رده‌بندی
2024رده‌بندی
Score soc
1 نروژ ۹۰٫۴۸
نروژ
رده‌بندی جهانی
1/ 180
۹۱٫۸۹
سیاسی
1
۹۴٫۸۷
اقتصادی
1
۸۹٫۸۴
حقوقی
2
۸۹٫۵
اجتماعی
1
۹۰٫۴۸
ایمنی
7
۹۴٫۷۴
2 استونی ۹۰
استونی
رده‌بندی جهانی
6/ 180
۸۶٫۴۴
سیاسی
10
۸۶٫۸۸
اقتصادی
8
۷۶٫۷۷
حقوقی
12
۸۳٫۶۵
اجتماعی
2
۹۰
ایمنی
6
۹۴٫۸۸
3 پرتغال ۸۸٫۲۷
پرتغال
رده‌بندی جهانی
7/ 180
۸۵٫۹
سیاسی
3
۹۱٫۵۱
اقتصادی
10
۷۲٫۹۲
حقوقی
10
۸۳٫۷۹
اجتماعی
3
۸۸٫۲۷
ایمنی
15
۹۳٫۰۳
4 هلند ۸۷٫۳۴
هلند
رده‌بندی جهانی
4/ 180
۸۷٫۷۳
سیاسی
7
۸۸٫۴۱
اقتصادی
3
۸۴٫۰۹
حقوقی
4
۸۷٫۵۹
اجتماعی
4
۸۷٫۳۴
ایمنی
28
۹۱٫۲۳
5 دانمارک ۸۶٫۹
دانمارک
رده‌بندی جهانی
2/ 180
۸۹٫۶
سیاسی
2
۹۴٫۱۱
اقتصادی
4
۸۳٫۰۷
حقوقی
3
۸۸٫۸۲
اجتماعی
5
۸۶٫۹
ایمنی
5
۹۵٫۰۹
6 ایرلند ۸۶٫۶۱
ایرلند
رده‌بندی جهانی
8/ 180
۸۵٫۵۹
سیاسی
5
۸۹٫۸۶
اقتصادی
7
۷۷
حقوقی
18
۸۰٫۴۵
اجتماعی
6
۸۶٫۶۱
ایمنی
9
۹۴٫۰۵
7 بلژیک ۸۶٫۵۱
بلژیک
رده‌بندی جهانی
16/ 180
۸۱٫۴۹
سیاسی
16
۸۱٫۹۶
اقتصادی
14
۷۱٫۴۱
حقوقی
24
۷۹٫۴۹
اجتماعی
7
۸۶٫۵۱
ایمنی
52
۸۸٫۱
8 ترنتی و توبوگو ۸۶٫۴۱
ترنتی و توبوگو
رده‌بندی جهانی
25/ 180
۷۶٫۶۹
سیاسی
39
۶۶٫۹۷
اقتصادی
20
۶۶٫۷۶
حقوقی
53
۷۱٫۲۶
اجتماعی
8
۸۶٫۴۱
ایمنی
24
۹۲٫۰۶
9 تیمور شرقی ۸۵٫۷۱
تیمور شرقی
رده‌بندی جهانی
20/ 180
۷۸٫۹۲
سیاسی
22
۷۶٫۰۹
اقتصادی
23
۶۵٫۳۶
حقوقی
45
۷۳٫۰۸
اجتماعی
9
۸۵٫۷۱
ایمنی
8
۹۴٫۳۵
10 لوکزامبورگ ۸۵٫۳۲
لوکزامبورگ
رده‌بندی جهانی
11/ 180
۸۳٫۸
سیاسی
9
۸۷٫۷۴
اقتصادی
13
۷۱٫۵۳
حقوقی
34
۷۷٫۵۶
اجتماعی
10
۸۵٫۳۲
ایمنی
1
۹۶٫۸۳
11 سويیس ۸۵٫۲
سويیس
رده‌بندی جهانی
9/ 180
۸۴٫۰۱
سیاسی
8
۸۷٫۷۸
اقتصادی
11
۷۲٫۳۲
حقوقی
27
۷۸٫۸۵
اجتماعی
11
۸۵٫۲
ایمنی
4
۹۵٫۹۲
12 چک ۸۵٫۱۶
چک
رده‌بندی جهانی
17/ 180
۸۰٫۱۴
سیاسی
18
۸۰٫۲۱
اقتصادی
30
۶۲٫۵۸
حقوقی
21
۸۰٫۱۸
اجتماعی
12
۸۵٫۱۶
ایمنی
19
۹۲٫۵۸
13 جامائیکا ۸۴٫۹۷
جامائیکا
رده‌بندی جهانی
24/ 180
۷۷٫۳
سیاسی
43
۶۶٫۳۹
اقتصادی
17
۷۰٫۳۱
حقوقی
49
۷۲٫۶
اجتماعی
13
۸۴٫۹۷
ایمنی
20
۹۲٫۲۵
14 فنلاند ۸۴٫۵۲
فنلاند
رده‌بندی جهانی
5/ 180
۸۶٫۵۵
سیاسی
6
۸۹٫۰۵
اقتصادی
5
۸۰٫۹
حقوقی
6
۸۶٫۱۶
اجتماعی
14
۸۴٫۵۲
ایمنی
21
۹۲٫۱۳
15 لیتوانی ۸۳٫۶
لیتوانی
رده‌بندی جهانی
13/ 180
۸۱٫۷۳
سیاسی
17
۸۰٫۸۴
اقتصادی
15
۷۰٫۷۲
حقوقی
15
۸۱٫۴۱
اجتماعی
15
۸۳٫۶
ایمنی
23
۹۲٫۱
16 ایسلند ۸۳٫۲۸
ایسلند
رده‌بندی جهانی
18/ 180
۸۰٫۱۳
سیاسی
20
۷۹٫۹۴
اقتصادی
24
۶۵٫۱
حقوقی
25
۷۹٫۱۱
اجتماعی
16
۸۳٫۲۸
ایمنی
12
۹۳٫۲۴
17 لتوانی ۸۳٫۲۱
لتوانی
رده‌بندی جهانی
12/ 180
۸۲٫۹
سیاسی
15
۸۴٫۴۲
اقتصادی
9
۷۴٫۶۹
حقوقی
19
۸۰٫۲۹
اجتماعی
17
۸۳٫۲۱
ایمنی
26
۹۱٫۹
18 ساموآ ۸۳٫۰۳
ساموآ
رده‌بندی جهانی
22/ 180
۷۸٫۴۱
سیاسی
23
۷۴٫۹
اقتصادی
19
۶۸٫۹۸
حقوقی
62
۶۹٫۱۱
اجتماعی
18
۸۳٫۰۳
ایمنی
3
۹۶٫۰۳
19 کاستاریکا ۸۲٫۸
کاستاریکا
رده‌بندی جهانی
26/ 180
۷۶٫۱۳
سیاسی
58
۵۷٫۴۱
اقتصادی
28
۶۳٫۸۹
حقوقی
9
۸۳٫۹۷
اجتماعی
19
۸۲٫۸
ایمنی
18
۹۲٫۵۹
20 سوئد ۸۲٫۷۸
سوئد
رده‌بندی جهانی
3/ 180
۸۸٫۳۲
سیاسی
4
۹۱٫۰۳
اقتصادی
2
۸۵٫۵
حقوقی
1
۹۰٫۱۶
اجتماعی
20
۸۲٫۷۸
ایمنی
22
۹۲٫۱۲
21 مولداوی ۸۲٫۶۷
مولداوی
رده‌بندی جهانی
31/ 180
۷۴٫۸۶
سیاسی
42
۶۶٫۵۱
اقتصادی
42
۵۶٫۴۸
حقوقی
22
۸۰٫۱۳
اجتماعی
21
۸۲٫۶۷
ایمنی
46
۸۸٫۴۹
22 کانادا ۸۲٫۳۸
کانادا
رده‌بندی جهانی
14/ 180
۸۱٫۷
سیاسی
11
۸۶٫۲۳
اقتصادی
21
۶۶٫۳۵
حقوقی
11
۸۳٫۷۵
اجتماعی
22
۸۲٫۳۸
ایمنی
36
۸۹٫۷۶
22 آلمان ۸۲٫۳۸
آلمان
رده‌بندی جهانی
10/ 180
۸۳٫۸۴
سیاسی
14
۸۵٫۲۲
اقتصادی
6
۷۷٫۶۳
حقوقی
8
۸۴٫۶۹
اجتماعی
22
۸۲٫۳۸
ایمنی
40
۸۹٫۲۹
24 جمهوری دومینیکن ۸۲٫۱۴
جمهوری دومینیکن
رده‌بندی جهانی
35/ 180
۷۳٫۸۹
سیاسی
26
۷۲٫۶۱
اقتصادی
51
۵۳٫۵۴
حقوقی
5
۸۶٫۹۲
اجتماعی
24
۸۲٫۱۴
ایمنی
95
۷۴٫۲۴
25 آفریقای جنوبی ۸۲٫۰۶
آفریقای جنوبی
رده‌بندی جهانی
38/ 180
۷۳٫۷۳
سیاسی
27
۷۲٫۵۷
اقتصادی
38
۵۸٫۷۸
حقوقی
19
۸۰٫۲۹
اجتماعی
25
۸۲٫۰۶
ایمنی
94
۷۴٫۹۵
26 فرانسه ۸۱٫۵
فرانسه
رده‌بندی جهانی
21/ 180
۷۸٫۶۵
سیاسی
21
۷۸٫۹۳
اقتصادی
22
۶۶٫۲۷
حقوقی
31
۷۸٫۱۸
اجتماعی
26
۸۱٫۵
ایمنی
49
۸۸٫۳۸
27 اسلواکی ۸۰٫۸۵
اسلواکی
رده‌بندی جهانی
29/ 180
۷۶٫۰۳
سیاسی
44
۶۵٫۵۲
اقتصادی
25
۶۴٫۸۴
حقوقی
17
۸۰٫۵۳
اجتماعی
27
۸۰٫۸۵
ایمنی
48
۸۸٫۳۹
28 موریس ۸۰٫۱۲
موریس
رده‌بندی جهانی
57/ 180
۶۵٫۵۵
سیاسی
79
۵۰٫۴۳
اقتصادی
74
۴۷٫۴
حقوقی
83
۶۲٫۸۸
اجتماعی
28
۸۰٫۱۲
ایمنی
56
۸۶٫۹
29 زلاند نو ۷۹٫۷۶
زلاند نو
رده‌بندی جهانی
19/ 180
۷۹٫۷۲
سیاسی
13
۸۵٫۳۶
اقتصادی
12
۷۲٫۰۸
حقوقی
54
۷۱٫۱۵
اجتماعی
29
۷۹٫۷۶
ایمنی
32
۹۰٫۲۴
30 اسپانیا ۷۹٫۵۶
اسپانیا
رده‌بندی جهانی
30/ 180
۷۶٫۰۱
سیاسی
31
۶۸٫۹۶
اقتصادی
36
۵۹٫۷۲
حقوقی
14
۸۱٫۷۳
اجتماعی
30
۷۹٫۵۶
ایمنی
33
۹۰٫۰۸
30 سورینام ۷۹٫۵۶
سورینام
رده‌بندی جهانی
28/ 180
۷۶٫۱۱
سیاسی
40
۶۶٫۶۷
اقتصادی
16
۷۰٫۶۶
حقوقی
51
۷۱٫۷۹
اجتماعی
30
۷۹٫۵۶
ایمنی
27
۹۱٫۸۷
32 لیختن اشتاین ۷۸٫۷۲
لیختن اشتاین
رده‌بندی جهانی
15/ 180
۸۱٫۵۲
سیاسی
12
۸۵٫۵۵
اقتصادی
31
۶۲٫۳۵
حقوقی
7
۸۴٫۸۴
اجتماعی
32
۷۸٫۷۲
ایمنی
2
۹۶٫۱۶
33 ارمنستان ۷۸٫۵۷
ارمنستان
رده‌بندی جهانی
43/ 180
۷۱٫۶
سیاسی
47
۶۳٫۱۳
اقتصادی
70
۴۸٫۱۸
حقوقی
30
۷۸٫۲۵
اجتماعی
33
۷۸٫۵۷
ایمنی
34
۸۹٫۸۸
34 بلیز ۷۷٫۹۸
بلیز
رده‌بندی جهانی
54/ 180
۶۶٫۸۵
سیاسی
76
۵۱٫۵۷
اقتصادی
62
۴۹٫۴۸
حقوقی
86
۶۲٫۱۸
اجتماعی
34
۷۷٫۹۸
ایمنی
14
۹۳٫۰۶
35 لهستان ۷۷٫۳۸
لهستان
رده‌بندی جهانی
47/ 180
۶۹٫۱۷
سیاسی
75
۵۱٫۶۳
اقتصادی
37
۵۹٫۴۶
حقوقی
57
۷۰٫۱۹
اجتماعی
35
۷۷٫۳۸
ایمنی
54
۸۷٫۲
36 موریتانی ۷۶٫۹۸
موریتانی
رده‌بندی جهانی
33/ 180
۷۴٫۲
سیاسی
35
۶۷٫۲۳
اقتصادی
50
۵۴٫۰۵
حقوقی
26
۷۹٫۰۶
اجتماعی
36
۷۶٫۹۸
ایمنی
10
۹۳٫۶۵
37 گامبیا ۷۶٫۸۷
گامبیا
رده‌بندی جهانی
58/ 180
۶۵٫۵۳
سیاسی
57
۵۷٫۵۶
اقتصادی
66
۴۸٫۵۱
حقوقی
93
۶۰٫۷۱
اجتماعی
37
۷۶٫۸۷
ایمنی
65
۸۴٫۰۱
38 تایوان ۷۶٫۳۹
تایوان
رده‌بندی جهانی
27/ 180
۷۶٫۱۳
سیاسی
24
۷۴٫۷
اقتصادی
41
۵۶٫۷۷
حقوقی
23
۸۰٫۰۵
اجتماعی
38
۷۶٫۳۹
ایمنی
16
۹۲٫۷۶
39 اوکراين ۷۵٫۸۹
اوکراين
رده‌بندی جهانی
61/ 180
۶۵
سیاسی
36
۶۷٫۱۵
اقتصادی
32
۶۲٫۲۴
حقوقی
28
۷۸٫۶۱
اجتماعی
39
۷۵٫۸۹
ایمنی
142
۴۱٫۱۱
40 انگلستان ۷۵٫۳۸
انگلستان
رده‌بندی جهانی
23/ 180
۷۷٫۵۱
سیاسی
19
۸۰٫۱۲
اقتصادی
18
۶۹٫۴۲
حقوقی
42
۷۴٫۳۵
اجتماعی
40
۷۵٫۳۸
ایمنی
50
۸۸٫۲۹
41 اتریش ۷۵٫۳
اتریش
رده‌بندی جهانی
32/ 180
۷۴٫۶۹
سیاسی
30
۶۸٫۹۹
اقتصادی
34
۶۰٫۲
حقوقی
29
۷۸٫۴۵
اجتماعی
41
۷۵٫۳
ایمنی
30
۹۰٫۵۳
42 جمهوری مقدونیه شمالی ۷۵٫۱۵
جمهوری مقدونیه شمالی
رده‌بندی جهانی
36/ 180
۷۳٫۷۸
سیاسی
38
۶۶٫۹۸
اقتصادی
49
۵۴٫۱۷
حقوقی
13
۸۳٫۱۷
اجتماعی
42
۷۵٫۱۵
ایمنی
39
۸۹٫۴۳
43 نامیبیا ۷۵
نامیبیا
رده‌بندی جهانی
34/ 180
۷۴٫۱۶
سیاسی
45
۶۵٫۴۶
اقتصادی
29
۶۳٫۳۷
حقوقی
35
۷۷٫۰۸
اجتماعی
43
۷۵
ایمنی
34
۸۹٫۸۸
43 سی‌شل ۷۵
سی‌شل
رده‌بندی جهانی
37/ 180
۷۳٫۷۵
سیاسی
37
۶۷٫۱
اقتصادی
35
۵۹٫۷۹
حقوقی
43
۷۴٫۲۳
اجتماعی
43
۷۵
ایمنی
17
۹۲٫۶۲
45 جزایر فیجی ۷۴٫۳۵
جزایر فیجی
رده‌بندی جهانی
44/ 180
۷۱٫۲۳
سیاسی
52
۵۹٫۲۶
اقتصادی
26
۶۴٫۶۶
حقوقی
63
۶۹٫۰۴
اجتماعی
45
۷۴٫۳۵
ایمنی
43
۸۸٫۸۶
46 مجارستان ۷۴٫۲۹
مجارستان
رده‌بندی جهانی
67/ 180
۶۲٫۹۸
سیاسی
124
۳۸٫۵۵
اقتصادی
68
۴۸٫۲۳
حقوقی
67
۶۷٫۸۸
اجتماعی
46
۷۴٫۲۹
ایمنی
58
۸۵٫۹۷
47 اسلوانی ۷۳٫۷
اسلوانی
رده‌بندی جهانی
42/ 180
۷۲٫۶
سیاسی
34
۶۷٫۸۵
اقتصادی
59
۴۹٫۸۱
حقوقی
16
۸۱٫۰۳
اجتماعی
47
۷۳٫۷
ایمنی
29
۹۰٫۵۸
48 غنا ۷۳٫۴۱
غنا
رده‌بندی جهانی
50/ 180
۶۷٫۷۱
سیاسی
51
۵۹٫۵
اقتصادی
72
۴۷٫۹۲
حقوقی
38
۷۴٫۷۹
اجتماعی
48
۷۳٫۴۱
ایمنی
72
۸۲٫۹۴
49 رومانی ۷۳٫۳۸
رومانی
رده‌بندی جهانی
49/ 180
۶۸٫۴۵
سیاسی
48
۶۱٫۹۲
اقتصادی
69
۴۸٫۲
حقوقی
55
۷۰٫۵۴
اجتماعی
49
۷۳٫۳۸
ایمنی
51
۸۸٫۲
50 کیپورد ۷۳٫۳۵
کیپورد
رده‌بندی جهانی
41/ 180
۷۲٫۷۷
سیاسی
28
۶۹٫۵۱
اقتصادی
48
۵۴٫۲۵
حقوقی
39
۷۴٫۷
اجتماعی
50
۷۳٫۳۵
ایمنی
25
۹۲٫۰۳
51 ساحل عاج ۷۳٫۰۸
ساحل عاج
رده‌بندی جهانی
53/ 180
۶۶٫۸۹
سیاسی
49
۶۱٫۴۳
اقتصادی
45
۵۵٫۰۵
حقوقی
40
۷۴٫۶۳
اجتماعی
51
۷۳٫۰۸
ایمنی
99
۷۰٫۲۸
52 مونته‌نگرو ۷۳٫۰۵
مونته‌نگرو
رده‌بندی جهانی
40/ 180
۷۳٫۲۱
سیاسی
33
۶۸٫۳۱
اقتصادی
43
۵۶٫۰۶
حقوقی
32
۷۸٫۱۵
اجتماعی
52
۷۳٫۰۵
ایمنی
31
۹۰٫۴۸
53 سیرالئون ۷۲٫۶۲
سیرالئون
رده‌بندی جهانی
64/ 180
۶۴٫۲۷
سیاسی
67
۵۴٫۵۵
اقتصادی
92
۴۳٫۵۶
حقوقی
60
۶۹٫۲۳
اجتماعی
53
۷۲٫۶۲
ایمنی
77
۸۱٫۳۹
54 ایالات متحده امریکا ۷۲٫۰۶
ایالات متحده امریکا
رده‌بندی جهانی
55/ 180
۶۶٫۵۹
سیاسی
29
۶۹٫۰۳
اقتصادی
33
۶۱٫۰۷
حقوقی
41
۷۴٫۴۹
اجتماعی
54
۷۲٫۰۶
ایمنی
118
۵۶٫۳۱
55 لیبریا ۷۱٫۴۳
لیبریا
رده‌بندی جهانی
60/ 180
۶۵٫۱۳
سیاسی
64
۵۴٫۸۷
اقتصادی
80
۴۵٫۹۸
حقوقی
45
۷۳٫۰۸
اجتماعی
55
۷۱٫۴۳
ایمنی
78
۸۰٫۲۷
55 تونگا ۷۱٫۴۳
تونگا
رده‌بندی جهانی
45/ 180
۷۰٫۱۱
سیاسی
41
۶۶٫۵۲
اقتصادی
40
۵۷٫۹۲
حقوقی
90
۶۱٫۳۵
اجتماعی
55
۷۱٫۴۳
ایمنی
11
۹۳٫۳۳
57 گابون ۷۱٫۰۹
گابون
رده‌بندی جهانی
56/ 180
۶۵٫۸۳
سیاسی
54
۵۸٫۵۱
اقتصادی
60
۴۹٫۷۴
حقوقی
57
۷۰٫۱۹
اجتماعی
57
۷۱٫۰۹
ایمنی
82
۷۹٫۵۹
58 اروگويه ۷۰٫۵۸
اروگويه
رده‌بندی جهانی
51/ 180
۶۷٫۷
سیاسی
71
۵۳٫۶۲
اقتصادی
67
۴۸٫۳۶
حقوقی
36
۷۶٫۶۵
اجتماعی
58
۷۰٫۵۸
ایمنی
40
۸۹٫۲۹
59 استرالیا ۷۰٫۴۱
استرالیا
رده‌بندی جهانی
39/ 180
۷۳٫۴۲
سیاسی
25
۷۴٫۴۳
اقتصادی
27
۶۴٫۵۸
حقوقی
60
۶۹٫۲۳
اجتماعی
59
۷۰٫۴۱
ایمنی
47
۸۸٫۴۴
60 ایتالیا ۶۹٫۹۸
ایتالیا
رده‌بندی جهانی
46/ 180
۶۹٫۸
سیاسی
46
۶۴٫۴۴
اقتصادی
53
۵۲٫۷۵
حقوقی
47
۷۲٫۹۴
اجتماعی
60
۶۹٫۹۸
ایمنی
44
۸۸٫۸۶
61 بوستاوانا ۶۹٫۵۶
بوستاوانا
رده‌بندی جهانی
79/ 180
۵۹٫۷۸
سیاسی
80
۴۹٫۹
اقتصادی
97
۴۲٫۵۶
حقوقی
103
۵۷٫۲۸
اجتماعی
61
۶۹٫۵۶
ایمنی
82
۷۹٫۵۹
62 گینه ۶۹٫۰۵
گینه
رده‌بندی جهانی
78/ 180
۵۹٫۹۷
سیاسی
83
۴۹٫۲۸
اقتصادی
57
۵۰
حقوقی
77
۶۴٫۵۸
اجتماعی
62
۶۹٫۰۵
ایمنی
103
۶۶٫۹۵
62 هايیتی ۶۹٫۰۵
هايیتی
رده‌بندی جهانی
93/ 180
۵۵٫۹۲
سیاسی
72
۵۳٫۳۸
اقتصادی
88
۴۴٫۴۴
حقوقی
69
۶۷٫۴۷
اجتماعی
62
۶۹٫۰۵
ایمنی
131
۴۵٫۲۶
64 کرواسی ۶۸٫۹۲
کرواسی
رده‌بندی جهانی
48/ 180
۶۸٫۷۹
سیاسی
56
۵۷٫۸۱
اقتصادی
63
۴۹٫۴۲
حقوقی
33
۷۸٫۱
اجتماعی
64
۶۸٫۹۲
ایمنی
37
۸۹٫۶۸
65 شیلی ۶۸٫۴۵
شیلی
رده‌بندی جهانی
52/ 180
۶۷٫۳۲
سیاسی
32
۶۸٫۸۴
اقتصادی
76
۴۶٫۹۸
حقوقی
64
۶۸٫۷۵
اجتماعی
65
۶۸٫۴۵
ایمنی
68
۸۳٫۵۷
66 مالاوی ۶۸٫۱۲
مالاوی
رده‌بندی جهانی
63/ 180
۶۴٫۴۶
سیاسی
53
۵۸٫۷۸
اقتصادی
79
۴۶٫۰۶
حقوقی
75
۶۴٫۹۶
اجتماعی
66
۶۸٫۱۲
ایمنی
64
۸۴٫۳۹
67 کوسووو ۶۷٫۵۶
کوسووو
رده‌بندی جهانی
75/ 180
۶۰٫۱۹
سیاسی
59
۵۶٫۶۱
اقتصادی
71
۴۸٫۰۵
حقوقی
44
۷۳٫۹۲
اجتماعی
67
۶۷٫۵۶
ایمنی
121
۵۴٫۸۱
68 نیجر ۶۷٫۵
نیجر
رده‌بندی جهانی
80/ 180
۵۹٫۷۱
سیاسی
68
۵۴٫۳۵
اقتصادی
87
۴۴٫۵۸
حقوقی
68
۶۷٫۶۹
اجتماعی
68
۶۷٫۵
ایمنی
107
۶۴٫۴۲
69 کنگو - برازاویل ۶۷٫۱۴
کنگو - برازاویل
رده‌بندی جهانی
69/ 180
۶۲٫۵۷
سیاسی
70
۵۴٫۲۸
اقتصادی
95
۴۲٫۹۲
حقوقی
82
۶۳٫۲۷
اجتماعی
69
۶۷٫۱۴
ایمنی
60
۸۵٫۲۴
70 بلغارستان ۶۷٫۰۶
بلغارستان
رده‌بندی جهانی
59/ 180
۶۵٫۳۲
سیاسی
50
۶۰٫۶۳
اقتصادی
105
۴۱٫۶
حقوقی
50
۷۲٫۲۴
اجتماعی
70
۶۷٫۰۶
ایمنی
61
۸۵٫۰۸
71 آلبانی ۶۶٫۹۶
آلبانی
رده‌بندی جهانی
99/ 180
۵۴٫۱
سیاسی
110
۴۲٫۲۷
اقتصادی
142
۳۴٫۶۴
حقوقی
69
۶۷٫۴۷
اجتماعی
71
۶۶٫۹۶
ایمنی
112
۵۹٫۱۶
72 سنگال ۶۵٫۸۷
سنگال
رده‌بندی جهانی
94/ 180
۵۵٫۴۴
سیاسی
74
۵۲٫۹
اقتصادی
90
۴۴٫۲۱
حقوقی
85
۶۲٫۵
اجتماعی
72
۶۵٫۸۷
ایمنی
124
۵۱٫۷۱
73 جمهوری دموکراتیک کنگو ۶۵٫۸۳
جمهوری دموکراتیک کنگو
رده‌بندی جهانی
123/ 180
۴۸٫۹۱
سیاسی
97
۴۶٫۵۲
اقتصادی
99
۴۲٫۲۹
حقوقی
117
۵۱٫۵۴
اجتماعی
73
۶۵٫۸۳
ایمنی
147
۳۸٫۳۴
74 کومور ۶۵٫۷۱
کومور
رده‌بندی جهانی
71/ 180
۶۱٫۴۷
سیاسی
85
۴۸٫۸۴
اقتصادی
54
۵۲٫۱۹
حقوقی
87
۶۲٫۰۲
اجتماعی
74
۶۵٫۷۱
ایمنی
86
۷۸٫۵۷
75 سازمان کشورهای شرق کارارئیب ۶۵٫۲۸
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
رده‌بندی جهانی
68/ 180
۶۲٫۸۳
سیاسی
66
۵۴٫۶۳
اقتصادی
56
۵۰٫۴
حقوقی
105
۵۷٫۰۱
اجتماعی
75
۶۵٫۲۸
ایمنی
57
۸۶٫۸۲
76 گیانا ۶۵٫۱۸
گیانا
رده‌بندی جهانی
77/ 180
۶۰٫۱
سیاسی
103
۴۴٫۹۳
اقتصادی
77
۴۶٫۶۱
حقوقی
94
۶۰٫۴۶
اجتماعی
76
۶۵٫۱۸
ایمنی
69
۸۳٫۳۳
77 پاناما ۶۴٫۶۸
پاناما
رده‌بندی جهانی
83/ 180
۵۸٫۵۵
سیاسی
113
۴۱٫۱۸
اقتصادی
58
۴۹٫۸۳
حقوقی
110
۵۵٫۱۳
اجتماعی
77
۶۴٫۶۸
ایمنی
76
۸۱٫۹۴
78 سوازیلند ۶۴٫۲۹
سوازیلند
رده‌بندی جهانی
85/ 180
۵۸٫۳۱
سیاسی
84
۴۹٫۱۳
اقتصادی
106
۴۱٫۲۵
حقوقی
131
۴۷٫۳۱
اجتماعی
78
۶۴٫۲۹
ایمنی
38
۸۹٫۵۸
79 بورکینافاسو ۶۳٫۹۲
بورکینافاسو
رده‌بندی جهانی
86/ 180
۵۸٫۲۴
سیاسی
92
۴۷٫۹۴
اقتصادی
47
۵۴٫۸۹
حقوقی
84
۶۲٫۸
اجتماعی
79
۶۳٫۹۲
ایمنی
108
۶۱٫۶۴
80 آرژانتین ۶۳٫۸۹
آرژانتین
رده‌بندی جهانی
66/ 180
۶۳٫۱۳
سیاسی
65
۵۴٫۸۳
اقتصادی
119
۳۸٫۴۵
حقوقی
37
۷۶٫۱۲
اجتماعی
80
۶۳٫۸۹
ایمنی
75
۸۲٫۳۴
81 مالی ۶۳٫۵۳
مالی
رده‌بندی جهانی
114/ 180
۵۰٫۵۶
سیاسی
89
۴۸٫۱۲
اقتصادی
89
۴۴٫۴۱
حقوقی
97
۵۹٫۲۷
اجتماعی
81
۶۳٫۵۳
ایمنی
149
۳۷٫۴۷
82 تانزانیا ۶۳٫۴۴
تانزانیا
رده‌بندی جهانی
97/ 180
۵۴٫۸
سیاسی
94
۴۷٫۴۱
اقتصادی
108
۴۱٫۰۷
حقوقی
120
۵۰٫۶۹
اجتماعی
82
۶۳٫۴۴
ایمنی
98
۷۱٫۴۲
83 بنین ۶۳٫۳۳
بنین
رده‌بندی جهانی
89/ 180
۵۶٫۷۳
سیاسی
93
۴۷٫۶۸
اقتصادی
115
۳۹٫۴۸
حقوقی
102
۵۷٫۳۱
اجتماعی
83
۶۳٫۳۳
ایمنی
93
۷۵٫۸۳
84 چاد ۶۳٫۱
چاد
رده‌بندی جهانی
96/ 180
۵۴٫۸۱
سیاسی
86
۴۸٫۷۳
اقتصادی
93
۴۳٫۴۹
حقوقی
91
۶۱٫۰۶
اجتماعی
84
۶۳٫۱
ایمنی
114
۵۷٫۶۷
85 نیجریه ۶۲٫۹۶
نیجریه
رده‌بندی جهانی
112/ 180
۵۱٫۰۳
سیاسی
95
۴۷٫۲۶
اقتصادی
104
۴۱٫۹
حقوقی
89
۶۱٫۶۵
اجتماعی
85
۶۲٫۹۶
ایمنی
141
۴۱٫۴
86 جمهوری آفریقای مرکزی ۶۲٫۹
جمهوری آفریقای مرکزی
رده‌بندی جهانی
76/ 180
۶۰٫۱۲
سیاسی
87
۴۸٫۵۵
اقتصادی
84
۴۴٫۹۷
حقوقی
78
۶۴٫۴۲
اجتماعی
86
۶۲٫۹
ایمنی
80
۷۹٫۷۶
87 موزامبیک ۶۲٫۳
موزامبیک
رده‌بندی جهانی
105/ 180
۵۲٫۴۲
سیاسی
116
۴۰٫۷۶
اقتصادی
78
۴۶٫۱۸
حقوقی
81
۶۴٫۱۸
اجتماعی
87
۶۲٫۳
ایمنی
129
۴۸٫۶۸
88 مالت ۶۱٫۹
مالت
رده‌بندی جهانی
73/ 180
۶۰٫۹۶
سیاسی
99
۴۵٫۳۵
اقتصادی
61
۴۹٫۵۷
حقوقی
95
۶۰٫۱
اجتماعی
88
۶۱٫۹
ایمنی
53
۸۷٫۹
89 کره جنوبی ۶۱٫۷۷
کره جنوبی
رده‌بندی جهانی
62/ 180
۶۴٫۸۷
سیاسی
77
۵۱٫۱۱
اقتصادی
46
۵۴٫۹
حقوقی
59
۶۹٫۵۱
اجتماعی
89
۶۱٫۷۷
ایمنی
55
۸۷٫۰۴
90 نپال ۶۱٫۴۳
نپال
رده‌بندی جهانی
74/ 180
۶۰٫۵۲
سیاسی
62
۵۵٫۴۶
اقتصادی
52
۵۲٫۹۲
حقوقی
52
۷۱٫۴۱
اجتماعی
90
۶۱٫۴۳
ایمنی
109
۶۱٫۴۱
91 مغولستان ۶۱٫۳۱
مغولستان
رده‌بندی جهانی
109/ 180
۵۱٫۳۴
سیاسی
118
۴۰٫۳۵
اقتصادی
151
۳۲٫۷۵
حقوقی
107
۵۶٫۳۱
اجتماعی
91
۶۱٫۳۱
ایمنی
105
۶۵٫۹۶
92 ماداگاسکار ۶۰٫۷۱
ماداگاسکار
رده‌بندی جهانی
100/ 180
۵۴٫۰۷
سیاسی
112
۴۱٫۹۱
اقتصادی
145
۳۴٫۰۳
حقوقی
106
۵۶٫۷۳
اجتماعی
92
۶۰٫۷۱
ایمنی
90
۷۶٫۹۸
93 گرجستان ۶۰٫۴۵
گرجستان
رده‌بندی جهانی
103/ 180
۵۳٫۰۵
سیاسی
127
۳۶٫۲۳
اقتصادی
114
۳۹٫۹۳
حقوقی
72
۶۷٫۳۱
اجتماعی
93
۶۰٫۴۵
ایمنی
110
۶۱٫۳۵
94 اسرائیل ۶۰٫۴۲
اسرائیل
رده‌بندی جهانی
101/ 180
۵۳٫۲۳
سیاسی
60
۵۶٫۳۴
اقتصادی
39
۵۸٫۳۳
حقوقی
127
۴۹٫۰۴
اجتماعی
94
۶۰٫۴۲
ایمنی
137
۴۲٫۰۲
95 قطر ۵۹٫۹
قطر
رده‌بندی جهانی
84/ 180
۵۸٫۴۸
سیاسی
78
۵۰٫۵۶
اقتصادی
55
۵۱٫۳۹
حقوقی
140
۴۱٫۹
اجتماعی
95
۵۹٫۹
ایمنی
45
۸۸٫۶۶
96 توگو ۵۹٫۸۲
توگو
رده‌بندی جهانی
113/ 180
۵۰٫۸۹
سیاسی
105
۴۴٫۳۸
اقتصادی
100
۴۲٫۲۷
حقوقی
119
۵۱٫۲
اجتماعی
96
۵۹٫۸۲
ایمنی
116
۵۶٫۷۶
97 بلیوی ۵۹٫۷۹
بلیوی
رده‌بندی جهانی
124/ 180
۴۸٫۸۸
سیاسی
145
۳۱٫۲۴
اقتصادی
121
۳۸٫۰۸
حقوقی
100
۵۷٫۵۹
اجتماعی
97
۵۹٫۷۹
ایمنی
113
۵۷٫۷
98 تونس ۵۹٫۷۶
تونس
رده‌بندی جهانی
118/ 180
۴۹٫۹۷
سیاسی
91
۴۸٫۰۴
اقتصادی
109
۴۰٫۹۴
حقوقی
123
۵۰٫۱۹
اجتماعی
98
۵۹٫۷۶
ایمنی
126
۵۰٫۹۲
99 کامرون ۵۹٫۳۱
کامرون
رده‌بندی جهانی
130/ 180
۴۴٫۹۵
سیاسی
107
۴۳٫۶۸
اقتصادی
144
۳۴٫۰۹
حقوقی
115
۵۲٫۷۱
اجتماعی
99
۵۹٫۳۱
ایمنی
153
۳۴٫۹۷
100 بوسنی هرزوگوین ۵۸٫۸۷
بوسنی هرزوگوین
رده‌بندی جهانی
81/ 180
۵۸٫۸۵
سیاسی
104
۴۴٫۵۳
اقتصادی
112
۴۰٫۳۴
حقوقی
71
۶۷٫۴
اجتماعی
100
۵۸٫۸۷
ایمنی
70
۸۳٫۱۲
101 کنیا ۵۸٫۶
کنیا
رده‌بندی جهانی
102/ 180
۵۳٫۲۲
سیاسی
122
۳۸٫۹۷
اقتصادی
127
۳۷٫۰۴
حقوقی
96
۵۹٫۴
اجتماعی
101
۵۸٫۶
ایمنی
96
۷۲٫۰۹
102 آنگولا ۵۸٫۳۳
آنگولا
رده‌بندی جهانی
104/ 180
۵۲٫۴۴
سیاسی
115
۴۰٫۸۲
اقتصادی
128
۳۶٫۸۱
حقوقی
109
۵۵٫۹۸
اجتماعی
102
۵۸٫۳۳
ایمنی
100
۷۰٫۲۵
103 بروندی ۵۸٫۰۱
بروندی
رده‌بندی جهانی
108/ 180
۵۱٫۷۸
سیاسی
100
۴۵٫۳۲
اقتصادی
85
۴۴٫۸۹
حقوقی
113
۵۳٫۳۲
اجتماعی
103
۵۸٫۰۱
ایمنی
115
۵۷٫۳۷
104 مکزیک ۵۷٫۹۹
مکزیک
رده‌بندی جهانی
121/ 180
۴۹٫۰۱
سیاسی
81
۴۹٫۶۹
اقتصادی
102
۴۲٫۱۱
حقوقی
65
۶۷٫۹۹
اجتماعی
104
۵۷٫۹۹
ایمنی
165
۲۷٫۲۸
105 آندورا ۵۷٫۱۴
آندورا
رده‌بندی جهانی
72/ 180
۶۱٫۴۴
سیاسی
63
۵۵٫۰۷
اقتصادی
130
۳۶٫۴۶
حقوقی
74
۶۵٫۳۸
اجتماعی
105
۵۷٫۱۴
ایمنی
13
۹۳٫۱۵
105 برزیل ۵۷٫۱۴
برزیل
رده‌بندی جهانی
82/ 180
۵۸٫۵۹
سیاسی
55
۵۷٫۸۹
اقتصادی
86
۴۴٫۶۸
حقوقی
73
۶۶٫۸۸
اجتماعی
105
۵۷٫۱۴
ایمنی
104
۶۶٫۳۷
107 لسو‌تو ۵۶٫۹
لسو‌تو
رده‌بندی جهانی
122/ 180
۴۸٫۹۲
سیاسی
98
۴۵٫۵۱
اقتصادی
129
۳۶٫۶۷
حقوقی
135
۴۵٫۳۸
اجتماعی
107
۵۶٫۹
ایمنی
111
۶۰٫۱۶
108 پاراگوئه ۵۶٫۸۸
پاراگوئه
رده‌بندی جهانی
115/ 180
۵۰٫۴۸
سیاسی
114
۴۰٫۹
اقتصادی
139
۳۴٫۹۵
حقوقی
78
۶۴٫۴۲
اجتماعی
108
۵۶٫۸۸
ایمنی
119
۵۵٫۲۷
109 پاپوآ گینه نو ۵۶٫۴۳
پاپوآ گینه نو
رده‌بندی جهانی
91/ 180
۵۶٫۰۲
سیاسی
111
۴۲٫۱۷
اقتصادی
75
۴۷٫۰۸
حقوقی
117
۵۱٫۵۴
اجتماعی
109
۵۶٫۴۳
ایمنی
73
۸۲٫۸۶
110 زامبیا ۵۵٫۹۵
زامبیا
رده‌بندی جهانی
95/ 180
۵۵٫۳۸
سیاسی
108
۴۳٫۶۶
اقتصادی
137
۳۵٫۴۲
حقوقی
99
۵۷٫۹۳
اجتماعی
110
۵۵٫۹۵
ایمنی
66
۸۳٫۹۳
111 قبرس ۵۵٫۴
قبرس
رده‌بندی جهانی
65/ 180
۶۳٫۱۴
سیاسی
61
۵۵٫۸
اقتصادی
73
۴۷٫۴۴
حقوقی
66
۶۷٫۹
اجتماعی
111
۵۵٫۴
ایمنی
42
۸۹٫۱۹
112 تایلند ۵۴٫۵۲
تایلند
رده‌بندی جهانی
87/ 180
۵۸٫۱۲
سیاسی
68
۵۴٫۳۵
اقتصادی
65
۴۸٫۵۴
حقوقی
121
۵۰٫۵۸
اجتماعی
112
۵۴٫۵۲
ایمنی
74
۸۲٫۶۲
113 ژاپن ۵۴٫۳۸
ژاپن
رده‌بندی جهانی
70/ 180
۶۲٫۱۲
سیاسی
73
۵۳٫۰۷
اقتصادی
44
۵۵٫۸۳
حقوقی
80
۶۴٫۳۵
اجتماعی
113
۵۴٫۳۸
ایمنی
71
۸۲٫۹۵
114 گینه بیسائو ۵۴٫۰۵
گینه بیسائو
رده‌بندی جهانی
92/ 180
۵۵٫۹۵
سیاسی
88
۴۸٫۲۶
اقتصادی
116
۳۹٫۳۸
حقوقی
88
۶۱٫۹۲
اجتماعی
114
۵۴٫۰۵
ایمنی
92
۷۶٫۱۳
115 صربستان ۵۳٫۵۷
صربستان
رده‌بندی جهانی
98/ 180
۵۴٫۴۸
سیاسی
140
۳۳٫۰۷
اقتصادی
130
۳۶٫۴۶
حقوقی
56
۷۰٫۳۲
اجتماعی
115
۵۳٫۵۷
ایمنی
85
۷۸٫۹۷
116 قبرس شمالی ۵۳٫۲۵
قبرس شمالی
رده‌بندی جهانی
90/ 180
۵۶٫۷۲
سیاسی
96
۴۶٫۹
اقتصادی
96
۴۲٫۶۱
حقوقی
108
۵۶٫۱۲
اجتماعی
116
۵۳٫۲۵
ایمنی
63
۸۴٫۷۴
117 پرو ۵۳٫۲۳
پرو
رده‌بندی جهانی
125/ 180
۴۷٫۷۶
سیاسی
121
۳۹٫۴۴
اقتصادی
118
۳۹٫۲۹
حقوقی
98
۵۸٫۱
اجتماعی
117
۵۳٫۲۳
ایمنی
128
۴۸٫۷۳
118 زیمبابوه ۵۲٫۶۸
زیمبابوه
رده‌بندی جهانی
116/ 180
۵۰٫۳۱
سیاسی
126
۳۶٫۹۶
اقتصادی
110
۴۰٫۶۳
حقوقی
114
۵۲٫۷۶
اجتماعی
118
۵۲٫۶۸
ایمنی
101
۶۸٫۵
119 مالزی ۵۲٫۶۲
مالزی
رده‌بندی جهانی
107/ 180
۵۲٫۰۷
سیاسی
106
۴۴٫۳۵
اقتصادی
82
۴۵٫۶۳
حقوقی
156
۳۴٫۰۴
اجتماعی
119
۵۲٫۶۲
ایمنی
67
۸۳٫۷۲
120 یونان ۵۲٫۴۴
یونان
رده‌بندی جهانی
88/ 180
۵۷٫۱۵
سیاسی
101
۴۵٫۲۵
اقتصادی
123
۳۷٫۶۱
حقوقی
76
۶۴٫۶۸
اجتماعی
120
۵۲٫۴۴
ایمنی
59
۸۵٫۷۸
121 اوگاندا ۵۲٫۱۴
اوگاندا
رده‌بندی جهانی
128/ 180
۴۶
سیاسی
139
۳۳٫۴۸
اقتصادی
116
۳۹٫۳۸
حقوقی
125
۵۰
اجتماعی
121
۵۲٫۱۴
ایمنی
120
۵۵
122 فلیپین ۵۱٫۶۴
فلیپین
رده‌بندی جهانی
134/ 180
۴۳٫۳۶
سیاسی
128
۳۶٫۱۴
اقتصادی
126
۳۷٫۱۱
حقوقی
130
۴۷٫۴۸
اجتماعی
122
۵۱٫۶۴
ایمنی
132
۴۴٫۴۴
123 قزاقستان ۵۰٫۸۵
قزاقستان
رده‌بندی جهانی
142/ 180
۴۱٫۱۱
سیاسی
148
۳۰٫۳۳
اقتصادی
137
۳۵٫۴۲
حقوقی
148
۳۷٫۹۱
اجتماعی
123
۵۰٫۸۵
ایمنی
125
۵۱٫۰۲
124 قرقیزستان ۵۰٫۶۶
قرقیزستان
رده‌بندی جهانی
120/ 180
۴۹٫۱۱
سیاسی
149
۳۰٫۱۹
اقتصادی
64
۴۸٫۷۳
حقوقی
129
۴۸٫۴
اجتماعی
124
۵۰٫۶۶
ایمنی
102
۶۷٫۵۹
125 مراکش / صحرای غربی ۵۰٫۳
مراکش / صحرای غربی
رده‌بندی جهانی
129/ 180
۴۵٫۹۷
سیاسی
119
۴۰٫۳۱
اقتصادی
135
۳۵٫۶۸
حقوقی
128
۴۸٫۹۲
اجتماعی
125
۵۰٫۳
ایمنی
123
۵۴٫۶۳
126 روندا ۵۰
روندا
رده‌بندی جهانی
144/ 180
۴۰٫۵۴
سیاسی
131
۳۵٫۶۵
اقتصادی
156
۳۲٫۰۸
حقوقی
111
۵۴٫۴۲
اجتماعی
126
۵۰
ایمنی
160
۳۰٫۵۶
127 سنگاپور ۴۹٫۴
سنگاپور
رده‌بندی جهانی
126/ 180
۴۷٫۱۹
سیاسی
133
۳۵٫۲۹
اقتصادی
134
۳۵٫۹۴
حقوقی
162
۳۰٫۵۸
اجتماعی
127
۴۹٫۴
ایمنی
62
۸۴٫۷۶
128 ال‌سالوادور ۴۹٫۲۷
ال‌سالوادور
رده‌بندی جهانی
133/ 180
۴۴٫۰۱
سیاسی
150
۲۹٫۲۱
اقتصادی
101
۴۲٫۲۳
حقوقی
122
۵۰٫۳
اجتماعی
128
۴۹٫۲۷
ایمنی
127
۴۹٫۰۴
129 گینه اکوادور ۴۹٫۰۵
گینه اکوادور
رده‌بندی جهانی
127/ 180
۴۶٫۴۹
سیاسی
137
۳۳٫۶۲
اقتصادی
161
۳۱٫۴۶
حقوقی
142
۴۰٫۹۶
اجتماعی
129
۴۹٫۰۵
ایمنی
88
۷۷٫۳۸
130 سودان جنوبی ۴۸٫۲۱
سودان جنوبی
رده‌بندی جهانی
136/ 180
۴۲٫۵۷
سیاسی
144
۳۱٫۳۴
اقتصادی
91
۴۳٫۷۵
حقوقی
116
۵۲٫۰۴
اجتماعی
130
۴۸٫۲۱
ایمنی
148
۳۷٫۵۲
131 مالدیو ۴۸٫۱
مالدیو
رده‌بندی جهانی
106/ 180
۵۲٫۳۶
سیاسی
109
۴۳٫۴۸
اقتصادی
133
۳۶٫۰۴
حقوقی
111
۵۴٫۴۲
اجتماعی
131
۴۸٫۱
ایمنی
80
۷۹٫۷۶
132 کلمبیا ۴۸٫۰۸
کلمبیا
رده‌بندی جهانی
119/ 180
۴۹٫۶۳
سیاسی
90
۴۸٫۰۵
اقتصادی
124
۳۷٫۵۸
حقوقی
48
۷۲٫۷۱
اجتماعی
132
۴۸٫۰۸
ایمنی
139
۴۱٫۷۵
133 اندونزی ۴۷٫۷۷
اندونزی
رده‌بندی جهانی
111/ 180
۵۱٫۱۵
سیاسی
123
۳۸٫۹۵
اقتصادی
150
۳۳٫۴۶
حقوقی
101
۵۷٫۵۷
اجتماعی
133
۴۷٫۷۷
ایمنی
87
۷۷٫۹۸
134 هنگ کنگ ۴۷٫۷۳
هنگ کنگ
رده‌بندی جهانی
135/ 180
۴۳٫۰۶
سیاسی
134
۳۴٫۶۸
اقتصادی
81
۴۵٫۸۸
حقوقی
145
۳۹٫۳۳
اجتماعی
134
۴۷٫۷۳
ایمنی
130
۴۷٫۶۷
135 اتیوپی ۴۷٫۶۲
اتیوپی
رده‌بندی جهانی
141/ 180
۴۱٫۳۷
سیاسی
136
۳۳٫۹
اقتصادی
107
۴۱٫۲
حقوقی
124
۵۰
اجتماعی
135
۴۷٫۶۲
ایمنی
156
۳۴٫۱۳
136 اکواتور ۴۷٫۳۸
اکواتور
رده‌بندی جهانی
110/ 180
۵۱٫۳
سیاسی
120
۳۹٫۵۷
اقتصادی
94
۴۳٫۳۳
حقوقی
92
۶۰٫۷۷
اجتماعی
136
۴۷٫۳۸
ایمنی
106
۶۵٫۴۸
137 گواتمالا ۴۶٫۶۷
گواتمالا
رده‌بندی جهانی
138/ 180
۴۲٫۲۸
سیاسی
138
۳۳٫۵۷
اقتصادی
120
۳۸٫۱۳
حقوقی
104
۵۷٫۲۴
اجتماعی
137
۴۶٫۶۷
ایمنی
151
۳۵٫۷۸
138 سودان ۴۶٫۰۹
سودان
رده‌بندی جهانی
149/ 180
۳۵٫۷۳
سیاسی
141
۳۲٫۸۷
اقتصادی
152
۳۲٫۶۶
حقوقی
149
۳۷٫۶۴
اجتماعی
138
۴۶٫۰۹
ایمنی
161
۲۹٫۳۹
139 سومالی ۴۴٫۸۴
سومالی
رده‌بندی جهانی
145/ 180
۳۹٫۴
سیاسی
129
۳۵٫۹۹
اقتصادی
103
۴۲٫۰۱
حقوقی
155
۳۵٫۵۸
اجتماعی
139
۴۴٫۸۴
ایمنی
146
۳۸٫۵۶
140 الجزایر ۴۳٫۰۱
الجزایر
رده‌بندی جهانی
139/ 180
۴۱٫۹۸
سیاسی
142
۳۲٫۱۶
اقتصادی
153
۳۲٫۵۵
حقوقی
134
۴۵٫۴۳
اجتماعی
140
۴۳٫۰۱
ایمنی
117
۵۶٫۷۵
141 لبنان ۴۲٫۱۸
لبنان
رده‌بندی جهانی
140/ 180
۴۱٫۹۱
سیاسی
102
۴۵٫۰۳
اقتصادی
141
۳۴٫۸۲
حقوقی
133
۴۵٫۶
اجتماعی
141
۴۲٫۱۸
ایمنی
138
۴۱٫۹۲
142 ونزوئلا ۳۸٫۷۴
ونزوئلا
رده‌بندی جهانی
156/ 180
۳۳٫۰۶
سیاسی
170
۱۷٫۶۸
اقتصادی
160
۳۱٫۶۳
حقوقی
151
۳۷٫۳۳
اجتماعی
142
۳۸٫۷۴
ایمنی
144
۳۹٫۹۱
143 روسیه سفید ۳۸٫۶۹
روسیه سفید
رده‌بندی جهانی
167/ 180
۲۶٫۸
سیاسی
175
۱۵٫۹۴
اقتصادی
132
۳۶٫۳۴
حقوقی
176
۱۸٫۸
اجتماعی
143
۳۸٫۶۹
ایمنی
171
۲۴٫۲۱
143 اردن ۳۸٫۶۹
اردن
رده‌بندی جهانی
132/ 180
۴۴٫۳
سیاسی
143
۳۱٫۷
اقتصادی
135
۳۵٫۶۸
حقوقی
153
۳۶٫۰۶
اجتماعی
143
۳۸٫۶۹
ایمنی
84
۷۹٫۳۷
145 اوزبکستان ۳۷٫۹۶
اوزبکستان
رده‌بندی جهانی
148/ 180
۳۷٫۲۷
سیاسی
152
۲۸٫۰۲
اقتصادی
143
۳۴٫۴۹
حقوقی
137
۴۳٫۵۹
اجتماعی
145
۳۷٫۹۶
ایمنی
136
۴۲٫۲۸
146 برونئی ۳۷٫۸۳
برونئی
رده‌بندی جهانی
117/ 180
۵۰٫۰۹
سیاسی
82
۴۹٫۴۲
اقتصادی
83
۴۵٫۱۶
حقوقی
141
۴۱٫۰۸
اجتماعی
146
۳۷٫۸۳
ایمنی
89
۷۶٫۹۹
147 آذربایجان ۳۷٫۷۶
آذربایجان
رده‌بندی جهانی
164/ 180
۲۷٫۹۹
سیاسی
173
۱۷٫۰۸
اقتصادی
179
۱۸٫۰۱
حقوقی
154
۳۵٫۸۵
اجتماعی
147
۳۷٫۷۶
ایمنی
159
۳۱٫۲۷
148 پاکستان ۳۷٫۷۳
پاکستان
رده‌بندی جهانی
152/ 180
۳۳٫۹
سیاسی
151
۲۹٫۱۷
اقتصادی
147
۳۳٫۷۳
حقوقی
138
۴۲٫۹۷
اجتماعی
148
۳۷٫۷۳
ایمنی
169
۲۵٫۸۸
149 روسیه ۳۷٫۲۸
روسیه
رده‌بندی جهانی
162/ 180
۲۹٫۸۶
سیاسی
166
۱۹٫۸۸
اقتصادی
148
۳۳٫۷۲
حقوقی
157
۳۱٫۴۳
اجتماعی
149
۳۷٫۲۸
ایمنی
168
۲۷
150 ترکیه ۳۷٫۰۵
ترکیه
رده‌بندی جهانی
158/ 180
۳۱٫۶
سیاسی
165
۲۰٫۰۲
اقتصادی
165
۲۸٫۹۱
حقوقی
150
۳۷٫۳۸
اجتماعی
150
۳۷٫۰۵
ایمنی
155
۳۴٫۶۳
151 لیبی ۳۶٫۷۷
لیبی
رده‌بندی جهانی
143/ 180
۴۰٫۵۹
سیاسی
117
۴۰٫۵
اقتصادی
125
۳۷٫۲۷
حقوقی
136
۴۴٫۲۳
اجتماعی
151
۳۶٫۷۷
ایمنی
133
۴۴٫۱۶
152 نیکاراگوئه ۳۶٫۶۴
نیکاراگوئه
رده‌بندی جهانی
163/ 180
۲۹٫۲
سیاسی
172
۱۷٫۲۳
اقتصادی
145
۳۴٫۰۳
حقوقی
163
۳۰٫۳۴
اجتماعی
152
۳۶٫۶۴
ایمنی
164
۲۷٫۷۷
153 هندوراس ۳۵٫۹۵
هندوراس
رده‌بندی جهانی
146/ 180
۳۸٫۱۸
سیاسی
132
۳۵٫۳۶
اقتصادی
140
۳۴٫۸۹
حقوقی
126
۴۹٫۱۷
اجتماعی
153
۳۵٫۹۵
ایمنی
152
۳۵٫۵۱
154 عمان ۳۵٫۷
عمان
رده‌بندی جهانی
137/ 180
۴۲٫۵۲
سیاسی
130
۳۵٫۸۸
اقتصادی
122
۳۷٫۷۴
حقوقی
168
۲۶٫۷۸
اجتماعی
154
۳۵٫۷
ایمنی
91
۷۶٫۵۱
155 فلسطین ۳۵٫۵۲
فلسطین
رده‌بندی جهانی
157/ 180
۳۱٫۹۲
سیاسی
146
۳۱٫۰۴
اقتصادی
149
۳۳٫۵۱
حقوقی
146
۳۹٫۱
اجتماعی
155
۳۵٫۵۲
ایمنی
175
۲۰٫۴۴
156 هند ۳۳٫۳۳
هند
رده‌بندی جهانی
159/ 180
۳۱٫۲۸
سیاسی
159
۲۱٫۵۸
اقتصادی
157
۳۱٫۶۷
حقوقی
143
۴۰٫۸۷
اجتماعی
156
۳۳٫۳۳
ایمنی
162
۲۸٫۹۷
157 بنگلادش ۳۲٫۶۵
بنگلادش
رده‌بندی جهانی
165/ 180
۲۷٫۶۴
سیاسی
167
۱۹٫۳۶
اقتصادی
167
۲۷٫۸۳
حقوقی
158
۳۱٫۳۲
اجتماعی
157
۳۲٫۶۵
ایمنی
167
۲۷٫۰۳
158 کامبوج ۳۲٫۵۴
کامبوج
رده‌بندی جهانی
151/ 180
۳۴٫۲۸
سیاسی
163
۲۰٫۲۱
اقتصادی
168
۲۷٫۵۵
حقوقی
152
۳۶٫۳۲
اجتماعی
158
۳۲٫۵۴
ایمنی
122
۵۴٫۸
159 یمن ۳۱٫۴۳
یمن
رده‌بندی جهانی
154/ 180
۳۳٫۶۷
سیاسی
135
۳۳٫۹۱
اقتصادی
166
۲۸٫۳۳
حقوقی
144
۴۰
اجتماعی
159
۳۱٫۴۳
ایمنی
154
۳۴٫۶۷
160 لائوس ۳۰٫۳۶
لائوس
رده‌بندی جهانی
153/ 180
۳۳٫۷۶
سیاسی
155
۲۵
اقتصادی
113
۴۰٫۱
حقوقی
159
۳۱٫۰۱
اجتماعی
160
۳۰٫۳۶
ایمنی
135
۴۲٫۳۳
161 تاجیکستان ۳۰٫۲۱
تاجیکستان
رده‌بندی جهانی
155/ 180
۳۳٫۳۱
سیاسی
153
۲۷٫۲۶
اقتصادی
159
۳۱٫۶۴
حقوقی
147
۳۸٫۳۴
اجتماعی
161
۳۰٫۲۱
ایمنی
145
۳۹٫۱
162 کوبا ۳۰٫۱۶
کوبا
رده‌بندی جهانی
168/ 180
۲۵٫۶۳
سیاسی
176
۱۴٫۸۶
اقتصادی
171
۲۴٫۴۸
حقوقی
180
۱۵٫۶۳
اجتماعی
162
۳۰٫۱۶
ایمنی
134
۴۳٫۰۵
163 عربستان سعودی ۳۰٫۰۶
عربستان سعودی
رده‌بندی جهانی
166/ 180
۲۷٫۱۴
سیاسی
161
۲۱٫۰۱
اقتصادی
111
۴۰٫۳۶
حقوقی
173
۲۰٫۴۳
اجتماعی
163
۳۰٫۰۶
ایمنی
173
۲۳٫۸۴
164 برمه ۳۰
برمه
رده‌بندی جهانی
171/ 180
۲۴٫۴۱
سیاسی
158
۲۲٫۱۷
اقتصادی
157
۳۱٫۶۷
حقوقی
177
۱۸٫۷۵
اجتماعی
164
۳۰
ایمنی
177
۱۹٫۴۸
165 سریلانکا ۲۹٫۶۱
سریلانکا
رده‌بندی جهانی
150/ 180
۳۵٫۲۱
سیاسی
147
۳۰٫۴۳
اقتصادی
154
۳۲٫۱۶
حقوقی
139
۴۲٫۱۹
اجتماعی
165
۲۹٫۶۱
ایمنی
140
۴۱٫۶۸
166 امارات متحده عربی ۲۹٫۵۲
امارات متحده عربی
رده‌بندی جهانی
160/ 180
۳۰٫۶۲
سیاسی
160
۲۱٫۱۶
اقتصادی
98
۴۲٫۵
حقوقی
169
۲۶٫۵۴
اجتماعی
166
۲۹٫۵۲
ایمنی
157
۳۳٫۳۹
167 عراق ۲۹٫۴۶
عراق
رده‌بندی جهانی
169/ 180
۲۵٫۴۸
سیاسی
162
۲۰٫۶۵
اقتصادی
173
۲۲٫۱۴
حقوقی
170
۲۶٫۴۴
اجتماعی
167
۲۹٫۴۶
ایمنی
163
۲۸٫۶۹
168 جیبوتی ۲۹٫۰۸
جیبوتی
رده‌بندی جهانی
161/ 180
۳۰٫۱۴
سیاسی
156
۲۴٫۱۲
اقتصادی
169
۲۶٫۷۴
حقوقی
161
۳۰٫۶۳
اجتماعی
168
۲۹٫۰۸
ایمنی
143
۴۰٫۱۳
169 بوتان ۲۸٫۵۷
بوتان
رده‌بندی جهانی
147/ 180
۳۷٫۲۹
سیاسی
154
۲۵٫۸
اقتصادی
162
۳۱٫۰۴
حقوقی
165
۲۹٫۶۲
اجتماعی
169
۲۸٫۵۷
ایمنی
97
۷۱٫۴۳
170 کویت ۲۷٫۸۵
کویت
رده‌بندی جهانی
131/ 180
۴۴٫۶۶
سیاسی
125
۳۷٫۴۲
اقتصادی
155
۳۲٫۱۳
حقوقی
132
۴۵٫۹۶
اجتماعی
170
۲۷٫۸۵
ایمنی
79
۷۹٫۹۶
171 مصر ۲۷٫۶۲
مصر
رده‌بندی جهانی
170/ 180
۲۵٫۱
سیاسی
174
۱۶٫۱
اقتصادی
170
۲۴٫۶۹
حقوقی
164
۲۹٫۸۱
اجتماعی
171
۲۷٫۶۲
ایمنی
166
۲۷٫۲۷
172 ویتنام ۲۳٫۵۱
ویتنام
رده‌بندی جهانی
174/ 180
۲۲٫۳۱
سیاسی
178
۱۳٫۲۲
اقتصادی
176
۲۰٫۵۷
حقوقی
166
۲۸٫۳۷
اجتماعی
172
۲۳٫۵۱
ایمنی
170
۲۵٫۸۶
173 چین ۲۱٫۷۹
چین
رده‌بندی جهانی
172/ 180
۲۳٫۳۶
سیاسی
168
۱۹٫۱۴
اقتصادی
163
۲۹٫۶۵
حقوقی
172
۲۲٫۲۸
اجتماعی
173
۲۱٫۷۹
ایمنی
172
۲۳٫۹۳
174 اریتره ۲۰٫۷۱
اریتره
رده‌بندی جهانی
180/ 180
۱۶٫۶۴
سیاسی
180
۱۲٫۷۵
اقتصادی
178
۱۸٫۵۴
حقوقی
178
۱۶٫۹۲
اجتماعی
174
۲۰٫۷۱
ایمنی
178
۱۴٫۲۶
175 بحرین ۲۰٫۷
بحرین
رده‌بندی جهانی
173/ 180
۲۳٫۲۱
سیاسی
171
۱۷٫۴۶
اقتصادی
174
۲۰٫۹۲
حقوقی
175
۱۹٫۸۱
اجتماعی
175
۲۰٫۷
ایمنی
150
۳۷٫۱۵
176 ایران ۱۹٫۸۴
ایران
رده‌بندی جهانی
176/ 180
۲۱٫۳
سیاسی
157
۲۳٫۱۹
اقتصادی
172
۲۳٫۴۴
حقوقی
174
۲۰٫۰۳
اجتماعی
176
۱۹٫۸۴
ایمنی
176
۲۰٫۰۲
177 سوریه ۱۷٫۷۲
سوریه
رده‌بندی جهانی
179/ 180
۱۷٫۴۱
سیاسی
177
۱۴٫۳۵
اقتصادی
177
۱۹٫۶۹
حقوقی
171
۲۳٫۷۵
اجتماعی
177
۱۷٫۷۲
ایمنی
180
۱۱٫۵۵
178 کره شمالی ۱۷٫۲۷
کره شمالی
رده‌بندی جهانی
177/ 180
۲۰٫۶۶
سیاسی
169
۱۸٫۰۴
اقتصادی
175
۲۰٫۵۹
حقوقی
167
۲۶٫۸۲
اجتماعی
178
۱۷٫۲۷
ایمنی
174
۲۰٫۵۷
179 افغانستان ۱۶٫۰۷
افغانستان
رده‌بندی جهانی
178/ 180
۱۹٫۰۹
سیاسی
164
۲۰٫۰۷
اقتصادی
164
۲۹٫۰۶
حقوقی
179
۱۶٫۳۵
اجتماعی
179
۱۶٫۰۷
ایمنی
179
۱۳٫۹
180 ترکمنستان ۱۵٫۶۷
ترکمنستان
رده‌بندی جهانی
175/ 180
۲۲٫۰۱
سیاسی
178
۱۳٫۲۲
اقتصادی
180
۱۷٫۸۸
حقوقی
160
۳۰٫۹۳
اجتماعی
180
۱۵٫۶۷
ایمنی
158
۳۲٫۳۲

شاخص اجتماعی و فرهنگی تاثیر محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی (که ناشی از اموری مانند جنسیت، طبقه اقتصادی، قومیت و مذهب هستند) را ارزیابی می‌کند که بازدارنده‌ای برای آزادی کار روزنامه‌نگاری‌اند و موجب تشویق خودسانسوری می‌شوند.

040557085100
رتبه کشورها socامتیاز 2023 socامتیاز ؟نوع 2023تفاوت امتیاز با
1
نروژ
۹۰٫۴۸
۹۵٫۹۸
0
2
استونی
۹۰
۹۰٫۷۵
7
3
پرتغال
۸۸٫۲۷
۸۹٫۷۷
8
4
هلند
۸۷٫۳۴
۸۶٫۵۳
20
5
دانمارک
۸۶٫۹
۸۷٫۷۸
12
6
ایرلند
۸۶٫۶۱
۹۴٫۰۳
-3
7
بلژیک
۸۶٫۵۱
۸۲٫۳۹
26
8
ترنتی و توبوگو
۸۶٫۴۱
۹۲٫۰۵
-3
9
تیمور شرقی
۸۵٫۷۱
۸۷٫۱۲
11
10
لوکزامبورگ
۸۵٫۳۲
۸۲٫۱
24
11
سويیس
۸۵٫۲
۹۲٫۳۳
-7
12
چک
۸۵٫۱۶
۹۱٫۲۹
-6
13
جامائیکا
۸۴٫۹۷
۸۶٫۵۹
10
14
فنلاند
۸۴٫۵۲
۸۹٫۱۷
-1
15
لیتوانی
۸۳٫۶
۸۹٫۴۳
-3
16
ایسلند
۸۳٫۲۸
۸۷٫۰۱
6
17
لتوانی
۸۳٫۲۱
۸۵٫۹۸
8
18
ساموآ
۸۳٫۰۳
۹۴٫۳۲
-16
19
کاستاریکا
۸۲٫۸
۸۷٫۹۷
-3
20
سوئد
۸۲٫۷۸
۸۸٫۶۴
-6
21
مولداوی
۸۲٫۶۷
۸۵٫۸۶
5
22
کانادا
۸۲٫۳۸
۸۸٫۲۶
-7
22
آلمان
۸۲٫۳۸
۸۷٫۱۹
-3
24
جمهوری دومینیکن
۸۲٫۱۴
۷۶٫۴۲
31
25
آفریقای جنوبی
۸۲٫۰۶
۸۴٫۷
3
26
فرانسه
۸۱٫۵
۸۷٫۱
-5
27
اسلواکی
۸۰٫۸۵
۸۹٫۸۵
-17
28
موریس
۸۰٫۱۲
۸۱٫۰۲
11
29
زلاند نو
۷۹٫۷۶
۸۴٫۰۹
1
30
اسپانیا
۷۹٫۵۶
۸۳٫۱۳
1
30
سورینام
۷۹٫۵۶
۹۰٫۹۱
-23
32
لیختن اشتاین
۷۸٫۷۲
۹۰٫۹۱
-25
33
ارمنستان
۷۸٫۵۷
۸۲٫۹۵
-1
34
بلیز
۷۷٫۹۸
۷۹٫۵۵
12
35
لهستان
۷۷٫۳۸
۷۸٫۲۸
14
36
موریتانی
۷۶٫۹۸
۶۰٫۸
60
37
گامبیا
۷۶٫۸۷
۸۵
-10
38
تایوان
۷۶٫۳۹
۷۷٫۶۵
13
39
اوکراين
۷۵٫۸۹
۸۰٫۴
1
40
انگلستان
۷۵٫۳۸
۸۱٫۳۶
-3
41
اتریش
۷۵٫۳
۸۴٫۱۴
-12
42
جمهوری مقدونیه شمالی
۷۵٫۱۵
۷۸٫۲
8
43
نامیبیا
۷۵
۸۷٫۷۳
-25
43
سی‌شل
۷۵
۸۰٫۲۳
-2
45
جزایر فیجی
۷۴٫۳۵
۶۲٫۸۸
46
46
مجارستان
۷۴٫۲۹
۷۲٫۶۲
24
47
اسلوانی
۷۳٫۷
۷۵٫۹۵
12
48
غنا
۷۳٫۴۱
۷۸٫۹۸
-1
49
رومانی
۷۳٫۳۸
۸۱٫۴۴
-13
50
کیپورد
۷۳٫۳۵
۸۰٫۱۷
-8
51
ساحل عاج
۷۳٫۰۸
۷۶٫۳۳
5
52
مونته‌نگرو
۷۳٫۰۵
۷۶٫۴۸
2
53
سیرالئون
۷۲٫۶۲
۷۲٫۲۴
18
54
ایالات متحده امریکا
۷۲٫۰۶
۸۰
-11
55
لیبریا
۷۱٫۴۳
۸۰
-12
55
تونگا
۷۱٫۴۳
۷۵
8
57
گابون
۷۱٫۰۹
۵۸٫۱۴
54
58
اروگويه
۷۰٫۵۸
۷۴٫۹
7
59
استرالیا
۷۰٫۴۱
۸۱٫۹۸
-24
60
ایتالیا
۶۹٫۹۸
۷۳٫۸۶
8
61
بوستاوانا
۶۹٫۵۶
۷۸٫۷۹
-13
62
گینه
۶۹٫۰۵
۶۰٫۰۹
37
62
هايیتی
۶۹٫۰۵
۷۳٫۳۸
7
64
کرواسی
۶۸٫۹۲
۷۴٫۵۹
2
65
شیلی
۶۸٫۴۵
۶۵٫۵۸
15
66
مالاوی
۶۸٫۱۲
۶۰٫۲۳
32
67
کوسووو
۶۷٫۵۶
۷۵٫۴۹
-6
68
نیجر
۶۷٫۵
۷۴٫۰۳
-1
69
کنگو - برازاویل
۶۷٫۱۴
۵۸٫۵۲
39
70
بلغارستان
۶۷٫۰۶
۶۵٫۵۳
11
71
آلبانی
۶۶٫۹۶
۶۸٫۳۷
6
72
سنگال
۶۵٫۸۷
۶۵٫۴۲
10
73
جمهوری دموکراتیک کنگو
۶۵٫۸۳
۵۹٫۹۴
28
74
کومور
۶۵٫۷۱
۶۱٫۸۵
18
75
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
۶۵٫۲۸
۵۹٫۹۴
26
76
گیانا
۶۵٫۱۸
۷۹٫۸۳
-31
77
پاناما
۶۴٫۶۸
۶۴٫۷۷
9
78
سوازیلند
۶۴٫۲۹
۵۶٫۰۱
44
79
بورکینافاسو
۶۳٫۹۲
۸۱٫۲۵
-41
80
آرژانتین
۶۳٫۸۹
۷۶٫۸۲
-27
81
مالی
۶۳٫۵۳
۵۵
44
82
تانزانیا
۶۳٫۴۴
۵۳٫۴۱
46
83
بنین
۶۳٫۳۳
۶۳٫۴۹
6
84
چاد
۶۳٫۱
۶۹٫۱۶
-9
85
نیجریه
۶۲٫۹۶
۶۳٫۸
3
86
جمهوری آفریقای مرکزی
۶۲٫۹
۶۶٫۵۶
-8
87
موزامبیک
۶۲٫۳
۶۵٫۲۸
-4
88
مالت
۶۱٫۹
۶۶٫۰۴
-9
89
کره جنوبی
۶۱٫۷۷
۷۷٫۵۳
-37
90
نپال
۶۱٫۴۳
۶۱٫۰۸
5
91
مغولستان
۶۱٫۳۱
۶۳٫۹۵
-4
92
ماداگاسکار
۶۰٫۷۱
۵۸٫۴۶
17
93
گرجستان
۶۰٫۴۵
۷۵
-30
94
اسرائیل
۶۰٫۴۲
۷۶٫۱۴
-36
95
قطر
۵۹٫۹
۵۱٫۱۴
38
96
توگو
۵۹٫۸۲
۶۹٫۳۲
-22
97
بلیوی
۵۹٫۷۹
۵۶٫۴
22
98
تونس
۵۹٫۷۶
۵۳٫۷۹
29
99
کامرون
۵۹٫۳۱
۵۸٫۷۷
8
100
بوسنی هرزوگوین
۵۸٫۸۷
۷۱٫۰۲
-27
101
کنیا
۵۸٫۶
۵۶٫۲۵
19
102
آنگولا
۵۸٫۳۳
۵۴٫۷۱
24
103
بروندی
۵۸٫۰۱
۵۲٫۱۲
28
104
مکزیک
۵۷٫۹۹
۴۷٫۱۶
38
105
آندورا
۵۷٫۱۴
۷۵٫۲۸
-43
105
برزیل
۵۷٫۱۴
۷۶٫۲۲
-48
107
لسو‌تو
۵۶٫۹
۶۸٫۴۷
-31
108
پاراگوئه
۵۶٫۸۸
۶۱٫۲۵
-14
109
پاپوآ گینه نو
۵۶٫۴۳
۷۱٫۹۷
-37
110
زامبیا
۵۵٫۹۵
۵۸٫۱۴
1
111
قبرس
۵۵٫۴
۶۴٫۹۸
-26
112
تایلند
۵۴٫۵۲
۵۶٫۲۵
8
113
ژاپن
۵۴٫۳۸
۵۹٫۳۲
-8
114
گینه بیسائو
۵۴٫۰۵
۶۵٫۰۶
-30
115
صربستان
۵۳٫۵۷
۵۹٫۸۷
-12
116
قبرس شمالی
۵۳٫۲۵
۶۳٫۴۵
-26
117
پرو
۵۳٫۲۳
۵۶٫۹۴
-1
118
زیمبابوه
۵۲٫۶۸
۶۰٫۸
-22
119
مالزی
۵۲٫۶۲
۷۵٫۸۵
-59
120
یونان
۵۲٫۴۴
۵۲٫۲۳
10
121
اوگاندا
۵۲٫۱۴
۶۰
-21
122
فلیپین
۵۱٫۶۴
۵۷٫۳۹
-8
123
قزاقستان
۵۰٫۸۵
۵۹٫۳۷
-19
124
قرقیزستان
۵۰٫۶۶
۴۹٫۰۹
14
125
مراکش / صحرای غربی
۵۰٫۳
۵۶٫۸۷
-8
126
روندا
۵۰
۵۸٫۳۳
-16
127
سنگاپور
۴۹٫۴
۵۱٫۹۹
5
128
ال‌سالوادور
۴۹٫۲۷
۴۹٫۳۲
9
129
گینه اکوادور
۴۹٫۰۵
۳۹٫۵۸
21
130
سودان جنوبی
۴۸٫۲۱
۴۷٫۷۳
11
131
مالدیو
۴۸٫۱
۵۵٫۶۸
-7
132
کلمبیا
۴۸٫۰۸
۳۷٫۳۷
24
133
اندونزی
۴۷٫۷۷
۵۵٫۹۷
-10
134
هنگ کنگ
۴۷٫۷۳
۵۶٫۵۱
-16
135
اتیوپی
۴۷٫۶۲
۴۳٫۶۴
11
136
اکواتور
۴۷٫۳۸
۶۱٫۵۵
-43
137
گواتمالا
۴۶٫۶۷
۵۷٫۵۸
-24
138
سودان
۴۶٫۰۹
۴۰٫۱۵
11
139
سومالی
۴۴٫۸۴
۵۱٫۱۴
-6
140
الجزایر
۴۳٫۰۱
۵۲٫۶
-11
141
لبنان
۴۲٫۱۸
۵۸٫۸۶
-35
142
ونزوئلا
۳۸٫۷۴
۳۸٫۵۳
11
143
روسیه سفید
۳۸٫۶۹
۴۸٫۳
-4
143
اردن
۳۸٫۶۹
۳۲٫۲
21
145
اوزبکستان
۳۷٫۹۶
۴۳٫۵۶
2
146
برونئی
۳۷٫۸۳
۲۹٫۸۸
24
147
آذربایجان
۳۷٫۷۶
۵۰
-12
148
پاکستان
۳۷٫۷۳
۴۸٫۱۱
-8
149
روسیه
۳۷٫۲۸
۳۸٫۹۴
3
150
ترکیه
۳۷٫۰۵
۳۰٫۱۱
17
151
لیبی
۳۶٫۷۷
۴۵٫۲۳
-7
152
نیکاراگوئه
۳۶٫۶۴
۴۴٫۳۲
-7
153
هندوراس
۳۵٫۹۵
۲۲٫۳۷
22
154
عمان
۳۵٫۷
۳۸٫۰۷
1
155
فلسطین
۳۵٫۵۲
۳۶٫۳۶
3
156
هند
۳۳٫۳۳
۴۵٫۲۷
-13
157
بنگلادش
۳۲٫۶۵
۳۶٫۵۵
0
158
کامبوج
۳۲٫۵۴
۵۷٫۲۷
-43
159
یمن
۳۱٫۴۳
۳۴٫۰۹
2
160
لائوس
۳۰٫۳۶
۳۸٫۲۶
-6
161
تاجیکستان
۳۰٫۲۱
۳۶٫۱۷
-1
162
کوبا
۳۰٫۱۶
۲۹٫۹۴
7
163
عربستان سعودی
۳۰٫۰۶
۳۰٫۱۱
4
164
برمه
۳۰
۲۴٫۷۷
10
165
سریلانکا
۲۹٫۶۱
۴۲٫۰۵
-17
166
امارات متحده عربی
۲۹٫۵۲
۳۰٫۶۸
-1
167
عراق
۲۹٫۴۶
۳۶٫۳۶
-9
168
جیبوتی
۲۹٫۰۸
۲۸٫۱۸
4
169
بوتان
۲۸٫۵۷
۴۹٫۵۱
-33
170
کویت
۲۷٫۸۵
۲۰٫۴۵
6
171
مصر
۲۷٫۶۲
۳۹٫۵۵
-20
172
ویتنام
۲۳٫۵۱
۳۲٫۹۵
-9
173
چین
۲۱٫۷۹
۱۷٫۰۷
4
174
اریتره
۲۰٫۷۱
۲۶٫۱۶
-1
175
بحرین
۲۰٫۷
۳۳٫۵۲
-13
176
ایران
۱۹٫۸۴
۱۶٫۰۶
2
177
سوریه
۱۷٫۷۲
۲۹٫۵۵
-6
178
کره شمالی
۱۷٫۲۷
۴٫۶
2
179
افغانستان
۱۶٫۰۷
۳۰٫۶۸
-14
180
ترکمنستان
۱۵٫۶۷
۹٫۳۲
-1