تازه‌ها

23 ژوئن 2005 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

گزارشگران بدون مرز با نگراني نامزدهای انتخاباتي را مورد خطاب قرار مي دهد


گزارشگران بدون مرز خواهان تضمين سلامت و جان اکبر گنجي است ما اطلاع يافته ايم که برخي از مسئولان دادستاني نيمه شب قصد داشته اند يک زنداني جرايم عادی را به سلول وی منتقل کنند، يک روز بعد شايعه ی مرگ اکبر گنجي بشکل گسترده پخش شده بود.
گزارشگران بدون مرز با نگراني نامزدهای انتخاباتي را مورد خطاب قرار مي دهد در آستانه ی دومين دور انتخابات رياست جمهوری در ايران گزارشگران بدون مرز دو کاندای رياست جمهوری را مورد خطاب قرار داده و برضرورت اصلاحات بنيادين در راستای تامين آزادی بيان که رئيس جمهور آينده بايد در پيش گيرد تاکيد مي کند. در صدر آنها آزادی بدون قيد وشرط ٨ روزنامه نگار و ٣ وبلاگ نويسان زنداني قرار دارد. گزارشگران بدون مرز اعلام مي کند : ما عميقا نگرانيم چرا که هر دو نامزد انتخاباتي هيچگاه کمترين نشاني از مدارا با روزنامه نگاران از خود نشان نداده اند. علي اکبر هاشمي رفسنجاني و محمود احمدی نژاد هر دو متهم به دست داشتن در قتل مخالفان و روشنفکران ايراني در دهه ی ٧٠ هستند. اخيرا هم وقتي در باره ی آزادی اکبر گنجي مورد سوال قرار گرفته اند هر دو با اجتناب از پاسخ مشخص در اين باره بر زنداني کردن کساني که قانون جمهوری اسلامي را زير پای مي نهند تاکيد کرده اند. گزارشگران بدون مرز تاکيد مي کند تا زماني که دستگيری روزنامه نگاران به شکلي منظم ادامه داشته باشد، آزادی بيان در اين کشور تضمين نخواهد شد. به همين دليل رئيس جمهور آينده بايد قانون مطبوعات را به شکل بنيادين اصلاح کند. اين اصلاحات به ويژه در عرصه های غير جزايي کردن جرايم مطبوعاتي و تضمين آزادی بيان بدون تبعيض در زبان، مذهب وعقايد سياسي ضروری است. رئيس جمهور آينده بايد با اتخاذ تصميماتي فوری به مصونيت از مجازات که در پرونده ی کشتار و شکنجه بسياری از روزنامه نگاران حاکم است، پايان دهد. مسئولان قتل و ناپديد کردن ٤ روزنامه نگار و زهرا کاظمي که پرونده ی آن در جريان است بايد محاکمه و مجازات شوند. از صدها نشريه توقيف شده رفع توقيف شود و به سياست مسدود سازی سايت های اطلاع رساني و روزنت ها پايان داده شود. گزارشگران بدون مرز خواهان تضمين سلامت و جان اکبر گنجي است. اين روزنامه نگاری که از ارديبهشت ماه ۱٣٧٩ برای روشنگری هايش در باره ی قتل روشنفکران و مخالفان در دهه ٧٠ در زندان بسر مي برد، همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه ميده. وی که از نظر جسمي شديدا ضعيف شده است بايد بشکل فوری در بيمارستان بستری و تحت درمان قرار گيرد. اين در حالي ست که ما اطلاع يافته ايم که برخي از مسئولان دادستاني نيمه شب قصد داشته اند يک زنداني جرايم عادی را به سلول وی منتقل کنند، يک روز بعد شايعه ی مرگ اکبر گنجي بشکل گسترده پخش شده بود. گزارشگران بدون مرز با محکوم کردن اين شيوه های مفتضح از رئيس جمهور آينده خواهان پايان دادن به اينگونه رفتارهای غير انساني است.

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که : با ٨ روزنامه نگار و وبلاگ نويس زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده است