادی
139
۳۲٫۴
حقوقی
127
۵۴٫۱۷
اجتماعی
131
۵۵٫۸۸
ایمنی
130
۴۴٫۰۲
131 زیمبابوه ۴۳٫۳۴
زیمبابوه
رده‌بندی جهانی
137/ 180
۴۴٫۹۴
سیاسی
150
۴۰٫۳
اقتصادی
139
۳۲٫۴
حقوقی
127
۵۴٫۱۷
اجتماعی
136
۵۴٫۵
ایمنی
131
۴۳٫۳۴
132 تاجیکستان ۴۲٫۹۶
تاجیکستان
رده‌بندی جهانی
152/ 180
۴۰٫۲۶
سیاسی
164
۳۳٫۷۹
اقتصادی
152
۲۹٫۸۵
حقوقی
139
۴۸٫۶۸
اجتماعی
154
۴۶
ایمنی
132
۴۲٫۹۶
133 مالی ۴۱٫۸۱
مالی
رده‌بندی جهانی
111/ 180
۵۴٫۴۸
سیاسی
161
۳۵٫۱۵
اقتصادی
88
۴۲٫۶
حقوقی
58
۷۴٫۳۴
اجتماعی
54
۷۸٫۵
ایمنی
133
۴۱٫۸۱
134 سریلانکا ۴۱٫۳۷
سریلانکا
رده‌بندی جهانی
146/ 180
۴۲٫۱۳
سیاسی
144
۴۰٫۹۱
اقتصادی
163
۲۷٫۰۴
حقوقی
132
۵۳٫۰۷
اجتماعی
150
۴۸٫۲۵
ایمنی
134
۴۱٫۳۷
135 گرجستان ۴۱٫۳۴
گرجستان
رده‌بندی جهانی
89/ 180
۵۹٫۳
سیاسی
102
۵۲٫۴۲
اقتصادی
74
۴۶٫۴۳
حقوقی
32
۸۰٫۷۹
اجتماعی
67
۷۵٫۵
ایمنی
135
۴۱٫۳۴
136 هندوراس ۴۰٫۲۲
هندوراس
رده‌بندی جهانی
165/ 180
۳۴٫۶۱
سیاسی
167
۳۳٫۳۳
اقتصادی
146
۳۱٫۶۳
حقوقی
159
۳۶٫۸۴
اجتماعی
173
۳۱
ایمنی
136
۴۰٫۲۲
137 روندا ۳۸٫۷۶
روندا
رده‌بندی جهانی
136/ 180
۴۵٫۱۸
سیاسی
140
۴۲٫۱۲
اقتصادی
144
۳۱٫۸۹
حقوقی
117
۵۷٫۸۹
اجتماعی
133
۵۵٫۲۵
ایمنی
137
۳۸٫۷۶
138 عربستان سعودی ۳۸٫۷۵
عربستان سعودی
رده‌بندی جهانی
166/ 180
۳۳٫۷۱
سیاسی
157
۳۷٫۲۷
اقتصادی
132
۳۳٫۶۷
حقوقی
177
۲۲٫۳۷
اجتماعی
167
۳۶٫۵
ایمنی
138
۳۸٫۷۵
139 اندونزی ۳۷٫۴۲
اندونزی
رده‌بندی جهانی
117/ 180
۴۹٫۲۷
سیاسی
125
۴۵٫۹۱
اقتصادی
96
۴۱٫۳۳
حقوقی
125
۵۵٫۷
اجتماعی
99
۶۶
ایمنی
139
۳۷٫۴۲
140 کامرون ۳۷٫۲۵
کامرون
رده‌بندی جهانی
118/ 180
۴۹٫۱
سیاسی
116
۴۸٫۰۵
اقتصادی
123
۳۵٫۷۱
حقوقی
121
۵۶٫۸۹
اجتماعی
94
۶۷٫۵۷
ایمنی
140
۳۷٫۲۵
141 لیبی ۳۶٫۵۸
لیبی
رده‌بندی جهانی
143/ 180
۴۳٫۱۶
سیاسی
97
۵۴٫۴۲
اقتصادی
130
۳۴٫۹
حقوقی
144
۴۴٫۹۱
اجتماعی
155
۴۵
ایمنی
141
۳۶٫۵۸
142 ترکمنستان ۳۵٫۶۹
ترکمنستان
رده‌بندی جهانی
177/ 180
۲۵٫۰۱
سیاسی
178
۲۵
اقتصادی
179
۱۱٫۷۳
حقوقی
169
۲۹٫۶۱
اجتماعی
178
۲۳
ایمنی
142
۳۵٫۶۹
143 سودان ۳۵٫۳۵
سودان
رده‌بندی جهانی
151/ 180
۴۰٫۹۶
سیاسی
120
۴۷٫۰۵
اقتصادی
151
۲۹٫۹۷
حقوقی
153
۴۱٫۴۵
اجتماعی
142
۵۱
ایمنی
143
۳۵٫۳۵
144 اتیوپی ۳۵٫۲۹
اتیوپی
رده‌بندی جهانی
114/ 180
۵۰٫۵۳
سیاسی
112
۵۰٫۶۵
اقتصادی
76
۴۵٫۷۷
حقوقی
99
۶۳٫۶۶
اجتماعی
126
۵۷٫۲۹
ایمنی
144
۳۵٫۲۹
145 کامبوج ۳۴٫۹۶
کامبوج
رده‌بندی جهانی
142/ 180
۴۳٫۴۸
سیاسی
139
۴۲٫۴۲
اقتصادی
159
۲۷٫۹۶
حقوقی
138
۴۹٫۶۵
اجتماعی
113
۶۲٫۴
ایمنی
145
۳۴٫۹۶
146 مراکش / صحرای غربی ۳۴٫۸۲
مراکش / صحرای غربی
رده‌بندی جهانی
135/ 180
۴۵٫۴۲
سیاسی
104
۵۱٫۶۷
اقتصادی
157
۲۸٫۸۳
حقوقی
124
۵۵٫۸۱
اجتماعی
128
۵۶
ایمنی
146
۳۴٫۸۲
147 اوگاندا ۳۳٫۰۹
اوگاندا
رده‌بندی جهانی
132/ 180
۴۶٫۳۵
سیاسی
130
۴۴٫۷
اقتصادی
117
۳۶٫۹۹
حقوقی
107
۶۰٫۹۶
اجتماعی
128
۵۶
ایمنی
147
۳۳٫۰۹
148 لبنان ۳۳٫۰۲
لبنان
رده‌بندی جهانی
130/ 180
۴۶٫۵۸
سیاسی
111
۵۰٫۹۱
اقتصادی
111
۳۸٫۲۷
حقوقی
137
۵۰٫۲۲
اجتماعی
117
۶۰٫۵
ایمنی
148
۳۳٫۰۲
149 ترکیه ۳۲٫۳۷
ترکیه
رده‌بندی جهانی
149/ 180
۴۱٫۲۵
سیاسی
154
۳۸٫۳۸
اقتصادی
161
۲۷٫۵۵
حقوقی
133
۵۲٫۹۲
اجتماعی
134
۵۵
ایمنی
149
۳۲٫۳۷
150 گواتمالا ۳۲٫۱۲
گواتمالا
رده‌بندی جهانی
124/ 180
۴۷٫۹۴
سیاسی
123
۴۶٫۰۶
اقتصادی
132
۳۳٫۶۷
حقوقی
73
۶۸٫۸۶
اجتماعی
123
۵۹
ایمنی
150
۳۲٫۱۲
151 هنگ کنگ ۳۱٫۷۸
هنگ کنگ
رده‌بندی جهانی
148/ 180
۴۱٫۶۴
سیاسی
147
۴۰٫۵
اقتصادی
122
۳۵٫۹
حقوقی
151
۴۲٫۵۸
اجتماعی
125
۵۷٫۴۵
ایمنی
151
۳۱٫۷۸
152 ونزوئلا ۳۱٫۲۲
ونزوئلا
رده‌بندی جهانی
159/ 180
۳۷٫۷۸
سیاسی
165
۳۳٫۷
اقتصادی
145
۳۱٫۷۳
حقوقی
145
۴۴٫۷۴
اجتماعی
151
۴۷٫۵
ایمنی
152
۳۱٫۲۲
153 بحرین ۲۹٫۶۵
بحرین
رده‌بندی جهانی
167/ 180
۳۰٫۹۷
سیاسی
161
۳۵٫۱۵
اقتصادی
170
۲۱٫۴۳
حقوقی
170
۲۸٫۹۵
اجتماعی
164
۳۹٫۶۷
ایمنی
153
۲۹٫۶۵
154 نیجریه ۲۸٫۷۵
نیجریه
رده‌بندی جهانی
129/ 180
۴۶٫۷۹
سیاسی
127
۴۵٫۱۵
اقتصادی
120
۳۶٫۳۹
حقوقی
129
۵۳٫۸
اجتماعی
84
۶۹٫۸۳
ایمنی
154
۲۸٫۷۵
155 آذربایجان ۲۸٫۴۸
آذربایجان
رده‌بندی جهانی
154/ 180
۳۹٫۴
سیاسی
155
۳۷٫۶۶
اقتصادی
167
۲۳٫۷۶
حقوقی
140
۴۸٫۲۵
اجتماعی
124
۵۸٫۸۶
ایمنی
155
۲۸٫۴۸
156 نیکاراگوئه ۲۷٫۶۸
نیکاراگوئه
رده‌بندی جهانی
160/ 180
۳۷٫۰۹
سیاسی
156
۳۷٫۴۵
اقتصادی
108
۳۸٫۷۸
حقوقی
166
۳۱٫۷۵
اجتماعی
147
۴۹٫۸
ایمنی
156
۲۷٫۶۸
157 روسیه ۲۷
روسیه
رده‌بندی جهانی
155/ 180
۳۸٫۸۲
سیاسی
158
۳۶٫۳۶
اقتصادی
131
۳۴٫۸۴
حقوقی
146
۴۴٫۶۱
اجتماعی
141
۵۱٫۲۹
ایمنی
157
۲۷
158 کوبا ۲۶٫۲۴
کوبا
رده‌بندی جهانی
173/ 180
۲۷٫۳۲
سیاسی
177
۲۷٫۲۷
اقتصادی
104
۳۹٫۸
حقوقی
180
۱۵٫۷۹
اجتماعی
175
۲۷٫۵
ایمنی
158
۲۶٫۲۴
159 فلیپین ۲۴٫۸۳
فلیپین
رده‌بندی جهانی
147/ 180
۴۱٫۸۴
سیاسی
134
۴۴٫۴۴
اقتصادی
169
۲۳٫۱۳
حقوقی
126
۵۴٫۹۷
اجتماعی
115
۶۱٫۸۳
ایمنی
159
۲۴٫۸۳
160 کلمبیا ۲۴٫۴
کلمبیا
رده‌بندی جهانی
145/ 180
۴۲٫۴۳
سیاسی
130
۴۴٫۷
اقتصادی
142
۳۲٫۲۷
حقوقی
109
۶۰٫۴۲
اجتماعی
146
۵۰٫۳۸
ایمنی
160
۲۴٫۴
161 جمهوری دموکراتیک کنگو ۲۴٫۳۴
جمهوری دموکراتیک کنگو
رده‌بندی جهانی
125/ 180
۴۷٫۶۶
سیاسی
106
۵۱٫۳۳
اقتصادی
95
۴۱٫۴۳
حقوقی
108
۶۰٫۸۸
اجتماعی
119
۶۰٫۳
ایمنی
161
۲۴٫۳۴
162 فلسطین ۲۰٫۷۴
فلسطین
رده‌بندی جهانی
170/ 180
۲۸٫۹۸
سیاسی
160
۳۵٫۴۵
اقتصادی
178
۱۵٫۸۲
حقوقی
161
۳۶٫۴
اجتماعی
167
۳۶٫۵
ایمنی
162
۲۰٫۷۴
163 هند ۲۰٫۶۱
هند
رده‌بندی جهانی
150/ 180
۴۱
سیاسی
145
۴۰٫۷۶
اقتصادی
149
۳۰٫۳۶
حقوقی
120
۵۷٫۰۲
اجتماعی
127
۵۶٫۲۵
ایمنی
163
۲۰٫۶۱
164 روسیه سفید ۱۸٫۸۵
روسیه سفید
رده‌بندی جهانی
153/ 180
۳۹٫۶۲
سیاسی
169
۳۲٫۹۳
اقتصادی
59
۴۸٫۷۵
حقوقی
158
۳۷٫۲۳
اجتماعی
118
۶۰٫۳۳
ایمنی
164
۱۸٫۸۵
165 اوکراين ۱۸٫۸۴
اوکراين
رده‌بندی جهانی
106/ 180
۵۵٫۷۶
سیاسی
70
۶۱٫۲۱
اقتصادی
86
۴۲٫۸۶
حقوقی
36
۷۹٫۴۵
اجتماعی
62
۷۶٫۴۳
ایمنی
165
۱۸٫۸۴
166 عراق ۱۸٫۲۷
عراق
رده‌بندی جهانی
172/ 180
۲۸٫۵۹
سیاسی
163
۳۴٫۱۴
اقتصادی
173
۲۰٫۰۷
حقوقی
168
۲۹٫۸۲
اجتماعی
163
۴۰٫۶۷
ایمنی
166
۱۸٫۲۷
167 سومالی ۱۸٫۲۷
سومالی
رده‌بندی جهانی
140/ 180
۴۴٫۰۱
سیاسی
109
۵۱٫۰۳
اقتصادی
98
۴۱٫۲۲
حقوقی
141
۴۷٫۷۲
اجتماعی
116
۶۱٫۸
ایمنی
167
۱۸٫۲۷
168 پاکستان ۱۷٫۷۵
پاکستان
رده‌بندی جهانی
157/ 180
۳۷٫۹۹
سیاسی
152
۳۹٫۵۷
اقتصادی
143
۳۱٫۹۲
حقوقی
131
۵۳٫۲۶
اجتماعی
152
۴۷٫۴۳
ایمنی
168
۱۷٫۷۵
169 مصر ۱۷٫۶۴
مصر
رده‌بندی جهانی
168/ 180
۳۰٫۲۳
سیاسی
174
۳۰٫۹۱
اقتصادی
168
۲۳٫۴۷
حقوقی
162
۳۴٫۸۷
اجتماعی
158
۴۴٫۲۵
ایمنی
169
۱۷٫۶۴
170 ویتنام ۱۷٫۳۷
ویتنام
رده‌بندی جهانی
174/ 180
۲۶٫۱۱
سیاسی
173
۳۲٫۳۲
اقتصادی
176
۱۸٫۷۱
حقوقی
172
۲۷٫۴۹
اجتماعی
170
۳۴٫۶۷
ایمنی
170
۱۷٫۳۷
171 افغانستان ۱۶٫۹۶
افغانستان
رده‌بندی جهانی
156/ 180
۳۸٫۲۷
سیاسی
132
۴۴٫۶۵
اقتصادی
82
۴۳٫۸۸
حقوقی
152
۴۲٫۵۴
اجتماعی
161
۴۳٫۳۳
ایمنی
171
۱۶٫۹۶
172 بنگلادش ۱۵٫۸۸
بنگلادش
رده‌بندی جهانی
162/ 180
۳۶٫۶۳
سیاسی
140
۴۲٫۱۲
اقتصادی
138
۳۲٫۴۸
حقوقی
148
۴۴٫۱۵
اجتماعی
149
۴۸٫۵
ایمنی
172
۱۵٫۸۸
173 چین ۱۵٫۸۴
چین
رده‌بندی جهانی
175/ 180
۲۵٫۱۷
سیاسی
176
۲۷٫۴۵
اقتصادی
164
۲۶٫۰۲
حقوقی
175
۲۳٫۲۵
اجتماعی
172
۳۳٫۳
ایمنی
173
۱۵٫۸۴
174 ایران ۱۳٫۶۱
ایران
رده‌بندی جهانی
178/ 180
۲۳٫۲۲
سیاسی
175
۳۰٫۷۱
اقتصادی
171
۲۱٫۳۲
حقوقی
173
۲۶٫۷۱
اجتماعی
177
۲۳٫۷۸
ایمنی
174
۱۳٫۶۱
175 سوریه ۱۳٫۳۹
سوریه
رده‌بندی جهانی
171/ 180
۲۸٫۹۴
سیاسی
166
۳۳٫۵۱
اقتصادی
160
۲۷٫۶۲
حقوقی
164
۳۳٫۵۸
اجتماعی
166
۳۶٫۵۷
ایمنی
175
۱۳٫۳۹
176 کره شمالی ۱۲٫۳۸
کره شمالی
رده‌بندی جهانی
180/ 180
۱۳٫۹۲
سیاسی
179
۲۲٫۴۲
اقتصادی
180
۰
حقوقی
176
۲۲٫۸۱
اجتماعی
180
۱۲
ایمنی
176
۱۲٫۳۸
177 یمن ۱۱٫۵۴
یمن
رده‌بندی جهانی
169/ 180
۲۹٫۱۴
سیاسی
168
۳۳٫۰۳
اقتصادی
161
۲۷٫۵۵
حقوقی
156
۳۸٫۶
اجتماعی
169
۳۵
ایمنی
177
۱۱٫۵۴
178 اریتره ۱۱٫۳۶
اریتره
رده‌بندی جهانی
179/ 180
۱۹٫۶۲
سیاسی
180
۲۲٫۲۲
اقتصادی
174
۱۹٫۷۳
حقوقی
174
۲۵٫۱۵
اجتماعی
179
۱۹٫۶۷
ایمنی
178
۱۱٫۳۶
179 مکزیک ۱۱٫۰۲
مکزیک
رده‌بندی جهانی
127/ 180
۴۷٫۵۷
سیاسی
82
۵۸٫۱۸
اقتصادی
84
۴۳٫۳۷
حقوقی
91
۶۵٫۷۹
اجتماعی
121
۵۹٫۵
ایمنی
179
۱۱٫۰۲
180 برمه ۴٫۶۳
برمه
رده‌بندی جهانی
176/ 180
۲۵٫۰۳
سیاسی
149
۴۰٫۴
اقتصادی
155
۲۹٫۲۵
حقوقی
178
۲۰٫۱۸
اجتماعی
174
۳۰٫۶۷
ایمنی
180
۴٫۶۳

شاخص امنیت امکان یافتن، گردآوری و انتشار اخبار و اطلاعات روزنامه‌نگاری را بدون هراس از خطر جسمی، روانی یا حرفه‌ای ارزیابی می‌کند.

040557085100
رتبه کشورها safامتیاز
1
لیختن اشتاین
۹۶٫۴۶
2
ایرلند
۹۵٫۵۸
3
کاستاریکا
۹۴٫۷۸
4
بوتان
۹۳٫۸۸
5
تیمور شرقی
۹۳٫۶۵
6
استونی
۹۳٫۲
7
دانمارک
۹۲٫۹۷
8
جامائیکا
۹۲٫۵۲
8
ترنتی و توبوگو
۹۲٫۵۲
10
فنلاند
۹۲٫۲۶
11
نروژ
۹۲٫۰۳
12
نامیبیا
۹۱٫۸۴
13
ایسلند
۹۱٫۵
13
سی‌شل
۹۱٫۵
15
تونگا
۸۹٫۸
16
ساموآ
۸۹٫۱۲
17
جمهوری چک
۸۸٫۸۱
18
پرتغال
۸۸٫۷۳
19
کیپورد
۸۸٫۱۶
20
لوکزامبورگ
۸۸٫۱۴
21
زلاند نو
۸۷٫۷۶
22
آندورا
۸۷٫۴۸
23
لیتوانی
۸۷٫۳۷
24
گیانا
۸۷٫۲۱
25
تایوان
۸۷٫۰۲
26
قبرس
۸۶٫۲۵
27
سويیس
۸۵٫۹۲
28
بلیز
۸۵٫۷۱
29
مجارستان
۸۵٫۰۳
30
اروگويه
۸۴٫۵۸
31
اتریش
۸۴٫۲۹
32
سوئد
۸۴٫۱۴
33
لتوانی
۸۴٫۰۶
34
اسلواکی
۸۴٫۰۱
35
اسپانیا
۸۳٫۴
36
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
۸۳٫۱۳
37
کانادا
۸۲٫۹۹
38
موریس
۸۲٫۵
39
آرژانتین
۸۲٫۰۶
40
نیجر
۸۱٫۶۹
41
ساحل عاج
۸۱٫۶
42
کره جنوبی
۸۱٫۵
43
بلژیک
۸۱٫۳۵
44
مولداوی
۸۰٫۴۸
45
ژاپن
۸۰٫۱۹
46
قبرس شمالی
۸۰٫۱۴
47
ارمنستان
۷۹٫۹۱
48
استرالیا
۷۹٫۸۸
49
انگلستان
۷۹٫۳۳
50
برونئی
۷۸٫۹۱
51
پاپوآ گینه نو
۷۸٫۲۳
52
کرواسی
۷۸٫۰۸
53
جمهوری مقدونیه شمالی
۷۷٫۸۵
54
جزایر فیجی
۷۷٫۵۵
55
مالت
۷۶٫۸۷
56
اسلوانی
۷۶٫۶۱
57
سورینام
۷۵٫۵۱
58
سیرالئون
۷۵٫۱۴
59
مالدیو
۷۵٫۱۲
60
بلغارستان
۷۵٫۰۲
61
بوسنی هرزوگوین
۷۴٫۹۵
62
سنگال
۷۴٫۸۴
63
قرقیزستان
۷۴٫۸۳
64
گامبیا
۷۴٫۷۴
65
مونته‌نگرو
۷۴٫۳۳
66
مغولستان
۷۴٫۲۷
67
پاناما
۷۴٫۱۵
68
ایتالیا
۷۳٫۴۸
69
ماداگاسکار
۷۳٫۴۷
70
کویت
۷۳٫۴۱
71
جمهوری دومینیکن
۷۲٫۷۹
72
ایالات متحده امریکا
۷۲٫۶۳
73
مالزی
۷۲٫۴۸
74
آفریقای جنوبی
۷۲٫۳۹
75
بوستاوانا
۷۲٫۱۱
76
موریتانی
۷۱٫۶۷
77
بروندی
۷۱٫۶۶
78
صربستان
۷۱٫۰۳
79
رومانی
۷۰٫۶۳
80
گابون
۷۰٫۵۲
81
کوسووو
۷۰٫۲۶
82
اکواتور
۷۰٫۰۳
83
نپال
۶۹٫۹۹
84
سنگاپور
۶۹٫۳۹
85
فرانسه
۶۹٫۰۵
86
لهستان
۶۸٫۳۳
87
لیبریا
۶۸٫۳
88
لسو‌تو
۶۸٫۱۱
89
مالاوی
۶۷٫۰۸
90
آلبانی
۶۶٫۷۵
91
آلمان
۶۶٫۵۸
92
پرو
۶۶٫۳۵
93
پاراگوئه
۶۵٫۹۹
94
زامبیا
۶۴٫۵۵
95
گینه اکوادور
۶۴٫۰۴
96
کنیا
۶۳٫۹۲
97
آنگولا
۶۳٫۸۷
98
قزاقستان
۶۳٫۸۵
99
اردن
۶۳٫۴
100
ال‌سالوادور
۶۲٫۳۷
101
غنا
۶۲٫۲۵
102
جمهوری آفریقای مرکزی
۶۲٫۱۹
103
سوازیلند
۶۱٫۴
104
گینه بیسائو
۶۱٫۱۸
105
تانزانیا
۶۰٫۵۶
106
هايیتی
۵۹٫۹۱
107
عمان
۵۹٫۸۲
108
کنگو - برازاویل
۵۹٫۷۶
109
کومور
۵۸٫۵۶
110
چاد
۵۸٫۲۱
111
امارات متحده عربی
۵۷٫۵۹
112
بلیوی
۵۵٫۸۹
113
بورکینافاسو
۵۵٫۵۲
114
سودان جنوبی
۵۵٫۳۷
115
شیلی
۵۵٫۱۵
116
توگو
۵۵٫۱۵
117
جیبوتی
۵۴٫۵۶
118
موزامبیک
۵۴٫۲۱
119
بنین
۵۳٫۱
120
قطر
۵۲٫۱۷
121
تونس
۵۱٫۴۲
122
گینه
۵۰٫۹۶
123
لائوس
۵۰٫۶۴
124
برزیل
۴۷٫۸۶
125
هلند
۴۷٫۰۹
126
اسرائیل
۴۶٫۶۱
127
تایلند
۴۵٫۵
128
یونان
۴۴٫۱
129
اوزبکستان
۴۴٫۰۳
130
الجزایر
۴۴٫۰۲
131
زیمبابوه
۴۳٫۳۴
132
تاجیکستان
۴۲٫۹۶
133
مالی
۴۱٫۸۱
134
سریلانکا
۴۱٫۳۷
135
گرجستان
۴۱٫۳۴
136
هندوراس
۴۰٫۲۲
137
روندا
۳۸٫۷۶
138
عربستان سعودی
۳۸٫۷۵
139
اندونزی
۳۷٫۴۲
140
کامرون
۳۷٫۲۵
141
لیبی
۳۶٫۵۸
142
ترکمنستان
۳۵٫۶۹
143
سودان
۳۵٫۳۵
144
اتیوپی
۳۵٫۲۹
145
کامبوج
۳۴٫۹۶
146
مراکش / صحرای غربی
۳۴٫۸۲
147
اوگاندا
۳۳٫۰۹
148
لبنان
۳۳٫۰۲
149
ترکیه
۳۲٫۳۷
150
گواتمالا
۳۲٫۱۲
151
هنگ کنگ
۳۱٫۷۸
152
ونزوئلا
۳۱٫۲۲
153
بحرین
۲۹٫۶۵
154
نیجریه
۲۸٫۷۵
155
آذربایجان
۲۸٫۴۸
156
نیکاراگوئه
۲۷٫۶۸
157
روسیه
۲۷
158
کوبا
۲۶٫۲۴
159
فلیپین
۲۴٫۸۳
160
کلمبیا
۲۴٫۴
161
جمهوری دموکراتیک کنگو
۲۴٫۳۴
162
فلسطین
۲۰٫۷۴
163
هند
۲۰٫۶۱
164
روسیه سفید
۱۸٫۸۵
165
اوکراين
۱۸٫۸۴
166
عراق
۱۸٫۲۷
167
سومالی
۱۸٫۲۷
168
پاکستان
۱۷٫۷۵
169
مصر
۱۷٫۶۴
170
ویتنام
۱۷٫۳۷
171
افغانستان
۱۶٫۹۶
172
بنگلادش
۱۵٫۸۸
173
چین
۱۵٫۸۴
174
ایران
۱۳٫۶۱
175
سوریه
۱۳٫۳۹
176
کره شمالی
۱۲٫۳۸
177
یمن
۱۱٫۵۴
178
اریتره
۱۱٫۳۶
179
مکزیک
۱۱٫۰۲
180
برمه
۴٫۶۳