تازه‌ها

4 فوریه 2009 - به روز شده در 16 آوریل 2019

مشرانوجرگه مسولين روزنامه پيمان را به نشر مطلب کفر آميز متهم کرد


مشرانو جرگه روزنامه غير دولتى پيمان را به نشر مطلب کفر آميز متهم و از ستره محکمه خواست تا به مسوولين آن جزا دهد . روزنامه پيمان درشماره ٢٣٨ تارخ ٢١ جدى، تحت عنوان( پيشگويى جنگ سوم جهانى) مطلبى را به نشر رساند که مقدمه آن کفر آميز خوانده شد گرچه روزنامه پيمان بعد از نشر، اين مقاله را سهوى خواند و اظهار عذر خواهى کرد اما اين نوشته با واکنش شديد علما واقع گرديد؛ چنانچه شوراى علما خواهان مجازات مسوولين آن شده بودند . همچنان سه روز بعد از نشر اين مطلب به تعداد هفت تن از کارکنان اين روزنامه، توسط څارنوالى بازداشت امابعداً رها شدند . درجلسه امروزى مشرانو جرگه (١٣ دلو ) سناتوران گفتند که دراين قسمت نه تنها حسن يعقوب زاده فردىکه اين مطلب را به درى ترجمه کرده مسوول است بلکه مسووليت بيشتر به دوش مدير مسوول اين نشريه است مولوى ارسلا رحمانى رئيس کميسيون امور فرهنگى سنا گفت که حسن در مقدمه خود کفرگفته واز تمام اديان انکار وآنرا ميان تهى خوانده است . وى از ستره محکمه خواهان تعيين جزا به دست اندرکاران اين روزنامه شدند و همچنان از وزارت اطلاعات وفرهنگ خواست تا از طريق شوراى عالى رسانه ها ،رسانه هارا کنترول نمايد تا همچو مطالب درآن نشر نشود . )) صبغت الله مجددى رئيس مشرانو جرگه گفت که روزنامه پيمان نميتواند که درمورد نشر اين مطلب خودرا بى مسووليت نشان دهد؛ زيرا مسوولين روزنامه ،مضامين که چاپ ميشود بايد نخست آنرا دقيق مطالعه و مسووليت به دوش آنها است . قربانى على عرفانى گفت که دررابطه به مسوول پيمان تصميم گرفته شود واگر مقدمه اين مطلب را يعقوب زاده خودش نوشته باشد؛ بدترين مقدمه، خلاف دين اسلام بوده واين جرم نابخشودنى است . به گفتۀ وى حتا اگر تمام آن ترجمه هم شده باشد؛ حداقل وزارت اطلاعات وفرهنگ مسوول است که کنترول کند وبايد مسوول روزنامه پيمان مورد پرسش قرار گيرد . امين الدين مظفرى منشى اول مشرانو جرگه گفت : (( هيچگاه مسوول جريده پيمان از اين خود را کشيده نميتواند که من مسووليت مضمون را ندارم به دليل اينکه ما صراحتاً درقانون رسانه ها تصويب کرده ايم که هيچ رسانه تصويرى ،صوتى وکتبى حق ندارد که مطلبى را خلاف دين مقدس اسلام نشرکند. )) وى افزودکه روزنامه پيمان ،تخلف از قانون رسانه ها وقانون اساسى کرده است ودراين جرم ،مسوول روزنامه پيمان نيز شريک است. اما نظرى پريانى يکى از مسوولين روزنامه پيمان ، به آژانس خبرى پژواک گفت که اين مطلب اشتباهاً نشر گرديده است . وى افزود که از څارنوالى نيز به نظر رسيده که پخش مطلب ياد شده، اشتباهى بود . پريانى افزود : (( تيم پيمان يک تيم مسلمان است . )) پريانى ، تقاضاى مشرانو جرگه را ( خواست جزا ) منطقى نخواند و افزود که آنها بايد در مورد دقت بيشر کرده و عذر خواهى روزنامه را در نظر گيرند . به نقل از آژانس خبرى پژواک