تازه‌ها

4 ممکن است 2012 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

۷۷ مورد خشونت با خبرنگاران افغان در سال گذشته


id&config_settings_showFooter=false&config_settings_language=en&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_autoPlay=false /> id&config_settings_showFooter=false&config_settings_language=en&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_autoPlay=false>