تایوان

تایوان

استقلال رسانه‌ها در تعلیق

اگر دخالت‌های دستگاه اجرایی نادر و کمتر تحمل می شود، اما روزنامه‌نگاران تایوان از محیط رسانه‌ای بسیار قطبی شده رنج می‌برند که تحت تاثیر جنجال طلبی و  سودخواهی هستند. رئیس جمهور تسای انگو ون اعلام کرده است که می‌خواهد آزادی رسانه‌ها در تایوان را گسترش دهد و اقدامات قاطعی برای بهبود استقلال تحریریه روزنامه‌نگاران صورت گرفته است و رسانه‌ها را تشویق می‌کند تا کیفیت بحث‌های عمومی را افزایش دهند. پکن اما از این ضعف بهره برداری می‌کند، و بر صاحبان رسانه‌ها که بیشتر دارای منافع تجاری در سرزمین اصلی هستند، فشار وارد می‌کند.  پکن همچنین هدایت کارزارهای ضد اطلاعاتی در اینترنت ادامه می‌دهد، تهدیدی که می می‌تواند اقدامات متقابلی در تایوان منجر شود، مانند عدم صدور ویزا به روزنامه‌نگاران که به عنوان دشمن در نظر گرفته شوند .

43
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

0

43 به 2020

شناساگر عمومی

+0.10

23.76 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر