تازه‌ها

8 فوریه 2013 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

نامۀ سرگشادۀ فدراسیون ژورنالیستان افغانستان، عنوانی رییس جمهور کرزی‎


در قضایایی که در آن از یک رسانه یا محتوای یک رسانه شکایت می شود، بر مبنای قانون رسانه های همگانی کشور\"کمیسیون رسانه های همه گانی\" باید به بررسی قضیه پرداخته و در صورت وجود عوامل جرمی در قضیه، آن را به نهاد های عدلی و قضایی راجع سازد
رییس جمهوری اسلامی افغانستان! چناچه آگاهی دارید، لوی سارنوالی کشور، امر جلب آقای پرتو نادری، شاعر، نویسنده و تحلیل گر افغان را صادر کرده است. ظاهراً این حکم پس از شکایت آقای داوود علی نجفی، وزیرترانسپورت و هوانوردی به ادارۀ لوی سارنوالی، صادر شده است. مبنای شکایت آقای نجفی، نشر مقاله ای به قلم پرتو نادری در روزنامۀ آرمان ملی است که در آن به نقل قولی از آقای نجفی که ماه ها قبل در رسانه های کشور انتشار یافته و در آن گفته شده بود کهمن حامد کرزی را رییس جمهور ساختم، ورنه داکتر عبدالله برنده بود استناد شده و این نقل قول شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است. این نقل قول آقای نجفی از روی سندی که در اصل از کمیسیون سمع شکایات ریاست جمهوری به ادارۀ عالی نظارت بر ستراتیژی مباره با فساد اداری، فرستاده شده و بعداً به بیرون درز کرده و در پای آن نام و امضای آقای اسد الله وفا وجود دارد،در رسانه ها پخش شده بود. بر اساس این نامه، دوتن از کارمندان وزارت ترانسپورت از آقای نجفی به ادارۀ سمع شکایات ریاست جمهوری،شکایت کرده و در ضمن اتهامات دیگری ،مانند زمینه سازی قتل یک تن و اختلاس و سؤ استفاده از مقامام دولتی، به این نکته نیز اشاره کرده بوده اند که آقای نجفی در یک نشست خصوصی گفته است کهمن حامد کرزی را رییس جمهور ساختم، ورنه داکتر عبدالله برنده بود. حالا لوی سارنوالی کشور، بدون این که از کسانی که از آقای نجفی شکایت کرده بوده اند، بازپرس بکند، یا آقای اسدالله وفا را به دلیل سهل انگاری در وظیفه و درزکردن اسناد محرم اداره اش به بیرون، تحت پیگرد قرار دهد یا حتا از رسانه هایی که این خبر را به نشر رسانده اند،تحقیق کند، مستقیماً، آقای نادری را که فقط بر این خبر و نقل قول آقای نجفی، تحلیلی نوشته، مورد پیگیرد قرار داده است. به وسیلۀ این نامه، سه در خواست عمده از آن مقام داریم: - نخست این که به لوی سارنوالی هدایت جدی داده شود تا اصل قضیۀ شکایت در مورد آقای نجفی را به صورت دقیق بررسی کند و هر طرفی(شکایت کننده گان از آقای نجفی یا خود آقای نجفی) که مقصر شناخته شد، قانون بالایش تطبیق شود و آقای اسدالله وفا به دلیل سهل انگاری در وظیفه، مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. - دوم این که در قضایایی که در آن از یک رسانه یا محتوای یک رسانه شکایت می شود، بر مبنای قانون رسانه های همگانی کشورکمیسیون رسانه های همه گانی باید به بررسی قضیه پرداخته و در صورت وجود عوامل جرمی در قضیه، آن را به نهاد های عدلی و قضایی راجع سازد. حقیقت این است که وزیر اطلاعات و فرهنگ به این دلیل که همۀ اعضای کمیسیون رسانه های همه گانی باید از میان خبرنگاران و نماینده گان جامعۀ مدنی برگزیده شوند،قانون را زیر پا کرده و تا حالا این کمیسیون را ایجاد نکرده است. تازه این که یک کمیسیون دیگر را زیر نامکمیسیون رسیده گی به تخطی های رسانه یی که در قانون قبلی رسانه های همه گانی پیش بینی شده و بر همان اساس تشکیل شده بود، و حالا بر مبنای قانون نافذ رسانه های همه گانی، ملغی است،بر اساس فرمانی که از مقام شما به دست آورده، ابقا کرده است. ما باور داریم که در قضایای رسانه یی که مانند قضیۀ آقای نادری با جنجال ها وسرو صدا ها همراه می شود، یکی از عوامل اصلی، نبود کمیسیون رسانه های همه گانیست. در صورتی که این کمیسیون به وجود آورده شود و وزیر اطلاعات و فرهنگ در تشکیل آن دخالت بی جای نکند و خبرنگاران بتوانند خود، نماینده گان شان را برای عضویت در این کمیسیون برگزینند، یقینا چنین قضایایی به فضاحت کشانده نمی شود و هیچ قضیۀ رسانه یی که جنبۀ جرمی نداشته باشد به نهاد های عدلی و قضایی راجع نخواهد شد و اگر یک قضیه، جنبۀ جرمی داشته باشد و از سوی چنین کمیسیونی به نهاد های عدلی و قضایی فرستاده شود، باعث سرو صدا های بی جا و زمینه سازی سؤ استفاده در راستای محدود سازی آزادی بیان نخواهد شد. - سوم این که، به لوی سارنوالی، دستور اکید داده شود تا حکم پیگرد آقای نادری را ملغی قرار داده و از طرق ممکن به اعادۀ حیثیت آقای نادری پرداخته شود. ما در حالی که از برخود شخص رییس جمهور در برابر انتقادات رسانه های کشور در یازده سال گذشته قدر دانی می کنیم، انتظار داریم که به این خواسته ها به صورت صریح و سریع پاسخ عملی داده شود و از سویی وزیر اطلاعات و فرهنگ به دلیل زیر پا کردن قانون و شانه خالی نمودن از ایجاد کمیسیون رسانه های همه گانی پیش بینی شده در قانون نافذ رسانه های همگانی، بازخواست شود. فدراسیون ژورنالیستان افغانستان نهاد های عضو فدراسیون ژورنالیستان افغانستان: - اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان - اتحادیۀ ملی ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان - انجمن آزاد رسانه های آسیایی جنوبی سفما/افغانستان - انجمن زنان ژورنالیست آسایی جنوبی سُووَم/ افغانستان - انجمن زنان ژورنالیست افغان - انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان - کمیتۀ دفاع از ژورنالیستان افغان - کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغانستان - نی- حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان