تازه‌ها

6 دسامبر 2007 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

شانزدهمين مراسم اهدای جوايز گزارشگران بدون مرز


١٣ آذر ماه شانزدهمين مراسم اهدای جوايز گزارشگران بدون مرز در پاريس با حضور رسانه ها و سازمان های مدافع حقوق بشر برگزار شد. از شانزده سال پيش هر ساله گزارشگران بدون مرز و بنياد حقوق بشری فرانسه به پاسداشت آزادی بيان و ارج گذاری به روزنامه نگاران به يک روزنامه نگار، يک رسانه، يک وب نگار معترض، و به يک مدافع آزادی بيان جوايزی اهدا مي کند. هيات داوران اين جوايز ٣٥ نفر از روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر و از ٢٦ کشور جهان هستند. هدف از اهدای اين جوايز ارج گذاری به مقام مدافعان حقوق بشر و آزادی بيان و تاکيدی ست بر اهميت دفاع از آزادی بيان و مطیوعات، به ويژه در آنجا که روزنامه نگاران و دست اندرکاران حرفه ی اطلاع رساني با دشورای برای انجام وظيفه خود مواجه اند. امسال در بخش رسانه اين جايزه به راديو تلويزيون ثدای دمکراسي برمه يکي از معتبرترين منابع خبری به هنگام خيزش مردمي در برمه داده شد. جهان عرب امسال در دو بخش جوايز گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه را به خود اختصاص داد. در بخش مدافعان آزادی مطبوعات سازمان ديده بان آزادی مطبوعات از کشور عراق برای تلاش در جهت نشان دادن فشار ها، و خشونت عليه دست اندرکاران حرفه روزنامه نگاری و دشواری کار روزنامه نگاران در عراق برنده اين جايزه شد. وبلاگ نويس بيست و سه ساله کريم عامر از کشور مصر که برای افشای خشونت پليس و نقد سياست های دولت حسني مبارک به چهار سال زندان محکوم شده است و هم اکنون در زندان بسر مي برد، برنده جايزه بخش وب نگاران معترض بود. جايزه روزنامه نگار سال به سيوم تسي هايه از کشور اريتره داده شد. روزنامه نگاری که از سپتامبر 2001 در زندان بسر مي برد . هدف هيات داوران گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه جلب توجه جهانيان به وضعيت روزنامه نگاران در اين کشور است که در شرايط دشواری بسر مي برند. در اريتره در سالهای اخير دست کم ٤روزنامه نگار در زندان به قتل رسيده اند. ژيلا بني يعقوب روزنامه نگار ايراني از جمله چهار کانديدای گزارشگران بدون مرز برای اين جايزه بود. جايزه گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه از ١٩٩٢ تاکنون هر سال به يک روزنامه نگار مدافع آزادی مطبوعات ، داده می شود. امسال جايزه تازه ای به مجموعه جوايز گزارشگران و بنياد فرانسه اضافه شد که جايزه چين نام دارد. اين کشور بزرگترين زندان برای روزنامه نگاران وب نگاران معترض است. جايزه امسال به دو مدافع حقوق بشر هو جيا و زنگ جينايا که در منزل خود در بازداشت خانگي بسر مي برند داده شد. در بخشي از اين مراسم از روزنامه نگاران زنداني در ايران ياد شد و روبرت مئنار دبير اول گزارشگران بدون مرز با ياد آوری زنداني بودن عمادالدين باقي از وضعيت دشوار روزنامه نگاران زنداني سخن گفت . در اين باره بخشي از مراسم به عدنان حسن پور روزنامه نگار محکوم به اعدام اختصاص داده شده بود . به دعوت گزارشگران بدون مرز رئيس انسيتو کرد در پاريس کاندال نزان در سخنان کوتاهي از وضعيت دشوار و خطرناک عدنان سخن گفت و از رسانه ها خواست که برای لغو حکم اعدام و آزادی اين همکارشان تلاش کنند.