تازه‌ها

7 دسامبر 2013 - به روز شده در 16 آوریل 2019

نشرات تلویزیون ژوندون وروزنامه انصار بحالت تعلیق درمی آید


به دنبال شکایت کمیسیون امور فرهنگی و کمیسیون شوراهای ولایتی مجلس سنا و شماری از مردم از دو برنامه این تلویزیون خصوصی، کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای این تصمیم را اتخاذ کرده است.
کمیسیون بررسی شکایات وتخلف های رسانه یی برمبنای شکایت کمیسیون فرهنیگ ،دینی ومعارف مشرانوجرگه ،کمیسیون شورا های ولایتی ومصئونیت وکلای مشرانوجرگه وشکایت اهالی را درباره دو برنامه تلویزیون ژوندون که درآن تعدادی از اقوام کشور مورد اهانت صریح قرارگرفته اند ونیز محتویات مقاله ئی درشماره 9 قوس 1392 روزنامه انصار که درآن به نمایندگان ملت درلویه جرگه مشورتی 30 عقرب 1392 به طور وقیحانه توهین صورت گرفته ،مورد غور قرار داده محتوای هردو را تخلف آشکار رسانه ئی ومغیر باروحیه قانون اساسی ، قانون رسانه های همگانی ،منافع همگانی ووحدت ملی دانسته حد اقل ، تعلیق نشرات هر دو را پس ازتفاهم باهیئت مقام عالی لویه حارنوالی متشکل از حارنپوه نورحبیب جلال معاون لوی حارنوال درامور تحقیق وحاجی سیدعلم اسحاق زی رئیس عمومی حارنوالی مبارزه بافساد اداری بامقام لوی حارنوالی پیشنهاد کرد . منبع : آژانس خبری باختر