تازه‌ها

3 مارس 2011 - به روز شده در 16 آوریل 2019

سیمنار یک روزه \"رسانه ها و چالش ها\" در کاپیسا دایرشد


تمام ژورنالیستانیکه ازسه ولایت درین سیمیناراشتراک نموده بودند احساس خوشی کرده و توانستند ازطریق این کنفرانس نظریات و پیشنهادات خود را با یک دیگر شریک سازند.
سیمینار یک روزه تحت عنوان رسانه ها وچالش های موجود در عدم هماهنگی میان دولت و ژورنالیستان به اشتراک ژورنالیستان ازسه ولایت پروان،کاپیسا،پنجشیر در ولایت کاپیسا، دایر ګردید. هدف ازتدویر این سیمینارکه درآن رییس امنیت ملی ورییس اطلاعات وفرهنگ وتعداد از فرهنگیان ولایت کاپیسا اشتراک نموده بودند، تامین راوبط بین ژورنالیستان وهماهنگی روی بعضی مسایل میان ایشان ودولت خوانده شده است. در این کنفرانس بحث ها روی چالش های موجود ژورنالیستان ودست آوردهای آنان بحث صورت گرفت. آقای شریفی، والی کاپیسا حمایت خود را از ژورنالیستان ابراز داشته گفت: درصورتیکه ژورنالیستان بصورت واقع بینانه گزارش و پوشش داشته باشند، ما همراه شان همکاری خواهیم داشت. وی همچنان گفت وضعیت امنیتی کاپیسا برای ژورنالیستان بهتر است وکدام ممانعت برای ژورنالیستان وجود ندارد، رسانه ها باید مطابق به اخلاق ژورنالیزم ومسلک ژورنالیزم فعالیت نمایند. عبدالحلیم شفیق ریس اطلاعات فرهنګ ولایت کاپیسا اظهار خورسندی نمود ه گفت: از کنفرانس امروزسفما بسیار قدردانی کرده گفت به سطح منطقه برای ژورنالیستان افغان همکاری میکند. تمام ژورنالیستانیکه ازسه ولایت درین سیمیناراشتراک نموده بودند احساس خوشی کرده و توانستند ازطریق این کنفرانس نظریات و پیشنهادات خود را با یک دیگر شریک سازند. طی یک نتیجه گیری که ازطرف هیات ریسه سفما صورت گرفت، اکثر ژورنالیستان خواهان ظرفیت سازی وهماهنګی میان ژورنالیستان شدند. مشکلات جدی که ژورنالیستان درین کنفرانس مطرح ساختندعدم همکاری مقامات دولتی با ژورنالیستان میباشد. گفته میشود که دو والی که از دو ولایت دیگر به این سیمینار دعوت شده بودند، نه خود شان ونه کسی به عوض شان اشتراک نمودند. به نقل از سایت خبری وخت