تازه‌ها

9 سپتامبر 2004 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

دستگيری سه روزنامه نگار در ايران ،سرکوب اطلاع رساني آزاد ادامه دارد


حنيف مزروعي ، بابک غفوري آذر و شهرام رفيعزاده آخرين قربانپان موج دستگيری و بستن سايت های اينترنتي اطلاع رساني هستند که دستگاه قضايي در هفته های گذشته سازمان داده است. اين سه روزنامه نگار ظاهرا در ارتباط با سايت رويداد و توسط اداره امکان که بازوي عملياتي سرويس های اطلاعاتي قوه قضاييه است، بازداشت شده اند. اين سايت در اول شهريور ماه به دستور رسمي دادستان تهران مسدود شد.
سه روزنامه نگار که با روزنامه های اصلاح طلب همکاری کرده يا مي کنند، در روزهای ١٧و ١٨ شهريور دستگير شده اند. حنيف مزروعي ، بابک غفوري آذر و شهرام رفيعزاده آخرين قربانپان موج دستگيری و بستن سايت های اينترنتي اطلاع رساني هستند که دستگاه قضايي در هفته های گذشته سازمان داده است. بعد از مسدود کردن و بستن سايت های اينترنتي اطلاع رساني و دستگيری تعدادی از دست اندر کاران اين سايت ها، مقامات قضايي ايران به احضار، تهديد و دستگيری روزنامه نگاراني که مشکوک به همکاری با اين سايت ها هستند پرداخته اند. گزارشگران بدون مرز اين موج جديد سرکوب را محکوم مي کند و از مقامات مسئول ايران مي خواهد که دستگير شدگان هفته های اخير و اين سه روزنامه نگار را هر چه سريعتر آزاد و به سرکوب اطلاع رساني آزاد، پايان دهد. حنيف مزروعي همکار بسياری از روزنامه های اصلاح طلب در ١٨ شهريور توسط دادسرای ناحيه ۹ تهران احضار و در همان روز بازداشت شده است. بابک غفوري آذر روزنامه نگار روزنامه حيات نو اقتصادی پس از بازرسي ماموران لباس شخصي از خانه اش بازداشت و به محل نامعلومي انتقال يافته است. شهرام رفيع زاده دبير سرويس فرهنگي روزنامه اعتماد توسط چند مامور لباس شخصي در محل کارش و دفتر تحريريه اين روزنامه بازداشت شده است. اين روزنامه نگار يک روز پيش از دستگيری احضاريه ای از سوی ادارهي اماكن به درخواست دادسراى ناحيه ۹ تهران دريافت کرده بود. اين سه روزنامه نگار ظاهرا در ارتباط با سايت رويداد و توسط اداره امکان که بازوي عملياتي سرويس های اطلاعاتي قوه قضاييه است، بازداشت شده اند. اين سايت در اول شهريور ماه به دستور رسمي دادستان تهران مسدود شد. ظاهرا در چند هفته ی گذشته تعدادی از مسئولين و کارکنان شرکت های خدمات دهنده اينترنتي که دستگير شده بودند آزاد شده اند. اما بنا بر اطلاعاتي که به دست ما رسيد است مسئولان فني و وب نگاران سايت های اطلاع رساني و خانواده های آنها، پس از احضار و يا بازداشت شديدا تحت قشار قرار گرفته و تهديد شده اند که در مورد بازداشت خود با هيچ کس سخن نگويند و به ويژه با سازمانهای مدافع حقوق بشر داخلي و يا خارجي تماس نگيرند.