تازه‌ها

27 ژوئن 2009 - به روز شده در 16 آوریل 2019

راديو تلويزون ملى و رسانه هاى دولتى به عدم توازن متهم گرديد


کميسيون رسانه هاى کميسيون مستقل انتخابات ، راديو تلويزون ملى و ر سانه هاى دولتى را در مورد کانديدان رياست جمهورى به عدم توازن متهم کرد، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ اين ادعا را رد کرد . صديق الله توحيدى رئيس کميسيون رسانه هاى مذکور ، دريک نشست خبرى به تاريخ ٣ سرطان گفت که رسانه هاى دولتى، توازن درمورد نشر اخبار مربوط به کانديدان را درنظر نگرفته است ، در حاليکه اصول رفتارى رسانه هاى دولتى ايجاب ميکند که برهمه نامزدان بدون استثنا فرصت برابر ومساعد داده شود. وى گفت : (( ما جهت پوشش اخبار مربوط به رئيس جمهور که نامزد آينده رياست جمهورى هم است، اصولى را وضع کرديم که يکى از آن اصول اينست که جز خبرمربوط به کار روزمره و وظيفوى رئيس جمهور ،ساير اخبار مربوط به رئيس جمهور کمپاين شمرده ميشود وارگانهاى دولتى جداً متوجه اين مساله باشند )) موصوف پذيرفت که رسانه هاى دولتى برنامه ساير نامزدان را نشرميکنند، اما سهم رئيس جمهور هنوز هم پر رنگتر است . وى يکبار ديگر، از رسانه هاى دولتى و وزارت اطلاعات وفرهنگ تقاضا نمود تا اصول رفتارى رسانه هاى دولتى را کاملاً رعايت کنند . به گفته توحيدى ،رسانه هاى دولتى افغانستان مربوط به ٤١ کانديد رياست جمهورى است ،هيچ فرقى ميان رئيس جمهور کنونى وساير نامزدان نيست . وى گفت که وزير اطلاعات وفرهنگ مکلف است که رسانه هاى دولتى را مطابق قوانين نافذه کشور واصول رفتارى دولتى رسانه يى ،به سوى بيطرفى کامل سوق بدهد وسعى نکنند که رسانه هاى دولتى را به عنوان يک ابزار، بدست يکى ازکانديدان رياست جمهورى بسپارند . توحيدى افزود : (( دربخش مربوط به نظارت رسانه يى، ما چندين مورد را عليه راديو تلويزيون ملى ورسانه هاى دولتى ثبت کر ده ايم که درکميسيون، مورد بررسى قرار ميگيرد وعنقريب نتايج آنرا به رسانه ها خواهيم فرستاد .)) اما وزارت اطلاعات و فرهنگ، اين اتهامات را بى اساس خواند . به اساس اعلاميه مطبوعاتى امروزى وزارت ياد شده ، همانگونه که در طرزالعملى که از جانب کميسيون مذکور به رسانه ها و منجمله به رسانه هاى ملى سپرده شده است ،تمامى اخبار مربوط به برنامه هاى کارى رئيس جمهور کشور منحيث رئيس جمهور ، صبغۀ تبليغات براى يک نامزد و کمپاين انتخاباتى ندارد. به نقل از اعلاميه ، ديدارهاى رئيس جمهور کشور با نمايندگان و ريش سفيدان ولايات مختلف و يا نمايندگان اقشار و اصناف مختلف عمل جديد نبوده و بيشتر از هفت سال، اين تعامل موجود است که همواره و بلاوقفه از سوى رسانه هاى ملى، منعکس گرديده است . علاميه افزوده است که وزارت اطلاعات و فرهنگ يکبار ديگر بى طرفى کامل رسانه هاى ملى را در مبارزات جارى انتخاباتى اعلام ميدارد و بگونه ايکه تا حال متعهد به بى طرفى و رعايت توازن درين مورد بوده است در آينده نيز به اين اصل کاملاً پابند خواهد بود . در نشست امروزى، توحيدى از فعاليت هاى رسانه هاى خصوصى قدردانى کرد و از آنها خواست تا به کانديدان افترا بسته نه کند و يا هتک حرمت نکند . وى افزود: (( ما شاهد هستيم که برخى رسانه ها صحبت هاى را به نشر رسانده که مداخله کامل درحريم خصوصى يکى از نامزدان بود واين به هيچ وجه جايز نيست وخلاف قانون است .)) توحيدى گفت : ((ما تخلفات رسانه يى را به صورت قطعى بررسى ميکنيم ... اگر عناصر جرمى وجود ميداشته باشد درآن صورت مراجع عدلى پيگرى خواهد کرد .)) وى افزود که آنها يک شکايت کانديد رياست جمهورى را عليه ر اديوتلويزيون ملى ثبت کرده که مورد برسى قر ار دارد . اما وى در مورد اين شکايت و کانديد توضيحات نداد . وى همچنان گفت که ٢-٣ مورد تخلف رسانه هاى خصوصى نيز ثبت کرده و تحت بررسى است . توحيدى ، به آژانس خبرى پژواک گفت که بعد از بررسى دقيق، اگر تخطى عادى باشد به تصحيح آن اکتفا ميشود و اگر جدى بود اعتبار نامه همان رسانه اخذ ميگردد واگر عناصر جرمى درخبر يا مطلبى وجود داشت به کميسيون شکايات انتخاباتى ،رسيدگى به تخلفات رسانه يى وزارت اطلاعات وفرهنگ وڅارنوالى راجع ميگردد. وى اظهار داشت که اين کميسيون درنظر دارد تا براى نامزدان رياست جمهورى، ميزهاى مدورگرفته شود که از طريق پنج تلويزيون وده راديو منتشرشود . توحيدى افزود: (( ماسعى داريم که وقت بيشتر به آن عده از نامزدان رياست جمهورى بگيريم که از توانايى لازم مالى برخورد دارنيستند؛ يعنى فرصت اين ايجاد شود تا برنامه هاى خودرا به رسانه ها واز طريق ر سانه ها به مردم برسانند .)) کميسيون رسانه يى کميسيون مستقل انتخابات ، در١٥ ثور سال جارى، آغاز به فعاليت نموده است . اين کميسيون پنج عضوى وظيفه دارد تا بر مبارزات انتخاباتى کانديدان ، پوشش خبرى کانديدان ،حوادث ورخداد هاى مربوط انتخابات را نظارت نمايند . همچنان مساعد ساختن فرصت برابر براى همه نامزدان رياست جمهورى از طريق رسانه ها وبررسى دقيق از تخلفات رسانه يى از وظايف ديگر اين کميسيون ميباشند .