تازه‌ها

9 دسامبر 2007 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

١۹ آذر (١٠ دسامبر) روز جهاني حقوق بشر، انتشار آمار روزنامه نگاران زنداني از سوی گزارشگران بدون مرز


هم اکنون در سراسر جهان ١٣٠ روزنامه نگار برای انجام وظيفه خود و مطلع کردن ما در زندان بسر مي برند. اين آمار متاسفانه در طي سالهای اخير کمتر تغيير کرده است. در جهان تعدادی نزديک به ٣٠ دولت روزنامه نگاران مخالف را زنداني مي کنند، برای رهبران واپس گرای اين کشورها زندان تنها پاسخ به انتفادات مردان و زنان مطبوعاتي ست. اما امسال شرايط بازهم وخيم تر شده است در اريتره احتمالا چهار روزنامه نگار بر اثر شرايط اسفبار نگاهداری شان در زندان به قتل رسيده اند. دولت اريتره دربرابر درخواست خانواده ها و نزديکان روزنامه نگاران سکوت کرده است. جايزه روزنامه نگار سال گزارشگران بدون مرز امسال به سيوم تسي هايه از کشور اريتره داده شد. روزنامه نگاری که از سپتامبر 2001 در زندان بسر مي برد . هدف هيات داوران گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه جلب توجه جهانيان به وضعيت روزنامه نگاران در اين کشور است که در شرايط دشواری بسر مي برند. ژيلا بني يعقوب روزنامه نگار ايراني از جمله چهار کانديدای گزارشگران بدون مرز برای اين جايزه بود. جايزه گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه از ١٩٩٢ تاکنون هر سال به يک روزنامه نگار مدافع آزادی مطبوعات ، داده می شود. علاوه بر ١٣٠ روزنامه نگار زنداني ٦ همکار مطبوعاتي ( مترجم، تکنسين و .. ) و ٦٣ وب نگار معترض نيز در زندان بسر مي برند. در ميان ١٣٠ روزنامه نگار زنداني، سه روزنامه نگار زن وجود دارند : انيس اوي مانا نکوسي در کشور رواندا، روزنامه نگار فرانسوی نگوين تاهي تاهنه وان در ويتنام و فاطيه خالد در اريتره . اکثريت قريب به اتفاق روزنامه نگاران زنداني در رسانه های نوشتاری کشور خود مشغول به کار بوده اند و با اتهاماتي چون برهم زدن نظم عمومي اقدام برای بي ثبات کردن دولت و يا اقدام عليه امنيت ملي محکوم به زندان شده اند. زندان های بزرگ روزنامه نگاران در جهان چين با ٣٣ و کوبا با ٢٤ روزنامه نگار زنداني بيش از چهار سال است که بزرگترين زندان روزنامه نگاران در جهان هستند. دولت های پکن و هاوانا روزنامه نگاران زنداني را به ندرت آزاد مي کنند و روزنامه نگاران زنداني در بسياری از موارد چند ماه پيش از پايان حکم زندان خود آزاد مي شوند، اما به سرعت ديگران جای خالي آنها را پر مي کنند. دو کشور ايران ( ١٢ روزنامه نگار و ٢ وب نگار معترض زنداني) و آذربايچان ( ٧ روزنامه نگار زنداني) دارای بيشترين تعداد روزنامه نگاران زنداني هستند. اکثريت روزنامه نگاران زنداني در طي سال ميلادی ٢٠٠٧ دستگيرشده اند. در ايران اين وضعيت هر ساله تکرار مي شود. روزنامه نگاران زنداني بعد از مدت زندان با وثغيه های سنگين آزاد مي شوند. در آذربايجان اما بازداشت روزنامه نگاران امری تازه ای است و نشان از وخامت وضعيت آزادی مطبوعات و سخت گيری بيشتر حاکمان در برابر روزنامه نگاران منتقد است. قديمي ترين روزنامه نگار زنداني در جهان، عبداله علي سانسوسي آل درات از کشور ليبي ست که از سال ١۹٧٣ در زندان بسر مي برد. مقامات حکومت ليبي بارها در مورد سرنوشت اين روزنامه نگار مورد سوال قرار گرفته اند، اما در اين باره سکوت مي کنند. گزارشگران بدون مرز ١۹ آذر روز جهاني حقوق بشر را به روز گرامي داشت روزنامه نگاران زنداني که برای ابراز عقيده خود در زندان بسر مي برند اختصاص داده است و همه ی رسانه ها را فرا مي خواند که سکوت در باره دستگيری روزنامه نگاران بازداشت شده را شکسته و در باره وضعيت بازداشت اسفبار روزنامه نگاران زنداني سخن بگويند. گزارشگران بدون مرز هجده سال است که کارزار به فرزند خواندگي يک روزنامه نگار زندانی توسط رسانه های جمعی را آغاز کرده است. اين کارزار بر آن است که يک رسانه مسئوليت دفاع از يک روزنامه نگار زندانی را تا رهايی او بر عهده گيرد. هم اکنون بيش از ٢٠٠ رسانه در جهان به دفاع از يک همکار زنداني خود پرداخته و با استفاده از شيوه های مختلف خواهان آزادی وی از مقامات کشور مربوطه مي شوند. اين حرکت توانسته است بسياری از روزنامه نگاران را از خطر زندان و يا مرگ نجات دهد. گزارشگران بدون مرز از رسانه ها مي خواهد با به فرزند خواندگي يک روزنامه نگار به کارزار گزارشگران بدون مرز برای آزادی روزنامه نگاران بپيوندند. بيست و ششمين آلبوم عکس گزارشگران بدون مرز سه بار در سال گزارشگران بدون مرز مجموعه ای از عکس های يک هنرمند و يا عکاس مشهور را منتشر مي کند. بهای اين آلبوم ۹٠.۹ يورو است و در تمامي روزنامه فروشي ها به فروش مي رسد. حاصل فروش اين آلبوم تماما به حساب گزارشگران بدون مرز ريخته مي شود، و تامين کننده بخش اصلي درآمد گزارشگران بدون مرز است. بيست و ششمين آلبوم گزارشگران بدون مرز ١٠٠ عکس از سابين ويس عکاس مشهور برای آزادی مطبوعات است. آلبوم در ١٤٤ صفحه منتشر شده است که علاوه بر ١٠٠ عکس سابين ويس ، گزارشاتي از وضعيت مطبوعات در جهان و چهره نگاری برخي از روزنامه نگاران زنداني را شامل مي شود. برای همياری با گزارشگران بدون مرز و روزنامه نگاران زنداني آلبوم عکس سابين ويس را بخريد.