ماداگاسکار

ماداگاسکار

رسانه‌هایی که به ‌آسانی تحت تأثیر قرار می‌گیرند

وضعیت وخیم رسانه‌ها و روزنامه نگاران ماداگاسکار آنها را در برابر تجار و سیاستمداران که مالکان رسانه‌ها هستند، آسیب پذیر می‌کند. انتخابات ریاست جمهوری در اواخر سال ۲۰۱۸،و انتخاب رهبر سابق دوره انتقال اندری راجولینا، تأییدی است برسیاست‌زدگی شدید رسانه‌ها - به ویژه رسانه‌های چاپی. همانطور که تقریبا تمام روزنامه ها یکی از کاندیداهای اصلی را حمایت کردند، دسترسی به گزارشات عینی و مستقل بسیار محدود بود. دسترسی رسانه‌ها به برخی وقایع رسمی محدود به رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران  حامی دولت  است. در سال ۲۰۱۹، دادگاه سرانجام فرناند چلو، روزنامه نگار رادیویی مستقر در جنوب کشور که در سال ۲۰۱۷ برای پوشش  فساد محلی و سو استفاده از قدرت بازداشت شده بود و همان سال جایزه آزادی رسانه RSF به او اهدا شد را تبرئه کرد. روزنامه‌نگاران منتقد قانون ارتباطات هستند که در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید. این قانون برای تخلف رسانه‌ای به قانون جزایی رجوع می‌کند و در نهان حرفه روزنامه‌نگاری را جرم‌انگاری می‌کند. در این قانون جریمه‌های سنگینی برای تخلف‌هایی از ناسزا تا توهین، افترا و انتشار "اخبارساختگی" درنظرگرفته شده‌است. اتهام ناآشکار که حق اشتباه روزنامه‌نگار را انکار می‌کند. مدیر یک ایستگاه رادیو که بیشتر خبرهای فساد درجنوب جزیره را پوشش می‌دهد،به جرم یک اتهام ساختگی به دوسال زندان تعلیقی در سال۲۰۱۷ محکوم شد. این نخستین حکم زندانی بود که در بیش از ۴۰ سال به یک روزنامه‌نگار داده‌شد. پوشش خبری موضع‌هایی چون قاچاق در ارتباط با منابع طبیعی و محیط زیست همچنان بسیار خطرناک است.

است.


57
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-3

54 به 2020

شناساگر عمومی

+0.56

27.68 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر