تازه‌ها

12 سپتامبر 2006 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

محکوميت، احضارو آزار روزنامه نگاران در ايران ادامه دارد


گزارشگران بدون مرز بار ديگر نگراني خود را از افزايش احضار و صدور آرای محکوميت برای روزنامه نگاران در هفته های اخير اعلام مي دارد.
گزارشگران بدون مرز بار ديگر نگراني خود را از افزايش احضار و صدور آرای محکوميت برای روزنامه نگاران در هفته های اخير اعلام مي دارد. دوشنبه ٦ شهريور شعبه ١٠٨٣ دادگاه عمومي عيسي سحرخيز مدير مسئول ماهنامه ی آفتاب و روزنامه اخبار اقتصادی را به ٤ سال زندان و ٥ سال ممنوعيت از فعاليت های مطبوعاتي، محكوم كرد. در همان روز برای دومين بار عمادالدين باقي سردبير روزنامه توقيف شده ی جمهوريت بدون حضور وکيل مدافع خود مورد بازجويي قرار گرفت. چند روز پيش از اين در تاريخ ٢٨ مرداد ساقي باقری نيا مدير مسئول روزنامه آسيا از سوی شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور به شش ماه زندان محکوم شد. گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند اين نمونه های محکوميت و تعرض توسط دستگاه قضايي نشان از دشواری حرفه روزنامه نگاری در ايران است. ما خواهان توقف اين اعمال فشار ها بر روزنامه نگاران و لغو همه ی احکام صادره هستيم ماهنامه آفتاب نشريه ای با همکاری برخي از روشنفکران و نويسندگان آزاديخواه ايران و به سردبيری عيسي سحرخيز از سال ١٣٨٠ انتشار خود را آغاز کرده بود. اين ماهنامه بارها به دليل انتشار مطالبي در انتقاد از حاکميت مورد تهديد قرار گرفته و سردبير آن عيسي سحرخيز بارها به دادگاه احضار و بازداشت شده است. ماهنامه ی آفتاب در ١٩ تير ماه ١٣٨٣ توقيف شد. بنا بر حکم صادره ماهنامه آفتاب و روزنامه اخبار اقتصادي که پيش از اين توقيف شده بودند برای هميشه ممنوع شدند. از دی ماه سال گذشته عمادالدين باقي سردبير روزنامه توقيف شده ی جمهوريت و همسرش فاطمه کمالي احمدی سرا مدير مسئول ماهنامه توقيف شده ی جامعه نو بارها از سوی مقامات قضايي و امنيتي احضار و مورد بازجويي قرار گرفته اند. عمادالدين باقي روزنامه نگار روزنامه های توقيف شده ی نشاط و فتح است که از خرداد ١٣٧٩تا بهمن ١٣٨١ برای فعاليت های مطبوعاتي اش به اتهاماتي نظير اقدام بر عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي زنداني بوده است. پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و عقيده و روزنامه نگاران در بند، تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران تشديد کرده است. اين روزنامه نگار برای فعاليت های حقوق بشری، بطور مداوم تحت فشار مقامات قضايي و امنيتي ايران قرار دارد. در تاريخ ٢٨ مرداد ساقي باقری نيا مدير مسئول روزنامه آسيا از سوی شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور به شش ماه زندان محکوم شد. اتهام اين روزنامه نگار تبليغ عليه نظام است. يكشنبه ١٥ تير ماه ١٣٨٢ روزنامه آسيا، برای انتشار عکس و مطلبي در باره ی مريم رجوی توقيف و مديرمسئول سردبير روزنامه، ساقي باقری نيا و ايرج جمشيدي بازداشت شدند. دوشنبه ١٦ تير ساقي باقري نيا با سپردن وثيقه آزاد اما ايرج جمشيدی تا سال بعد در بسر زندان برد.