پاراگوئه

پاراگوئه

مرزهای بدون کنترل

 روزنامه‌نگارها و ایستگاه‌های رادیویی محلی معمولاً هدف تهدیدها و خشونت‌های فیزیکی قرار دارند که توسط سازمان‌های جنایت سازمان یافته و یا مسئولان محلی که تقریباً از معافیت مجازات برخوردار هستند انجام می‌شود. گزارش‌گران نیز اغلب در تظاهرات‌ها موردهدف خشونت‌ورزی قرار می‌گیرند. مناطقی هم‌مرز با برزیل و آرژانتین به طور ویژه برای روزنامه‌نگاران که به موضوعات فساد و قاچاق مواد مخدر می‌پردازند، خطرناک هستند. مالکیت رسانه های پاراگوئه همچنان در چند دست معدودی متمرکز است و ایستگاه‌های رادیویی محلی هنوز هم برای زنده ماندن تلاش می کنند.

100
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

0

100 به 2020

شناساگر عمومی

+0.55

32.97 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر