ایتالیا

ایتالیا

تحت حفاظت پلیس

در حدود بیست روزنامه‌نگار ایتالیایی به دلیل تهدیدهای جدی و یا تلاش برای کشتن آنها توسط مافیای و یا گروه‌های افراطی در  هم اکنون تحت محافظت پلیس قرار دارند. سطح خشونت علیه خبرنگاران هشدار دهنده است و به ویژه در کامپانیا، کالابریا، پوگلیا و سیسیل، و نیز در رم و منطقه اطراف، رو به رشد است. خانه تعدادی از روزنامهنگاران توسط گروه های جنایتکار برای دسترسی به اسناد مورد حمله قرار گرفته است و یا توسط پلیس جستجو شده‌اند. با این وجود، این روزنامه‌نگاران شجاع و متعهد به انتشار گزارش‌های تحقیقی خود را ادامه می دهند. بسیاری از روزنامه‌نگاران در رابطه با کارشان در باره سیاستمداران، به ویژه توسط اعضای جنبش پنج ستاره (M5S)، که آنها را "شغال های بی فایده" و "فاحشه‌ها"، مورد انتقاد و توهین قرارگرفته‌اند. برخی از روزنامه‌نگاران برای جلوگیری از آزار و اذیت سیاسی خود سانسوری می‌کنند. برخی دیگر در نتیجه گزارش‌هایی که نوشته‌اند و یا اظهار نظرشان توسط سیاستمداران تهدید شده‌اند که حمایتی را که از سوی پلیس در طی سال ها برخوردار بودنداز آنها گرفته خواهد شد.41
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2020

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+2

43 به 2019

شناساگر عمومی

-1.29

24.98 به 2019

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر