سورینام

سورینام

منابع ناکافی

با حمله‌هایی کمتر به روزنامه‌نگارها و چشم انداز متنوع رسانه‌ای، سورینام این روزها در احترام به آزادی اطلاعات امتیاز به نسبت خوب به خود اختصاص می‌دهد. ولی در آموزش روزنامه‌نگاری و منابع با کمبود مواجه هستند." ابراز نفرت عمومی" از حکومت تا هفت سال زندان را برطبق قانون سخت توهین و افترا در پی دارد. دسی بوترسی پرمناقشه که در سال ۲۰۱۰ دوباره و البته این بار با رأی رئیس‌جمهور شد ه بود، مجدداً در سال ۲۰۱۵ نیز انتخاب شد. وی ترتیبی اتخاذ کرده است که قتل های سال ۱۹۸۲ را که درمیان آنها ۱۵ مخالف سیاسی و ۵ روزنامه‌نگار بود را مورد عفو قرار دهد.

19
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+1

20 به 2020

شناساگر عمومی

-0.55

17.50 به 2020

تماس

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر