تازه‌ها

25 سپتامبر 2012 - به روز شده در 16 آوریل 2019

ازسومين سالروز وفات جان الله هاشم زاده یادبود بعمل آمد


از سومين سالروز کشته شدن جان الله هاشم زاده خبرنگار آژانس خبرى پژواک ،درحالى يادبود به عمل آمد،که نه قاتلين وى تا کنون بازداشت شده و نه براى فاميلش کمک مناسب صورت گرفته است
جان الله هاشم زاده که باشنده ولسوالى بتى کوت ننگرهار بود ، از شهر پشاور پاکستان وديگر مناطق درمورد افغانها گزارش تهيه ميکرد . موصوف درماه سنبله سال ١٣٨٨ هجرى شمسى حينى که از ولسوالى بتى کوت به سوى پشاور ميرفت ،درمنطقه سورکمر مربوط جمروز مناطق قبايلى خيبر ايجنسى کشته شد . عزيزالله برادر جان الله هاشم زاده امروز (٤سنبله ) به آژانس خبرى پژواک گفت ،که ازسالروز وفات برادرش ازسوى فاميل و دوستانش امروز در منطقه پدرى وى ( بتى کوت) يادبود به عمل آمد و ختم قرآن کريم صورت گرفت وبه روح او دعا نمودند. وى ازحکومت انتقاد کرد که با گذشت سه سال ، نه تنها درمورد گرفتارى قاتلين برادرش و سپردن آنها به پنجه قانون هيچ اقدامى صورت نگرفته ،بلکه با يتيمان و خانم او نيز مساعدت لازم نکرده اند . عزيز الله افزود که رييس جمهور حامد کرزى در اول با کشته شدن جان الله هاشم زاده اظهارنگرانى نمود، اما با يتيمان او هيچگونه مساعدت نکرد . موصوف گفت: (( بعد از دويدن ها وتلاشها که من چندين هزار افغانى از جيب خود مصرف کردم ، وزارت اطلاعات وفرهنگ تنها ٢٢٠٠ افغانى کمک نمود. )) به گفته عزيزالله ، اين مساعدت حکومت ووزارت با يتيمان و بيوه جان الله هاشم زاده جز، حقير شمردن آنها، ديگر مفهومى نداشته است. وى دربرابراين رويه حکومت و وزارت اطلاعات و فرهنگ اظهار نگرانى کرد و از انجمن آزاد ژورناليستان خواست، تاصندوق اعانه را براى ژورناليستان ايجاد نمايند تا منبعدبه هيچ کسى محتاج نگردند. عبدالمعيد هاشمى مسوول کميته دفاع از ژورنالستان در ولايات شرقى، نيز بر حکومت انتقاد کرد که درمورد دستگيرى قاتلان جان الله هاشم زاده تلاش هاى جدى صورت نگرفته است. به گفته موصوف ، حکومت درآغاز موضوع را جدى گرفت، اما بعداً سرد شد، اگردراين مورد بر حکومت پاکستان فشار مى آورد ، دوسيه هاشم زاده جدى تعقيب ميشد . وى از رييس جمهور خواست که با فاميل جان الله هاشم زاده از کود ٠٩٠ کمک لازم صورت بگيرد . دانش کړوخيل رييس آژانس خبرى پژواک ميگويد که دولت نه تنها درمورد بازداشت قاتلان جان الله هاشم زاده اقدامات لازم نه نمود ؛ بلکه با خانواده او نيزکمک قابل ملاحظه نکرده است. وى مى افزايد که حکومت با برخى از ژورنالستان چون مادر اندر رفتار ميکند ، به نام يکتعداد، جاده ها را نامگذارى ميکند، خانواده هاى شانرا به حج ميفرستد ،کمک زياد ميکند،اما باشمار ديگر دوهزار افغانى مساعدت ميکند . کړوخيل گفت :(( جان الله هاشم زاده به هدف انعکاس مشکلات ودردهاى مردم مهاجر خود درپاکستان گزارشگرى ميکرد ، اما دولت ما هيچ پرسان اين خبرنگار خود را نکرد . ))