تازه‌ها

7 سپتامبر 2016 - به روز شده در 16 آوریل 2019

هشدار انجمن ژورنالستان آزاد افغانستان : تهدید و خطر برای خبرنگاران ورسانه‌ها در ارزگان


آخرین معلومات که به دفتر مرکزی انجمن رسیده نشان میدهد که جنگ دراطراف شهر ترینکوت آغاز گردیده که باعث نگرانی وافزایش ترس وبیم فعالین رسانه‌ها وخبرنگاران این ولایت شده است.
رهبری انجمن ازاد ژورنالستان افغانستان و کمیته دفاع از ژورنالستان افغانستان از وضعیت امنیتی روبه وخامت ارزگان بخصوص شهر ترینکورت مرکز این ولایت شدیدا نگران هست زیرا جان بیش از٢٦ خبرنگار عضوانجمن درین ولایت را خطرجدی تهدید میکند. ، آخرین معلومات که به دفتر مرکزی انجمن رسیده نشان میدهد که جنگ دراطراف شهرترینکوت آغاز گردیده واکثریت نهادهای کمک کننده بشمول دفترسازمان ملل متحد مرکز این ولایت را ترک کرده که باعث نگرانی وافزایش ترس و بیم فعالین رسانه‌ها و خبرنگاران این ولایت شده است. ما ازطرف‌های دخیل این جنگ ودرگیری‌ها تقضا داریم تا به بیطرفی خبرنگاران وکارمندان رسانه‌های خصوصی، و عامه (رادیوتلویزیون ملی واژانس باختر) احترام نموده در زمینه امنیت ومصونیت کامل خبرنگاران و تمام کارمندان رسانه توجه همه جانبه نمایند. از دفترسازمان ملل متحد ودیگرنهادهای بین‌المللی و بیطرف تقاضا دارد تا موضوع امنیت و مصئونیت خبرنگاران این ،همچنان رهبری انجمن درانتقال خبرنگاران وکارمندان رسانه ها از این ولایت به محل مصئونترکمک ویاری نمایند تا حادثه کندز ، ولایت را جدی پیگیری نموده ما را تکرار نگردد. نهادهای امنیتی دولت افغانستان نیزمطابق طرزالعمل اخیرمصئونیت خبرنگاران مکلفیت دارند تا برای امنیت هرچه بیشترخبرنگاران درین ولایت تدابیرویژه روی دست گرفته درانتقال سالم آنها به کابل تسهیلات لازم فراهم سازند. بخش اجرائیه انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان و کمیته دفاع از ژورنالیستان