تازه‌ها

21 دسامبر 2010 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

گزارش‌گران بدون مرز سایت آینه ویکی لیکس را میزبانی می‌کند


از تاریخ ٣٠ آذر ماه (٢١ دسامبر)گزارشگران بدون مرز به نام آزادی گردش اطلاعات، سایت آینه ویکی لیکس را میزبانی می کند..
از تاریخ ٣٠ آذر ماه (٢١ دسامبر) گزارش‌گران بدون مرز سایت آینه ویکی‌لیکس را میزبانی می‌کند. «میزبانی این سایت شکل نمادین حمایت ما از انتشار اطلاعات بر روی ویکی‌لیکس و مخالفت با ایجاد ممانعت از اطلاع رسانی آن است. گزارش‌گران بدون مرز از گردش آزاد اطلاعات در اینترنت و اصل حفاظت از محرمیت منبع خبری که بدون آن رزونامه نگاری کاوش‌گرانه نمی تواند وجود داشته باشد دفاع می کند.» سایت ویکی‌لیکس با انتشار تلگرام‌های دیپلماتیک امریکا منابع مهمی را در اختیار پنج رسانه معتبر جهان و عموم مردم گذاشت. با استناد به ماده ١٠ میثاق اروپایی حقوق بشر، اعمال فشار و اقدام به تعطیل کردن سایت ویکی لیکس نشانگر تهدید نقش نگهبانان دمکراسی است. دادگاه حقوق بشر اروپا در موارد بسیاری بر این امر تاکید کرده است که نقش روزنامه نگاران بعنوان نگهبانان دمکراسی کاربست اصل حفاظت از منابع خود و ممانعت دولت از اقدام برای به سکوت وادرار کردن این منابع. هم‌چون بسیاری از موارد روزنامه‌نگاری کاوش‌گرانه اسنادی که از سوی ویکی لیکس در اختیار عموم و رسانه‌های جهانی قرار گرفته است از طریق قانونی بدست نیامده اند. بدون شک ویکی لیکس و رسانه‌های همکارش در مظن اتهام سرقت قرار گرفته‌اند. اما گزارش‌گران بدون مرز تاکید دارد که دادگاه حقوق بشر اروپا مفهوم سرقت را در این موارد و هر آنگاه که این عمل برای منفعت عمومی انجام شده باشد بعنوان حق دانستن مردم نپذیرفته است. گزارشگران بدون مرز به نام آزادی گردش اطلاعات، سایت آینه ویکی‌لیکس را میزبانی می کند. گزارشگران بدون مرز تاکید دارد که این میزبانی در چارچوب همکاری ویکی لیکس با رسانه‌های اطلاع رسانی است و با کارکرد اینده سایت ویکی لیکس و محتوای انتشار آن بازنگری می شود.