تازه‌ها

25 اکتبر 2002 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

موج تازه ی محکوميت به زندان، احضار و بازجويی روزنامه نگاران توسط قوه قضاییه


همزمان با در دستور روزقرار گرفتن وضعيت حقوق بشر در ايران، توسط اتحاديه اروپا و ابراز نگرانی ازايجاد محدود يت های بيشتر برای آزادی بيان در اين کشور، گزارشگران بدون مرز اعتراض خود را به محکوم شدن حسن يوسفی اشکوری به هفت سال زندان و موج تازه ی احضار و بازجويی روزنامه نگاران توسط قوه قضاییه اعلام می دارد. گزارشگران بدون مرز همچنين از وضعيت سيامک پورزند که چندين ماه است خانواده اش از وی بي خبرند، ابراز نگرانی می کند. روبرت مئنار دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود که که وضعيت آزادی مطبوعات در ايران، امروز بيش از هر وقت ديگر نگران کننده است. ما با جديت از اتحاديه اروپا خواهان اعمال فشار بيشتر بر رژيم تهران در اين باره هستيم وی يادآور شد که : ايران امروز رکوردار � بزرگترين زندان روزنامه نگاران � در خاورميانه است، ده روزنامه نگار با محکوميت هائی از سه تا يازده سال، در پشت ميله های زندان بسر می برند. شنبه ٢٠مهر ماه، دادگاه ويژه روحانيت، با احضار حسن يوسفي اشکوري حکم جديدی را به ايشان ابلاغ نمود. بر اساس اين حکم، يوسفي اشکوري به اتهام طرح بحث تغيير پذيري احکام اجتماعي اسلام و بحث اختياري بودن حجاب در کنفرانس برلين به ٤ سال زندان ، به اتهام شرکت در اين کنفرانس به يک سال زندان ، همچنين به اتهام نشر اکاذيب در مورد پرونده قتلهاي زنجيره أي به ٢ سال زندان محکوم شده است. حسن يوسفی اشکوری روحانی و عضو تحريريه ايران فردا، در ١٤ مرداد ١٣٧٩ پس از تفتيش منزلش دستگير و در اوين زندانی گرديد. وی در دادگاه ويژه روحانيت که به صورت غيرعلنی برگزار گرديد محاکمه و به اتهاماقدام برعليه امنيت ملی�، �اشاعه اکاذيب نسبت به مقامات� و �توهين به مقام روحانيت� محارب شناخته شد. اتهامی که خطر حکم اعدام را برای وی در پی داشت. تا اين روز، حکم وی به صورت علنی اعلام نشده بود. ٢٩ مهر ماه فاطمه كمالي احمدسرايي، مديرمسوول هفتهنامهي جامعهي نو و عزت اله سحابی مديرمسوول نشريه توقيف شده ی ايران فردا از سوي دادگاه به اصطلاح مطبوعات احضار و مورد بازجويی قرار گرفتند. درهمين روز رضا عليجانی سردبير محله توقيف شده ايران فردا و برنده دهمين جايزه گزارشگران بدون مرز ايران و بنياد فرانسه در سال 2001 ، توسط دادگاه انقلاب احضار شد. رضا عليجانی در اسفند ماه ١٣٧٩ توسط مامورين اطلاعاتی رژيم دستگير گرديده بود در بعد از آزادی با قيد وثيقه در ٢٥ آذر سال گذشته شد، اين اولين بار است که وی احضار می شود در هفته های گذشته نيز برای چندمين بار پيام ا فضلی نژاد روزنامه نگار مجله ی توقيف شده ی سينما جهان توسط اداره ی امکان، نزديک به حفاظت اطلاعات قوه قضاييه ( وزارت اطلاعات موازی در خدمت قوه قضاييه) احضار شده بود و منصور بزرگيان سردبير روزنامه توقيف شده ی گلستان ايران نيز توسط شعبه معروف دادگاه به اصطلاح مطبوعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت . عيسی خندان دبير سرويس اجتماعی روزنامه های توقيف شده ی خرداد و فتح نيز چندين بار توسط دادگاه انقلاب احضار مورد بازجويی قرار گرفته است. در طی چند ماه گذشته خانواده ی سيامک پورزند، روزنامه نگار در بند، از وی بی خبرند. اين روزنامه نگار هفتاد و یک ساله در سيزده ارديبهشت در يک دادگاه ويژه به جرم اقدام بر عليه امنيت کشور و ارتباط با سلطنت طلبان و ضد انقلاب در خارج از کشور به يازده سال زندان محکوم شد . که دادگاه تجديد نظر اين حکم را در ١٧ تير ماه تايید نمود. سيامک پورزند در آبان ماه سال گذشته توسط نيروهای امنيتی رژيم به هنگام ترک منزل خواهرش ربوده شده بود، درمدت چهارماه اول دستگيری، محل بازداشت وی مخفی نگه داشته شد و پورزند از دسترسی به وکيل و امکانات پزشکی محروم بود. سيامک پورزند که مسئول مجتمع فرهنگی هنری تهران بود، از روزنامه نگاران پرسابقه ی ايران است، که با بسياری از روزنامه های اصلاح طلب توقيف شده همکاری می کرد. : گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که ايران امروز رکوردار بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است، ده روزنامه نگار با محکوميت هائی از سه تا يازده سال، پشت ميله های زندان بسر می برند علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و يک رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند