رده‌بندی
2023رده‌بندی
Score soc
1 نروژ ۹۵٫۹۸
نروژ
رده‌بندی جهانی
1/ 180
۹۵٫۱۸
سیاسی
1
۹۶٫۵۴
اقتصادی
1
۹۲٫۴۶
حقوقی
1
۹۴٫۹۲
اجتماعی
1
۹۵٫۹۸
ایمنی
3
۹۵٫۹۸
2 ساموآ ۹۴٫۳۲
ساموآ
رده‌بندی جهانی
19/ 180
۸۲٫۱۵
سیاسی
27
۷۶٫۸۸
اقتصادی
16
۷۲٫۵۵
حقوقی
67
۶۷٫۹۲
اجتماعی
2
۹۴٫۳۲
ایمنی
1
۹۹٫۰۹
3 ایرلند ۹۴٫۰۳
ایرلند
رده‌بندی جهانی
2/ 180
۸۹٫۹۱
سیاسی
2
۹۳٫۹۱
اقتصادی
7
۸۲٫۱۱
حقوقی
19
۸۲٫۵۵
اجتماعی
3
۹۴٫۰۳
ایمنی
2
۹۶٫۹۴
4 سويیس ۹۲٫۳۳
سويیس
رده‌بندی جهانی
12/ 180
۸۴٫۴
سیاسی
10
۸۷٫۴۲
اقتصادی
15
۷۲٫۷۹
حقوقی
37
۷۷٫۹۵
اجتماعی
4
۹۲٫۳۳
ایمنی
15
۹۱٫۵۲
5 ترنتی و توبوگو ۹۲٫۰۵
ترنتی و توبوگو
رده‌بندی جهانی
30/ 180
۷۶٫۵۴
سیاسی
40
۷۱٫۲۵
اقتصادی
34
۶۰٫۷۸
حقوقی
81
۶۴٫۱۵
اجتماعی
5
۹۲٫۰۵
ایمنی
6
۹۴٫۴۴
6 جمهوری چک ۹۱٫۲۹
جمهوری چک
رده‌بندی جهانی
14/ 180
۸۳٫۵۸
سیاسی
19
۸۲٫۱۹
اقتصادی
28
۶۵٫۵۲
حقوقی
6
۸۶٫۶۴
اجتماعی
6
۹۱٫۲۹
ایمنی
11
۹۲٫۲۷
7 لیختن اشتاین ۹۰٫۹۱
لیختن اشتاین
رده‌بندی جهانی
11/ 180
۸۴٫۴۷
سیاسی
16
۸۵٫۶۳
اقتصادی
23
۶۹٫۹۳
حقوقی
24
۸۱٫۴۵
اجتماعی
7
۹۰٫۹۱
ایمنی
6
۹۴٫۴۴
7 سورینام ۹۰٫۹۱
سورینام
رده‌بندی جهانی
48/ 180
۷۰٫۶۲
سیاسی
55
۶۳٫۱۳
اقتصادی
34
۶۰٫۷۸
حقوقی
132
۴۷٫۱۷
اجتماعی
7
۹۰٫۹۱
ایمنی
19
۹۱٫۱۱
9 استونی ۹۰٫۷۵
استونی
رده‌بندی جهانی
8/ 180
۸۵٫۳۱
سیاسی
17
۸۵٫۳۶
اقتصادی
10
۷۶٫۷۵
حقوقی
18
۸۲٫۸۸
اجتماعی
9
۹۰٫۷۵
ایمنی
20
۹۰٫۷۹
10 اسلواکی ۸۹٫۸۵
اسلواکی
رده‌بندی جهانی
17/ 180
۸۳٫۲۲
سیاسی
25
۷۸٫۰۴
اقتصادی
11
۷۵٫۱۶
حقوقی
17
۸۲٫۹۶
اجتماعی
10
۸۹٫۸۵
ایمنی
24
۹۰٫۰۷
11 پرتغال ۸۹٫۷۷
پرتغال
رده‌بندی جهانی
9/ 180
۸۴٫۶
سیاسی
13
۸۶٫۳۲
اقتصادی
20
۷۱٫۰۲
حقوقی
13
۸۴٫۳۸
اجتماعی
11
۸۹٫۷۷
ایمنی
16
۹۱٫۴۸
12 لیتوانی ۸۹٫۴۳
لیتوانی
رده‌بندی جهانی
7/ 180
۸۶٫۷۹
سیاسی
9
۸۸
اقتصادی
8
۷۷٫۶۵
حقوقی
12
۸۴٫۵۳
اجتماعی
12
۸۹٫۴۳
ایمنی
8
۹۴٫۳۳
13 فنلاند ۸۹٫۱۷
فنلاند
رده‌بندی جهانی
5/ 180
۸۷٫۹۴
سیاسی
5
۹۱٫۵۵
اقتصادی
5
۸۳٫۸
حقوقی
11
۸۴٫۸۶
اجتماعی
13
۸۹٫۱۷
ایمنی
23
۹۰٫۳۵
14 سوئد ۸۸٫۶۴
سوئد
رده‌بندی جهانی
4/ 180
۸۸٫۱۵
سیاسی
3
۹۲٫۵۸
اقتصادی
3
۸۶٫۰۸
حقوقی
4
۸۸٫۷۴
اجتماعی
14
۸۸٫۶۴
ایمنی
40
۸۴٫۷۲
15 کانادا ۸۸٫۲۶
کانادا
رده‌بندی جهانی
15/ 180
۸۳٫۵۳
سیاسی
8
۸۸٫۱۳
اقتصادی
17
۷۲٫۲۲
حقوقی
7
۸۶٫۴۸
اجتماعی
15
۸۸٫۲۶
ایمنی
54
۸۲٫۵۶
16 کاستاریکا ۸۷٫۹۷
کاستاریکا
رده‌بندی جهانی
23/ 180
۸۰٫۲
سیاسی
48
۶۵٫۹۴
اقتصادی
22
۷۰٫۵۹
حقوقی
8
۸۵٫۹۳
اجتماعی
16
۸۷٫۹۷
ایمنی
21
۹۰٫۵۶
17 دانمارک ۸۷٫۷۸
دانمارک
رده‌بندی جهانی
3/ 180
۸۹٫۴۸
سیاسی
4
۹۱٫۹۵
اقتصادی
4
۸۵٫۱۷
حقوقی
5
۸۷٫۵
اجتماعی
17
۸۷٫۷۸
ایمنی
5
۹۵
18 نامیبیا ۸۷٫۷۳
نامیبیا
رده‌بندی جهانی
22/ 180
۸۰٫۹۱
سیاسی
29
۷۵٫۷۵
اقتصادی
21
۷۰٫۷۸
حقوقی
29
۷۹٫۸۱
اجتماعی
18
۸۷٫۷۳
ایمنی
22
۹۰٫۴۸
19 آلمان ۸۷٫۱۹
آلمان
رده‌بندی جهانی
21/ 180
۸۱٫۹۱
سیاسی
12
۸۷٫۳۳
اقتصادی
6
۸۲٫۳۱
حقوقی
9
۸۵٫۸۵
اجتماعی
19
۸۷٫۱۹
ایمنی
96
۶۶٫۸۸
20 تیمور شرقی ۸۷٫۱۲
تیمور شرقی
رده‌بندی جهانی
10/ 180
۸۴٫۴۹
سیاسی
20
۸۱٫۸۸
اقتصادی
13
۷۴٫۵۱
حقوقی
15
۸۳٫۰۲
اجتماعی
20
۸۷٫۱۲
ایمنی
4
۹۵٫۹۳
21 فرانسه ۸۷٫۱
فرانسه
رده‌بندی جهانی
24/ 180
۷۸٫۷۲
سیاسی
22
۷۹٫۴۴
اقتصادی
25
۶۸٫۸۷
حقوقی
22
۸۱٫۵۶
اجتماعی
21
۸۷٫۱
ایمنی
81
۷۶٫۶۴
22 ایسلند ۸۷٫۰۱
ایسلند
رده‌بندی جهانی
18/ 180
۸۳٫۱۹
سیاسی
14
۸۶٫۰۴
اقتصادی
27
۶۸٫۳۵
حقوقی
20
۸۲٫۳۵
اجتماعی
22
۸۷٫۰۱
ایمنی
12
۹۲٫۲۲
23 جامائیکا ۸۶٫۵۹
جامائیکا
رده‌بندی جهانی
32/ 180
۷۵٫۸۹
سیاسی
43
۶۷٫۷۵
اقتصادی
19
۷۱٫۳۷
حقوقی
65
۶۸٫۴۹
اجتماعی
23
۸۶٫۵۹
ایمنی
39
۸۵٫۲۴
24 هلند ۸۶٫۵۳
هلند
رده‌بندی جهانی
6/ 180
۸۷
سیاسی
7
۸۸٫۹۳
اقتصادی
2
۸۹٫۰۸
حقوقی
3
۹۰٫۳
اجتماعی
24
۸۶٫۵۳
ایمنی
67
۸۰٫۱۸
25 لتوانی ۸۵٫۹۸
لتوانی
رده‌بندی جهانی
16/ 180
۸۳٫۲۷
سیاسی
15
۸۵٫۶۹
اقتصادی
14
۷۳٫۹۷
حقوقی
32
۷۹٫۴۵
اجتماعی
25
۸۵٫۹۸
ایمنی
18
۹۱٫۲۶
26 مولداوی ۸۵٫۸۶
مولداوی
رده‌بندی جهانی
28/ 180
۷۷٫۶۲
سیاسی
23
۷۹٫۲۴
اقتصادی
44
۵۷٫۹۵
حقوقی
14
۸۳٫۱۲
اجتماعی
26
۸۵٫۸۶
ایمنی
61
۸۱٫۹۱
27 گامبیا ۸۵
گامبیا
رده‌بندی جهانی
46/ 180
۷۱٫۰۶
سیاسی
46
۶۶٫۸۸
اقتصادی
39
۵۹٫۲۲
حقوقی
93
۶۰٫۷۵
اجتماعی
27
۸۵
ایمنی
49
۸۳٫۴۶
28 آفریقای جنوبی ۸۴٫۷
آفریقای جنوبی
رده‌بندی جهانی
25/ 180
۷۸٫۶
سیاسی
26
۷۷٫۲۶
اقتصادی
29
۶۴٫۱
حقوقی
15
۸۳٫۰۲
اجتماعی
28
۸۴٫۷
ایمنی
48
۸۳٫۹
29 اتریش ۸۴٫۱۴
اتریش
رده‌بندی جهانی
29/ 180
۷۷٫۳
سیاسی
33
۷۴٫۰۱
اقتصادی
32
۶۱٫۸۵
حقوقی
39
۷۷٫۳۲
اجتماعی
29
۸۴٫۱۴
ایمنی
26
۸۹٫۲
30 زلاند نو ۸۴٫۰۹
زلاند نو
رده‌بندی جهانی
13/ 180
۸۴٫۲۳
سیاسی
6
۸۹٫۶۹
اقتصادی
9
۷۷٫۴۵
حقوقی
35
۷۸٫۶۲
اجتماعی
30
۸۴٫۰۹
ایمنی
17
۹۱٫۳
31 اسپانیا ۸۳٫۱۳
اسپانیا
رده‌بندی جهانی
36/ 180
۷۵٫۳۷
سیاسی
38
۷۲٫۱۲
اقتصادی
37
۶۰٫۳۳
حقوقی
33
۷۸٫۷۴
اجتماعی
31
۸۳٫۱۳
ایمنی
55
۸۲٫۵۱
32 ارمنستان ۸۲٫۹۵
ارمنستان
رده‌بندی جهانی
49/ 180
۷۰٫۶۱
سیاسی
53
۶۳٫۷۵
اقتصادی
76
۴۸٫۵۳
حقوقی
48
۷۳٫۸۲
اجتماعی
32
۸۲٫۹۵
ایمنی
46
۸۳٫۹۸
33 بلژیک ۸۲٫۳۹
بلژیک
رده‌بندی جهانی
31/ 180
۷۶٫۴۷
سیاسی
24
۷۹٫۰۶
اقتصادی
31
۶۲٫۰۹
حقوقی
36
۷۸٫۳
اجتماعی
33
۸۲٫۳۹
ایمنی
65
۸۰٫۵۳
34 لوکزامبورگ ۸۲٫۱
لوکزامبورگ
رده‌بندی جهانی
20/ 180
۸۱٫۹۸
سیاسی
10
۸۷٫۴۲
اقتصادی
18
۷۱٫۹۴
حقوقی
45
۷۶٫۷۷
اجتماعی
34
۸۲٫۱
ایمنی
14
۹۱٫۶۷
35 استرالیا ۸۱٫۹۸
استرالیا
رده‌بندی جهانی
27/ 180
۷۸٫۲۴
سیاسی
18
۸۳٫۸۵
اقتصادی
26
۶۸٫۴۹
حقوقی
63
۶۹٫۴۱
اجتماعی
35
۸۱٫۹۸
ایمنی
33
۸۷٫۴۶
36 رومانی ۸۱٫۴۴
رومانی
رده‌بندی جهانی
53/ 180
۶۹٫۰۴
سیاسی
68
۵۹٫۶۵
اقتصادی
73
۴۹٫۲۴
حقوقی
53
۷۱٫۸۶
اجتماعی
36
۸۱٫۴۴
ایمنی
51
۸۳٫۰۳
37 انگلستان ۸۱٫۳۶
انگلستان
رده‌بندی جهانی
26/ 180
۷۸٫۵۱
سیاسی
21
۸۰٫۸۸
اقتصادی
12
۷۴٫۷۱
حقوقی
50
۷۳٫۴۹
اجتماعی
37
۸۱٫۳۶
ایمنی
59
۸۲٫۱۲
38 بورکینافاسو ۸۱٫۲۵
بورکینافاسو
رده‌بندی جهانی
58/ 180
۶۷٫۶۴
سیاسی
57
۶۲٫۸۱
اقتصادی
41
۵۸٫۳۳
حقوقی
69
۶۷٫۴۵
اجتماعی
38
۸۱٫۲۵
ایمنی
83
۷۵٫۵۵
39 موریس ۸۱٫۰۲
موریس
رده‌بندی جهانی
63/ 180
۶۵٫۵۶
سیاسی
104
۵۲٫۷۵
اقتصادی
70
۴۹٫۹
حقوقی
91
۶۱٫۹۸
اجتماعی
39
۸۱٫۰۲
ایمنی
58
۸۲٫۱۳
40 اوکراين ۸۰٫۴
اوکراين
رده‌بندی جهانی
79/ 180
۶۱٫۱۹
سیاسی
65
۶۰٫۶۳
اقتصادی
30
۶۳٫۴۸
حقوقی
26
۸۰٫۶۶
اجتماعی
40
۸۰٫۴
ایمنی
179
۲۰٫۷۸
41 سی‌شل ۸۰٫۲۳
سی‌شل
رده‌بندی جهانی
34/ 180
۷۵٫۷۱
سیاسی
32
۷۴٫۳۸
اقتصادی
38
۵۹٫۴۱
حقوقی
43
۷۶٫۹۸
اجتماعی
41
۸۰٫۲۳
ایمنی
32
۸۷٫۵۶
42 کیپورد ۸۰٫۱۷
کیپورد
رده‌بندی جهانی
33/ 180
۷۵٫۷۲
سیاسی
34
۷۳٫۸۶
اقتصادی
34
۶۰٫۷۸
حقوقی
49
۷۳٫۷۶
اجتماعی
42
۸۰٫۱۷
ایمنی
25
۹۰٫۰۱
43 لیبریا ۸۰
لیبریا
رده‌بندی جهانی
66/ 180
۶۴٫۳۴
سیاسی
86
۵۵٫۵
اقتصادی
127
۳۹٫۶۱
حقوقی
43
۷۶٫۹۸
اجتماعی
43
۸۰
ایمنی
94
۶۹٫۶۲
43 ایالات متحده امریکا ۸۰
ایالات متحده امریکا
رده‌بندی جهانی
45/ 180
۷۱٫۲۲
سیاسی
28
۷۶٫۵۶
اقتصادی
24
۶۹٫۷۶
حقوقی
40
۷۷٫۳۱
اجتماعی
43
۸۰
ایمنی
120
۵۲٫۴۹
45 گیانا ۷۹٫۸۳
گیانا
رده‌بندی جهانی
60/ 180
۶۷٫۵
سیاسی
93
۵۴٫۶۹
اقتصادی
40
۵۸٫۸۲
حقوقی
100
۵۹٫۴۳
اجتماعی
45
۷۹٫۸۳
ایمنی
40
۸۴٫۷۲
46 بلیز ۷۹٫۵۵
بلیز
رده‌بندی جهانی
51/ 180
۷۰٫۴۹
سیاسی
62
۶۱٫۹۸
اقتصادی
54
۵۳٫۹۲
حقوقی
66
۶۸٫۱۱
اجتماعی
46
۷۹٫۵۵
ایمنی
27
۸۸٫۸۹
47 غنا ۷۸٫۹۸
غنا
رده‌بندی جهانی
62/ 180
۶۵٫۹۳
سیاسی
63
۶۱٫۸۸
اقتصادی
80
۴۷٫۹۴
حقوقی
31
۷۹٫۶۲
اجتماعی
47
۷۸٫۹۸
ایمنی
103
۶۱٫۲۵
48 بوستاوانا ۷۸٫۷۹
بوستاوانا
رده‌بندی جهانی
65/ 180
۶۴٫۶۱
سیاسی
84
۵۵٫۶۳
اقتصادی
67
۵۰٫۴۴
حقوقی
103
۵۸٫۰۷
اجتماعی
48
۷۸٫۷۹
ایمنی
69
۸۰٫۱۴
49 لهستان ۷۸٫۲۸
لهستان
رده‌بندی جهانی
57/ 180
۶۷٫۶۶
سیاسی
112
۵۰٫۱۵
اقتصادی
52
۵۵٫۰۲
حقوقی
64
۶۹٫۰۳
اجتماعی
49
۷۸٫۲۸
ایمنی
37
۸۵٫۸۲
50 جمهوری مقدونیه شمالی ۷۸٫۲
جمهوری مقدونیه شمالی
رده‌بندی جهانی
38/ 180
۷۴٫۳۵
سیاسی
36
۷۲٫۳۳
اقتصادی
53
۵۴٫۹۵
حقوقی
10
۸۴٫۹۹
اجتماعی
50
۷۸٫۲
ایمنی
64
۸۱٫۲۷
51 تایوان ۷۷٫۶۵
تایوان
رده‌بندی جهانی
35/ 180
۷۵٫۵۴
سیاسی
35
۷۳٫۸۳
اقتصادی
55
۵۳٫۴
حقوقی
25
۸۰٫۷۵
اجتماعی
51
۷۷٫۶۵
ایمنی
13
۹۲٫۰۶
52 کره جنوبی ۷۷٫۵۳
کره جنوبی
رده‌بندی جهانی
47/ 180
۷۰٫۸۳
سیاسی
54
۶۳٫۵۱
اقتصادی
48
۵۵٫۸۱
حقوقی
60
۷۰٫۰۳
اجتماعی
52
۷۷٫۵۳
ایمنی
34
۸۷٫۲۶
53 آرژانتین ۷۶٫۸۲
آرژانتین
رده‌بندی جهانی
40/ 180
۷۳٫۳۶
سیاسی
30
۷۵٫۲۵
اقتصادی
71
۴۹٫۸
حقوقی
2
۹۰٫۶۶
اجتماعی
53
۷۶٫۸۲
ایمنی
86
۷۴٫۲۷
54 مونته‌نگرو ۷۶٫۴۸
مونته‌نگرو
رده‌بندی جهانی
39/ 180
۷۴٫۲۸
سیاسی
37
۷۲٫۱۳
اقتصادی
42
۵۸٫۰۴
حقوقی
23
۸۱٫۵۱
اجتماعی
54
۷۶٫۴۸
ایمنی
50
۸۳٫۲۵
55 جمهوری دومینیکن ۷۶٫۴۲
جمهوری دومینیکن
رده‌بندی جهانی
43/ 180
۷۱٫۸۸
سیاسی
39
۷۱٫۴۸
اقتصادی
60
۵۲٫۴۵
حقوقی
46
۷۶٫۵۳
اجتماعی
55
۷۶٫۴۲
ایمنی
56
۸۲٫۵
56 ساحل عاج ۷۶٫۳۳
ساحل عاج
رده‌بندی جهانی
54/ 180
۶۸٫۸۳
سیاسی
45
۶۶٫۹۸
اقتصادی
43
۵۸٫۰۱
حقوقی
54
۷۱٫۰۷
اجتماعی
56
۷۶٫۳۳
ایمنی
90
۷۱٫۷۹
57 برزیل ۷۶٫۲۲
برزیل
رده‌بندی جهانی
92/ 180
۵۸٫۶۷
سیاسی
82
۵۵٫۷۹
اقتصادی
59
۵۲٫۵۹
حقوقی
51
۷۲٫۴۴
اجتماعی
57
۷۶٫۲۲
ایمنی
149
۳۶٫۳
58 اسرائیل ۷۶٫۱۴
اسرائیل
رده‌بندی جهانی
97/ 180
۵۷٫۵۷
سیاسی
59
۶۲٫۷۱
اقتصادی
45
۵۷٫۵۲
حقوقی
132
۴۷٫۱۷
اجتماعی
58
۷۶٫۱۴
ایمنی
134
۴۴٫۳
59 اسلوانی ۷۵٫۹۵
اسلوانی
رده‌بندی جهانی
50/ 180
۷۰٫۵۹
سیاسی
47
۶۶٫۲۵
اقتصادی
92
۴۶٫۴۱
حقوقی
30
۷۹٫۶۴
اجتماعی
59
۷۵٫۹۵
ایمنی
40
۸۴٫۷۲
60 مالزی ۷۵٫۸۵
مالزی
رده‌بندی جهانی
73/ 180
۶۲٫۸۳
سیاسی
89
۵۵٫۳۱
اقتصادی
57
۵۲٫۹۴
حقوقی
138
۴۴٫۵۸
اجتماعی
60
۷۵٫۸۵
ایمنی
38
۸۵٫۴۶
61 کوسووو ۷۵٫۴۹
کوسووو
رده‌بندی جهانی
56/ 180
۶۸٫۳۸
سیاسی
56
۶۲٫۹۵
اقتصادی
68
۵۰٫۲۸
حقوقی
28
۸۰٫۲۶
اجتماعی
61
۷۵٫۴۹
ایمنی
88
۷۲٫۹۵
62 آندورا ۷۵٫۲۸
آندورا
رده‌بندی جهانی
37/ 180
۷۵٫۰۵
سیاسی
31
۷۴٫۶۹
اقتصادی
49
۵۵٫۳۹
حقوقی
42
۷۷٫۱۲
اجتماعی
62
۷۵٫۲۸
ایمنی
10
۹۲٫۷۸
63 گرجستان ۷۵
گرجستان
رده‌بندی جهانی
77/ 180
۶۱٫۶۹
سیاسی
121
۴۸٫۴
اقتصادی
87
۴۷٫۱۷
حقوقی
47
۷۶
اجتماعی
63
۷۵
ایمنی
100
۶۱٫۹
63 تونگا ۷۵
تونگا
رده‌بندی جهانی
44/ 180
۷۱٫۲۹
سیاسی
42
۷۰٫۳۱
اقتصادی
46
۵۶٫۸۶
حقوقی
95
۶۰٫۳۸
اجتماعی
63
۷۵
ایمنی
9
۹۳٫۸۹
65 اروگويه ۷۴٫۹
اروگويه
رده‌بندی جهانی
52/ 180
۷۰٫۳۳
سیاسی
58
۶۲٫۷۳
اقتصادی
50
۵۵٫۰۸
حقوقی
34
۷۸٫۷۳
اجتماعی
65
۷۴٫۹
ایمنی
66
۸۰٫۲
66 کرواسی ۷۴٫۵۹
کرواسی
رده‌بندی جهانی
42/ 180
۷۱٫۹۵
سیاسی
44
۶۷٫۵۶
اقتصادی
65
۵۱٫۰۷
حقوقی
21
۸۱٫۸۲
اجتماعی
66
۷۴٫۵۹
ایمنی
43
۸۴٫۷۱
67 نیجر ۷۴٫۰۳
نیجر
رده‌بندی جهانی
61/ 180
۶۶٫۸۴
سیاسی
60
۶۲٫۶۸
اقتصادی
118
۴۱٫۶
حقوقی
62
۶۹٫۵۴
اجتماعی
67
۷۴٫۰۳
ایمنی
36
۸۶٫۳۵
68 ایتالیا ۷۳٫۸۶
ایتالیا
رده‌بندی جهانی
41/ 180
۷۲٫۰۵
سیاسی
52
۶۴٫۲
اقتصادی
51
۵۵٫۰۴
حقوقی
27
۸۰٫۳۲
اجتماعی
68
۷۳٫۸۶
ایمنی
35
۸۶٫۸۳
69 هايیتی ۷۳٫۳۸
هايیتی
رده‌بندی جهانی
99/ 180
۵۷٫۳۸
سیاسی
71
۵۹٫۳۸
اقتصادی
79
۴۸٫۱۸
حقوقی
61
۶۹٫۹۵
اجتماعی
69
۷۳٫۳۸
ایمنی
152
۳۶٫۰۲
70 مجارستان ۷۲٫۶۲
مجارستان
رده‌بندی جهانی
72/ 180
۶۲٫۹۶
سیاسی
130
۴۵٫۶۳
اقتصادی
112
۴۳٫۹۴
حقوقی
55
۷۰٫۹۴
اجتماعی
70
۷۲٫۶۲
ایمنی
62
۸۱٫۶۶
71 سیرالئون ۷۲٫۲۴
سیرالئون
رده‌بندی جهانی
74/ 180
۶۲٫۵۵
سیاسی
49
۶۵٫۴۵
اقتصادی
81
۴۷٫۹
حقوقی
77
۶۵٫۹
اجتماعی
71
۷۲٫۲۴
ایمنی
102
۶۱٫۲۷
72 پاپوآ گینه نو ۷۱٫۹۷
پاپوآ گینه نو
رده‌بندی جهانی
59/ 180
۶۷٫۶۲
سیاسی
69
۵۹٫۵۸
اقتصادی
64
۵۱٫۳۱
حقوقی
74
۶۶٫۳۵
اجتماعی
72
۷۱٫۹۷
ایمنی
27
۸۸٫۸۹
73 بوسنی هرزوگوین ۷۱٫۰۲
بوسنی هرزوگوین
رده‌بندی جهانی
64/ 180
۶۵٫۴۳
سیاسی
90
۵۵٫۲۷
اقتصادی
100
۴۵٫۱
حقوقی
38
۷۷٫۵۴
اجتماعی
73
۷۱٫۰۲
ایمنی
76
۷۸٫۲۴
74 توگو ۶۹٫۳۲
توگو
رده‌بندی جهانی
70/ 180
۶۳٫۰۶
سیاسی
95
۵۴٫۵
اقتصادی
89
۴۶٫۸۶
حقوقی
96
۶۰٫۱۹
اجتماعی
74
۶۹٫۳۲
ایمنی
44
۸۴٫۴۵
75 چاد ۶۹٫۱۶
چاد
رده‌بندی جهانی
109/ 180
۵۳٫۷۳
سیاسی
101
۵۳٫۳
اقتصادی
57
۵۲٫۹۴
حقوقی
102
۵۸٫۶۳
اجتماعی
75
۶۹٫۱۶
ایمنی
154
۳۴٫۶۲
76 لسو‌تو ۶۸٫۴۷
لسو‌تو
رده‌بندی جهانی
67/ 180
۶۴٫۲۹
سیاسی
51
۶۴٫۳۸
اقتصادی
104
۴۴٫۸۵
حقوقی
112
۵۵٫۹۷
اجتماعی
76
۶۸٫۴۷
ایمنی
30
۸۷٫۷۸
77 آلبانی ۶۸٫۳۷
آلبانی
رده‌بندی جهانی
96/ 180
۵۷٫۸۶
سیاسی
124
۴۷٫۷۶
اقتصادی
148
۳۵٫۱۳
حقوقی
68
۶۷٫۶۱
اجتماعی
77
۶۸٫۳۷
ایمنی
93
۷۰٫۴۵
78 جمهوری آفریقای مرکزی ۶۶٫۵۶
جمهوری آفریقای مرکزی
رده‌بندی جهانی
98/ 180
۵۷٫۵۶
سیاسی
99
۵۳٫۳۹
اقتصادی
74
۴۹٫۰۲
حقوقی
86
۶۳٫۸۸
اجتماعی
78
۶۶٫۵۶
ایمنی
112
۵۴٫۹۷
79 مالت ۶۶٫۰۴
مالت
رده‌بندی جهانی
84/ 180
۵۹٫۷۶
سیاسی
128
۴۶٫۴۶
اقتصادی
105
۴۴٫۷۷
حقوقی
108
۵۷٫۲۳
اجتماعی
79
۶۶٫۰۴
ایمنی
45
۸۴٫۳۱
80 شیلی ۶۵٫۵۸
شیلی
رده‌بندی جهانی
83/ 180
۶۰٫۰۹
سیاسی
41
۷۰٫۸
اقتصادی
84
۴۷٫۴۸
حقوقی
79
۶۵٫۰۹
اجتماعی
80
۶۵٫۵۸
ایمنی
124
۵۱٫۴۹
81 بلغارستان ۶۵٫۵۳
بلغارستان
رده‌بندی جهانی
71/ 180
۶۲٫۹۸
سیاسی
73
۵۸٫۲۵
اقتصادی
133
۳۷٫۹۱
حقوقی
57
۷۰٫۲۵
اجتماعی
81
۶۵٫۵۳
ایمنی
53
۸۲٫۹۴
82 سنگال ۶۵٫۴۲
سنگال
رده‌بندی جهانی
104/ 180
۵۵٫۸۲
سیاسی
79
۵۶٫۴۳
اقتصادی
93
۴۶٫۰۸
حقوقی
115
۵۵٫۶۶
اجتماعی
82
۶۵٫۴۲
ایمنی
111
۵۵٫۵۱
83 موزامبیک ۶۵٫۲۸
موزامبیک
رده‌بندی جهانی
102/ 180
۵۶٫۱۳
سیاسی
115
۴۹٫۱۷
اقتصادی
91
۴۶٫۵۱
حقوقی
70
۶۶٫۹۸
اجتماعی
83
۶۵٫۲۸
ایمنی
119
۵۲٫۷۳
84 گینه بیسائو ۶۵٫۰۶
گینه بیسائو
رده‌بندی جهانی
78/ 180
۶۱٫۵۷
سیاسی
81
۵۶٫۰۹
اقتصادی
61
۵۱٫۷۲
حقوقی
59
۷۰٫۰۵
اجتماعی
84
۶۵٫۰۶
ایمنی
98
۶۴٫۹۵
85 قبرس ۶۴٫۹۸
قبرس
رده‌بندی جهانی
55/ 180
۶۸٫۶۲
سیاسی
50
۶۴٫۶۶
اقتصادی
56
۵۳٫۱۲
حقوقی
52
۷۱٫۸۹
اجتماعی
85
۶۴٫۹۸
ایمنی
29
۸۸٫۴۴
86 پاناما ۶۴٫۷۷
پاناما
رده‌بندی جهانی
69/ 180
۶۳٫۶۷
سیاسی
77
۵۷٫۵
اقتصادی
62
۵۱٫۶۳
حقوقی
80
۶۴٫۴۷
اجتماعی
86
۶۴٫۷۷
ایمنی
70
۸۰
87 مغولستان ۶۳٫۹۵
مغولستان
رده‌بندی جهانی
88/ 180
۵۹٫۳۳
سیاسی
94
۵۴٫۶۶
اقتصادی
129
۳۸٫۹۵
حقوقی
99
۵۹٫۶۱
اجتماعی
87
۶۳٫۹۵
ایمنی
71
۷۹٫۴۹
88 نیجریه ۶۳٫۸
نیجریه
رده‌بندی جهانی
123/ 180
۴۹٫۵۶
سیاسی
107
۵۱٫۹۶
اقتصادی
110
۴۴٫۱۲
حقوقی
126
۵۰٫۵۴
اجتماعی
88
۶۳٫۸
ایمنی
147
۳۷٫۳۸
89 بنین ۶۳٫۴۹
بنین
رده‌بندی جهانی
112/ 180
۵۲٫۴۴
سیاسی
119
۴۸٫۹۸
اقتصادی
125
۳۹٫۸۳
حقوقی
111
۵۶٫۰۱
اجتماعی
89
۶۳٫۴۹
ایمنی
117
۵۳٫۹
90 قبرس شمالی ۶۳٫۴۵
قبرس شمالی
رده‌بندی جهانی
76/ 180
۶۱٫۷۳
سیاسی
80
۵۶٫۱۸
اقتصادی
114
۴۲٫۹۲
حقوقی
87
۶۳٫۱
اجتماعی
90
۶۳٫۴۵
ایمنی
52
۸۳٫۰۱
91 جزایر فیجی ۶۲٫۸۸
جزایر فیجی
رده‌بندی جهانی
89/ 180
۵۹٫۲۷
سیاسی
102
۵۳٫۱۳
اقتصادی
100
۴۵٫۱
حقوقی
112
۵۵٫۹۷
اجتماعی
91
۶۲٫۸۸
ایمنی
72
۷۹٫۲۶
92 کومور ۶۱٫۸۵
کومور
رده‌بندی جهانی
75/ 180
۶۲٫۲۵
سیاسی
92
۵۵٫۰۹
اقتصادی
72
۴۹٫۷۲
حقوقی
78
۶۵٫۳۶
اجتماعی
92
۶۱٫۸۵
ایمنی
73
۷۹٫۲۱
93 اکواتور ۶۱٫۵۵
اکواتور
رده‌بندی جهانی
80/ 180
۶۰٫۵۱
سیاسی
66
۶۰٫۵۲
اقتصادی
33
۶۱٫۶
حقوقی
58
۷۰٫۱۳
اجتماعی
93
۶۱٫۵۵
ایمنی
128
۴۸٫۷۶
94 پاراگوئه ۶۱٫۲۵
پاراگوئه
رده‌بندی جهانی
103/ 180
۵۵٫۹۶
سیاسی
78
۵۷٫۰۶
اقتصادی
117
۴۲٫۱۶
حقوقی
56
۷۰٫۸۵
اجتماعی
94
۶۱٫۲۵
ایمنی
129
۴۸٫۵۱
95 نپال ۶۱٫۰۸
نپال
رده‌بندی جهانی
95/ 180
۵۷٫۸۹
سیاسی
72
۵۸٫۴۴
اقتصادی
106
۴۴٫۶۱
حقوقی
76
۶۶٫۲۷
اجتماعی
95
۶۱٫۰۸
ایمنی
106
۵۹٫۰۴
96 موریتانی ۶۰٫۸
موریتانی
رده‌بندی جهانی
86/ 180
۵۹٫۴۵
سیاسی
96
۵۴٫۰۶
اقتصادی
88
۴۷٫۰۶
حقوقی
105
۵۷٫۵۵
اجتماعی
96
۶۰٫۸
ایمنی
78
۷۷٫۷۸
96 زیمبابوه ۶۰٫۸
زیمبابوه
رده‌بندی جهانی
126/ 180
۴۸٫۱۷
سیاسی
143
۴۲٫۰۸
اقتصادی
135
۳۷٫۵۸
حقوقی
106
۵۷٫۳۹
اجتماعی
96
۶۰٫۸
ایمنی
137
۴۲٫۹۸
98 مالاوی ۶۰٫۲۳
مالاوی
رده‌بندی جهانی
82/ 180
۶۰٫۳۴
سیاسی
106
۵۲٫۵۷
اقتصادی
83
۴۷٫۶
حقوقی
72
۶۶٫۵۶
اجتماعی
98
۶۰٫۲۳
ایمنی
84
۷۴٫۷۳
99 گینه ۶۰٫۰۹
گینه
رده‌بندی جهانی
85/ 180
۵۹٫۵۱
سیاسی
67
۶۰
اقتصادی
93
۴۶٫۰۸
حقوقی
88
۶۲٫۸۵
اجتماعی
99
۶۰٫۰۹
ایمنی
95
۶۸٫۵۵
100 اوگاندا ۶۰
اوگاندا
رده‌بندی جهانی
133/ 180
۴۶٫۰۸
سیاسی
129
۴۵٫۷۵
اقتصادی
126
۳۹٫۸
حقوقی
118
۵۴٫۳۴
اجتماعی
100
۶۰
ایمنی
164
۳۰٫۵۲
101 جمهوری دموکراتیک کنگو ۵۹٫۹۴
جمهوری دموکراتیک کنگو
رده‌بندی جهانی
124/ 180
۴۸٫۵۵
سیاسی
110
۵۱٫۰۳
اقتصادی
109
۴۴٫۳۶
حقوقی
122
۵۲
اجتماعی
101
۵۹٫۹۴
ایمنی
153
۳۵٫۴۲
101 سازمان کشورهای شرق کارارئیب ۵۹٫۹۴
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
رده‌بندی جهانی
93/ 180
۵۸٫۳۶
سیاسی
87
۵۵٫۴۷
اقتصادی
99
۴۵٫۳۴
حقوقی
119
۵۴٫۰۱
اجتماعی
101
۵۹٫۹۴
ایمنی
80
۷۷٫۰۴
103 صربستان ۵۹٫۸۷
صربستان
رده‌بندی جهانی
91/ 180
۵۹٫۱۶
سیاسی
133
۴۵٫۲۷
اقتصادی
128
۳۹٫۱۵
حقوقی
41
۷۷٫۱۸
اجتماعی
103
۵۹٫۸۷
ایمنی
85
۷۴٫۳۱
104 قزاقستان ۵۹٫۳۷
قزاقستان
رده‌بندی جهانی
134/ 180
۴۵٫۸۷
سیاسی
134
۴۴٫۰۶
اقتصادی
143
۳۶٫۰۳
حقوقی
139
۴۴٫۳۴
اجتماعی
104
۵۹٫۳۷
ایمنی
133
۴۵٫۵۴
105 ژاپن ۵۹٫۳۲
ژاپن
رده‌بندی جهانی
68/ 180
۶۳٫۹۵
سیاسی
83
۵۵٫۷۵
اقتصادی
47
۵۶٫۳۲
حقوقی
73
۶۶٫۳۹
اجتماعی
105
۵۹٫۳۲
ایمنی
60
۸۱٫۹۹
106 لبنان ۵۸٫۸۶
لبنان
رده‌بندی جهانی
119/ 180
۵۰٫۴۶
سیاسی
108
۵۱٫۶۳
اقتصادی
147
۳۵٫۶۹
حقوقی
130
۴۸٫۱۱
اجتماعی
106
۵۸٫۸۶
ایمنی
108
۵۸
107 کامرون ۵۸٫۷۷
کامرون
رده‌بندی جهانی
138/ 180
۴۵٫۵۸
سیاسی
141
۴۲٫۵
اقتصادی
144
۳۵٫۹۹
حقوقی
141
۴۴٫۰۷
اجتماعی
107
۵۸٫۷۷
ایمنی
131
۴۶٫۵۸
108 کنگو - برازاویل ۵۸٫۵۲
کنگو - برازاویل
رده‌بندی جهانی
81/ 180
۶۰٫۴۲
سیاسی
76
۵۷٫۵۸
اقتصادی
97
۴۵٫۷۱
حقوقی
90
۶۲٫۱۵
اجتماعی
108
۵۸٫۵۲
ایمنی
77
۷۸٫۱۷
109 ماداگاسکار ۵۸٫۴۶
ماداگاسکار
رده‌بندی جهانی
101/ 180
۵۶٫۶۶
سیاسی
117
۴۹٫۰۳
اقتصادی
139
۳۶٫۷۱
حقوقی
94
۶۰٫۶۹
اجتماعی
109
۵۸٫۴۶
ایمنی
75
۷۸٫۳۹
110 روندا ۵۸٫۳۳
روندا
رده‌بندی جهانی
131/ 180
۴۶٫۵۸
سیاسی
149
۴۰
اقتصادی
151
۳۴٫۸
حقوقی
101
۵۸٫۸۷
اجتماعی
110
۵۸٫۳۳
ایمنی
143
۴۰٫۹۱
111 گابون ۵۸٫۱۴
گابون
رده‌بندی جهانی
94/ 180
۵۸٫۱۲
سیاسی
122
۴۸٫۳۳
اقتصادی
90
۴۶٫۵۷
حقوقی
106
۵۷٫۳۹
اجتماعی
111
۵۸٫۱۴
ایمنی
68
۸۰٫۱۷
111 زامبیا ۵۸٫۱۴
زامبیا
رده‌بندی جهانی
87/ 180
۵۹٫۴۱
سیاسی
64
۶۱٫۷۷
اقتصادی
130
۳۸٫۸۹
حقوقی
109
۵۶٫۷۶
اجتماعی
111
۵۸٫۱۴
ایمنی
63
۸۱٫۴۶
113 گواتمالا ۵۷٫۵۸
گواتمالا
رده‌بندی جهانی
127/ 180
۴۸٫۱۲
سیاسی
140
۴۲٫۶۴
اقتصادی
124
۴۰٫۰۹
حقوقی
81
۶۴٫۱۵
اجتماعی
113
۵۷٫۵۸
ایمنی
151
۳۶٫۱۵
114 فلیپین ۵۷٫۳۹
فلیپین
رده‌بندی جهانی
132/ 180
۴۶٫۲۱
سیاسی
135
۴۳٫۹۶
اقتصادی
122
۴۰٫۲
حقوقی
120
۵۲٫۲
اجتماعی
114
۵۷٫۳۹
ایمنی
148
۳۷٫۳
115 کامبوج ۵۷٫۲۷
کامبوج
رده‌بندی جهانی
147/ 180
۴۲٫۰۲
سیاسی
156
۳۸٫۵
اقتصادی
171
۲۷٫۸۴
حقوقی
135
۴۶٫۴۲
اجتماعی
115
۵۷٫۲۷
ایمنی
144
۴۰٫۰۵
116 پرو ۵۶٫۹۴
پرو
رده‌بندی جهانی
110/ 180
۵۲٫۷۴
سیاسی
75
۵۷٫۹۹
اقتصادی
115
۴۲٫۸۱
حقوقی
84
۶۳٫۹۴
اجتماعی
116
۵۶٫۹۴
ایمنی
140
۴۲
117 مراکش / صحرای غربی ۵۶٫۸۷
مراکش / صحرای غربی
رده‌بندی جهانی
144/ 180
۴۳٫۶۹
سیاسی
151
۳۹٫۹۲
اقتصادی
164
۳۰٫۶۲
حقوقی
129
۴۸٫۹۷
اجتماعی
117
۵۶٫۸۷
ایمنی
139
۴۲٫۰۷
118 هنگ کنگ ۵۶٫۵۱
هنگ کنگ
رده‌بندی جهانی
140/ 180
۴۴٫۸۶
سیاسی
148
۴۰٫۴۳
اقتصادی
95
۴۵٫۸۹
حقوقی
150
۳۸٫۳۲
اجتماعی
118
۵۶٫۵۱
ایمنی
135
۴۳٫۱۵
119 بلیوی ۵۶٫۴
بلیوی
رده‌بندی جهانی
117/ 180
۵۱٫۰۹
سیاسی
127
۴۶٫۵۳
اقتصادی
96
۴۵٫۷۲
حقوقی
97
۶۰٫۱۲
اجتماعی
119
۵۶٫۴
ایمنی
130
۴۶٫۶۸
120 کنیا ۵۶٫۲۵
کنیا
رده‌بندی جهانی
116/ 180
۵۱٫۱۵
سیاسی
115
۴۹٫۱۷
اقتصادی
121
۴۰٫۵۲
حقوقی
71
۶۶٫۸۲
اجتماعی
120
۵۶٫۲۵
ایمنی
136
۴۲٫۹۹
120 تایلند ۵۶٫۲۵
تایلند
رده‌بندی جهانی
106/ 180
۵۵٫۲۴
سیاسی
70
۵۹٫۵۳
اقتصادی
63
۵۱٫۴۷
حقوقی
124
۵۱٫۴۲
اجتماعی
120
۵۶٫۲۵
ایمنی
109
۵۷٫۵۴
122 سوازیلند ۵۶٫۰۱
سوازیلند
رده‌بندی جهانی
111/ 180
۵۲٫۶۶
سیاسی
126
۴۶٫۶۱
اقتصادی
111
۴۳٫۹۸
حقوقی
137
۴۵٫۲۸
اجتماعی
122
۵۶٫۰۱
ایمنی
91
۷۱٫۴۴
123 اندونزی ۵۵٫۹۷
اندونزی
رده‌بندی جهانی
108/ 180
۵۴٫۸۳
سیاسی
91
۵۵٫۱۶
اقتصادی
106
۴۴٫۶۱
حقوقی
85
۶۳٫۹۲
اجتماعی
123
۵۵٫۹۷
ایمنی
115
۵۴٫۴۹
124 مالدیو ۵۵٫۶۸
مالدیو
رده‌بندی جهانی
100/ 180
۵۶٫۹۳
سیاسی
97
۵۳٫۷۵
اقتصادی
161
۳۲٫۸۴
حقوقی
98
۵۹٫۹۱
اجتماعی
124
۵۵٫۶۸
ایمنی
57
۸۲٫۴۸
125 مالی ۵۵
مالی
رده‌بندی جهانی
113/ 180
۵۲٫۲۹
سیاسی
105
۵۲٫۶۳
اقتصادی
131
۳۸٫۸۲
حقوقی
117
۵۵٫۰۹
اجتماعی
125
۵۵
ایمنی
105
۵۹٫۸۸
126 آنگولا ۵۴٫۷۱
آنگولا
رده‌بندی جهانی
125/ 180
۴۸٫۳
سیاسی
137
۴۳٫۵۷
اقتصادی
163
۳۱٫۷۹
حقوقی
125
۵۱٫۲۱
اجتماعی
126
۵۴٫۷۱
ایمنی
104
۶۰٫۲
127 تونس ۵۳٫۷۹
تونس
رده‌بندی جهانی
121/ 180
۵۰٫۱۱
سیاسی
74
۵۸٫۱۳
اقتصادی
150
۳۴٫۹۷
حقوقی
128
۴۹٫۰۶
اجتماعی
127
۵۳٫۷۹
ایمنی
114
۵۴٫۶
128 تانزانیا ۵۳٫۴۱
تانزانیا
رده‌بندی جهانی
143/ 180
۴۴٫۰۲
سیاسی
138
۴۲٫۹۷
اقتصادی
157
۳۳٫۳۳
حقوقی
159
۳۱٫۶
اجتماعی
128
۵۳٫۴۱
ایمنی
107
۵۸٫۷۸
129 الجزایر ۵۲٫۶
الجزایر
رده‌بندی جهانی
136/ 180
۴۵٫۷۴
سیاسی
142
۴۲٫۱۴
اقتصادی
141
۳۶٫۱۳
حقوقی
136
۴۶٫۰۹
اجتماعی
129
۵۲٫۶
ایمنی
122
۵۱٫۷۲
130 یونان ۵۲٫۲۳
یونان
رده‌بندی جهانی
107/ 180
۵۵٫۲
سیاسی
100
۵۳٫۳۱
اقتصادی
134
۳۷٫۶۶
حقوقی
92
۶۱٫۳۶
اجتماعی
130
۵۲٫۲۳
ایمنی
91
۷۱٫۴۴
131 بروندی ۵۲٫۱۲
بروندی
رده‌بندی جهانی
114/ 180
۵۲٫۱۴
سیاسی
109
۵۱٫۵
اقتصادی
75
۴۸٫۸۲
حقوقی
116
۵۵٫۴۱
اجتماعی
131
۵۲٫۱۲
ایمنی
118
۵۲٫۸۴
132 سنگاپور ۵۱٫۹۹
سنگاپور
رده‌بندی جهانی
129/ 180
۴۷٫۸۸
سیاسی
155
۳۸٫۷۵
اقتصادی
116
۴۲٫۴
حقوقی
168
۲۷٫۳۶
اجتماعی
132
۵۱٫۹۹
ایمنی
74
۷۸٫۸۹
133 قطر ۵۱٫۱۴
قطر
رده‌بندی جهانی
105/ 180
۵۵٫۲۸
سیاسی
102
۵۳٫۱۳
اقتصادی
69
۵۰
حقوقی
151
۳۸٫۲۱
اجتماعی
133
۵۱٫۱۴
ایمنی
47
۸۳٫۹۳
133 سومالی ۵۱٫۱۴
سومالی
رده‌بندی جهانی
141/ 180
۴۴٫۲۴
سیاسی
98
۵۳٫۴۴
اقتصادی
108
۴۴٫۴۹
حقوقی
142
۴۳٫۶۳
اجتماعی
133
۵۱٫۱۴
ایمنی
169
۲۸٫۵
135 آذربایجان ۵۰
آذربایجان
رده‌بندی جهانی
151/ 180
۳۹٫۹۳
سیاسی
165
۳۵٫۴۵
اقتصادی
173
۲۵٫۹۱
حقوقی
149
۳۸٫۹۵
اجتماعی
135
۵۰
ایمنی
126
۴۹٫۳۵
136 بوتان ۴۹٫۵۱
بوتان
رده‌بندی جهانی
90/ 180
۵۹٫۲۵
سیاسی
61
۶۲٫۰۸
اقتصادی
66
۵۰٫۴۹
حقوقی
134
۴۶٫۵۴
اجتماعی
136
۴۹٫۵۱
ایمنی
31
۸۷٫۶۲
137 ال‌سالوادور ۴۹٫۳۲
ال‌سالوادور
رده‌بندی جهانی
115/ 180
۵۱٫۳۶
سیاسی
157
۳۸٫۱۳
اقتصادی
119
۴۱٫۴۷
حقوقی
114
۵۵٫۸۵
اجتماعی
137
۴۹٫۳۲
ایمنی
89
۷۲٫۰۳
138 قرقیزستان ۴۹٫۰۹
قرقیزستان
رده‌بندی جهانی
122/ 180
۴۹٫۹۱
سیاسی
123
۴۸٫۱۳
اقتصادی
86
۴۷٫۲۵
حقوقی
127
۵۰٫۱۹
اجتماعی
138
۴۹٫۰۹
ایمنی
113
۵۴٫۹۱
139 روسیه سفید ۴۸٫۳
روسیه سفید
رده‌بندی جهانی
157/ 180
۳۷٫۱۷
سیاسی
174
۳۲٫۳۴
اقتصادی
82
۴۷٫۶۷
حقوقی
167
۲۸٫۰۷
اجتماعی
139
۴۸٫۳
ایمنی
168
۲۹٫۴۵
140 پاکستان ۴۸٫۱۱
پاکستان
رده‌بندی جهانی
150/ 180
۳۹٫۹۵
سیاسی
139
۴۲٫۷۱
اقتصادی
136
۳۷٫۲۵
حقوقی
130
۴۸٫۱۱
اجتماعی
140
۴۸٫۱۱
ایمنی
176
۲۳٫۵۷
141 سودان جنوبی ۴۷٫۷۳
سودان جنوبی
رده‌بندی جهانی
118/ 180
۵۰٫۶۲
سیاسی
114
۴۹٫۴۶
اقتصادی
78
۴۸٫۳۲
حقوقی
110
۵۶٫۰۶
اجتماعی
141
۴۷٫۷۳
ایمنی
123
۵۱٫۵۴
142 مکزیک ۴۷٫۱۶
مکزیک
رده‌بندی جهانی
128/ 180
۴۷٫۹۸
سیاسی
88
۵۵٫۳۸
اقتصادی
85
۴۷٫۳۵
حقوقی
75
۶۶٫۳۲
اجتماعی
142
۴۷٫۱۶
ایمنی
174
۲۳٫۶۸
143 هند ۴۵٫۲۷
هند
رده‌بندی جهانی
161/ 180
۳۶٫۶۲
سیاسی
169
۳۳٫۶۵
اقتصادی
155
۳۴٫۱۵
حقوقی
144
۴۲٫۹۲
اجتماعی
143
۴۵٫۲۷
ایمنی
172
۲۷٫۱۲
144 لیبی ۴۵٫۲۳
لیبی
رده‌بندی جهانی
149/ 180
۴۰٫۲۲
سیاسی
118
۴۹
اقتصادی
154
۳۴٫۳۱
حقوقی
163
۳۰٫۱۹
اجتماعی
144
۴۵٫۲۳
ایمنی
138
۴۲٫۳۶
145 نیکاراگوئه ۴۴٫۳۲
نیکاراگوئه
رده‌بندی جهانی
158/ 180
۳۷٫۰۹
سیاسی
163
۳۵٫۸۱
اقتصادی
98
۴۵٫۴۹
حقوقی
166
۲۸٫۲۱
اجتماعی
145
۴۴٫۳۲
ایمنی
160
۳۱٫۶۵
146 اتیوپی ۴۳٫۶۴
اتیوپی
رده‌بندی جهانی
130/ 180
۴۷٫۷
سیاسی
111
۵۰٫۲۵
اقتصادی
113
۴۳٫۱۴
حقوقی
89
۶۲٫۶۴
اجتماعی
146
۴۳٫۶۴
ایمنی
146
۳۸٫۸۲
147 اوزبکستان ۴۳٫۵۶
اوزبکستان
رده‌بندی جهانی
137/ 180
۴۵٫۷۳
سیاسی
132
۴۵٫۵۲
اقتصادی
132
۳۸٫۴
حقوقی
120
۵۲٫۲
اجتماعی
147
۴۳٫۵۶
ایمنی
127
۴۸٫۹۸
148 سریلانکا ۴۲٫۰۵
سریلانکا
رده‌بندی جهانی
135/ 180
۴۵٫۸۵
سیاسی
146
۴۰٫۹۴
اقتصادی
76
۴۸٫۵۳
حقوقی
143
۴۳٫۴
اجتماعی
148
۴۲٫۰۵
ایمنی
116
۵۴٫۳۲
149 سودان ۴۰٫۱۵
سودان
رده‌بندی جهانی
148/ 180
۴۰٫۸۳
سیاسی
143
۴۲٫۰۸
اقتصادی
169
۲۸٫۴۳
حقوقی
160
۳۱٫۴۵
اجتماعی
149
۴۰٫۱۵
ایمنی
99
۶۲٫۰۵
150 گینه اکوادور ۳۹٫۵۸
گینه اکوادور
رده‌بندی جهانی
120/ 180
۵۰٫۳۵
سیاسی
136
۴۳٫۸۵
اقتصادی
138
۳۶٫۹۳
حقوقی
104
۵۷٫۹۲
اجتماعی
150
۳۹٫۵۸
ایمنی
87
۷۳٫۴۷
151 مصر ۳۹٫۵۵
مصر
رده‌بندی جهانی
166/ 180
۳۳٫۳۷
سیاسی
176
۲۹٫۶۳
اقتصادی
162
۳۱٫۹۶
حقوقی
156
۳۴٫۷۲
اجتماعی
151
۳۹٫۵۵
ایمنی
162
۳۱٫۰۲
152 روسیه ۳۸٫۹۴
روسیه
رده‌بندی جهانی
164/ 180
۳۴٫۷۷
سیاسی
173
۳۲٫۴۳
اقتصادی
140
۳۶٫۱۷
حقوقی
158
۳۴٫۵۱
اجتماعی
152
۳۸٫۹۴
ایمنی
159
۳۱٫۸۲
153 ونزوئلا ۳۸٫۵۳
ونزوئلا
رده‌بندی جهانی
159/ 180
۳۶٫۹۹
سیاسی
166
۳۴٫۸۹
اقتصادی
145
۳۵٫۷۴
حقوقی
155
۳۴٫۸۲
اجتماعی
153
۳۸٫۵۳
ایمنی
142
۴۰٫۹۶
154 لائوس ۳۸٫۲۶
لائوس
رده‌بندی جهانی
160/ 180
۳۶٫۶۶
سیاسی
162
۳۶٫۰۴
اقتصادی
157
۳۳٫۳۳
حقوقی
169
۲۵٫۴۷
اجتماعی
154
۳۸٫۲۶
ایمنی
125
۵۰٫۱۹
155 عمان ۳۸٫۰۷
عمان
رده‌بندی جهانی
155/ 180
۳۷٫۸۷
سیاسی
161
۳۶٫۲۵
اقتصادی
156
۳۳٫۸۲
حقوقی
179
۱۵٫۰۹
اجتماعی
155
۳۸٫۰۷
ایمنی
97
۶۶٫۱۱
156 کلمبیا ۳۷٫۳۷
کلمبیا
رده‌بندی جهانی
139/ 180
۴۵٫۲۳
سیاسی
84
۵۵٫۶۳
اقتصادی
149
۳۵٫۰۵
حقوقی
83
۶۴٫۱
اجتماعی
156
۳۷٫۳۷
ایمنی
155
۳۴٫۰۱
157 بنگلادش ۳۶٫۵۵
بنگلادش
رده‌بندی جهانی
163/ 180
۳۵٫۳۱
سیاسی
154
۳۹٫۰۶
اقتصادی
142
۳۶٫۱۱
حقوقی
154
۳۵٫۲۲
اجتماعی
157
۳۶٫۵۵
ایمنی
167
۲۹٫۶
158 عراق ۳۶٫۳۶
عراق
رده‌بندی جهانی
167/ 180
۳۲٫۹۴
سیاسی
152
۳۹٫۲۵
اقتصادی
170
۲۸٫۰۴
حقوقی
161
۳۱٫۱۳
اجتماعی
158
۳۶٫۳۶
ایمنی
165
۲۹٫۹
158 فلسطین ۳۶٫۳۶
فلسطین
رده‌بندی جهانی
156/ 180
۳۷٫۸۶
سیاسی
147
۴۰٫۴۷
اقتصادی
122
۴۰٫۲
حقوقی
139
۴۴٫۳۴
اجتماعی
158
۳۶٫۳۶
ایمنی
170
۲۷٫۹۵
160 تاجیکستان ۳۶٫۱۷
تاجیکستان
رده‌بندی جهانی
153/ 180
۳۹٫۰۶
سیاسی
167
۳۴٫۱۷
اقتصادی
137
۳۷٫۰۹
حقوقی
123
۵۱٫۵۷
اجتماعی
160
۳۶٫۱۷
ایمنی
149
۳۶٫۳
161 یمن ۳۴٫۰۹
یمن
رده‌بندی جهانی
168/ 180
۳۲٫۷۸
سیاسی
158
۳۷٫۵
اقتصادی
166
۳۰٫۳۹
حقوقی
147
۴۰٫۵۷
اجتماعی
161
۳۴٫۰۹
ایمنی
178
۲۱٫۳۷
162 بحرین ۳۳٫۵۲
بحرین
رده‌بندی جهانی
171/ 180
۳۰٫۵۹
سیاسی
175
۳۰٫۶۳
اقتصادی
176
۲۵٫۲۵
حقوقی
173
۲۱٫۹۳
اجتماعی
162
۳۳٫۵۲
ایمنی
141
۴۱٫۶۴
163 ویتنام ۳۲٫۹۵
ویتنام
رده‌بندی جهانی
178/ 180
۲۴٫۵۸
سیاسی
179
۲۳٫۷۵
اقتصادی
180
۱۷٫۱۶
حقوقی
177
۱۸٫۴
اجتماعی
163
۳۲٫۹۵
ایمنی
163
۳۰٫۶۶
164 اردن ۳۲٫۲
اردن
رده‌بندی جهانی
146/ 180
۴۲٫۷۹
سیاسی
125
۴۷٫۷۱
اقتصادی
153
۳۴٫۶۴
حقوقی
152
۳۷٫۷۴
اجتماعی
164
۳۲٫۲
ایمنی
101
۶۱٫۶۸
165 افغانستان ۳۰٫۶۸
افغانستان
رده‌بندی جهانی
152/ 180
۳۹٫۷۵
سیاسی
120
۴۸٫۹۶
اقتصادی
103
۴۴٫۹۳
حقوقی
145
۴۲٫۷۷
اجتماعی
165
۳۰٫۶۸
ایمنی
161
۳۱٫۴۱
165 امارات متحده عربی ۳۰٫۶۸
امارات متحده عربی
رده‌بندی جهانی
145/ 180
۴۲٫۹۹
سیاسی
130
۴۵٫۶۳
اقتصادی
100
۴۵٫۱
حقوقی
153
۳۶٫۷۹
اجتماعی
165
۳۰٫۶۸
ایمنی
110
۵۶٫۷۷
167 عربستان سعودی ۳۰٫۱۱
عربستان سعودی
رده‌بندی جهانی
170/ 180
۳۲٫۴۳
سیاسی
159
۳۷٫۱۹
اقتصادی
157
۳۳٫۳۳
حقوقی
174
۲۱٫۷
اجتماعی
167
۳۰٫۱۱
ایمنی
145
۳۹٫۸
167 ترکیه ۳۰٫۱۱
ترکیه
رده‌بندی جهانی
165/ 180
۳۳٫۹۷
سیاسی
160
۳۶٫۵۶
اقتصادی
168
۲۹٫۴۱
حقوقی
146
۴۱٫۱۶
اجتماعی
167
۳۰٫۱۱
ایمنی
157
۳۲٫۵۸
169 کوبا ۲۹٫۹۴
کوبا
رده‌بندی جهانی
172/ 180
۲۹
سیاسی
172
۳۲٫۸۵
اقتصادی
146
۳۵٫۷۳
حقوقی
180
۱۴٫۳۶
اجتماعی
169
۲۹٫۹۴
ایمنی
158
۳۲٫۱۴
170 برونئی ۲۹٫۸۸
برونئی
رده‌بندی جهانی
142/ 180
۴۴٫۲
سیاسی
113
۴۹٫۸۴
اقتصادی
151
۳۴٫۸
حقوقی
162
۳۰٫۶۶
اجتماعی
170
۲۹٫۸۸
ایمنی
82
۷۵٫۸۳
171 سوریه ۲۹٫۵۵
سوریه
رده‌بندی جهانی
175/ 180
۲۷٫۲۲
سیاسی
169
۳۳٫۶۵
اقتصادی
174
۲۵٫۴۹
حقوقی
170
۲۴٫۳۴
اجتماعی
171
۲۹٫۵۵
ایمنی
177
۲۳٫۰۷
172 جیبوتی ۲۸٫۱۸
جیبوتی
رده‌بندی جهانی
162/ 180
۳۵٫۸۷
سیاسی
152
۳۹٫۲۵
اقتصادی
174
۲۵٫۴۹
حقوقی
157
۳۴٫۵۳
اجتماعی
172
۲۸٫۱۸
ایمنی
121
۵۱٫۹
173 اریتره ۲۶٫۱۶
اریتره
رده‌بندی جهانی
174/ 180
۲۷٫۸۶
سیاسی
171
۳۳٫۱۳
اقتصادی
172
۲۶٫۹۶
حقوقی
171
۲۳٫۴۳
اجتماعی
173
۲۶٫۱۶
ایمنی
166
۲۹٫۶۱
174 برمه ۲۴٫۷۷
برمه
رده‌بندی جهانی
173/ 180
۲۸٫۲۶
سیاسی
164
۳۵٫۷۵
اقتصادی
120
۴۰٫۹۸
حقوقی
175
۲۰٫۱۹
اجتماعی
174
۲۴٫۷۷
ایمنی
180
۱۹٫۶
175 هندوراس ۲۲٫۳۷
هندوراس
رده‌بندی جهانی
169/ 180
۳۲٫۶۵
سیاسی
149
۴۰
اقتصادی
157
۳۳٫۳۳
حقوقی
148
۳۹٫۹۴
اجتماعی
175
۲۲٫۳۷
ایمنی
171
۲۷٫۶۱
176 کویت ۲۰٫۴۵
کویت
رده‌بندی جهانی
154/ 180
۳۸٫۸۴
سیاسی
145
۴۱٫۲۵
اقتصادی
177
۲۴٫۵۱
حقوقی
163
۳۰٫۱۹
اجتماعی
176
۲۰٫۴۵
ایمنی
78
۷۷٫۷۸
177 چین ۱۷٫۰۷
چین
رده‌بندی جهانی
179/ 180
۲۲٫۹۷
سیاسی
178
۲۶٫۰۶
اقتصادی
167
۲۹٫۵۱
حقوقی
178
۱۷٫۳۶
اجتماعی
177
۱۷٫۰۷
ایمنی
173
۲۴٫۸۷
178 ایران ۱۶٫۰۶
ایران
رده‌بندی جهانی
177/ 180
۲۴٫۸۱
سیاسی
168
۳۳٫۶۷
اقتصادی
165
۳۰٫۵۱
حقوقی
176
۲۰٫۱۷
اجتماعی
178
۱۶٫۰۶
ایمنی
175
۲۳٫۶۲
179 ترکمنستان ۹٫۳۲
ترکمنستان
رده‌بندی جهانی
176/ 180
۲۵٫۸۲
سیاسی
180
۲۳٫۲۵
اقتصادی
179
۲۰٫۳۹
حقوقی
165
۲۹٫۶۲
اجتماعی
179
۹٫۳۲
ایمنی
132
۴۶٫۵۳
180 کره شمالی ۴٫۶
کره شمالی
رده‌بندی جهانی
180/ 180
۲۱٫۷۲
سیاسی
177
۲۶٫۵۶
اقتصادی
178
۲۱٫۵۷
حقوقی
172
۲۲٫۶۴
اجتماعی
180
۴٫۶
ایمنی
156
۳۳٫۲۵

شاخص اجتماعی و فرهنگی تاثیر محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی (که ناشی از اموری مانند جنسیت، طبقه اقتصادی، قومیت و مذهب هستند) را ارزیابی می‌کند که بازدارنده‌ای برای آزادی کار روزنامه‌نگاری‌اند و موجب تشویق خودسانسوری می‌شوند.

040557085100
رتبه کشورها socامتیاز 2022 socامتیاز ؟نوع 2022تفاوت امتیاز با
1
نروژ
۹۵٫۹۸
۹۳٫۷۱
1
2
ساموآ
۹۴٫۳۲
۸۵
28
3
ایرلند
۹۴٫۰۳
۹۲٫۵
1
4
سويیس
۹۲٫۳۳
۸۸٫۳۳
17
5
ترنتی و توبوگو
۹۲٫۰۵
۸۴٫۵
26
6
جمهوری چک
۹۱٫۲۹
۸۸٫۴۴
14
7
لیختن اشتاین
۹۰٫۹۱
۸۹٫۸
7
7
سورینام
۹۰٫۹۱
۸۴
27
9
استونی
۹۰٫۷۵
۹۰
4
10
اسلواکی
۸۹٫۸۵
۸۶٫۳۸
16
11
پرتغال
۸۹٫۷۷
۹۳٫۱۴
-8
12
لیتوانی
۸۹٫۴۳
۸۹٫۷۱
4
13
فنلاند
۸۹٫۱۷
۹۰٫۷۷
-3
14
سوئد
۸۸٫۶۴
۹۰٫۱۸
-2
15
کانادا
۸۸٫۲۶
۹۲
-9
16
کاستاریکا
۸۷٫۹۷
۹۲٫۵
-12
17
دانمارک
۸۷٫۷۸
۹۱٫۱۷
-8
18
نامیبیا
۸۷٫۷۳
۹۱٫۶
-10
19
آلمان
۸۷٫۱۹
۸۹٫۴۷
-2
20
تیمور شرقی
۸۷٫۱۲
۷۵٫۶۷
45
21
فرانسه
۸۷٫۱
۸۹٫۳۸
-3
22
ایسلند
۸۷٫۰۱
۸۷٫۵
1
23
جامائیکا
۸۶٫۵۹
۹۵
-22
24
هلند
۸۶٫۵۳
۸۶٫۱
3
25
لتوانی
۸۵٫۹۸
۸۷٫۳۶
0
26
مولداوی
۸۵٫۸۶
۸۵٫۸۸
2
27
گامبیا
۸۵
۸۱٫۳۳
17
28
آفریقای جنوبی
۸۴٫۷
۸۲٫۵
9
29
اتریش
۸۴٫۱۴
۸۱٫۲
17
30
زلاند نو
۸۴٫۰۹
۸۹٫۷۵
-15
31
اسپانیا
۸۳٫۱۳
۸۱٫۸۹
8
32
ارمنستان
۸۲٫۹۵
۷۶٫۳۳
31
33
بلژیک
۸۲٫۳۹
۸۷٫۴
-9
34
لوکزامبورگ
۸۲٫۱
۸۸٫۷۱
-15
35
استرالیا
۸۱٫۹۸
۸۴٫۱۷
-2
36
رومانی
۸۱٫۴۴
۸۱٫۶۷
4
37
انگلستان
۸۱٫۳۶
۸۴٫۲۹
-5
38
بورکینافاسو
۸۱٫۲۵
۸۷٫۸۳
-16
39
موریس
۸۱٫۰۲
۸۰٫۲۹
9
40
اوکراين
۸۰٫۴
۷۶٫۴۳
22
41
سی‌شل
۸۰٫۲۳
۹۰٫۲۵
-30
42
کیپورد
۸۰٫۱۷
۷۵٫۴
26
43
لیبریا
۸۰
۸۲٫۵۷
-8
43
ایالات متحده امریکا
۸۰
۸۱٫۴۳
-2
45
گیانا
۷۹٫۸۳
۸۱٫۴
-2
46
بلیز
۷۹٫۵۵
۸۲
-8
47
غنا
۷۸٫۹۸
۷۹٫۶۴
6
48
بوستاوانا
۷۸٫۷۹
۶۹٫۷۵
37
49
لهستان
۷۸٫۲۸
۸۲٫۵۳
-13
50
جمهوری مقدونیه شمالی
۷۸٫۲
۷۳٫۱۷
24
51
تایوان
۷۷٫۶۵
۷۷٫۶۹
6
52
کره جنوبی
۷۷٫۵۳
۷۹٫۸
-1
53
آرژانتین
۷۶٫۸۲
۸۵٫۷۵
-24
54
مونته‌نگرو
۷۶٫۴۸
۷۱
26
55
جمهوری دومینیکن
۷۶٫۴۲
۹۲
-49
56
ساحل عاج
۷۶٫۳۳
۸۱٫۴۳
-15
57
برزیل
۷۶٫۲۲
۷۰
26
58
اسرائیل
۷۶٫۱۴
۷۷٫۷۵
-2
59
اسلوانی
۷۵٫۹۵
۷۹٫۹۴
-9
60
مالزی
۷۵٫۸۵
۵۶
68
61
کوسووو
۷۵٫۴۹
۷۴٫۳۳
9
62
آندورا
۷۵٫۲۸
۶۸٫۸
29
63
گرجستان
۷۵
۷۵٫۵
4
63
تونگا
۷۵
۶۹٫۵
24
65
اروگويه
۷۴٫۹
۷۲٫۳۳
13
66
کرواسی
۷۴٫۵۹
۷۶٫۰۹
-2
67
نیجر
۷۴٫۰۳
۷۶٫۵
-6
68
ایتالیا
۷۳٫۸۶
۸۰
-19
69
هايیتی
۷۳٫۳۸
۸۰٫۶۷
-22
70
مجارستان
۷۲٫۶۲
۶۷٫۳۳
25
71
سیرالئون
۷۲٫۲۴
۷۷٫۵
-13
72
پاپوآ گینه نو
۷۱٫۹۷
۸۱٫۳۳
-28
73
بوسنی هرزوگوین
۷۱٫۰۲
۷۱٫۸۶
6
74
توگو
۶۹٫۳۲
۶۹٫۵
13
75
چاد
۶۹٫۱۶
۶۳٫۲
34
76
لسو‌تو
۶۸٫۴۷
۷۴
-4
77
آلبانی
۶۸٫۳۷
۶۶٫۶
21
78
جمهوری آفریقای مرکزی
۶۶٫۵۶
۶۸٫۲۵
14
79
مالت
۶۶٫۰۴
۷۴٫۷۵
-10
80
شیلی
۶۵٫۵۸
۷۲٫۴
-3
81
بلغارستان
۶۵٫۵۳
۶۶٫۸۳
16
82
سنگال
۶۵٫۴۲
۷۲٫۴۳
-6
83
موزامبیک
۶۵٫۲۸
۴۷٫۲۵
70
84
گینه بیسائو
۶۵٫۰۶
۶۲٫۴
29
85
قبرس
۶۴٫۹۸
۶۵٫۷۵
16
86
پاناما
۶۴٫۷۷
۷۴
-14
87
مغولستان
۶۳٫۹۵
۶۹٫۵۵
-1
88
نیجریه
۶۳٫۸
۶۹٫۸۳
-4
89
بنین
۶۳٫۴۹
۵۵٫۵
43
90
قبرس شمالی
۶۳٫۴۵
۶۰٫۲
30
91
جزایر فیجی
۶۲٫۸۸
۶۴
16
92
کومور
۶۱٫۸۵
۷۵٫۶۳
-26
93
اکواتور
۶۱٫۵۵
۶۹٫۵
-6
94
پاراگوئه
۶۱٫۲۵
۶۵
10
95
نپال
۶۱٫۰۸
۷۷٫۳۳
-36
96
موریتانی
۶۰٫۸
۶۴٫۲۹
10
96
زیمبابوه
۶۰٫۸
۵۴٫۵
40
98
مالاوی
۶۰٫۲۳
۶۷٫۶۷
-5
99
گینه
۶۰٫۰۹
۷۰٫۶۷
-18
100
اوگاندا
۶۰
۵۶
28
101
جمهوری دموکراتیک کنگو
۵۹٫۹۴
۶۰٫۳
18
101
سازمان کشورهای شرق کارارئیب
۵۹٫۹۴
۷۹٫۸
-50
103
صربستان
۵۹٫۸۷
۷۴٫۲۲
-32
104
قزاقستان
۵۹٫۳۷
۵۲٫۳
36
105
ژاپن
۵۹٫۳۲
۶۷٫۰۶
-9
106
لبنان
۵۸٫۸۶
۶۰٫۵
11
107
کامرون
۵۸٫۷۷
۶۷٫۵۷
-13
108
کنگو - برازاویل
۵۸٫۵۲
۶۲٫۶
4
109
ماداگاسکار
۵۸٫۴۶
۶۴٫۵
-4
110
روندا
۵۸٫۳۳
۵۵٫۲۵
23
111
گابون
۵۸٫۱۴
۶۵٫۵
-9
111
زامبیا
۵۸٫۱۴
۶۴
-4
113
گواتمالا
۵۷٫۵۸
۵۹
10
114
فلیپین
۵۷٫۳۹
۶۱٫۸۳
1
115
کامبوج
۵۷٫۲۷
۶۲٫۴
-2
116
پرو
۵۶٫۹۴
۶۳
-6
117
مراکش / صحرای غربی
۵۶٫۸۷
۵۶
11
118
هنگ کنگ
۵۶٫۵۱
۵۷٫۴۵
7
119
بلیوی
۵۶٫۴
۴۵
36
120
کنیا
۵۶٫۲۵
۷۸
-65
120
تایلند
۵۶٫۲۵
۵۳٫۶۷
17
122
سوازیلند
۵۶٫۰۱
۵۰٫۵
22
123
اندونزی
۵۵٫۹۷
۶۶
-24
124
مالدیو
۵۵٫۶۸
۵۵
10
125
مالی
۵۵
۷۸٫۵
-71
126
آنگولا
۵۴٫۷۱
۷۳
-51
127
تونس
۵۳٫۷۹
۷۰٫۲
-45
128
تانزانیا
۵۳٫۴۱
۵۹٫۲
-6
129
الجزایر
۵۲٫۶
۵۵٫۸۸
2
130
یونان
۵۲٫۲۳
۶۵٫۳۶
-27
131
بروندی
۵۲٫۱۲
۵۲٫۷۸
8
132
سنگاپور
۵۱٫۹۹
۴۹٫۲۵
16
133
قطر
۵۱٫۱۴
۴۲٫۵
29
133
سومالی
۵۱٫۱۴
۶۱٫۸
-17
135
آذربایجان
۵۰
۵۸٫۸۶
-11
136
بوتان
۴۹٫۵۱
۷۷
-76
137
ال‌سالوادور
۴۹٫۳۲
۶۲٫۸۶
-26
138
قرقیزستان
۴۹٫۰۹
۶۹
-48
139
روسیه سفید
۴۸٫۳
۶۰٫۳۳
-21
140
پاکستان
۴۸٫۱۱
۴۷٫۴۳
12
141
سودان جنوبی
۴۷٫۷۳
۵۰٫۶
2
142
مکزیک
۴۷٫۱۶
۵۹٫۵
-21
143
هند
۴۵٫۲۷
۵۶٫۲۵
-16
144
لیبی
۴۵٫۲۳
۴۵
11
145
نیکاراگوئه
۴۴٫۳۲
۴۹٫۸
2
146
اتیوپی
۴۳٫۶۴
۵۷٫۲۹
-20
147
اوزبکستان
۴۳٫۵۶
۵۳٫۳۳
-9
148
سریلانکا
۴۲٫۰۵
۴۸٫۲۵
2
149
سودان
۴۰٫۱۵
۵۱
-7
150
گینه اکوادور
۳۹٫۵۸
۴۴٫۲۵
8
151
مصر
۳۹٫۵۵
۴۴٫۲۵
7
152
روسیه
۳۸٫۹۴
۵۱٫۲۹
-11
153
ونزوئلا
۳۸٫۵۳
۴۷٫۵
-2
154
لائوس
۳۸٫۲۶
۴۴
6
155
عمان
۳۸٫۰۷
۴۵
0
156
کلمبیا
۳۷٫۳۷
۵۰٫۳۸
-10
157
بنگلادش
۳۶٫۵۵
۴۸٫۵
-8
158
عراق
۳۶٫۳۶
۴۰٫۶۷
5
158
فلسطین
۳۶٫۳۶
۳۶٫۵
9
160
تاجیکستان
۳۶٫۱۷
۴۶
-6
161
یمن
۳۴٫۰۹
۳۵
8
162
بحرین
۳۳٫۵۲
۳۹٫۶۷
2
163
ویتنام
۳۲٫۹۵
۳۴٫۶۷
7
164
اردن
۳۲٫۲
۶۶
-65
165
افغانستان
۳۰٫۶۸
۴۳٫۳۳
-4
165
امارات متحده عربی
۳۰٫۶۸
۵۰٫۵
-21
167
عربستان سعودی
۳۰٫۱۱
۳۶٫۵
0
167
ترکیه
۳۰٫۱۱
۵۵
-33
169
کوبا
۲۹٫۹۴
۲۷٫۵
6
170
برونئی
۲۹٫۸۸
۳۴
1
171
سوریه
۲۹٫۵۵
۳۶٫۵۷
-5
172
جیبوتی
۲۸٫۱۸
۳۷٫۶
-7
173
اریتره
۲۶٫۱۶
۱۹٫۶۷
6
174
برمه
۲۴٫۷۷
۳۰٫۶۷
0
175
هندوراس
۲۲٫۳۷
۳۱
-2
176
کویت
۲۰٫۴۵
۲۷
0
177
چین
۱۷٫۰۷
۳۳٫۳
-5
178
ایران
۱۶٫۰۶
۲۳٫۷۸
-1
179
ترکمنستان
۹٫۳۲
۲۳
-1
180
کره شمالی
۴٫۶
۱۲
0