تازه‌ها

24 جولای 2002 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

اعتراض گزارشگران بدون مرز به تائيد حکم توقيف روزنامه نوروز


آقای محسن ميردامادی مدِر مسئول روزنامه اصلاح طلب نوروز توسط دادگاه تجديد نظر تهران به شش ماه و دو روز حبس، شش ماه ممنوعيت انتشار روزنامه و چهار سال محروميت از مسئوليت های مطبوعاتی ودو ميليون ريال جريمه نقدی محکوم شده است.
محسن ميردامادی مدِر مسئول روزنامه اصلاح طلب نوروز توسط دادگاه تجديد نظر تهران به شش ماه و دو روز حبس، شش ماه ممنوعيت انتشار روزنامه و چهار سال محروميت از مسئوليت های مطبوعاتی ودو ميليون ريال جريمه نقدی محکوم شده است. روبرت مئنار دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود که صدور احکام زندان برای چهار روزنامه نگار، در فاصله سه ماه نشاندهنده شدت گيری سرکوب مطبوعات از سوی قوه ی قضائيه است. ما خواهان لغو اين محکوميت ها و آزادی همه ی روزنامه نگاران در بند هستيم. بنا بر اطلاعاتی که بدست گزارشگران بدون مرز رسيد ه است، در دو مرداد دادگاه تجديد نظر تهران حکم محکوميت روزنامه نوروز و مدير مسئول آن را تائيد نمود، بنا بر اين حکم ، آقای محسن ميردامادی مدير مسئول روزنامه اصلاح طلب نوروز به شش ماه و دو روز حبس تعزيری، شش ماه ممنوعيت انتشار روزنامه و چهار سال محروميت از مسئوليت های مطبوعاتی و دو ميليون ريال جريمه نقدی محکوم شده است. محسن ميردامادی که رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی نيز هست، بر پايه دويست مورد شکايت محاکمه و در بيست مورد و اتهاماتی نظير تبليغ عليه نظام وارکان تشکيل دهنده آن، توهين و اهانت به مسولان رسمی کشور، چاپ مطالب خلاف واقع و انتشار شايعات و اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و… مجرم شناخته شد. نوروز که شش ماه توقيف شده است از روز پنجشنبه سوم مرداد به روزنامه های توقيف شده می پيوند. روزنامه نوروز اصلی ترين ارگان اصلاح طلبان حکومتی ايران بود. گزارشگران بدون مرز در بيست تير ماه با انتشار اطلاعيه ای به توقيف روزنامه ی آزاد که به علت ناديده گرفتن حکم دولتی سانسور توقيف شده بود، نيز اعتراض نمود. اين حکم توسط شورای عالی امنيت در پی استعفای آيت اله طاهری صادر و در آن هر گونه موضع گيری له و يا عليه اين استعفا ممنوع شده بود. همزمان با اين توقيف ها اداره ی اماکن که معمولا به امور منکراتی می پردازد و نزديک به نيروهای امنيتی رژیم است همچنان به احضار و بازجوئی از روزنامه نگاران ادامه می دهد، نوشابه اميری ، شيرين عبادی ، شهلا شرکت، پروين اردلان در روزهای اخير به اين محل احضار و ساعت ها مورد بازجوئی قرار گرفته اند .پيش از اين نيز عليرضا فرهمند دبير سرويس خارجی روزنامه های توقيف شده ی نشاط و توس، ايرج جمشيدی سردبير روزنامه اقتصاد آسيا، اسماعيل جمشيدی مدير مجله توقيف شده ی گردو ن، نوشابه اميری و هوشنگ اسدی روزنامه نگاران مجله سينمايي توقيف شده ی گزارش فيلم، به اين اداره احضار شده بودند.اين احضار و بازجويي ها گويا در ارتباط با اعترافات سيامک پورزند است و نيروهای امنيتي رژيم برای تحت فشارقرار دادن روزنامه نگاران به آنان اتهاماتی چون تشکيل جبهه براندازی فرهنگی نيز زده اند.