تازه‌ها

15 ژوئن 2003 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

سرکوب روزنامه نگاران و تشديد ارسال پارازيت بر روی امواج رسانه های خارج از کشور


جمهوری اسلامي نه تنها با ارسال پارازيت بر روی فرستنده ها، اطلاع رساني رسانه ها در خارج از کشور را محدود مي کند، که از انجام وظيفه ی خبرنگاران داخلي برای تحت پوشش قرار دادن رويدادها نيز ممانعت بعمل مي آورد. ما نگرانيم که در روزهای آينده رژيم باز هم به بهانه ی واهي \"همکاری با امريکا\" سرکوب مطبوعات را شدت بخشد
در حالي که در طي سه شب متوالي تظاهرات برعليه رژيم تهران در کوی دانشگاه وخيابانهای اطراف آن ادامه داشت. چندين روزنامه نگار خبرگزاری های مختلف داخلي و خارجي دستگير و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و يا از انجام وظيفه آزادنه ی آنها توسط نيروهای انتظامي ممانعت به عمل آمد. لوازم حرفه ای کار تعدادی از اين روزنامه نگاران نيز ضبط و مصادره شده است. از سوی ديگر ارسال پارازيت بر روی فرستنده های راديو و تلويزيون های که از خارج از کشور برای ايران به زبان فارسي برنامه پخش مي کنند، نيز شدت يافته است. روبرت مئنار دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود که جمهوری اسلامي نه تنها با ارسال پارازيت بر روی فرستنده ها، اطلاع رساني رسانه ها در خارج از کشور را محدود مي کند، که از انجام وظيفه ی خبرنگاران داخلي برای تحت پوشش قرار دادن رويدادها نيز ممانعت بعمل مي آورد. ما نگرانيم که در روزهای آينده رژيم باز هم به بهانه ی واهي همکاری با امريکا سرکوب مطبوعات را شدت بخشد پنجشبه شب ۲۲ خرداد در حالي که تظاهرات شبانه در کوی دانشگاه وخيابانهای اطراف آن شروع شده بود. شوراي عالي امنيت ملي به رياست محمد خاتمي رئيس جمهور، ورود خبرنگاران و روزنامه نگاران را تا اطلاع ثانوی به داخل كوی دانشگاه ممنوع کرد. در همين شب چندين خبرنگار از جمله مدير عامل خبرگزاری دانشجويان ايران-ايسنا، آقای ابولفضل فاتح و خبرنگاران خبرگزاري كار ايران- ايلنا، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بعضي از اين روزنامه نگاران چندين ساعت توسط ماموران انتظامي در محل و در خودرو های اين نيروها بازداشت شدند. لوازم حرفه ای کار تعدادی از اين روزنامه نگاران يا مصادره و يا مورد آسيب قرار گرفت. تا پنجشبه شب ۲۲ خرداد، خبرنگاران مي توانستند تقريبا به شکلي که معمول در جمهوری اسلامي ست، تظاهرات های شبانه را تحت پوشش خبری قرار دهند. در طي چند روز گذشته ، مقامات جمهوری اسلامي، ارسال پارازيت بر روی فرستنده های راديو و تلويزيون هایی که از خارج از کشور برای ايران برنامه پخش مي کنند نيز شدت داده اند. در تهران و اطراف آن، نهادهای مختلف حکومتي با استفاده از ابزارهای پيشرفته ی تکنولوژيک، برای مقابله با آنچه که رژيم تهاجم فرهنگي مي نامد، اقدام به پخش امواج مزاحم و پارزايت مي کنند. علي يونسي وزير اطلاعات، در باره ی نارضايتی عمومي و تظاهرات چند روزه ی اخير، اعلام کرده است که حوادث بيرون از کوی دانشگاه توسط رسانه های بيگانه و شبکه های ماهواره ای هدايت شده اند. مقامات ايراني اين رسانه ها را به دريافت پول از واشنگتن، برای بي ثبات کردن رژيم جمهوری اسلامي ايران متهم مي کنند. اين شبکه های راديويي و تلويزيوني غالبا توسط اپوزيسيون سلطنت طلب مستقر در امريکا اداره مي شوند و در ايران و در ميان دارندگان آنتن ماهواره ای، بينندگان بسياری دارند. گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :

ايران امروز رکوردار � بزرگترين زندان روزنامه نگاران � در خاورميانه است، هشت روزنامه نگار در پشت ميله های زندان بسر می برند.

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده است.