تازه‌ها

11 ممکن است 2003 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

هفت روزنامه نگار به پنجاه و دو سال زندان محکوم شدند


شنبه ٢٠ ارديبهشت، شعبه بيست وشش دادگاه انقلاب اسلامي تهران، هفت روزنامه نگار را به احکامي از چهار تا سيزده سال زندان محکوم نمود. تقي رحماني(يازده سال)، هدي صابر(ده سال)، رضا عليجاني(شش سال)، و سعيد مدني(شش سال)، عليرضا رجايي(چهار سال)، و مرتضي كاظميان (چهار سال)، عزت الله سحابي(يازده سال). اين روزنامه نگاران علاوه بر زندان به پنج تا يازده سال محروميت از حقوق اجتماعي نيز محکوم شده اند.
شنبه ٢٠ ارديبهشت، شعبه بيست وشش دادگاه انقلاب اسلامي تهران، هفت روزنامه نگار را به احکامي از چهار تا سيزده سال زندان محکوم نمود. تقي رحماني(يازده سال)، هدي صابر(ده سال)، رضا عليجاني(شش سال)، و سعيد مدني(شش سال)، عليرضا رجايي(چهار سال)، و مرتضي كاظميان (چهار سال)، عزت الله سحابي(يازده سال). اين روزنامه نگاران علاوه بر زندان به پنج تا يازده سال محروميت از حقوق اجتماعي نيز محکوم شده اند. روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام کرداين احکام برای ما حيرت آور و غير قابل قبول است. اين روزنامه نگاران از محاکمه ای عادلانه در دادکاهي صالح محروم بوده اند. رژيم ايران بار ديگر نشان داد که هيچ صدای مخالفت و اعتراض مسالمت آميز را تحمل نمي کند. ما از اتحاديه اروپا که هم اکنون در حال مذاکره با اين کشور است، مي خواهيم برای رعايت حقوق بشر در ايران تلاش بيشتری انجام دهد گزارشگران بدون مرز يادآور می شود: با ده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است. اين هفت روزنامه نگار از اعضای ائتلاف ملي- مذهبي هستند که در دادگاه انقلاب اسلامي به شکل غير علني محاکمه شده اند. ائتلاف ملي- مذهبي جنبش اسلامي و ترقی خواهي ست که از اسفند ماه ١٣٧٩ توسط قوه قضائيه رژيم برانداز تلقي شده و ديگر تحمل نشد. تقی رحمانی روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده اميد زنجان، سعيد مدنی روزنامه‌نگاران مجله توقيف شده ی ايران فردا، علی رضا رجائی روزنامه نگار روزنامه توقيف شده ی صبح آزادگان و مرتضی کاظميان روزنامه نگار روزنامه توقيف شده ی فتح، در ٢٠ اسفند١٣٧٩ در يک حمله شبانه به منزل محمد بسته نگار يکی از چهره های اپوزيسيون ترقی خواه ايران، توسط نيروهای قوه قضائيه دستگيرشدند. در فردای اين دستگيری از سوی رئيس دادگاه انقلاب اسلامی تهران اتهام دستگير شدگان اقدام جهت براندازی رژيم اعلام شد. اين روزنامه نگاران مدتي کم وبيش طولاني را در زندان گذرانده و سپس با سپردن وثيقه ای سنگين آزاد شدند. علی رضا رجائی در ٣١ مرداد١٣٨٠، مرتضی کاظميان در ١٤ مهر١٣٨٠، سعيد مدنی و تقی رحمانی در ٢٧ فروردين١٣٨١ از زندان با سپردن وثيقه های سنگين آزاد شدند. رضا عليجانی : سردبير محله توقيف شده ايران فردا در اسفند ماه ١٣٧٩ توسط مامورين اطلاعاتی رژيم دستگير گرديد. وی تا اواخر مهر ماه همان سال و بيش از دويست روز در يک سلول انفرادی بسر برد.. رضا عليجانی برنده دهمين جايزه گزارشگران بدون مرز ايران و بنياد فرانسه در سال 2001 است . وی در ٢٥ آذر ١٣٨٠ با سپردن وثيقه از زندان آزاد شد. هدی صابر عضو تحريريه ايران فردا، در هشت بهمن ١٣٧٩ دستگير گرديده بود. پس از پايان محاکمه ی خود در روزهای ١٤ و١٥ اسفند، در ٢١ اسفند١٣٨٠ با سپردن صدوسي ميليون تومان وثيقه از زندان آزاد شد. عزت اله سحابی مدير مسئول مجله ی ايران فردا به دستور دادگاه انقلاب اسلامی مرکز به اتهام شرکت در کنفرانس برلين در پی ورودش به کشور در ١٠ ارديبهشت١٣٧٩، توسط قوه قضائيه احضار و در ٥ تيرماه دستگير گرديد. وی در ٣١ مرداد ماه به قيد وثيقه بطور موقت آزاد شد، ولی در ٢٦ آذر ماه به اتهام تبليغ بر عليه نظام برای ايراد يک سخنرانی در دانشگاه اميرکبير در آذر ماه دوباره دستگير گرديد. در ٢٣ دی ماه به چهار سال و نيم زندان محکوم گرديد. در آذر ماه حکم وی به شش ماه تقليل يافت. در ١١ اسفند١٣٨١ عزت اله سحابی با سپردن وثيقه ای سنگين(دو ميليارد ريال) از زندان آزاد شد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند