مراکش / صحرای غربی

مراکش / صحرای غربی

آزارگری قضایی

رسانه‌های مراکش همچنان مورد آزار و اذیت قضایی قرار دارند. علاوه بر محاکمه شماری از چهره‌های رسانه‌ای که چندین سال طول کشیده‌است، چندین دادرسی جدید آغاز شده و احکام سنگین صادر شده است. بسیاری از روزنامه‌نگاران و شهروندان روزنامه‌نگار همچنان زندانی هستند. از بین بردن وزارت ارتباطات و ایجاد شورای رسانه‌ای کمکی به ایجاد فضای صلح آمیز برای رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران نکرده‌است.133
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2020

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+2

135 به 2019

شناساگر عمومی

-1.10

43.98 به 2019

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر