ماداگاسکار

ماداگاسکار

رسانه‌هایی که به ‌آسانی تحت تأثیر قرار می‌گیرند

 وضعیت وخیم رسانه‌ها و روزنامه نگاران ماداگاسکار آنها را در برابر تجار و سیاستمداران که مالکان رسانه‌ها هستند، آسیب پذیر می‌کند. انتخابات ریاست جمهوری در اواخر سال ۲۰۱۸،و انتخاب رهبر سابق دوره انتقال اندری راجولینا، تأییدی است برسیاست‌زدگی شدید رسانه‌ها - به ویژه رسانه‌های چاپی. همانطور که تقریبا تمام روزنامه ها یکی از کاندیداهای اصلی را حمایت کردند، دسترسی به گزارشات عینی و مستقل بسیار محدود بود. وزارت خارجه آمریکا به منظور جلوگیری از انتشار نظرسنجی در مجله خبری که توسط یک بنیاد آلمانی تامین می‌شود، به سفارت آلمان نامه‌ای ارسال کرد. روزنامه‌نگاران منتقد موازین ارتباطاتی سال ۲۰۱۶ هستند که برطبق آن جرایم بسیارسنگینی با توجه به رده آن از ناسزا تا توهین، افترا و انتشار "اخبارساختگی" درنظرگرفته شده‌است. اتهام مبهمی که حق اشتباه روزنامه‌نگار را انکار می‌کند.مدیر یک ایستگاه رادیو که اغلب به فساد درجنوب جزیره را پوشش می‌دهد،به جرم یک اتهام ساختگی به دوسال زندان تعلیقی در سال۲۰۱۷ محکوم شد.این اولین حکم زندانی بود که در بیش از ۴۰ سال به یک روزنامه‌نگار داده‌شد. پوشش خبری موضع‌هایی چون قاچاق در ارتباط با منابع طبیعی و محیط زیست همچنان بسیار خطرناک

است.


54
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2020

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

0

54 به 2019

شناساگر عمومی

-0.08

27.76 به 2019

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر