تازه‌ها

26 ژانویه 2005 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

حذف سايت ايسنا توسط شرکت سرويس دهنده آمريكايي


شرکت امريکايي The planet در تاريخ ١٤ ژانويه با فسخ يک طرفه ی قرار داد خود با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اين خبرگزاری را مجبور به انتقال سرور خود کرد. گزارشگران بدون مرز با نگراني از انگيزه ی سياسي اين اقدام از شرکت The planet خواهان توضيح در اين باره شد.
گزارشگران بدون مرز يادآور مي شود که يک شرکت خدامات دهنده اينترنتي نمي تواند قرارداد خود را در حالي که هيچ کدام از بند های آن نقض نشده است و يا مهلت آن به پايان نرسيده فسخ کند. حتا در صورت وقوع خطايي که منجر به فسخ قرارداد باشد، شرکت مذبور بايد به روشني موارد و دليل نقض قرارداد را توضيح دهد. ضمن آنکه تعطيل کردن يک انتشارت اينترنتي در صلاحيت شرکت خدامات دهنده نيست که در محدوده اختيارات و صلاحيت دادگاه و قاضي است. در شرايطي که کاربران اينترنت ايراني تحت سانسوری همه جانبه از سوی حکومت شان قرار دارند احترام به آزادی بيان از سوی شرکت های خدامات دهنده ی امريکايي اهميتي دوچندان مي يابد. ايسنا يکي از خبرگزاری های رسمي ايران است و يکي از منابع مهم خبری در باره ی دستگيری روزنامه نگاران و مخالفان ايراني برای رسانه ها و انجکن ها و سازمانهای مدافع حقوق بشری در خارج از ايران، اين خبرگزاری هر آنجا که مي تواند و سانسور در ايران اجازه مي دهد به انعکاس اطلاعيه های سازمانهای مدافع حقوق بشر نيز مي پردازد. دراي ميل ارسالي از سوي سرويسدهندهي آمريكايي The planet به ايسنا تاكيد شده است كه به دليل شرايط و قوانين ذكر شده بر روي اين سايت بايد اين خبرگزاري طي 48 ساعت آتي سرور The planet را ترك كند، همچنين يادآور شده بود كه اين تصميم برگشتناپذير بوده و قابل مذاكره نيست The planet در باره اين اقدام خود از دادن هر گونه توضيحي به گزارشگران بدون مرز خودداری کرد. معاونت فني خبرگزاري دانشجويان ايران، اين اقدام را خلاف قوانين انفورماتيكي در سراسر دنيا اعلام کرده است.