تازه‌ها

29 ژوئن 2004 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

نامه سرگشاده گزارشگران بدون مرز به اتحاديه اروپا


روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در بخشي از اين نامه تاکيد کرده است \" گفتگوهايي که از سال ١٣٨١ آغاز شده اند، تا به امروز نه تنها به کاهش سرکوب در ايران منجر نگرديد بلکه به حکومت ايران اجازه داد که از \"روابط خوبي\" با اتحاديه اروپا برخوردار شود(....) گزارشگران بدون مرز از شما مي خواهد که در مذاکرات آينده، توصيه ها و نظرات انجمن های مستقل و نمايندگان واقعي جامعه ی مدني را مد نظر قرار دهيد.
نامه سرگشاده گزارشگران بدون مرز به اتحاديه اروپا در باره ی بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه گزارشگران بدون مرز با ارسال نامه ای سرگشاده خطاب به مسئولان اتحاديه اروپا و نمايندگان اين اتحاديه که در روزهای ٤ ٢ و ٢٥ خرداد ماه در مذاکرات با جمهوری اسلامي در تهران و در باره ی حقوق بشر شرکت کرده بودند، چگونگي و نتايج اين مذاکرات را مورد سوال قرار داد. در اين نامه انجمن بين الملي مدافع آزادی مطبوعات نسبت به ادامه ی احضار، بازداشت، محاکمه و تهديد روزنامه نگاران توسط دستگاه قضايي و وخامت وضعيت روزنامه نگاران زنداني در ايران اعتراض کرده است. روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در بخشي از اين نامه تاکيد کرده است گفتگوهايي که از سال ١٣٨١ آغاز شده اند، تا به امروز نه تنها به کاهش سرکوب در ايران منجر نگرديد بلکه به حکومت ايران اجازه داد که از روابط خوبي با اتحاديه اروپا برخوردار شود(....) گزارشگران بدون مرز از شما مي خواهد که در مذاکرات آينده، توصيه ها و نظرات انجمن های مستقل و نمايندگان واقعي جامعه ی مدني را مد نظر قرار دهيد. ما از اتحاديه اروپا مي خواهيم که برای پايان دادن به سياست سرکوب حکومت ايران مواضعي قاطعانه تر اتخاذ کنند. يادآور مي شويم که از بهار ١٣٧٩ بيش از صد و بيست نشريه در ايران توقيف و بيش از پنجاه روزنامه نگار زنداني شده اند. در حال حاضر با يازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است. در باره اين وضعيت چه بايد گفت که جمهوری اسلامي به خود اجازه مي دهد که در ٣٠ خرداد ماه چند روز پس از پايان مذاکرات اعلام کند اتحاديه اروپا حقوق بشر را بايد از جمهوری اسلامي بياموزد! ١١ روزنامه نگار زنداني در ايران: اکبر گنجي روزنامه نگار روزنامه توقيف شده صبح امروز که از ٢ ارديبهشت ماه ١٣٧٩ در زندان است. حسن يوسفي اشکوری ٥٥ ساله، روزنامه نگار مجله توقيف شده ايران فردا که از ١٤ مرداد ماه ١٣٧٩ در زندان است. سيامک پورزند ٧٤ ساله، همکار بسياری از روزنامه های مستقل که از ١٠ آبان ماه ١٣٨٠ در زندان است. حسين قاضيان روزنامه نگار روزنامه ی توقيف شده نوروز که از ٩ مهر ماه ١٣٨١ در زندان است. عباس عبدی روزنامه نگار روزنامه ی توقيف شده سلام که از ١٣ آبان ماه ١٣٨١ در زندان است. عليرضا جباری ٦٠ ساله، روزنامه نگار مجله توقيف شده آدينه و همکار بسياری از روزنامه های مستقل که از ٢٦ اسفند ماه ١٣٨١ در زندان است. تقی رحمانی روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده اميد زنجان که از ٢٥ خرداد ماه ١٣٨٢ در زندان است. رضا عليجانی سردبير محله توقيف شده ايران فردا و برنده دهمين جايزه گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه در سال 2001 که از ٢٥خرداد ماه ١٣٨٢ در زندان است. هدی صابر عضو تحريريه ايران فردا که از ٢٥خرداد ماه ١٣٨٢ در زندان است. ايرج جمشيدی ٥٦ ساله، سر دبير روزنامه ی آسيا که از ١٦ تير ماه ١٣٨٢ در زندان است. انصافعلی هدايت روزنامه نگار مستقل و همکار بسياری از روزنامه های اصلاح طلب، جمعه ٢۶ دی ١٣٨٢ در زندان بسر مي برد. در تاريخ اول تير ماه ١٣٨٢وکلای مدافع سه روزنامه نگار زنداني تقی رحمانی، رضا عليجانی و هدی صابر طي نامه ای سرگشاده خطاب به رييس دستگاه قضايي به دستگيری ها، محاکمات و وضعيت نگاهداری و چگونگي بازجويي ها ی غير قانوني و غير موجهه موکلين خود اعتراض کردند. در اين نامه وکلا ی روزنامه نگاران در بند از موارد بد رفتاری و آزار و اذيت و شکنجه موکلين خود سخن به ميان آورده اند. هريك مدت زمان معتنابهي در سلولهاي انفرادي زندان ٥٩ بعضاً با ابعاد ١٨٠�١٣٠ نگهداري و تحت بازجويي قرار ميگيرند. بازجوييهاي به عمل آمده با چشم بسته و گاه تا ١٤ ساعت در يك شبانهروز و در برخي از موارد در ساعات پس از نيمه شب و تا اذان صبح، صورت ميپذيرد. در خلال بازجويي موكلين در معرض ضرب و شتم، هتك حيثيت، كلمات ركيك و توهينآميز و تحقير قرار ميگيرند. وکلای اين زندانيان در اين نامه تاکيد کرده اند که در تمام اين مدت به پرونده ی موکل خود دسترسي نداشته با موکلين خود نتوانسته اند ديدار داشته باشند و در آخر اضافه کرده اند که در وضعيتي كه احكام قطعي به وكلا ابلاغ نميشود و به موكلين نيز حتي اجازه برداشت رونوشت از آنان داده نشده، ما چگونه ميتوانيم به وظايف قانوني و قراردادهاي خود و تعهداتي كه در برابر موكلين خود داريم، عمل نماييم؟ گزارشگران بدون مرز همچنين نگران سرنوشت ايرج جمشيدی ، سر دبير ٥٦ ساله ی روزنامه ی آسيا است که از ١٦ تير ماه ١٣٨٢ در بازداشت موقت و در سلول انفرادی بسر مي برد. ايرج جمشيدی يک روز پيش از بازديد آقای ليگابو گزارشگر کميسيون حقوق بشر سازمان ملل از زندان، به بند عمومي انتقال يافت و در فردای سفر آقای ليگابو دوباره به سلول انفرادی بازگردانده شده است. قرار بازداشت ايرج جمشيدی از اواسط آذر ماه تمديد نشده است و قرار است در همين روزها محاکمه شود. همزمان با مذاکرات هيت نمايندگي اروپا در تهران احضار و بازداشت روزنامه نگاران ادامه داشته است. از جمله عمادالدين باقي روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در ايران برای محاکمه در روز ٨ تير به دادگاه احضار شده است. عمادالدين باقي روزنامه نگار روزنامه های توقيف شده ی نشاط و فتح است که از خرداد ١٣٧٩ تا بهمن ١٣٨١ به اتهاماتي نظير اقدام بر عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي زنداني بود ه است. پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و عقيده و روزنامه نگاران در بند، تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان و... فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران تشديد کرده است. در آبان ماه سال گذشته شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران عمادالدين باقي را به يکسال حبس با تعليق محکوميت به مدت پنج سال محکوم کرد. امروز دوباره خطر بازداشت اين روزنامه نگار را تهديد مي کند. روزنامه نگاران تبعيدی در اروپا نيز از سوی رژيم تحت فشار قرار گرفته اند از جمله مي توان از سينا مطلبي روزنامهنگارروزنامهتوفيفشدهیحيات نو و وبلاگ روزنگار (www.rooznegar.com) که در تبعيد و در کشور هلند به سر مي برد، نام برد. اين روزنامه نگار از تاريخ ٣١ فروردين تا ٣٠ ارديبهشت ١٣٨٢ به اتهام اقدام بر عليه امنيت ملي از طريق فعاليت های هنری زنداني شده بود. سينا مطلبي در خارج از کشور سکوت را نپذيرفته و شاهدی است از اقدامات خودسرانه و غير قانوني مسئولان دستگاه قضايي ايران، وی در روزنگارش به توضيح و توصيف چگونگي دستگيری، بازجويي و اعمال فشار برای تحميل اعترافات و نپذيرفتن وکيل و اقدامات غير قانوني کساني که چند هفته وی را در زنداني مخفيانه حبس کرده بودند، پرداخته است. سه شنبه ١٩ خردادماه ١٣٨٣ سينا مطلبي در کنفرانس مطبوعاتي مشترک گزارشگران بدون مرز و سازمان ديده بان حقوق بشر شرکت کرد و از تجربه بازداشت خود با خبرنگاران رسانه ها و نمايندگان سازمانهای حقوق بشر سخن گفت. سخنان سينا در رسانه و مطبوعات بسيار مورد توجه قرار گرفت از جمله شبکه تلويزيوني ARTE گزارشي از وی را در همان شب و در بخش اخبار خود پخش کرد. مقامات ايران اين روزنامه نگار در تبعيد را برای وادار به سکوت کردن برای ٢٩ تير ماه به دادگاه احضار و به خانواده ی وی اخطار کرده اند که در صورت عدم حضور سينا در دادگاه خانواده اش بايد مبلغ ٣٠ مليون تومان وثيغه را پرداخت نمايد. گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که : با يازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند.