تونس

تونس

دلیل‌های مداوم برای نگرانی


تثبیت دموکراسی جوان تونس هنوز برای تضمین آزادی کامل رسانه‌ها کافی نیست در سال ۲۰۱۸، سازمان‌های مدنی و غیر دولتی این کشور از سنگ‌اندازی‌های عمدی در تهیه پیش‌نویس قانون رسانه‌ها و نیز کاستی‌های آن ابراز نگرانی کردند. از سوی دیگر، تونس تعهد خود را به آزادی اطلاع رسانی به عنوان یکی از ارکان انتقال دموکراتیک ،در سال ۲۰۱۸ با پشتیبانی از اعلامیه جهانی درباره اطلاعات و دموکراسی نشان داد.

72
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+25

97 به 2018

شناساگر عمومی

-1.30

30.91 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر