کومور

کومور

بازدارنده‌هایی برای آزادی رسانه‌ها

تنش سیاسی که همراه با همه‌پرسی قانون اساسی سال ۲۰۱۸ و انتخاب مجدد رئیس‌جمهور آزالی عسمانی در سال ۲۰۱۹ منجر به افزایش غیرمعمول و چشمگیر  موارد نقض آزادی رسانه‌هااز جمله ترساندن روزنامه‌نگاران، حمله، دستگیری و سانسور، وادار کردن برخی روزنامه‌نگاران کومور برای فرار به خارج از کشور شد.  روزنامه‌نگاران خارجی نیز پس از بازداشت از کشور خارج شدند. تعلیق خودسرانه دو روزنامه‌نگار درتلویزیون دولتی ORTC،  احساس گشایش دوباره در فضای تلویزیون را  زیر سؤال برد. اگر چه قانون اساسی سال ۲۰۰۱ که در سال ۲۰۱۸ اصلاح شد، آزادی رسانه‌ها را تضمین می‌کند، اکثر روزنامه‌نگاران مجمع الجزایر خود را به دلیل مجازات سنگینی که برای توهین و افترا در نظر گرفته شده است، سانسور می‌کنند.

84
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-9

75 به 2020

شناساگر عمومی

+0.88

29.77 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر