تازه‌ها

13 سپتامبر 2001 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

در ٢٠٠١ رضا عليجانی برنده دهمين جايزه ی گزارشگران بدون مرز


دهمين جايزه ی گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه به روزنامه نگار ايرانی رضا عليجانی، سردبير مجله ی توقيف شده ی ايران فردا تعلق گرفت. رضا عليجانی، به هنگام برنده شدن اين جايزه از تاريخ ٧ اسفند ١٣٨٠، ده ماه پس از توقيف ماهنامه ايران فردا ، در زندان بسر می برد، بارها به خاطر مواضع اش در باره ی آزادی مطبوعات و اصلاحات در ايران تهديد به مرگ شده بود. اين جايزه هر سال به يک روزنامه نگار برای فعاليت هايش دردفاع از آزادی مطبوعات داده می شود. رضا عليجانی در سال ١٣٧٢ همکاری با تحريره ی مجله ايران فردا آغاز کرد. وی ابتدا دبير سرويس نظر و انديشه اين مجله و سپس به سردبيری آن برگزيده شد. ايران قردا به سرعت در ميان جامعه و به ويژه دانشجويان طرفداران بسياری پيدا کرد و به مرجعی برای حاميان اصلا حات تبديل شد. رضا عليجانی بارها برای مقالات چاپ شده و مواضع اش در دفاع ازآزادی و آزادی مطبوعات از سوی دادگاه انقلاب احضار و يا تهديد شده است. وی بيش از اين نيز برای مقامات امنيتی ايران چهره ای شناخته شده بود. در اواخر دهه ی هشتاد برای فعاليت های سياسي وانتشار شبنامه دستگير و شکنچه شده بود. در پی به فتل رساندن تعدادی از روشنفکران ايرانی در سال ١٣٧٧ که به قتل های زنجيره ای معروف شدند، نام رضا عليجانی در صدر ليست سياه محکومين به مرگ جای داشت وی از معدود روزنامه نگاران داخل کشور بود که در مصاحبه ها و يا مقالاتش از آزادی مطبوعات بدون قيد وشرط و برای همگان دقاع می نمود. اين امر در دی ماه ١٣٨٧ منجر به تهديد به مرگ او، از سوی بنيادگراياتی که مسئوليت قتل های زنچيره ای را به عهده گرفته بودند؛ شد. با اين وجود رضا عليجانی سکوت را نپذيرفت، در مصاحبه ای با روزنامه ی آريا برای اولين بار در ايران از قتل عام هزاران زندانيان سياسی در سال ٦٧ و مجازات مسئولين آن سخن گفت. رضا عليجانی ٣٩ ساله متاهل و پدر دو فرزند است. جايزه گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه از 1992 تاکنون هر سال به يک روزنامه نگار مدافع آزادی مطبوعات ، داده می شود. ايران برای اولين بار و رضا عليجانی دهمين برنده اين جايزه است. پيش از او در 1992 جواد سالبلاکويچج از بوسنی و سپس به ترتيب: 1993 دانگ جواناگر از چين 1994 آندره سی بومانا از کشور روندا 1995 کريستان آنی باتيو 1996 ابزک يور توسو روزنامه نگار ترک 1997 روزنامه نگار کوبايی رائول ری ورو 1998 نی زارنايون روزنامه نگار سوری 1999 روزنامه نگار بيرمنی سان سان نويد 2000 روزنامه نگار اسپانيولی کارمن کورشانر برندگان اين جايزه بوده اند. ٦ تن از اين روزنامه نگاران در هنگام برنده شدن جايزه، هم چون رضا عليجانی در زندان بوده اند.